TIT 5 TIA X A y TIT 5

  • Slides: 6
Download presentation
TIẾT 5: TIA X A

TIẾT 5: TIA X A

y TIẾT 5: TIA • 1/Tia: O x • Hình gồm điểm O và

y TIẾT 5: TIA • 1/Tia: O x • Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O(còn được gọi là một nửa đường thẳng gốc O) A x

TIẾT 5: TIA y • 2/Hai tia đối nhau: • Ta có tia O

TIẾT 5: TIA y • 2/Hai tia đối nhau: • Ta có tia O x và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau O x • Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau

TIẾT 5: TIA ? 1. Trên đường thẳng xy lấy hai điểm A và

TIẾT 5: TIA ? 1. Trên đường thẳng xy lấy hai điểm A và B a/Tại sao hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau? b/Trên hình vẽ có những tia nào đối nhau? x A B y a/Hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau vì hai tia này không chung gốc b/Hai tia đối nhau là: Ax và Ay; Bx và By

TIẾT 5: TIA • 3/Hai tia trùng nhau: A B x • Tia Ax

TIẾT 5: TIA • 3/Hai tia trùng nhau: A B x • Tia Ax và tia AB là hai tia trùng nhau • Chú ý: Hai tia không trùng nhau còn gọi là hai tia phân biệt

TIẾT 5: TIA • ? 2 Trên hình vẽ: • a/Ta thấy hai tia

TIẾT 5: TIA • ? 2 Trên hình vẽ: • a/Ta thấy hai tia Ox và OA trùng nhau, còn tia OB trùng với tia nào? • b/Hai tia Ox và Ax có trùng nhau không? • c/Tại sao hai tia chung gốc Ox , Oy không đối nhau. Y B • a/ Tia OB trùng với tia Oy • b/Ox và Ax không trùng nhau vì không chung gốc c/Vì chúng không tạo thành một đường thẳng O A x