Trening System Grupa szkoleniowo integracyjna O NAS Trening

  • Slides: 22
Download presentation
Trening System Grupa szkoleniowo - integracyjna

Trening System Grupa szkoleniowo - integracyjna

O NAS Trening System działa na rynku od 1996 roku, czyli mamy za sobą

O NAS Trening System działa na rynku od 1996 roku, czyli mamy za sobą wiele lat doświadczeń na jakże wymagającym Polskim rynku. Od początku naszej działalności zajmujemy się szkoleniami, konsultingiem oraz doradztwem personalnym. Nasze sukcesy i osiągnięcia przedstawione są w formie referencji, które znajdziecie Państwo na naszych stronach. Oferujemy szkolenia dla firm, szkolenia menedżerskie, szkolenia otwarte i zamknięte. Jesteśmy firmą specjalistów, w związku z tym świadczone usługi są na najwyższym poziomie, co nie pozostaje bez echa dla wyników ekonomicznych Państwa Firmy.

ZAKRES SZKOLEŃ o o o o o Trening umiejętności interpersonalnych Psychologia reklamy Public Relations

ZAKRES SZKOLEŃ o o o o o Trening umiejętności interpersonalnych Psychologia reklamy Public Relations Trening asertywności Techniki redukcji stresu (radzenie sobie ze złością i gniewem, napięciem emocjonalnym, stosowanie technik relaksacyjnych) Negocjacje (pod kątem psychologii stosowanej) Rozwiązywanie konfliktów (przeciwdziałanie manipulacjom, wywieraniu wpływu-rozpoznawanie socjotechnik) Autoprezentacja Komunikacja interpersonalna

TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej treningu psychologicznego. Dostrzeżenie różnic pomiędzy

TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej treningu psychologicznego. Dostrzeżenie różnic pomiędzy samoświadomością a obrazem społecznym. Umiejętność wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowany. Znajomość zagadnień związanych z procesem motywacyjnym i samorealizacją. Umiejętność odróżniania zachowań agresywnych od asertywnych. Zastosowanie zasad twórczego myślenia. Identyfikacja zasad rządzących procesem podejmowania decyzji. Adekwatne działanie w sytuacji stresogennej. Znajomość metod relaksacji i wizualizacji.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają umiejętności zmiany niepożądanych zachowań utrudniających prawidłowe

TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają umiejętności zmiany niepożądanych zachowań utrudniających prawidłowe funkcjonowanie społeczne. Poznają własne ograniczenia i formułują osobiste cele. Identyfikują i przepracowują osobiste doświadczenia. Mają okazję do refleksji nad własnym sposobem postępowania pod wpływem silnych emocji. Uczą się adekwatnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresogennych. Zaznajamiają się z różnymi sposobami redukcji stresu. Opracowują własne strategie radzenia sobie z agresją. Poznają techniki mające na celu opanowanie agresywnych zachowań innych ludzi. Tworzą osobiste plany rozwoju. Wykorzystują założenia analizy transakcyjnej dla poprawy komunikacji. Nabywają umiejętności twórczego rozwiązywania sytuacji trudnych. Uczą się dostrzegać pułapki decyzyjne.

PSYCHOLOGIA REKLAMY Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej psychologii reklamy oraz wskazanie celu reklamy.

PSYCHOLOGIA REKLAMY Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej psychologii reklamy oraz wskazanie celu reklamy. Poznanie procesu podejmowania decyzji, określenie hierarchii potrzeb jednostki, a także sposobów oddziaływania twórców reklamy na postawy i zachowania potencjalnego odbiorcy. Celem jest również nabycie umiejętności wykorzystania zasad twórczego myślenia oraz rozróżniania zasadności zastosowania racjonalnej lub emocjonalnej argumentacji w przekazie reklamowym.

