Tnk nytt tnk annorlunda tnk Eko Tanken Konceptpresentation

  • Slides: 29
Download presentation
Tänk nytt, tänk annorlunda tänk Eko. Tanken! Konceptpresentation 2010

Tänk nytt, tänk annorlunda tänk Eko. Tanken! Konceptpresentation 2010

Dagens agenda q Presentation och introduktion q Eko. Tanken-konceptet – lösning, ekologi, energi och

Dagens agenda q Presentation och introduktion q Eko. Tanken-konceptet – lösning, ekologi, energi och ekonomi q Lösningens relation till kommuners Biogas-program q Miljöaspekter – lagstiftning och direktiv 2 Patenterat koncept

Dagens agenda q Presentation och introduktion q Eko. Tanken-konceptet – lösning, ekologi, energi och

Dagens agenda q Presentation och introduktion q Eko. Tanken-konceptet – lösning, ekologi, energi och ekonomi q Lösningens relation till kommuners Biogas-program q Miljöaspekter – lagstiftning och direktiv 3 Patenterat koncept

Presentation – Eko. Tanken AB - ett miljöföretag q Fokus på enskilda avlopp –

Presentation – Eko. Tanken AB - ett miljöföretag q Fokus på enskilda avlopp – miljöfråga av gigantisk kaliber! q Komplement till kommunalt VA q Mål att etablera lösning som svarar upp mot miljömålen och vattendirektivet (FN, EU, Sv) q Eko. Tanken-konceptet är enda kända WC-lösningen som inte påverkar grundvattenbalansen q En ”spin-off” är, Eko. Tanken ger en utmärka produkt för rötning till rötgas/biogas (högt och ”rent” energiinnehåll) q Patenterat nationellt och internationellt (PCT i 130 länder pågår) 4 . . . en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredställa sina behov. Gro Harlem Bruntland, 1987 Patenterat koncept

Presentation – Eko. Tanken AB - ett kompetensföretag Inom företaget: q Bioenergi, biobränsle q

Presentation – Eko. Tanken AB - ett kompetensföretag Inom företaget: q Bioenergi, biobränsle q Klimat-, och energioptimering q Transportlogistik, fordonsoptimering q Innovation, konstruktion Närbelägen/konsultativ kompetens: q Geoteknik q Grundvatten q Elenergi q Miljökemi 5 . . . en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredställa sina behov. Gro Harlem Bruntland, 1987 Patenterat koncept

Eko. Tanken Vilka miljöfrågor löser Eko. Tanken? – De 6 viktigaste punkterna 6 •

Eko. Tanken Vilka miljöfrågor löser Eko. Tanken? – De 6 viktigaste punkterna 6 • Eliminerar grundvattenuttaget på den egna fastigheten. Ingen vattenförlust genom borttransport från området, vilket är ett krav inom ramen för vattendirektivet • Eliminerar utsläpp av bl. a. fosfor, kväve, mikroorganismer och kemikalier från svartvatten • Minimerar risken för kontaminering av eget dricksvatten (största föroreningsrisken enligt socialstyrelsen och SGU) • Förbättrar egenskaperna och livslängden för BDT-avloppet (upp till faktor 3) • Kostnadseffektiv och långsiktig lösning, en förlängning av kommunalt avlopp • Energiförbrukning och total miljöbelastning som är betydligt lägre än samtliga kända lösningar för enskilda avlopp Patenterat koncept

Dagens agenda q Presentation och introduktion q Eko. Tanken-konceptet – lösning, ekologi, energi och

Dagens agenda q Presentation och introduktion q Eko. Tanken-konceptet – lösning, ekologi, energi och ekonomi q Lösningens relation till kommuners Biogas-program q Miljöaspekter – lagstiftning och direktiv 7 Patenterat koncept

Problemen i vår miljö Grundvatten av tjänlig kvalitet viktig livsbetingelse Tjänligt grundvatten är en

