TRAS Tidlig registrering av sprkutvikling Unni Espenakk TRAS

  • Slides: 15
Download presentation
TRAS Tidlig registrering av språkutvikling Unni Espenakk / TRAS 1

TRAS Tidlig registrering av språkutvikling Unni Espenakk / TRAS 1

TRAS • TRAS er et samarbeid mellom: – – – Bredtvet kompetansesenter Eikelund kompetansesenter

TRAS • TRAS er et samarbeid mellom: – – – Bredtvet kompetansesenter Eikelund kompetansesenter Senter for leseforsking, Universitetet i Stavanger Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo Unni Espenakk / TRAS 2

TRAS • TRAS består av skjema og håndbok • Informasjonen som ligger i skjemaets

TRAS • TRAS består av skjema og håndbok • Informasjonen som ligger i skjemaets spørsmål, er redegjort for i 8 bakgrunnsartikler i håndboken • I TRAS ser vi på de tradisjonelle områdene som har relevans for språk, som språkforståelse, uttale, ordproduksjon, setningsproduksjon og språklig bevissthet. Unni Espenakk / TRAS 3

TRAS • I TRAS er det også satt fokus på kommunikative aspekter ved språket,

TRAS • I TRAS er det også satt fokus på kommunikative aspekter ved språket, som samspill og kommunikasjon • TRAS setter også fokus på oppmerksomhet • De aktiviteter som observeres i TRAS er i kontinuerlig utvikling hos barnet • Aktivitetene registreres etter mestring, delvis mestring eller ingen mestring Unni Espenakk / TRAS 4

Spørreundersøkelse • TRAS gruppen gjennomførte en spørreundersøkelse høsten 2000 til 10% av alle landets

Spørreundersøkelse • TRAS gruppen gjennomførte en spørreundersøkelse høsten 2000 til 10% av alle landets helsestasjoner og barnehager – Hvordan kan en på et tidlig tidspunkt i barnets liv bli oppmerksom på de barna som strever med språktilegnelsen? – Hvem har ansvaret for å registrere de barna som har behov for ekstra hjelp? – Hvordan mestres denne oppgaven? Unni Espenakk / TRAS 5

Resultat spørreundersøkelse……. . • Svarprosenten var ca. 30%, 272 besvarte • Stor mangel på

Resultat spørreundersøkelse……. . • Svarprosenten var ca. 30%, 272 besvarte • Stor mangel på systematiske observasjonsmetoder • Fra 3 -5 år oppga ca 10% av førskolelærerne at de brukte et kartleggingsmateriell. 5% brukte Askeladden mens 5% oppga ikke hvilket materielle de benyttet • Over 90% av førskolelærerne uttrykte et stort behov for et observasjonsverktøy Unni Espenakk / TRAS 6

TRAS • TRAS er prøvet ut på 450 barn • TRAS er oversatt til

TRAS • TRAS er prøvet ut på 450 barn • TRAS er oversatt til flere nordiske språk, som dansk, svensk, islandsk, færøyisk • TRAS er også oversatt til samisk • TRAS er validert med andre språktester (TROG, BPVS, Setningsminne WPPSI). Resultatene viser at TRAS er et godt egnet instrument til å følge barns språkutvikling og til å bli oppmerksom på barn som strever med sin språktilegnelse Unni Espenakk / TRAS 7

TRAS • Intensjonen med TRAS er tredelt: • TRAS et pedagogisk redskap for observasjon

TRAS • Intensjonen med TRAS er tredelt: • TRAS et pedagogisk redskap for observasjon av språkutvikling • TRAS et redskap for kompetanseheving blant personalet • TRAS er redskap for å sette i gang forebyggende tiltak Unni Espenakk / TRAS 8

TRAS • Hvordan komme i gang? • Velge et barn som åpenbart har vansker?

TRAS • Hvordan komme i gang? • Velge et barn som åpenbart har vansker? • Velge seg et ’lure’ barn? • Velge alle 5 åringene? • Velge å gjennomføre TRAS på alle barn? Unni Espenakk / TRAS 9

TRAS • TRAS arbeidsmåter: - er sirkelen fylt ut i full fart? - et

TRAS • TRAS arbeidsmåter: - er sirkelen fylt ut i full fart? - et resultat av gjentatte observasjoner? - et resultat av tilrettelagte situasjoner? - to eller flere pedagoger observert samme barn? - deltakende/passiv observasjon? - perspektivmodellen (førskolelærer trekke seg tilbake og betrakte observasjonen gjort av en annen)? - modellobservasjon (nå vil jeg se på deg som førskolelærer hvordan du gjør observasjonen… Unni Espenakk / TRAS 10

TRAS - viktig å skrive logg. Hva så jeg i dag? Er det noen

TRAS - viktig å skrive logg. Hva så jeg i dag? Er det noen forandring fra forrige gang, eller til neste gang det observeres? - observasjonen bør skje kontinunuerlig (vi må følge med utviklingen!) - viktig å fokusere på pedagogens kompetanse- ikke barnets! Unni Espenakk / TRAS 11

TRAS • Hva sier TRAS? – Er sirkelen god nok til å kunne mene

TRAS • Hva sier TRAS? – Er sirkelen god nok til å kunne mene noe om barnets utvikling? – Får TRAS frem sterke og mindre sterke sider hos barnet? – Kan vi stole på det vi ser er riktig? – Blir pedagogene hjulpet av TRAS? Unni Espenakk / TRAS 12

TRAS • Tiltak. – Er det satt i gang tiltak på bakgrunn av TRAS

TRAS • Tiltak. – Er det satt i gang tiltak på bakgrunn av TRAS observasjonen? – Har tiltakene i så fall gitt resultat? – TRAS være grunnlag for nye innspill i det pedagogiske arbeidet Unni Espenakk / TRAS 13

TRAS • Implementering Muligheter TRAS et kompetanseløft for personalet Pedagogene aktivt involvert i barns

TRAS • Implementering Muligheter TRAS et kompetanseløft for personalet Pedagogene aktivt involvert i barns språkutvikling Pedagogene får et felles språk Barnets problemområde blir synlig Pedagogisk leder blir en sentral person som sørger for at TRAS blir brukt Unni Espenakk / TRAS 14

TRAS • Rapporterte vanskeligheter Spørsmål om pedagogene har nok faglig bakgrunn i språkutvikling? Hvor

TRAS • Rapporterte vanskeligheter Spørsmål om pedagogene har nok faglig bakgrunn i språkutvikling? Hvor mye skal foreldrene involveres? Manglende brobygging til skolen Mangler tid og økonomi Hvordan inspirere pedagogene til å bryte med vanetenkning? Unni Espenakk / TRAS 15