Tjkoztats az Eurpai Statisztika Gyakorlati kdexhez kapcsold nemzetkzi

  • Slides: 17
Download presentation
Tájékoztatás az Európai Statisztika Gyakorlati kódexéhez kapcsolódó nemzetközi audit eredményéről, valamint az európai statisztikákról

Tájékoztatás az Európai Statisztika Gyakorlati kódexéhez kapcsolódó nemzetközi audit eredményéről, valamint az európai statisztikákról szóló - 2015. áprilisában módosított - 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletről Dr. Nagy Eszter Országos Statisztikai Tanács ülése Budapest, 2015. 09. 16.

Általános információk • • Gyakorlati Kódex elfogadása első alkalommal 2005 -ben Első átfogó értékelés

Általános információk • • Gyakorlati Kódex elfogadása első alkalommal 2005 -ben Első átfogó értékelés 2006 -2008 -ban, de nem az összes elv vonatkozásában (csak 1 -6, valamint 15. elvek) Gyakorlati Kódex felülvizsgálata, módosítása után új szakértői vizsgálatok szükségessége Lefolytatás: teszt 2013 -ban két országban, majd 2014 -2015 során. Magyarországon: 2015. május 4 -8. között Módszer: önértékelő kérdőív kitöltése (KSH, három HSSz tag), kapcsolódó dokumentáció megküldése, majd ezt követően helyszíni beszélgetés a KSH vezetőivel, szakértőivel , junior munkatársakkal. KSH-n kívül beszélgetést folytattak a HSSz három kérdőívet kitöltő tagjával, felhasználóként a közigazgatás, média és tudományos élet szereplőivel 2

Audit eredménye • • • Fejlett nemzeti statisztikai hivatal: rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, ami

Audit eredménye • • • Fejlett nemzeti statisztikai hivatal: rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, ami egy fejlett európai hivatal működését jellemzi Nagyon jó infrastrukturális megoldások, IT rendszerek Hosszú múltra visszatekintő, a közvélemény által ismert és elismert hivatal Mind a felhasználók (média, tudományos világ, közigazgatás) nagyon pozitív visszacsatolást adtak az itt folyó munkáról A KSH képzési rendszere kiemelkedően pozitív példa A KSH a nemzetközi statisztikai élet aktív szereplője és alakítója Ajánlások: 17 ajánlás három területre osztva: - Statisztikai irányítás - Koordináció - Minőségmenedzsment és felhasználó-orientáltság 3

Az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet • • • Keretjogszabály: európai statisztikák fejlesztésének, előállításának

Az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet • • • Keretjogszabály: európai statisztikák fejlesztésének, előállításának és nyilvánosságra hozatalának keretei Tárgyi hatály: európai statisztikák: Az Európai Statisztikai Programban meghatározott statisztikák. Főbb tartalmi elemek: • Alapelvek, fogalmak • Európai Statisztikai Rendszervezete: Eurostat, nemzeti statisztikai hivatalok, egyéb statisztikai hatóságok szerepe, az ESR-Bizottság feladata, hatásköre • Együttműködés KBER-rel, egyéb nemzetközi szervezetekkel • Európai Statisztika Gyakorlati Kódexe • Minőség alapelvei • Európai Statisztikai Program tervezése, végrehajtása, éves munkaprogram • Közzététel szabályai • Bizalmas adatok védelmére vonatkozó rendelkezések

Az európai statisztikákról szóló rendelet módosítása Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/75 rendelete

Az európai statisztikákról szóló rendelet módosítása Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/75 rendelete (2015. április 29. ) A módosítás szükségessége: • „A közelmúlt gazdasági fejleményei ismét rámutattak arra, hogy a statisztikák megbízhatóságának további megerősítésére van szükség. ” • „A statisztikák mára annyira hitelesek, amennyire a közvélemény – azaz a pénzügyi piacok – hitelesnek tartja azokat. ” • Cél a statisztikai hatóságok szakmai függetlenségének további megerősítése.