Problemen i vår miljö Grundvatten av tjänlig kvalitet viktig livsbetingelse Tjänligt grundvatten är en bristvara Dramatiskt ökad nyttjandegrad i fritidshusområden Grundvattentillgång och relation till sprickbarhet i urberget Kustområden, öar värst drabbade Tunna vattenbärande skikt ovanpå bergrunden Upp till 70% av enskilda brunnar är kontaminerade av avlopp eller saltvatten Grundvatten finns inte i berget i sig, Många områden är Vatten lagras och Nära till havet där Större belastning med hårt drabbade av transporteras i regnvattnet ur bristfällig den moderna hålrummen mellan grundvattenavloppslösning ger människans vattenfasta kroppar. Eko. Tanken ger blivande och nuvarande högriskområden en chans! regenereringsökad kontamination användningsvanor perspektiv går av grundvattnet - Istället för stordrift i liten skala – Eko. Tanken ger möjlighet till liten drift i stor skala Sprickbarhet på förlorat som individens behov - Låg energiförbrukning och miljöpåverkan passar såväl samhällets Kommunerna kan Sveriges ostkust 0, 01 Grundvattenbildning - Miljöprofil som värnar om friskt rent vatten i vår natur – en profil som berör alla inte påverka -0, 03% = Ofta geografisktförsämras med permanentisering av volymförhållande ca och topografiskt effektivare fd fritidsområden 1: 5000. ogynnsamma för att dagvattenhantering ekonomisera Permanentisering Borttransport av 3 m³ ledningsnät och sker snabbare än vatten motsvarar 5 m stordrift planläggning och lägre utbyggnad av grundvattennivå på kommunalt VA 3000 m² tomt 8 Patenterat koncept

Enskilda avlopp - Risk för kontaminering mellan avlopp och dricksvattentäkt Liten risk förorening av

Enskilda avlopp - Risk för kontaminering mellan avlopp och dricksvattentäkt Liten risk förorening av dricksvattnet Gödselupplag Avloppsbrunn Risk föroreningar i dricksvattnet Ända upp till 70% av enskilda dricksvattentäkterna är otjänliga enligt SGU’s analys 2006 -2008 90% av orsakerna är kan härledas till enskilda avlopp Grundvattnets strömningsriktning Källa: SGU, Sveriges geologiska undersökning 9 Patenterat koncept C: a 95% av orsakerna kan härledas till toaletter

Borttransport av 3 m 3 avloppsvatten tömmer motsvarande 2. 500 lastbilars bergvolym 2. 500

Borttransport av 3 m 3 avloppsvatten tömmer motsvarande 2. 500 lastbilars bergvolym 2. 500 lastbilar motsvarar c: a 30 km lång kö! Motsvarar sträckningen mellan Visby och Slite! Spelar det någon roll? 10

Problemen i vår miljö 11 Patenterat koncept

Problemen i vår miljö 11 Patenterat koncept

Konceptet Eko. Tanken-filmen 12 Patenterat koncept

Konceptet Eko. Tanken-filmen 12 Patenterat koncept

Eko. Tanken- mer än ett koncept

Eko. Tanken- mer än ett koncept

Eko. Tanken-konceptet - lösningsskiss 1. Väl fungerande BDT-anläggning är en förutsättning för att långsiktigt

Eko. Tanken-konceptet - lösningsskiss 1. Väl fungerande BDT-anläggning är en förutsättning för att långsiktigt kunna lösa vattenförsörjningen på en fastighet. Det är viktigt att så stor del som möjligt kan återföras till grundvattnet. Rätt utfört kommer upp till 80% att återgå till grundvatten-basängen. Genom att låta återfylla slamavskiljaren vid slamsugning genereras flera miljövinster. 2. Traditionell lösning med sluten tank står för mer än 50% av vattenförlusten på fastigheten. Man kan uppgradera sin slutna tank till Eko. Tanken-konceptet för att undvika vattenförlusten från fastigheten. Vattenbalansen på fastigheten får inte äventyras om vi och våra barn skall kunna njuta av friskt vatten i framtiden. 3. Eko. Tanken möjliggör att vattenbalansen på fastigheten är opåverkad även när du vill nyttja WC. Eko. Tanken är ett koncept som kombinerar bästa miljöval med högsta komfort. Låg driftskostnad ger låga kostnader i framtiden.