PSYCHOLOGIA REKLAMY Uczestnicy nabywają umiejętności identyfikacji różnych struktur perswazji w przekazie reklamowym, wykorzystania zachowań

PSYCHOLOGIA REKLAMY Uczestnicy nabywają umiejętności identyfikacji różnych struktur perswazji w przekazie reklamowym, wykorzystania zachowań „irracjonalnych” potencjalnych klientów, w budowaniu przekazu reklamowego. Uczą się określania cech idealnego nadawcy, oraz identyfikowania „raf i mielizn” porównań stosowanych w kampaniach reklamowych. Potrafią ocenić zasadność użycia humoru w reklamie. Identyfikują niebezpieczeństwa związane z niewłaściwie dobranym sloganem reklamowym, a także doboru niewłaściwego środka masowego przekazu dla konkretnej reklamy.

PUBLIC RELATIONS Celem szkolenia jest określenie zakresu działań PR. Charakterystyka roli PR. Określenie psychologicznych

PUBLIC RELATIONS Celem szkolenia jest określenie zakresu działań PR. Charakterystyka roli PR. Określenie psychologicznych aspektów wywierania wpływu na ludzi. Wskazanie doboru technik i treści PR. Określenie zasad kontaktów z klientami. Charakterystyka zasad tworzenia tożsamości firmy i oddziaływania na pracowników. Określenie znaczenia media relations. Wyjaśnienie koncepcji sponsoringu i lobbingu. Określenie zasad współpracy z prasą. Charakterystyka sposobu udzielania wywiadu prasowego oraz zasady organizacji konferencji prasowej. Określenie zasad wpływu na opinię publiczną. Zarządzanie PR w sytuacji kryzysowej.

PUBLIC RELATIONS Uczestnicy nabywają umiejętności podejmowania decyzji, rozróżniania argumentów perswazyjnych, identyfikacji środowiska otaczającego firmę.

PUBLIC RELATIONS Uczestnicy nabywają umiejętności podejmowania decyzji, rozróżniania argumentów perswazyjnych, identyfikacji środowiska otaczającego firmę. Potrafią wprowadzić wewnętrzny PR czyli oddziaływania na pracowników w celu poprawienia kondycji firmy. W praktyce stosują zasady organizowania konferencji prasowej. Uczą się stosowania zasad komunikacji interpersonalnej: werbalnej i niewerbalnej. Identyfikują taktyki stosowane przy udzielaniu wywiadów. Potrafią przedstawić optymalną wersję własnego wizerunku dla potrzeb wywiadu telewizyjnego. Opracowują plan działania w sytuacji kryzysowej. Zaznajamiają się ze strategiami rozwiązywania konfliktów. Nabywają umiejętności stosowania zasad sponsoringu oraz działań lobbistycznych. Uczestnicy potrafią przeprowadzić pomiar skuteczności PR.

TRENING ASERTYWNOŚCI Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej teoretycznych aspektów treningu asertywności. Pogłębianie znajomości

TRENING ASERTYWNOŚCI Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej teoretycznych aspektów treningu asertywności. Pogłębianie znajomości sposobów kierowania zmianą i dokonywania zmiany zachowania, oraz poznania zachowań asertywnych. Wypracowują i ćwiczą asertywne sposoby radzenia sobie z sytuacją trudną. Budują pozytywny obraz siebie. Uczą się dostrzegać różnicę pomiędzy asertywnością i agresją. Potrafią zastosować zasady twórczego rozwiązywania sytuacji trudnych. Nabywają umiejętności zmniejszania napięcia w sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej presji. Wzmacniają poczucie pewności siebie poprzez uświadomienie sobie dróg wyboru w sytuacji zagrożenia. Poznają sposoby radzenia sobie z krytyką, oraz zasady rządzące komunikacją werbalną i niewerbalną.