A módosítás fő területei • A szakmai függetlenség erősítése (Eurostat, nemzeti statisztikai hivatalok); •

A módosítás fő területei • A szakmai függetlenség erősítése (Eurostat, nemzeti statisztikai hivatalok); • A nemzeti statisztikai hivatalok nemzeti statisztikai rendszerekben betöltött koordinációs szerepe; • Az adminisztratív adatok felhasználására és kezelésére vonatkozó kiterjedtebb jogi előírások;

Szakmai függetlenség erősítése 1. Új követelmények a Gyakorlati Kódex alapján: A nemzeti statisztikai hivatalok

Szakmai függetlenség erősítése 1. Új követelmények a Gyakorlati Kódex alapján: A nemzeti statisztikai hivatalok vezetői • kizárólagosan felelnek a folyamatokra, statisztikai módszerekre, szabványokra és eljárásokra, valamint a statisztikai közlemények és kiadványok tartalmára és időzítésére vonatkozó döntéshozatal tekintetében. • felhatalmazást kapnak arra, hogy a nemzeti statisztikai hivatal belső irányításával kapcsolatos valamennyi kérdésben határozzanak. • az európai statisztikák fejlesztésében, előállításában és terjesztésében közreműködő valamennyi nemzeti hatóság statisztikai tevékenységét koordinálják. • e feladatok végrehajtása során független módon járnak el: nem utasíthatóak; az e feladatok elvégzésével nem összeegyeztethető tevékenységektől tartózkodni kötelezett.

Szakmai függetlenség erősítése 2. • a rájuk vonatkozó személyzeti felvételi, áthelyezési és elbocsátási eljárások

Szakmai függetlenség erősítése 2. • a rájuk vonatkozó személyzeti felvételi, áthelyezési és elbocsátási eljárások átláthatók, és kizárólag szakmai kritériumokon alapulnak. • felelősek a hivatal statisztikai tevékenységeiért és költségvetése végrehajtásáért, éves jelentést készítenek, és észrevételeket tehetnek a hivatal statisztikai tevékenységével kapcsolatos, a költségvetési források elosztását érintő kérdésekről. • Az európai statisztikai rendszeren belül saját nemzeti statisztikai rendszerüket képviselik. ” • A tagállamok létrehozhatnak egy nemzeti tanácsadó testületet, amely biztosítja a tagállamban az európai statisztikákat előállító szervek szakmai függetlenségét. • Külső testület ajánlásokat fogalmazhat meg, kiválasztás, kinevezés eljárása átlátható, és szakmai követelményeken alapul.

Végrehajtás, kapcsolódó peer review ajánlások • Statisztikai törvény minél előbbi elfogadása. • KSH elnöke

Végrehajtás, kapcsolódó peer review ajánlások • Statisztikai törvény minél előbbi elfogadása. • KSH elnöke kinevezésével, felmentésével kapcsolatos részletes rendelkezések beépítése a törvénybe. • KSH státuszának felülvizsgálata annak érdekében, hogy erősebb irányítási jogosítványai és autonómiája legyen és hogy hangsúlyozza a nemzeti statisztikai szolgálat függetlenségét. • Új feladatok többlet erőforrásigényt keletkeztetnek, meg kell vizsgálni, hogy a KSH számára rendelkezésre álló erőforrások elegendőek-e nemzeti és európai jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez és az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexében foglalt sztenderdeknek való folyamatos megfeleléshez és a szükséges erőforrást biztosítani kell.

