Ton n tp Gii ton Cc dng ton

  • Slides: 13
Download presentation
Toán: Ôn tập Giải toán Các dạng toán giải cơ bản các em đã

Toán: Ôn tập Giải toán Các dạng toán giải cơ bản các em đã học ở lớp 3 1. Bài toán liên quan đến khái niệm “ nhiều hơn” “ ít hơn” 2. Bài toán liên quan đến “ gấp một số lên nhiều lần” và “ giảm một số đi một số lần” 3. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé( số bé bằng một phần mấy số lớn) 4. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 5. Bài toán liên quan đến yếu tố hình học.

1. Bài toán liên quan đến khái niệm “ nhiều hơn” “ ít hơn”.

1. Bài toán liên quan đến khái niệm “ nhiều hơn” “ ít hơn”. 2. Bài toán liên quan đến “ gấp một số lên nhiều lần” và “ giảm một số đi một số lần”

1. Bài toán liên quan đến khái niệm “nhiều hơn” “ ít hơn”. Ví

1. Bài toán liên quan đến khái niệm “nhiều hơn” “ ít hơn”. Ví dụ 1: Thùng thứ nhất chứa 216 lít dầu, thùng thứ hai chứa nhiều hơn thùng thứ nhất 34 lít dầu. Hỏi cả hai thùng chứa bao nhiêu lít dầu? Tóm tắt: 216 lít Thùng 1: Thùng 2: 34 lít ? lít

Bài giải Số dầu thùng thứ hai chứa là: 216 + 34 = 250(

Bài giải Số dầu thùng thứ hai chứa là: 216 + 34 = 250( l) Số dầu cả hai thùng chứa là: 216 + 250 = 466( l) Đáp số: 466 lít dầu

Ví dụ 2: Một cửa hàng buổi sáng bán được 225 m vải, buổi

Ví dụ 2: Một cửa hàng buổi sáng bán được 225 m vải, buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 59 m. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải? Tóm tắt: Buổi sáng : Buổi chiều: 225 m 59 m ? m

Bài giải Số vải buổi chiều cửa hàng bán được là: 225 - 59=

Bài giải Số vải buổi chiều cửa hàng bán được là: 225 - 59= 166( m) Số vải cả hai buổi cửa hàng bán được là: 225+ 166 = 391( m) Đáp số: 391 mét vải

Ví dụ 3: Thùng bé đựng 37 kg thóc, thùng bé đựng ít hơn

Ví dụ 3: Thùng bé đựng 37 kg thóc, thùng bé đựng ít hơn thùng lớn 15 kg thóc. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu ki-lô-gam thóc? Tóm tắt: Thùng bé : Thùng lớn: 37 kg 15 kg ? kg

Bài giải Số thóc thùng lớn đựng là: 37 + 15 = 52( kg)

Bài giải Số thóc thùng lớn đựng là: 37 + 15 = 52( kg) Số thóc cả hai thùng đựng là: 37 + 52 = 89( kg) Đáp số: 89 kg thóc

2. Bài toán liên quan đến “ gấp một số lên nhiều lần” và

2. Bài toán liên quan đến “ gấp một số lên nhiều lần” và “ giảm một số đi một số lần” Ví dụ 1: Nhà Lan có 47 con gà trống, số gà mái gấp 3 lần số gà trống. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu con gà? Tóm tắt: 47 con Gà trống : ? con Gà mái :

Bài giải Số gà mái nhà Lan là: 47 × 3 = 141( con)

Bài giải Số gà mái nhà Lan là: 47 × 3 = 141( con) Số gà nhà Lan có tất cả là: 47 + 141 = 188 ( con) Đáp số: 188 con gà

Ví dụ 2: Đội văn nghệ có 36 bạn nữ, số bạn nam bằng

Ví dụ 2: Đội văn nghệ có 36 bạn nữ, số bạn nam bằng số bạn nữ giảm đi 4 lần. Hỏi đội văn nghệ có tất cả bao nhiêu bạn? Tóm tắt: bạn nữ : bạn nam: 36 bạn ? bạn

Bài tập 1) Trường Bắc Hà có 432 học sinh, trường Nam Hồng có

Bài tập 1) Trường Bắc Hà có 432 học sinh, trường Nam Hồng có nhiều hơn trường Bắc Hà 25 học sinh. Hỏi cả hai trường có bao nhiêu học sinh? 2) Số bi xanh là 40 viên và nhiều hơn số bi đỏ là 30 viên. Hỏi số bi đỏ bằng một phần mấy số bi xanh? 3) Ngăn trên có 89 quyển sách, ngăn dưới gấp 7 lần số sách ngăn trên. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách? 4) Thùng thứ nhất đựng 261 tạ thóc, thùng thứ hai đựng bằng 1/3 số thóc thùng thứ nhất. Hỏi cả hai thùng đựng được bao nhiêu tạ thóc? 5*) Năm nay con 9 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con nhưng kém bố 8 tuổi. Hỏi bố năm nay bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn bài 5 Tóm tắt: con : mẹ : 9 tuổi 8 tuổi

Hướng dẫn bài 5 Tóm tắt: con : mẹ : 9 tuổi 8 tuổi bố : ? tuổi