Transport og milj Utfordringer og lsninger Samferdselsseminar 17

  • Slides: 23
Download presentation
Transport og miljø: Utfordringer og løsninger Samferdselsseminar 17. januar 2015, Naturvernforbundet i Møre og

Transport og miljø: Utfordringer og løsninger Samferdselsseminar 17. januar 2015, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal Holger Schlaupitz, fagsjef Foto: Leif-Harald Ruud

Hvorfor transport er viktig for oss Viktige utfordringer som påvirkes av trafikkmengden: Klimagassutslipp og

Hvorfor transport er viktig for oss Viktige utfordringer som påvirkes av trafikkmengden: Klimagassutslipp og energiforbruk Lokal og regional luftforurensing Støy Nedbygging av matjord Nedbygging av naturområder Folkehelse (Trafikksikkerhet)

70 prosent av klimaeffekten skyldes reiser på over 100 km Kilde: "Å reise er

70 prosent av klimaeffekten skyldes reiser på over 100 km Kilde: "Å reise er å leve" i Klima 4 -2013, artikkel av Borgar Aamaas, forsker ved klimaforskningssenteret Cicero

Utslipp fra ulike reisedistanser Fra: Rasmussen, Ingeborg (2008): Klima og transport. Vista Analyse AS

Utslipp fra ulike reisedistanser Fra: Rasmussen, Ingeborg (2008): Klima og transport. Vista Analyse AS

Trafikkveksten "spiser opp" teknologiske forbedringer

Trafikkveksten "spiser opp" teknologiske forbedringer

Endringer i klimagassutslipp for personbiler 1990– 2020 i Norge ved sterk innfasing av elbiler

Endringer i klimagassutslipp for personbiler 1990– 2020 i Norge ved sterk innfasing av elbiler og mer drivstoffgjerrige kjøretøy (basert på Grønn Bils prognose for solgte elbiler samt Klimakurs antakelser om drivstofforbruk), avhengig av trafikkutvikling. Relativ utvikling Ingen vekst 1, 5 prosent årlig vekst 3, 0 prosent årlig vekst 2 -gradersmålet 1. 20 1. 10 1. 00 0. 90 0. 80 0. 70 0. 60 0. 50 0. 40 0. 30 0. 20 0. 10 0. 00 1990 2013 2020

Endringer i klimagassutslipp fra flytrafikk i og til/fra Norge 1990– 2025, basert på luftfartsbransjens

Endringer i klimagassutslipp fra flytrafikk i og til/fra Norge 1990– 2025, basert på luftfartsbransjens miljøscenarier (snitt av lavt og høyt scenario), avhengig av trafikkutvikling. Relativ utvikling for drivstoff solgt i Norge Ingen vekst 3 prosent årlig vekst 6 prosent årlig vekst 9 prosent årlig vekst 2 -gradersmålet 4. 00 3. 80 3. 60 3. 40 3. 20 3. 00 2. 80 2. 60 2. 40 2. 20 2. 00 1. 80 1. 60 1. 40 1. 20 1. 00 0. 80 0. 60 0. 40 0. 20 0. 00 1990 2013 2020 2025

Hvordan løse utfordringene? Firetrinnsprinsippet! 1. Begrense transportbehovet (antall turer og turlengde) 2. Vri transportene

Hvordan løse utfordringene? Firetrinnsprinsippet! 1. Begrense transportbehovet (antall turer og turlengde) 2. Vri transportene over på de minst areal- og energikrevende transportformene 3. Utnytte transportmidlene/transportsystemet mer effektivt 4. Forbedre de enkelte transportsystemenes miljøprestasjoner

Livsløpsperspektiv Eksempel: klima Direkte utslipp (karbondioksid, metan, skydanning etc. ) Tillegg for utvinning, produksjon

Livsløpsperspektiv Eksempel: klima Direkte utslipp (karbondioksid, metan, skydanning etc. ) Tillegg for utvinning, produksjon og distribusjon av drivstoff/energi Tillegg for produksjon og vedlikehold av transportmidlene Tillegg for bygging og drift av infrastruktur Eksempel på livsløpsvurdering for elbil (men som ikke inkluderer infrastrukturen): http: //elbil. no/nyheter/elbiler/3453 -elbil-bankerbensinbil-i-livslopsanalyse

Kortere reisetider skaper mer trafikk Det blir mulig å bosette seg lenger unna arbeidsplass,

Kortere reisetider skaper mer trafikk Det blir mulig å bosette seg lenger unna arbeidsplass, butikker etc. Det blir mer attraktivt å bruke bil framfor sykkel eller buss/bane I sum blir reisene lengre, og de utføres i større grad med bil framfor buss/bane Eventuelle nye butikksentre etc. ved nye vegkryss skaper enda større bilavhengighet Og: Pengene kunne vært brukt annerledes Buss og bil i samme kø. Foto: Naturvernforbundet i Rogaland

Både–og er ingen miljøløsning Endring i utslipp av klimagasser (kg CO 2 -ekv. per

Både–og er ingen miljøløsning Endring i utslipp av klimagasser (kg CO 2 -ekv. per år) som følge av utbygging av firefeltsveg og nytt dobbeltspor, ifølge St. meld. nr. 16 (2009– 2010) Nasjonal transportplan 2010– 2019

