Tr ngtiu hc Dch vng B Th ba

  • Slides: 16
Download presentation
Tr êngtiÓu häc DÞch väng B

Tr êngtiÓu häc DÞch väng B

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008 Tin học

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008 Tin học

Em hãy vẽ bức tranh theo mẫu và tô màu bức tranh

Em hãy vẽ bức tranh theo mẫu và tô màu bức tranh

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008 Tin học Bài 7: Sao chÐp

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008 Tin học Bài 7: Sao chÐp mµu tõ mµu cã s½n 1. Các bước thực hiện

Bước 4 1 2 3

Bước 4 1 2 3

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008 Tin học Bài 7: Sao chép

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008 Tin học Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn 1. Các bước thực hiện - Bước 1: Chọn công cụ Sao chép màu hộp công cụ trong Bước 2: Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần sao chép Bước 3: Chọn công cụ Bước 4: Nháy chuột lên nơi cần tô bằng màu vừa sao chép

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008 Tin học Bài 7: Sao chép

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008 Tin học Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn 1. Các bước thực hiện 2. Thực hành

Bài thực hành 1 Hãy tô màu quả táo ở Hình 2 giống như

Bài thực hành 1 Hãy tô màu quả táo ở Hình 2 giống như quả táo ở Hình 1 (tệp Qua. Tao. bmp)

Bài thực hành 2 Em h·y vÏ c¸c ® êng th¼ng cã mµu s¾c

Bài thực hành 2 Em h·y vÏ c¸c ® êng th¼ng cã mµu s¾c gièng víi mµu ë h×nh vu «ng

Tô màu Hình 2 sao cho giống với màu Hình 1 - Nhóm 1:

Tô màu Hình 2 sao cho giống với màu Hình 1 - Nhóm 1: Sử dụng cách sao chép màu để tô màu - Nhóm 2: Sử dụng cách Tô màu bằng màu viền hoặc màu nền để tô màu cho hình vẽ

Nhận xét Tô màu theo cách Sao chép màu từ màu có sẵn sẽ

Nhận xét Tô màu theo cách Sao chép màu từ màu có sẵn sẽ nhanh hơn, màu sắc giống hình mẫu hơn so với cách tô màu bằng màu viền hoặc màu nền

øng dông thùc tiÔn

øng dông thùc tiÔn

Trß ch¬I : “ Ai nhanh ai ®óng” Sắp xếp các bước thực hiện

Trß ch¬I : “ Ai nhanh ai ®óng” Sắp xếp các bước thực hiện sau theo thứ tự các bước sao chép màu từ màu có sẵn Nháy chuột lên nơi cần tô bằng màu vừa sao chép Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần sao chép Chọn công cụ , Chọn công cụ Sao chép màu công cụ trong hộp

§¸p ¸n Chọn công cụ Sao chép màu công cụ trong hộp Nháy chuột

§¸p ¸n Chọn công cụ Sao chép màu công cụ trong hộp Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần sao chép Chọn công cụ , Nháy chuột lên nơi cần tô bằng màu vừa sao chép