Koordinációs szerep erősítése • A tagállamoknak biztosítani kell, hogy a más nemzeti statisztikai hatóságok

Koordinációs szerep erősítése • A tagállamoknak biztosítani kell, hogy a más nemzeti statisztikai hatóságok ezen irányelvekkel összhangban végezzék tevékenységüket; • A nemzeti statisztikai hivatal koordinációs szerepének az európai statisztikák fejlesztésért, előállításáért és terjesztéséért felelős valamennyi egyéb nemzeti hatóságra ki kell terjednie. A nemzeti statisztikai hivatal különösen felel a nemzeti szintű statisztikai programozásért és jelentéstételért, minőségellenőrzésért, módszertanért, adattovábbításért és az európai statisztikai rendszer statisztikai tevékenységeiről folytatott kommunikációért. • A nemzeti statisztikai hivatal vezetője kidolgozhat eljárásokat, iránymutatásokat az európai statisztikák fejlesztésére, előállítására, nyilvánosságra hozatalára a nemzeti statisztikai rendszerben. Megvalósításukért ugyanakkor csak a nemzeti statisztikai hivatal vonatkozásában felel.

Végrehajtás, kapcsolódó peer review ajánlások • A hivatalos statisztikai szolgálat világos definíciójának meghatározása, megjelölve,

Végrehajtás, kapcsolódó peer review ajánlások • A hivatalos statisztikai szolgálat világos definíciójának meghatározása, megjelölve, hogy a nemzeti hatóságok statisztikai tevékenysége csak abban az esetben tartozik a hivatalos statisztikai szolgálat tevékenységébe, ha megfelelnek bizonyos feltételeknek. Mindezeket a statisztikai törvényben kell rögzíteni. • Nemzeti Gyakorlati Kódex létrehozása, amely meghatározza a hivatalos statisztikai tevékenység folytatásának részletes feltételeit. • A törvény hatalmazza fel a KSH-t a Nemzeti Gyakorlati Kódexnek való megfelelés független vizsgálatára a hivatalos statisztika szolgálat szerveinél, és a vizsgálat eredményeinek közzétételére. • A törvény hozzon létre egy önálló testületet, mely a hivatalos statisztikai szolgálat koordinációját biztosítja.

Végrehajtás, kapcsolódó peer review ajánlások • Az OSAP felülvizsgálata és átalakítása, a statisztikai szolgálat

Végrehajtás, kapcsolódó peer review ajánlások • Az OSAP felülvizsgálata és átalakítása, a statisztikai szolgálat által végzett tevékenységek áttekintése. • A jogszabályi felhatalmazás alapján a HSSz tagjai tevékenységének auditálása a Nemzeti Gyakorlati Kódexnek való megfelelés szempontjából. • Az auditok keretében feltárt hiányosságokra fejlesztési intézkedések megfogalmazása a HSSz tagjainál, azok megvalósításának nyomon követése, segítségnyújtás a megvalósításhoz. • Támogató tevékenységek, tréningek, oktatások szervezése a HSSz számára. • A HSSz tájékoztatási tevékenységének fejlesztése, fokozatosan közös tájékoztatási csatornák kialakítása.

A közigazgatási nyilvántartásokhoz való hozzáférés • • Eddig: a nemzeti statisztikai hivatalok, más nemzeti

A közigazgatási nyilvántartásokhoz való hozzáférés • • Eddig: a nemzeti statisztikai hivatalok, más nemzeti hatóságok, továbbá az Eurostat olyan mértékben férhetnek hozzá az adminisztratív forrásokhoz, amennyire ez az európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához, terjesztéséhez szükséges. Módosítás: Fenti hozzáférés azonnali és ingyenes (amennyiben nem okoz jelentős többletmunkát az átadó oldalán); A statisztikákba való beépíthetőség lehetősége, ami megfelel az egyedi azonosításra alkalmasságnak; A más szervek által létrehozott és fenntartott közigazgatási nyilvántartások eredeti kialakításáról, későbbi fejlesztéséről és megszüntetéséről egyeztetni kell a nemzeti statisztikai hivatalokkal, illetve ezeket a szerveket be kell vonni e folyamatokba, elősegítve ezzel e nyilvántartások statisztikai célú további felhasználását. A nemzeti statisztikai hivatalokat be kell vonni a statisztikai adatszolgáltatás szempontjából lényeges közigazgatási nyilvántartásokra vonatkozó standardizációs tevékenységekbe. A statisztikai célra felhasznált közigazgatási nyilvántartások tulajdonosai a vonatkozó metaadatokat a nemzeti statisztikai hivatalok rendelkezésére bocsátják. A nemzeti statisztikai hivatalok és a közigazgatási nyilvántartások tulajdonosai kialakítják a szükséges együttműködési mechanizmusokat.

