Tp Hai chi em c Hai chi em

  • Slides: 11
Download presentation

TËp Hai chi em ®äc: Hai chi em đang chơi vui vÎ trươ c

TËp Hai chi em ®äc: Hai chi em đang chơi vui vÎ trươ c đô ng đô chơi. Bô ng câ u em no i: - Chi đư ng đô ng va o con gâ u bông cu a em. Mô t la t sau, chi lên dây co t chiê c ô tô nhá. Em he t lên: - Chi ha y chơi đô chơi cu a chi â y. Chi giâ n bá đi ho c ba i. Ngô i chơi mô t mi nh, chi mô t la t sau, câ u em đ· ca m thâ y buô n cha n.

TËp ®äc: Hai chi em đang chơi vui vÎ trươ c đô ng đô

TËp ®äc: Hai chi em đang chơi vui vÎ trươ c đô ng đô chơi. Bô ng câ u em no i: - Chi đư ng đô ng va o con gâ u bông cu a em.

TËp ®äc: Hai chi em Mô t la t sau, chi lên dây co

TËp ®äc: Hai chi em Mô t la t sau, chi lên dây co t chiê c ô tô nhá. Em he t lên: - Chi ha y chơi đô chơi cu a chi â y.

TËp ®äc: Hai chi em Chi giâ n bá đi ho c ba i.

TËp ®äc: Hai chi em Chi giâ n bá đi ho c ba i. Ngô i chơi mô t mi nh, chi mô t la t sau, câ u em đ· ca m thâ y buô n cha n.

TËp Hai chi em ®äc: Hai chi em đang chơi vui vÎ trươ c

TËp Hai chi em ®äc: Hai chi em đang chơi vui vÎ trươ c đô ng đô chơi. Bô ng câ u em no i: - Chi đư ng đô ng va o con gâ u bông cu a em. Mô t la t sau, chi lên dây co t chiê c ô tô nhá. Em he t lên: - Chi ha y chơi đô chơi cu a chi â y. Chi giâ n bá đi ho c ba i. Ngô i chơi mô t mi nh, chi mô t la t sau, câ u em đ· ca m thâ y buô n cha n.

TËp ®äc: Hai chi em

TËp ®äc: Hai chi em

TËp Hai chi em ®äc: Hai chi em đang chơi vui vÎ trươ c

TËp Hai chi em ®äc: Hai chi em đang chơi vui vÎ trươ c đô ng đô chơi. Bô ng câ u em no i: - Chi đư ng đô ng va o con gâ u bông cu a em. Mô t la t sau, chi lên dây co t chiê c ô tô nhá. Em he t lên: - Chi ha y chơi đô chơi cu a chi â y. Chi giâ n bá đi ho c ba i. Ngô i chơi mô t mi nh, chi mô t la t sau, câ u em đa ca m thâ y buô n cha n.

KÝnh chóc thµy c « m¹nh kháe! Chóc c¸c em häc giái!

KÝnh chóc thµy c « m¹nh kháe! Chóc c¸c em häc giái!