Toruska szkoa wicze dla wojewdztwa kujawskopomorskiego Informacje o

  • Slides: 21
Download presentation
Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego

Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego

Informacje o projekcie • Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o projekcie • Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) • Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej • Instytucją Zarządzająca Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Informacje o projekcie Realizatorem projektu jest: • Gmina Miasta Toruń – Centrum Kształcenia Ustawicznego

Informacje o projekcie Realizatorem projektu jest: • Gmina Miasta Toruń – Centrum Kształcenia Ustawicznego – Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Certyfikat ISO 9001: 2015,

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Certyfikat ISO 9001: 2015, Placówka Akredytowana • Prowadzimy doradztwo metodyczne i doskonalenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej i wychowania przedszkolnego. • Nasi doradcy są ekspertami, liderami, koordynatorami projektów, autorami programów, podręczników, poradników iiinnych publikacji. • Obejmujemy opieką metodyczną wszystkie typy szkół i placówek oświatowych. Plac Św. Katarzyny 8, 87 -100 Toruń tel. 56 -657 -74 -86, 56 -655 -41 -56, 535 430 957 [email protected] torun. pl

Informacje o projekcie Partnerami w realizacji projektu są: • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Informacje o projekcie Partnerami w realizacji projektu są: • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul. Gagarina 11, 87 -100 Toruń tel. centr. : +48 56

Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul. Gagarina 11, 87 -100 Toruń tel. centr. : +48 56 611 -40 -10 fax: +48 56 654 -29 -44 Adres e-mail: [email protected] pl

Informacje o projekcie Partnerami w realizacji projektu są: • Województwo Kujawsko-Pomorskie – Biblioteka Pedagogiczna

Informacje o projekcie Partnerami w realizacji projektu są: • Województwo Kujawsko-Pomorskie – Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu • proponuje około

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu • proponuje około 100 000 książek i 140 tytułów czasopism, głównie z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych, • świadczy usługi informacyjne, • prowadzi szkolenia, warsztaty, sieci współpracy i samokształcenia oraz lekcje biblioteczne, • udostępnia przestrzeń na wystawy, konferencje, spotkania metodyczne. Adres: ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4, tel. 56 653 97 56 www. bptorun. edu. pl

Główny cel projektu Przygotowanie czterech szkół do pełnienia roli szkoły ćwiczeń dla nauczycieli i

Główny cel projektu Przygotowanie czterech szkół do pełnienia roli szkoły ćwiczeń dla nauczycieli i studentów, przygotowanie pracowni i podniesienie kompetencji nauczycieli do 31 sierpnia 2020 roku.

Cel szczegółowy projektu PO WER Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wsparcia szkół w

Cel szczegółowy projektu PO WER Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wsparcia szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzn. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiazywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Uczestnicy projektu • 4 szkoły wiodące, tworzące Toruńską szkołę ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego, tzn.

Uczestnicy projektu • 4 szkoły wiodące, tworzące Toruńską szkołę ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego, tzn. : – Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu (Pracownia językowa) – Szkołą Podstawowa Nr 7 w Toruniu (Pracownia przyrodnicza) – Zespół Szkół Nr 10 w Toruniu (Pracownia matematyczna) – Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu (Pracownia informatyczna) wraz z nauczycielami związanymi z 4 pracowniami (39 osób) i nauczycielami bibliotekarzami

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II ul. Żwirki

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II ul. Żwirki i Wigury 49, 87 -100 Toruń tel. 56 652 -90 -93, e-mail: [email protected] 4. torun. pl, www. sp 4. torun. pl § II miejsce w województwie w liczbie laureatów konkursów przedmiotowych Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku 2017/2018 (od wielu lat czołowe lokaty w województwie w tej rywalizacji) § klasy dwujęzyczne z elementami języka angielskiego na chemii i fizyce § ERASMUS – współpracujemy z: Portugalią (miasto Alcabideche), Rumunią (miasto Iassy) i Grecją (miasto Volos) § wymiana międzynarodowa z Collège Saint Augustin w Angers (Francja), z Niemcami i Portugalią § organizujemy obozy językowe – Euroweek i warsztaty językowo-kulturowe § nowoczesne pracownie i zaplecze sportowe § wykwalifikowana kadra

Innowacje, programy Liczne projekty Telewizja szkolna

Innowacje, programy Liczne projekty Telewizja szkolna

Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha X Liceum Ogólnokształcące 87 -100 Toruń,

Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha X Liceum Ogólnokształcące 87 -100 Toruń, plac św. Katarzyny 9, http: //www. xlo. torun. pl Największy zwarty toruński Campus Licealny: • 2 budynki liceum • 2 hale sportowe (do gier zespołowych, sala judo) • Nowoczesna siłownia • Kompleks boisk „Orlik” - koszykówka, piłka nożna • Boiska plażowe do piłki siatkowej i piłki nożnej • Siłownia plenerowa • 2 budynki internatu tel 56 622 27 33, fax 56 622 28 78 e-mail: [email protected] torun. pl Szkoła dysponuje 51 salami lekcyjnymi, w tym: • 2 salami komputerowymi • 30 salami lekcyjnymi • 19 salami laboratoryjnymi (języki obce, biologia, chemia, fizyka) • Multimedialna nowoczesna pracownia matematyczna Największa szkolna biblioteka w Toruniu. Jedyna szkolna biblioteka anglojęzyczna. W każdej sali dydaktycznej: komputer i rzutnik multimedialny. Najszersza gama profili klas w toruńskich liceach: Matematyczno-fizyczno-informatyczny Matematyczno-fizyczny (klasa dwujęzyczna) Biologiczno-chemiczny Społeczno-prawny (klasa dwujęzyczna) Matematyczno-lingwistyczny (klasa dwujęzyczna) Matematyczno-biologiczno-chemiczny Biologiczno-geograficzny (klasa sportowa- siatkówka – ciągłość szkolenia z niższych etapów edukacyjnych)

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego ul. św. Józefa 26,

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego ul. św. Józefa 26, 87 -100 Toruń, [email protected] torun. pl - Jesteśmy nowoczesną szkołą z wieloletnią tradycją, która posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie do nauczania informatyki, pracownie zawodowe oraz przedmiotowe, W naszym zespole szkół funkcjonuje Technikum nr 5 oraz Szkoła Branżowa I stopnia nr 5, W naszej szkole panuje miła atmosfera nauki i współpracy, a nasi nauczyciele są wysoko wykwalifikowaną i pełną pasji kadrą pedagogiczną, Nasi uczniowie osiągają bardzo dobre i wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych, zdobywają stypendia naukowe, są laureatami i finalistami konkursów i olimpiad, Współpracujemy z firmami i pracodawcami naszego regionu, w których nasi uczniowie odbywają praktyki i staże zawodowe oraz znajdują zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

Uczestnicy projektu • 7 szkół współpracujących z Toruńską szkołą ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego, tzn.

Uczestnicy projektu • 7 szkół współpracujących z Toruńską szkołą ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego, tzn. : – – – – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Toruniu Szkoła Podstawowa Nr 6 w Toruniu Szkoła Podstawowa Nr 13 w Toruniu Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 w Toruniu Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu Szkoła Podstawowa w Cierpicach Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce wraz z nauczycielami związanymi z 4 pracowniami (42 osoby) i nauczycielami bibliotekarzami • Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (47 osób)

Rezultaty projektu Rezultatem projektu będzie powstanie Toruńskiej szkoły ćwiczeń dla województwa kujawskopomorskiego, w której

Rezultaty projektu Rezultatem projektu będzie powstanie Toruńskiej szkoły ćwiczeń dla województwa kujawskopomorskiego, w której będą działać 4 wzorcowe pracownie: przyrodnicza, matematyczna, językowa i informatyczna. Pracownie te będą prowadzone przez odpowiednio do tego przygotowanych nauczycieli. Wyposażone w niezbędne nowoczesne pomoce dydaktyczne będą służyć nauczycielom województwa kujawskopomorskiego w doskonaleniu ich umiejętności merytoryczno-metodycznych.

Rezultaty projektu Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego będzie również wspierała Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Rezultaty projektu Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego będzie również wspierała Uniwersytet Mikołaja Kopernika w prowadzeniu praktyk studenckich. Dzięki współpracy UMK, BP, CKU-TODMi. DN oraz CNMW powstanie na terenie Torunia wzorcowa placówka w skali kraju wspierająca w codziennej pracy obecnych i przyszłych nauczycieli.

Informacje ogólne o projekcie • Wartość projektu: 1. 165. 937, 16 zł • Okres

Informacje ogólne o projekcie • Wartość projektu: 1. 165. 937, 16 zł • Okres realizacji projektu: 01. 2019 – 31. 08. 2020 • Typ projektu: Projekt partnerski