Miljöbelastning olika system per år Energiförbrukning, optimerade fordon, 3, 2 pers/hushåll vid 65% nyttjande

Miljöbelastning olika system per år Energiförbrukning, optimerade fordon, 3, 2 pers/hushåll vid 65% nyttjande Driftel k. Wh per fastighet SUMMA k. Wh driftel & fordonsrörelser per fastighet Kommunalt VA 50 k. Wh Eko. Tanken 10 k. Wh 60 k. Wh 370 k. Wh 400 k. Wh Mulltoa (godkänd) 2600 k. Wh Förbränningstoalett* 8000 k. Wh Minireningsverk *Avser eldriven förbränningstoalett, ej Gasoldriven som förbrukar mer energi 16 Patenterat koncept

Miljöbelastning olika system per år CO 2 , optimerade fordon, 3, 2 p/hushåll vid

Miljöbelastning olika system per år CO 2 , optimerade fordon, 3, 2 p/hushåll vid 65% nyttjande CO 2 kg Nettotillskott elproduktion* Kommunalt VA Eko. Tanken Minireningsverk Mulltoa Förbränningstoalett CO 2 kg Netto transporter 12 kg 0 kg 2, 4 kg 13 kg Vid rötning 0 kg SUMMA CO 2 kg nettotillskott 12 kg Vid rötning 0 kg 74 kg 10 kg 84 kg 525 kg 3 kg 528 kg 1600 kg 3 kg 1600 kg * Under förutsättning att 25% av elproduktionen baseras på produktion från fossila bränslen 17 15 kg Patenterat koncept

Kostnad per år, kr per besök • • • Kom. VA (WC) ca 150

Kostnad per år, kr per besök • • • Kom. VA (WC) ca 150 – 250 t. Kr 65% ger årskostnad på 4500: - = 0: 86 kr/besök. 100% ger årskostnad på 5200: - = 0: 64 kr/besök. • • • Ekotanken (WC) 100 – 150 t. Kr 65% ger beräknad årskostnad på 3380: - = 0: 65 kr/besök. 100% ger beräknad årskostnad på 5200: - = 0: 65 kr/besök. • • • Minireningsverk många modeller/fabrikat existerar 120 -250 t. Kr Driftskostnader kan ej anges då det krävs olika typer av tillbehör 100% ger årskostnad på 10. 400: - = 1. 26 kr/besök • • • Mulltoa 60 (egen latrin hantering) ca 25 t. Kr 65% ger beräknad årskostnad på 3370: - = 0: 65 kr/besök. 100% ger beräknad årskostnad på 3430: - = 0: 43 kr/besök. • • • Förbränningstoalett (el/gasol) 32 – 79 t. Kr 65% årskostnad 15 -18 kkr = 2: 93 -3: 50 kr/besök. 100% årskostnad 23 -28 kkr = 2: 93 -3: 50 kr/bes.

Eko. Tanken en förlängning av kommunalt VA Ø Eko. Tanken är en förlängning av

Eko. Tanken en förlängning av kommunalt VA Ø Eko. Tanken är en förlängning av det kommunala avloppsnätet för områden som aldrig kommer att kommunalt VA Ø Eko. Tanken är ett alternativ för de geografiska områden där det inte inom överskådlig tid installeras kommunalt VA Ø En Eko. Tanken-installation kan enkelt och kostnadseffektivt kopplas direkt till kommunalt avlopp när det blir aktuellt. Viktigt för att säkra fastighetsägarens och kommunens redan gjorda investeringar. 19 Patenterat koncept

Dagens agenda q Presentation och introduktion q Eko. Tanken-konceptet – lösning, ekologi, energi och

Dagens agenda q Presentation och introduktion q Eko. Tanken-konceptet – lösning, ekologi, energi och ekonomi q Lösningens relation till kommuners Biogas-program q Miljöaspekter – lagstiftning och direktiv 20 Patenterat koncept

Eko. Tankens relation till Biogas-program q Eko. Tankens produkt håller 0, 5 - 1,

