Tit 26 Bi 22 T BIN CU TRC

  • Slides: 37
Download presentation

Tiết 26: Bài 22: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến

Tiết 26: Bài 22: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến cấu trúc NST là gì? II. Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST

Tiết 26: Bài 22: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến

Tiết 26: Bài 22: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến cấu trúc NST là gì? Quan sát hình sau Thảo luận nhóm: hoàn thành phiếu học tập NST ban đầu AB CDE FGH S T T H a H b NST ban đầu NST sau khi bị biến đổi Tên dạng biến đổi NST bị biến đổi cấu trúc AB CDE FG a ABCDE FGH ADCB E FGH b c Một số dạng đột biến cấu trúc NST H c Chỉ điểm bị đứt Chỉ quá trình dẫn đến đột biến Chữ cái: A, B, C. . . Kí hiệu một đoạn NST

Tiết 26: Bài 22: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến

Tiết 26: Bài 22: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến cấu trúc NST là gì? NST ban đầu ST T NST ban đầu H a Gồm các đoạn ABCDEFGH H b H c Gồm các đoạn ABCDEFGH NST sau khi bị biến đổi Tên dạng biến đổi Mất đoạn H Mất đoạn Lặp lại Lặp đoạn BC đoạn Trình tự đoạn BCD Đảo đoạn đổi lại thành đoạn DCB A B F G H C D E NST bị biến đổi cấu trúc A B C D E A B C A B D C D B B C F G H Mất đoạn D E F GH Lặp đoạn E F G H Đảo đoạn

Tiết 26: Bài 22: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến

Tiết 26: Bài 22: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến cấu trúc NST là gì? - Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST. - Các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn NST

MỘT SỐ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST BAN ĐẦU A B C D E

MỘT SỐ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST BAN ĐẦU A B C D E F G H NST BỊ BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC A B C D H. a E F

MỘT SỐ DẠNG ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST BAN ĐẦU A B C D

MỘT SỐ DẠNG ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST BAN ĐẦU A B C D E F G H NST BỊ BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC A B C D E F H. b B C G H

MỘT SỐ DẠNG ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST BAN ĐẦU A B C D

MỘT SỐ DẠNG ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST BAN ĐẦU A B C D E F G H NST BỊ BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC A B D C D B E H. c F

Tiết 26: Bài 22: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến

Tiết 26: Bài 22: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến cấu trúc NST là gì? - Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST. a b c - Các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn NST và chuyển đoạn NST Mất đoạn Lặp đoạn AB C D E FG H Đảo đoạn Quan sát hình sau: a; b; c. Cho biết tên các dạng đột biến C D E Chuyển đoạn FG H A B

Tiết 26: Bài 22: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến

Tiết 26: Bài 22: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến cấu trúc NST là gì? - Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST. - Các dạng: Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn NST II. Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST 1. Nguyên nhân phát sinh:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NGUYÊN NH N PHÁT SINH ĐỘT BIẾN CÁC TÁC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NGUYÊN NH N PHÁT SINH ĐỘT BIẾN CÁC TÁC NH N VẬT LÍ Nhà máy điện hạt nhân, thử vũ khí hạt nhân gây rò rỉ các nguyên tố phóng xạ

MỸ NÉM BOM NGUYÊ TỬ Bức xạ nhiệt do bom nguyên tử ném xuống

MỸ NÉM BOM NGUYÊ TỬ Bức xạ nhiệt do bom nguyên tử ném xuống lên tới 40000 C. Phát tán các nguyên tố phóng xạ ra môi trường.

Máy bay Mỹ rải chất độc màu da cam – điôxin xuống chiến trường

Máy bay Mỹ rải chất độc màu da cam – điôxin xuống chiến trường miền Nam – Việt Nam

TÁC NH N HÓA HỌC Khí thải, nước thải công nghiệp chưa qua sử

TÁC NH N HÓA HỌC Khí thải, nước thải công nghiệp chưa qua sử lý Rác thải Sử dụng thuốc trừ sâu

Tiết 26: Bài 22: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến

Tiết 26: Bài 22: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến cấu trúc NST là gì? - Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST. - Các dạng: Mất đoạn, lặp đoạn và đảo đoạn. II. Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST 1. Nguyên nhân phát sinh: - Do ảnh hưởng của môi trường bên trong và ngoài cơ thể tới NST - Chủ yếu do các tác nhân vật lí và hóa học: Nghiên thông Làm phá vở cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lạicứu các đoạn củatin NST SGK, kết hợp hình ảnh sáttác được nêuvật Tại quan sao nói nhân nguyên gây đột lí, hóa học lànhân nguyên nhânbiến chủcấu yếutrúc gây. NST? ra đột biến cấu trúc NST?

