Ton HC TA Bng n v o din

  • Slides: 10
Download presentation

Toán HÉC - TA * Bảng đơn vị đo diện tích: NHỎ HƠN m

Toán HÉC - TA * Bảng đơn vị đo diện tích: NHỎ HƠN m 2 LỚN HƠN m 2 dm 2 ha cm 2 2 là: ha Héc – ta viết tắt mm 2 1 ha =dam 1 hm 2 2 hm 10 000 2 1 ha =…………m km 2

1 ha = 1 hm 2 1 ha = 10 000 m 2 1.

1 ha = 1 hm 2 1 ha = 10 000 m 2 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2 40 000 a) 4 ha =………………. . m 1 5 000 ha =……………. m 2 200 000 20 ha = ………………. m 1 km 2 =…………ha 1 2 100 ha =……………. m 100 1 10 km 2 =……………. . ha

6 b) 60 000 m 2 =…………ha 80 800 000 m 2 =………. .

6 b) 60 000 m 2 =…………ha 80 800 000 m 2 =………. . ha 1800 ha 2 18 =…………km 2 270 27 000 ha =………. . km

2. Diện tích rừng Cúc Phương : 22 200 ha. ? 222 200 ha

2. Diện tích rừng Cúc Phương : 22 200 ha. ? 222 200 ha =……………. . km

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S a) 85 km 2 < 850 ha

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S a) 85 km 2 < 850 ha S X b) 51 ha > 60 000 m 2 Đ X c) 4 dm 2 7 cm 2 = 4 7 dm 2 10 S X

4. Diện tích một trường đại học là 12 ha. Tòa nhà chính của

4. Diện tích một trường đại học là 12 ha. Tòa nhà chính của trường được xây dựng trên mảnh đất có diện tích bằng 1/40 diện tích của trường. Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là bao nhiêu mét vuông ?

Bài giải 12 ha = 120 000 m 2 Tòa nhà chính của trường

Bài giải 12 ha = 120 000 m 2 Tòa nhà chính của trường có diện tích là: 120 000 x 1 dm 2 = 3000(m 2) 40 Đáp số: 3000 m 2

TRÒ CHƠI:

TRÒ CHƠI:

200 1 ha = ……. m 2 2 km 2= ……. ha 1 hm

200 1 ha = ……. m 2 2 km 2= ……. ha 1 hm =……ha 50 000 m 2=. . ha 900 ha =…. km 2 10 000 1 9 5