Eko. Tankens relation till Biogas-program q Eko. Tankens produkt håller 0, 5 - 1, 5% tshalt q Högt energiinnehåll q Lämpligt för rötning q Skapar en plattform för ”CO 2 -sänka” producerar mer förnyelsebar energi än egenförbrukning Källa: Svenska Biogasföreningen Ex. Gotlands Bio. Gas program 21 Patenterat koncept

Dagens agenda q Presentation och introduktion q Eko. Tanken-konceptet – lösning, ekologi, energi och

Dagens agenda q Presentation och introduktion q Eko. Tanken-konceptet – lösning, ekologi, energi och ekonomi q Lösningens relation till kommuners Biogas-program q Miljöaspekter – lagstiftning och direktiv 22 Patenterat koncept

Miljömålen – Globala och lokala FN: s klimatmål Riodokumenten Eko. Tanken svarar upp mot

Miljömålen – Globala och lokala FN: s klimatmål Riodokumenten Eko. Tanken svarar upp mot målen Sveriges åtaganden i Östersjöplanen Nationella miljömålen – Miljökvalitetsmål fastställda av riksdagen Lokala miljömål Bl. a ”Agenda 21” 23 EU: s ramdirektiv för vatten Patenterat koncept

Appendix 24 Patenterat koncept

Appendix 24 Patenterat koncept

Servicekoncept under utveckling Sensorer och nivåvakt Eko. Tanken lösningen loggar aktuell status Användare kan

Servicekoncept under utveckling Sensorer och nivåvakt Eko. Tanken lösningen loggar aktuell status Användare kan läsa av och följa t. ex fyllnadsgrad Web-baserad tjänst Eco. Control Servicebesök genomförs 25 Abonnemang tillåter Eko Tanken att sända hämtningsuppdrag Patenterat koncept Kommun

FN - UNCED Riokonferensen och Johannesburg Nästa milstolpe är FN: s konferens om miljö

FN - UNCED Riokonferensen och Johannesburg Nästa milstolpe är FN: s konferens om miljö och utveckling, UNCED, i Rio de Janeiro 1992. Bakgrunden fanns redan i Brundtlandarbetet, som bland sina åtgärdsförslag hade upprättandet av ett. Globalt handlingsprogram för hållbar utveckling. , i vilket bland annat ingick anordnandet av en större internationell konferens. Beslutet att anordna UNCED togs formellt av FN: s generalförsamling 1989. Konferensens syfte angavs vara: [T]o ‘elaborate strategies to halt and reverse the effects of environmental degradation in the context of increased national and international efforts to promote sustainable and environmentally sound development in all countries´. 20 Riokonferensen kom att gå till historien som en mycket stor och välbevakad miljö- och utvecklingskonferens. Representerade fanns 181 stater, ofta med stats- och regeringschefer, men på plats fanns också en mängd representanter för näringsliv, media, intresseorganisationer, forskarvärlden etc. Resultatet av konferensen blev de. fem Riodokumenten. , varav två legalt bindande konventioner och tre icke-bindande, s. k. . frivilliga överenskommelser • Konventionen om biologisk mångfald • Konventionen om globala klimatförändringar • Riodeklarationen om miljö och utveckling: 27 övergripande principer och riktlinjer • Skogsprinciperna : övergripande principer och riktlinjer för hållbart skogsbruk • Agenda 21: Handlingsprogram för hållbar utveckling under det 21: a århundradet “There is much greater awareness of and concern over the growing scarcity of water. ” 26 Patenterat koncept

EU: s ramdirektiv för vatten • • VATTENSKYDD OCH FÖRVALTNING AV VATTENRESURSER Haven täcker