TRENING ASERTYWNOŚCI Uczestnicy nabywają umiejętności opanowania emocji w sytuacjach społecznie trudnych i posługiwania się

TRENING ASERTYWNOŚCI Uczestnicy nabywają umiejętności opanowania emocji w sytuacjach społecznie trudnych i posługiwania się asertywnym sposobem wyrażania potrzeb i pragnień, adekwatnego rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, kształtowania pozytywnego myślenia, oraz odnajdywania „mocnych stron”. Potrafią dokonać zmiany niepożądanych, agresywnych zachowań utrudniających prawidłowe funkcjonowanie społeczne. Identyfikują przepracowują osobiste doświadczenia oraz formułują osobiste cele. Zaznajamiają się z technikami mającymi na celu opanowanie agresywnych zachowań innych ludzi. Tworzą osobiste plany rozwoju. Identyfikują sytuacje trudne, wymagające wysokich umiejętności komunikacyjnych.

TECHNIKI REDUKCJI STRESU Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej negatywnych konsekwencji stresu. Wypracowanie i

TECHNIKI REDUKCJI STRESU Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej negatywnych konsekwencji stresu. Wypracowanie i przećwiczenie różnych sposobów radzenia sobie ze stresem. Budowanie pozytywnego obrazu siebie. Dostrzeżenie różnic pomiędzy stresem „pozytywnym” i „negatywnym”. Zastosowanie zasad twórczego rozwiązywania sytuacji trudnych. Umiejętność zmniejszanie napięcia w sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej presji. Wzmacnianie poczucia pewności siebie poprzez uświadomienie sobie dróg wyboru w sytuacji zagrożenia. Adekwatne działanie w sytuacji stresogennej. Znajomość metod relaksacji i wizualizacji.

TECHNIKI REDUKCJI STRESU Uczestnicy nabywają umiejętności zmniejszania napięcia w sytuacjach presji dzięki zastosowaniu technik

TECHNIKI REDUKCJI STRESU Uczestnicy nabywają umiejętności zmniejszania napięcia w sytuacjach presji dzięki zastosowaniu technik relaksacyjnych i wizualizacji, adekwatnego rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, kształtowania pozytywnego myślenia, oraz odnajdywania „mocnych stron”. Uczą się zmiany niepożądanych zachowań utrudniających prawidłowe funkcjonowanie społeczne. Poznają własne ograniczenia i formułują osobiste cele. Identyfikują przepracowują osobiste doświadczenia, własny sposób postępowania pod wpływem stresu. Nabywają umiejętność adekwatnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresogennych. Poznają sposoby redukcji stresu. Opracowują własne strategie radzenia sobie ze stresem. Tworzą osobiste plany rozwoju.

NEGOCJACJE Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej procesu negocjacyjnego i strategii negocjacyjnych, rozróżnianie rodzajów

NEGOCJACJE Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej procesu negocjacyjnego i strategii negocjacyjnych, rozróżnianie rodzajów podejścia do konfliktu. Wyrażanie emocji w sposób społecznie akceptowalny. Odróżnianie zachowań agresywnych od asertywnych. Poznanie zasad twórczego myślenia oraz argumentów perswazyjnych w procesie negocjacyjnym. Doskonalenie warsztatu komunikacji interpersonalnej. Poznanie zasad rządzących procesem negocjacji.

NEGOCJACJE Uczestnicy nabywają umiejętności identyfikacji osobistych barier utrudniających sprawne negocjowanie. Opracowują własną listę sytuacji

NEGOCJACJE Uczestnicy nabywają umiejętności identyfikacji osobistych barier utrudniających sprawne negocjowanie. Opracowują własną listę sytuacji sprzyjających i niesprzyjających negocjacjom. Opracowują zasady pozytywnego myślenia. Uczą się określenia cech charakterystycznych dla obrony sprawy a nie pozycji przetargowych. Uczą się kontroli sytuacji negocjacyjnej. Nabywają zdolności organizowania pracy zespołowej. Potrafią rozróżniać komunikaty „JA” od komunikatów „TY”. Potrafią świadome stosować argumenty perswazyjne. Wcielają w życie cechy dobrego negocjatora oraz umiejętność samokontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych.

