Tit 4 Trng roi I Trng roi xanh

  • Slides: 19
Download presentation
Tiết 4. Trïng roi I. Trïng roi xanh II. TËp ®oµn trïng roi

Tiết 4. Trïng roi I. Trïng roi xanh II. TËp ®oµn trïng roi

I. TRÙNG ROI XANH STT Đặc điểm 1 Cấu tạo 2 Di chuyển 3

I. TRÙNG ROI XANH STT Đặc điểm 1 Cấu tạo 2 Di chuyển 3 Dinh dưỡng 4 Sinh sản 5 Tính hướng sáng Trùng roi xanh

I. TRÙNG ROI XANH 1. Cấu tạo, di chuyển và dinh dưỡng Quan sát

I. TRÙNG ROI XANH 1. Cấu tạo, di chuyển và dinh dưỡng Quan sát hình vẽ 4. 1 hãy mô tả cấu tạo ngoài của trung roi xanh?

 - Là một tế bào hình thoi, có roi, điểm mắt, diệp lục,

- Là một tế bào hình thoi, có roi, điểm mắt, diệp lục, hạt dự trữ, không bào co bóp

 Hãy chú thích cấu tạo cơ thể trùng roi xanh a – Điểm

Hãy chú thích cấu tạo cơ thể trùng roi xanh a – Điểm mắt Roi b – Màng cơ thể Không bào co bóp Điểm mắt Màng cơ thể Hạt dự trữ Hạt diệp lục Nhân c – Roi d – Hạt diệp lục e – Nhân g – Không bào co bóp h Hạt dự trữ Cấu tạo cơ thể trùng roi xanh Đáp án : 2 a, 4 b, 1 c, 5 d, 7 e, 3 g, 6 h

Cách di chuyển của trùng roi? Vừa tiến vừa xoay

Cách di chuyển của trùng roi? Vừa tiến vừa xoay

Dinh dưỡng Nghiên cứu thông tin mục I. 2 SGK trang 17 TLN lớn

Dinh dưỡng Nghiên cứu thông tin mục I. 2 SGK trang 17 TLN lớn 3 5’ trả lời câu hỏi Nêu đặc điểm về dinh dưỡng và hô hấp của trùng roi? - Dinh dưỡng: + Khi có ánh sáng trùng roi dinh dưỡng tự dưỡng như thực vật ( vì chúng có hạt diệp lục) + Khi không có ánh sáng chúng dị dưỡng như động vật (đồng hóa các chất hữu cơ có sẵn) - Hô hấp: Trao đổi khí qua màng tế bào. - Bài tiết: nhờ không bào co bóp.

2. Sinh sản Dựa vào hình dưới, diễn đạt bằng lời 6 bước sinh

2. Sinh sản Dựa vào hình dưới, diễn đạt bằng lời 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi? Bước 1 : Tế bào tích lũy các chất để chuẩn bị cho quá trình phân đôi Bước 2 : Nhân phân đôi, roi phân đôi Bước 3 : Chất nguyên sinh và các bào quan phân đôi (điểm mắt, không bào co bóp, hạt diệp lục) Bước 4 : Tế bào bắt đầu tách đôi Bước 5 : Tế bào tiếp tục tách đôi

3. Tính hướng sáng Trình bày thí nghiệm chứng minh tính hướng sáng của

3. Tính hướng sáng Trình bày thí nghiệm chứng minh tính hướng sáng của trùng roi xanh và giải thích hiện tượng? - Thí nghiệm : SGK - Giải thích hiện tượng : Nhờ có diệp lục trùng roi xanh thường dinh dưỡng tự dưỡng là chủ yếu cho nên chúng luôn hướng về phía ánh sáng.

STT 1 Đặc điểm Cấu tạo Trùng roi xanh -Là 1 TB 0. 05

STT 1 Đặc điểm Cấu tạo Trùng roi xanh -Là 1 TB 0. 05 mm, hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù, có roi, điểm mắt, hạt diệp lục, hạt dự trữ, không bào co bóp 2 3 Di chuyển Dinh dưỡng 4 5 Sinh sản Tính hướng sáng -Roi xoáy vào nước, vừa tiến vừa xoay + Khi có ánh sáng trùng roi dinh dưỡng tự dưỡng như thực vật ( vì chúng có hạt diệp lục) + Khi không có ánh sáng chúng dị dưỡng như động vật (đồng hóa các chất hữu cơ có sẵn) Hô hấp: Trao đổi khí qua màng tế bào. Bài tiết: nhờ không bào co bóp. Vô tính, bằng cách phân đôi theo chiều dọc Điểm mắt và roi giúp trùng roi hướng về chỗ ánh sáng