EU: s ramdirektiv för vatten • • VATTENSKYDD OCH FÖRVALTNING AV VATTENRESURSER Haven täcker 70 % av jordens yta, och de producerar nästan tre fjärdedelar av det syre som vi andas. Trots detta kan bara 1 % av vattnet användas direkt av människan, och många mänskliga aktiviteter skapar ett stort tryck på den resurs som vattnet utgör. När vatten som förorenats på olika sätt åter hamnar i naturen – t. ex. i havet eller grundvattnet – kan det skada människors hälsa och miljön. En av de viktigaste komponenterna i vattenlagstiftningen är ramdirektivet för vatten • Åtgärderna som anges i avrinningsdistriktets förvaltningsplan syftar till att: – Förhindra en försämring, förbättra och återställa statusen i ytvattenförekomster, uppnå en god kemisk och ekologisk status för dessa och minska förorening som orsakas av utsläpp och av farliga ämnen – Skydda, förbättra och återställa grundvatten, förebygga förorening och försämring samt säkra en balans mellan uttag och förnyelse – Bevara de skyddade områdena. 27 Patenterat koncept

Sveriges åtaganden i “Baltic Sea Action Plan” Miljöministrarna i länderna kring Östersjön beslöt den

Sveriges åtaganden i “Baltic Sea Action Plan” Miljöministrarna i länderna kring Östersjön beslöt den 15 november 2007 om ett gemensamt åtgärdsprogram HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP). Planen består av fyra huvudsegment samt ytterligare fyra avsnitt. Huvudsegmenten behandlar övergödning, farliga ämnen, biologisk mångfald inklusive fiske samt maritima (sjöfart, olyckor, räddningstjänst mm) frågor. De fyra övriga segmenten tar upp utveckling av utvärderingsverktyg, allmänhetens deltagande och ökande medvetenhet, finansiering, samt genomförande/revidering av planen. 28 Patenterat koncept

Nationella miljömålen - Miljökvalitetsmål enligt riksdagen Miljömål 9. Grundvatten av god kvalitet Samtliga 3

Nationella miljömålen - Miljökvalitetsmål enligt riksdagen Miljömål 9. Grundvatten av god kvalitet Samtliga 3 delmål “Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag” Miljömål 15. God bebyggd miljö Delmål 5, punkt 5 “Senast år 2015 skall minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark” 29 Patenterat koncept

Valda parametrar och referenser • • • Jämförelser sid 21 - 23 har värden

Valda parametrar och referenser • • • Jämförelser sid 21 - 23 har värden hämtats från respektive tillverkares hemsida vad avser förbrukning av energi mm. Val av tillverkare skedde genom sökning på google varvid översta fabrikant valdes (som hade förbrukningsuppgifter tillgängliga för produkt som svarar mot behoven). Förbrukningssiffror har justerats med hänsyn till vattenförbrukningar och produktionsenergin förbrukningsvatten. Sökningen gav följande träffar: Eltoalett = Cinderella, http: //www. fritidstoa. se Mulltoa = Mulltoa 60, http: //www. mulltoa. com Minireningsverk = Bio Cleaner, http: //www. evergreensolutions. se Ekotanken, är beräknad på förbrukningssiffror för anslutning av ”Jets” vakuum toalett. Kommunalt VA förbrukningssiffror i statistik från ”Miljö rapport Ramdala 202006”, sid 21(28) anges elförbrukning för verk respektive pumpstationer. Förbrukning av WC-vatten kopplat till kommunalt VA har hämtats från JTI-rapport ”Kretslopp & Avfall 38, Våtkompostering för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Norrtälje kommun”. Förbrukningssiffror för slamsugningsbil har generöst erhållits från Per Göransson, ägare av slamsugningsföretaget ”Miljövision” på Värmdö och speglar en av hans moderna bilars faktiska förbrukning över ett års tid. Omräkningsfaktorer vad avser genererande mängder CO 2 är hämtade från dels vad avser Diesel från VTI meddelande 718 andra tryckningen 1999 ”Energiförbrukning och avgasemission för olika transporttyper”, dels vad avser personbil och elproduktion från ”Bakgrund” nummer 2 Maj 2007 Årgång 20, Bakgrund utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) www. analys. se Kostnader för kommunalt VA i Värmdö kommun är hämtade från ” TA X A FÖR VÄRMDÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Antagen av kommunfullmäktige att gälla fr o m 2007 -01 -01 tills vidare” som finns att hämta på Värmdö kommun hemsida: https: //www 2. varmdo. se