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW Celem szkolenia jest nauka praktycznej umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów, identyfikowania sytuacji potencjalnie

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW Celem szkolenia jest nauka praktycznej umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów, identyfikowania sytuacji potencjalnie konfliktorodnych, oraz nauka dostrzegania trudności komunikacyjnych. Szkolenie ma na celu nabywanie umiejętności twórczego wykorzystywania powstałego konfliktu do budowania trwalszego i bardziej efektywnego zespołu pracowników. Integralnym elementem szkolenia jest praca nad umiejętnością radzenia sobie z napięciem i negatywnymi emocjami.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności związane z możliwością określenia dynamiki (etapu) konfliktu oraz

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności związane z możliwością określenia dynamiki (etapu) konfliktu oraz jego podłoża (często konfliktu ukrytego). Uczą się skutecznych technik komunikacji podczas trwania konfliktu, wyrażania i reagowania na emocje konfliktowe. Poznają pozycje percepcyjne. Skutecznie stosują kroki rozwiązywania konfliktu. Nabywają umiejętność przeciwdziałania konfliktom.

AUTOPREZENTACJA W trakcie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia z zakresu budowania wiarygodnego wizerunku mówcy, gospodarowania

AUTOPREZENTACJA W trakcie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia z zakresu budowania wiarygodnego wizerunku mówcy, gospodarowania czasem, budowania relacji z odbiorcami oraz prawidłowej konstrukcji wypowiedzi wraz z doborem odpowiedniej argumentacji. Celem szkolenia jest praca nad mową ciała, umiejętnością odpowiadania na pytania i wątpliwości słuchaczy oraz identyfikacja i modyfikacja powtarzanych błędów komunikacyjnych związanych z trudnościami relacyjnymi.

AUTOPREZENTACJA Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczne umiejętności kreowania własnego wizerunku podczas wystąpień publicznych. Opanują i

AUTOPREZENTACJA Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczne umiejętności kreowania własnego wizerunku podczas wystąpień publicznych. Opanują i udoskonalą umiejętność wypowiedzi wobec grupy odbiorców. Zidentyfikują swoje mocne i słabe strony w trakcie budowania indywidualnego stylu prezentowania. Uczestnicy poznają psychologiczne czynniki przekonywującej prezentacji (wzbudzanie sympatii, wiarygodność) oraz zdobędą umiejętność oceniania wrażenia wywartego na rozmówcach. Nauczą się technik samokontroli w sytuacjach stresowych.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Celem szkolenia jest nauka skutecznych i efektywnych metod komunikacji interpersonalnej, która jest

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Celem szkolenia jest nauka skutecznych i efektywnych metod komunikacji interpersonalnej, która jest nieodzownym narzędziem pracy w zespole, podczas negocjacji, w czasie tworzenia i podziału nowych zadań, handlu itd. Warsztatowe metody pracy umożliwią praktyczną naukę umiejętności oraz identyfikacji własnych sposobów komunikacji, prowadzenia rozmowy, postawy. Uczestnicy poznają werbalne i niewerbalne aspekty komunikatu. Szkolenie zawiera elementy treningu asertywności oraz technik radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, gniewem i złością w przypadku różnicy zdań.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Uczestnicy szkolenia poznają psychologiczne mechanizmy poprawnej komunikacji międzyludzkiej, w praktyce nabywają umiejętność

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Uczestnicy szkolenia poznają psychologiczne mechanizmy poprawnej komunikacji międzyludzkiej, w praktyce nabywają umiejętność radzenia sobie w przypadku konfliktu, dzięki którym osiągną zamierzone efekty w pracy zespołowej i w efektywnej komunikacji z zespołem. Potrafią identyfikować i skutecznie przełamywać bariery komunikacyjne, znają mowę ciała, techniki asertywnej komunikacji i perswazji. Rozpoznają stosowane socjotechniki i umiejętnie przeciwstawiają się technikom wywierania wpływu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Trening System Piotr Serwin ul. Łokietka 13 lok. 34 30 -010

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Trening System Piotr Serwin ul. Łokietka 13 lok. 34 30 -010 Kraków +48/ 502 - 427 - 403 www. treningsystem. pl- szkolenia