Végrehajtás, kapcsolódó ajánlások • A statisztikai törvényben meg kell határozni az adminisztratív nyilvántartás fogalmát.

Végrehajtás, kapcsolódó ajánlások • A statisztikai törvényben meg kell határozni az adminisztratív nyilvántartás fogalmát. • Hozzáférésre való felhatalmazás megfelelően ki kell egészíteni, mely megfelel az európai statisztikákról szóló rendeletben foglaltaknak, amely előírja a metaadatok átadási kötelezettségét is. • Nem jelent korlátlan hozzáférést, a célhoz kötöttséget érvényesíteni kell (lesznek területek, ahol nem indokolt továbbra sem az egyedi szintű adatátvétel). • Ágazati jogszabályokat módosítani szükséges, a korlátozó rendelkezéseket ki kell venni.

Végrehajtás, kapcsolódó ajánlások • Adminisztratív adatforrások körének felmérése, egységes módszer kidolgozása az adminisztratív adatforrások

Végrehajtás, kapcsolódó ajánlások • Adminisztratív adatforrások körének felmérése, egységes módszer kidolgozása az adminisztratív adatforrások statisztikai célú felhasználhatóságának vizsgálatára. • Egységes, erre a célra szolgáló elektronikus adatátadási csatorna használata (KARÁT). • Együttműködési megállapodások kötése minden adatgazdával egységes sablon szerint. • Egyetértési jog kikötése a KSH részére az adminisztratív nyilvántartások tartalmának meghatározása, kialakítása, módosítása és megszüntetése esetére. • Átadott adatok minőségével kapcsolatos mérési szempontok, rendszer kialakítása. • Minőséggel kapcsolatos visszacsatolás mechanizmusának kialakítása.

Minőséggel kapcsolatos új rendelkezések • A tagállami minőségjelentések alapján a Bizottság (Eurostat) vizsgálja az

Minőséggel kapcsolatos új rendelkezések • A tagállami minőségjelentések alapján a Bizottság (Eurostat) vizsgálja az európai statisztikai adatok minőségét. Nyilvánosságra hozza a jelentését uniós szinten. • Ha indokolt, a nemzeti adatok minőségéről is nyilvánosságra hozhat jelentést. • Ahol az ágazati jogszabály bírság kiszabását teszi lehetővé a nemzeti statisztikák meghamisítása esetén, ott a Bizottság (Eurostat) vizsgálatot folytathat le (akár helyszíni vizsgálat).

Összefoglalás • A KSH aktív és kezdeményező módon vállalja fel a módosított európai jogszabály

Összefoglalás • A KSH aktív és kezdeményező módon vállalja fel a módosított európai jogszabály előírásaiból és a szakértői audit ajánlásaiból fakadó kötelezettségeket. Ezek jelentős részéhez szükség van az új statisztikai törvényre. • Az új kötelezettségek szoros, mellérendelt együttműködést igényelnek a HSSz tagságával. A KSH köteles lesz részletes auditokat végrehajtani és azok eredményét a HSSz tagjai fel kell, hogy használják saját fejlesztéseikhez. Ehhez a KSH minden szakmai segítséget megad. • Mindez többletfeladatokat hoz, aktív együttműködést és pótlólagos erőforrásokat igényel mind a KSH, mind a többi HSSz tag szervezetében. • Közös cél a hivatalos statisztika minőségének fejlesztése!