II. TẬP ĐOÀN TRÙNG ROI Hoạt động cá nhân 3’ nghiên cứu thông tin

II. TẬP ĐOÀN TRÙNG ROI Hoạt động cá nhân 3’ nghiên cứu thông tin mục II SGK trang 18 kết hợp với quan sát tranh thực hiện lệnh

 Bằng các cụm từ : tế bào, trùng roi, đơn bào, đa bào,

Bằng các cụm từ : tế bào, trùng roi, đơn bào, đa bào, em hãy điền vào câu nhận xét sau đây về tập đoàn trùng roi : (2) tế bào nhưng vẫn (1) trùng roi dù có nhiều. . . . Tập đoàn. . . . . (3) đơn bào vì mỗi tế bào vẫn chỉ là một nhóm động vật. . . . . vận động và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa đa bào động vật đơn bào và động vật(4). . . . .

Nêu cách dinh dưỡng và hình thức sinh sản của tập đoàn trùng roi?

Nêu cách dinh dưỡng và hình thức sinh sản của tập đoàn trùng roi? Trong tập đoàn 1 số cá thể ở ngoài làm nhiệm vụ di chuyển băt mồi, đến khi sinh sản 1 số TB chuyển vào trong phân chia thành tập đoàn mới.

H: Nêu khái quát về tập đoàn trùng roi và ý nghĩa của chúng

H: Nêu khái quát về tập đoàn trùng roi và ý nghĩa của chúng trong sự tiến hóa từ động vật đơn bào lên động vật đa bào? Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào có roi, liên kết lại với nhau tạo thành. Ý nghĩa của tập đoàn : Chúng gợi ra mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào

1. Nêu những đặc điểm cấu tạo cơ thể trùng roi xanh phù hợp

1. Nêu những đặc điểm cấu tạo cơ thể trùng roi xanh phù hợp với chức năng? - Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển - Điểm mắt giúp trùng roi nhận biết ánh sáng - Hạt diệp lục giúp cho trùng roi xanh có khả năng tự dưỡng như thực vật - Không bào co bóp tập trung nước thừa cùng sản phẩm bài tiết rồi thải ra ngoài, góp phần điều chỉnh áp suất thẩm thấu của cơ thể. 2. Trùng roi xanh có những hình thức dinh dưỡng nào ? - Tự dưỡng nhờ diệp lục - Dị dưỡng : đồng hóa những chất hữu cơ hòa tan do các sinh vật khác chết phân hủy ra

3. Khi di chuyển roi hoạt động như thế nào khiến cơ thể trùng

3. Khi di chuyển roi hoạt động như thế nào khiến cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình? Khi di chuyển roi hoạt động theo kiểu xoáy vào nước vì vậy mà cơ thể vừa tiến vừa xoay.

4. So sánh đặc điểm của trùng roi với thực vật ? • Giống

4. So sánh đặc điểm của trùng roi với thực vật ? • Giống nhau: Có cấu tạo từ tế bào, gồm nhân, chất nguyên sinh -Khi có ánh sáng có khả năng tự dưỡng • Khác nhau Thực vật Động vật -Thuộc giới thực vật - Không có khả năng di chuyển - sống theo kiểu dị dưỡng -Thuộc giới động vật - Có khả năng di chuyển ( nhờ roi) - Sống theo kiểu dị dưỡng và tự dưỡng

 Dựa vào những hiểu biết hoạt động cá nhân 3’ ghi lại chữ

Dựa vào những hiểu biết hoạt động cá nhân 3’ ghi lại chữ số đứng trước ý có câu trả lời đúng vào bảng con cá nhân 1 Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ : 1. Diệp lục √ 2. Roi và điểm mắt 2 Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ : √ 1. Có diệp lục 3. Có roi √ 2. Có thành xenlulôzơ 4. Có điểm mắt

H íng dÉn häc bµi ë nhµ Học bài, trả lời câu hỏi SGK

H íng dÉn häc bµi ë nhµ Học bài, trả lời câu hỏi SGK Chuẩn bị nội dung bài mới: Trùng giày và trùng biến hình