Trafikksikkerhet og miljø Rune Elvik (TØI): "Vil vi redusere antall drepte og hardt skadde

Trafikksikkerhet og miljø Rune Elvik (TØI): "Vil vi redusere antall drepte og hardt skadde ved hjelp av bedre veger, er bygging av firefelts motorveger den desidert dyreste måten å gjøre det på. Billigst og best er en kombinasjon av midtfelt, streknings-ATK, bedre vegbelysning og mindre utbedringer av sideterrenget. " Antall hardt skadde og drepte per millioner kjøretøykilometer ved ulike vegtyper og fartsgrenser. Kilde: SINTEF-rapporten Ulykkeskostnader ved ulike vegbredder med forskjellig dimensjonerende trafikk

Dobling av flykapasitet nuller ut resten

Dobling av flykapasitet nuller ut resten

Arealbruk endrer konkurranseforhold Forutsatt ikke kø eller uforutsette hendelser på veg og bane

Arealbruk endrer konkurranseforhold Forutsatt ikke kø eller uforutsette hendelser på veg og bane

Parkeringspolitikken betyr mye! Bilfører Kollektivt 80% 70% 60% 56% 51% 50% 43% 40% 32%

Parkeringspolitikken betyr mye! Bilfører Kollektivt 80% 70% 60% 56% 51% 50% 43% 40% 32% 30% 20% 10% 0% 48% 14% 9% Gratis parkering hos arbeidsgiver, mange plasser Gratis parkering hos arbeidsgiver, få plasser 20% Parkering på vei/gate, uten avgift Kilde: TØI Faktaark RVU 2009. Arbeidsreiser. Design: Urbanet Analyse Avgiftsbelagt parkering hos arbeidsgiver Parkering i vei/gate, avgiftsbelagt

Fordeler og ulemper med skinnegående transportsystemer Fordeler • Lavt energiforbruk i drift • Ingen

Fordeler og ulemper med skinnegående transportsystemer Fordeler • Lavt energiforbruk i drift • Ingen lokale utslipp • Trafikksikkert • Lavt arealforbruk ved god utnyttelse • Komfortabelt (+ «skinnefaktor» ) • Kan bidra til god arealbruk Ulemper • Krever stort trafikkgrunnlag for å utnytte de fleste positive effektene og for å være økonomisk forsvarlig • Store utslipp i byggefasen • Areal-/naturinngrep • Flatedekning? • Frekvens? • Fleksibilitet?

Togets bidrag til klimagasskutt 100, 000 90, 000 80, 000 70, 000 60, 000

Togets bidrag til klimagasskutt 100, 000 90, 000 80, 000 70, 000 60, 000 50, 000 40, 000 30, 000 20, 000 10, 000 0 -10, 000 -20, 000 -30, 000 Klimagassutslipp veg- og flytrafikk, transportmidler Klimagassutslipp veg- og flytrafikk, framdrift Tonn CO 2 -ekv. i 2013 Flytoget Godstog ekskl. malmtog Ofotbanen Klimagassutslipp tog, framdrift Andre NSB-tog (Gjøvikbanen, Flåmsbana) Klimagassutslipp tog, transportmidler Langdistansetog innenlands IC-tog -50, 000 Lokaltog -40, 000

Kraftig vekst i godstransporter på veg 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000

Kraftig vekst i godstransporter på veg 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Sjøtransport 2000 Jernbanetransport Innenlands godstransportarbeid 1965– 2011 (mill. tonnkilometer) Kilde: Statistisk sentralbyrå 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 0 Veitransport

Miljøriktig jernbanepolitikk Jernbaneutbygging bør: primært komme som erstatning for vegbygging og flyplassutvidelser legge til

Miljøriktig jernbanepolitikk Jernbaneutbygging bør: primært komme som erstatning for vegbygging og flyplassutvidelser legge til rette for at mer gods kan fraktes på tog framfor med bil (se bl. a. rapport som inkluderer Raumabanen: http: //naturvernforbundet. no/getfile. php/Dokumenter/R apporter%20 og%20 faktaark/2013/Gods%20 fra%20 traile r%20 til%20 tog. pdf) styrke toget i konkurransen med fly kombineres med en streng arealpolitikk lokalt/regionalt kombineres med restriktive virkemidler overfor veg- og flytrafikken

Hovedgrep: Gulrot og pisk! Stanse tilrettelegging for det vi vil ha mindre av! Riktig

Hovedgrep: Gulrot og pisk! Stanse tilrettelegging for det vi vil ha mindre av! Riktig arealbruk lokalt: fortetting, hindre byspredning Flere restriksjoner – som økte klimaavgifter, rushtidsavgift/køprising, færre og dyrere parkeringsplasser ved arbeidsplasser og kjøpesentre Bedre kollektivtransport – og bedre forhold gående og syklister Fortsatt fokus på mer energieffektive biler, elbiler og andre teknologiske grep Viktig at staten stille strenge krav til kommuner/ byområder, som betingelse for statlige midler

Naturvernforbundet – for miljøriktige transportløsninger!

Naturvernforbundet – for miljøriktige transportløsninger!