Tng quan nghin cu hp tc SWEEP 17

  • Slides: 6
Download presentation
Tổng quan nghiên cứu hợp tác SWEEP 17 tháng 3 năm 2014 Laurie Drabble

Tổng quan nghiên cứu hợp tác SWEEP 17 tháng 3 năm 2014 Laurie Drabble

Các cơ cấu chính Mô hình nghiên cứu có sự tham gia của cộng

Các cơ cấu chính Mô hình nghiên cứu có sự tham gia của cộng động (Các nhóm & quan hệ hợp tác) Khoa học thực hành (Nghiên cứu dựa vào Thực tế) Học thuyết học tập của người trưởng thành (Học tập ứng dụng, theo tình huống)

Những thành phần chính • Giảng viên và các đối tác cộng đồng cùng

Những thành phần chính • Giảng viên và các đối tác cộng đồng cùng làm việc để xác định các chủ đề và câu hỏi nghiên cứu sắp tới • Các thành viên nhóm sinh viên làm việc dưới sự giám sát của giảng viên để thực hiện các tổng quan lý thuyết, thu thập và phân tích dữ liệu, và xây dựng các báo cáo. • Các sinh viên hoàn thành nghiên cứu trong năm học và cũng đang đáp ứng những yêu cầu của khóa học thạc sỹ công tác xã hội. COLLEGE OF APPLIED SCIENCES AND ARTS

Các lợi ích • Tập huấn và đào tạo cho sinh viên về tiến

Các lợi ích • Tập huấn và đào tạo cho sinh viên về tiến trình nghiên cứu và lượng giá ứng dụng • Các dự án nghiên cứu có lợi cho việc lập kế hoạch và lượng giá của hạt/tổ chức. • Các nguồn lực đòn bẩy trong hỗ trợ các sáng kiến và dự án của hạt (ví dụ, tư vấn giảng viên). • Giảm thiểu các gáng nặng tiềm tàng gắn liền với các dự án cá nhân. COLLEGE OF APPLIED SCIENCES AND ARTS

Bài học kinh nghiệm 1. Hỗ trợ của lãnh đạo ở cả trong bối

Bài học kinh nghiệm 1. Hỗ trợ của lãnh đạo ở cả trong bối cảnh của tổ chức và trường đại học mang tính quyết định 2. Các mối liên hệ trong mỗi hệ thống là điều thiết yếu cho việc quản lý mối quan hệ hợp tác toàn diện, các nguồn lực kết nối, và phục vụ như là các ống dẫn giữa các hệ thống 3. Một tiến trình được cấu trúc và được tạo điều kiện thuận lợi rất hữu ích cho việc xác định các câu hỏi nghiên cứu 4. Các dự án nhiều năm tập trung vào những sáng kiến chính của hạt khả thi và ý nghĩa hơn là nhiều dự án nhỏ. COLLEGE OF APPLIED SCIENCES AND ARTS

Bài học kinh nghiệm 5. Các tài sản của tổ chức rất quan trọng

Bài học kinh nghiệm 5. Các tài sản của tổ chức rất quan trọng (ví dụ như giảng viên với sự thành thạo về nội dung hay phương pháp). 6. Định hướng đối với sinh viên và các đối tác rất hữu ích. 7. Các bài tập của môn học có thể cần điều chỉnh 8. Phối hợp rất quan trọng để tối đa hóa trải nghiệm của “nhóm” 9. Sự linh hoạt và duy trì giao tiếp, thông qua các mối quan hệ được xác định chính cần cho việc giải quyết vấn đề về xác định thời gian, dữ liệu và các thách thức khác có thể nảy sinh 10. Tham gia vào mối quan hệ với các đối tác cũng quan trọng như là các sản phẩm nghiên cứu. COLLEGE OF APPLIED SCIENCES AND ARTS