KHE HỞ MÔI HÀM BÀN CH N MẤT NGÓN VÀ DÍNH NGÓN BÀN TAY

KHE HỞ MÔI HÀM BÀN CH N MẤT NGÓN VÀ DÍNH NGÓN BÀN TAY MẤT MỘT SỐ NGÓN BÀN TAY NHIỀU NGÓN

HẬU QUẢ CỦA NHIỄM CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM (DIOXIN)

HẬU QUẢ CỦA NHIỄM CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM (DIOXIN)

Lúa mạch đột biến Lúa mạch thường Đột biến cấu trúc NST có vai

Lúa mạch đột biến Lúa mạch thường Đột biến cấu trúc NST có vai trò gì đối với bản thân sinh vật và đối với đời sống con người? Sản xuất bia từ lúa mạch

Tiết 26: Bài 22: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến

Tiết 26: Bài 22: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến cấu trúc NST là gì? - Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST. - Các dạng: Mất đoạn, lặp đoạn và đảo đoạn NST. II. Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST 1. Nguyên nhân phát sinh: - Do ảnh hưởng của môi trường bên trong và ngoài cơ thể tới NST - Chủ yếu do các tác nhân vật lí và hóa học Làm phá vở cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của NST 2. Vai trò của đột biến cấu trúc NST: - Phần lớn có hại cho bản thân sinh vật. Vì làm thay đổi số lượng và cách sắp xếp gen trên đó - Một số đột biến có lợi có ý nghĩa trong chọn giống. Tại sao đột biến cấu trúc NST có hại cho bản thân sinh vật?

Nghiên cứu VD 1, VD 2 SGK/66: Chỉ ra đâu là đột biến có

Nghiên cứu VD 1, VD 2 SGK/66: Chỉ ra đâu là đột biến có lợi, đâu là đột biến có hại? Phân dạng đột biến trong 2 VD đó? Ví dụ 1: Mất một đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây ung thư máu ở người. (Có hại - Dạng: mất đọan) Ví dụ 2: Enzim thuỷ phân tinh bột ở một giống lúa mạch có hoạt tính cao hơn nhờ hiện tượng lặp đoạn NST mang gen quy định enzim này. (Có lợi – Dạng: lặp đọan)

Hội chứng “mèo kêu”: (mất đoạn NST số 5)

Hội chứng “mèo kêu”: (mất đoạn NST số 5)

Do tác động của môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể Biến

Do tác động của môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể Biến đổi trong cấu trúc vật chất DT Biến đổi trong cấu trúc của gen Gồm: mất, thêm thay thế 1 cặp Nu… Biến đổi trong CT của NST Di truyền cho thế hệ mai sau Phần lớn gây hại cho SV Gồm: mất, lặp, đảo đoạn, chuyển đoạn NST

BÀI TẬP Gen B có tổng số nucleotit 1200, đã bị đột biết thành

BÀI TẬP Gen B có tổng số nucleotit 1200, đã bị đột biết thành gen b. Gen b ngắn hơn gen B 6, 8 AO. Tính chiều dài của gen sau đột biến? Giải - Chiều dài gen sau đột biến: - Lb = LB – 6, 8 - Chiều dài gen ban đầu: - LB = (N : 2). 3, 4 = (1200 : 2) = 2040 AO - Chiều dài gen sau đột biến: - Lb = 2040 – 6, 8 = 2033, 2 AO

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: Làm bài tập SGK, và học bài cũ. Soạn

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: Làm bài tập SGK, và học bài cũ. Soạn bài mới- Bài 23 Đột biến số lượng NST.

Một vài ví dụ về vai trò đột biến cấu trúc NST + Dạng

Một vài ví dụ về vai trò đột biến cấu trúc NST + Dạng đột biến mất đoạn (H 22 a-SGK). Mất một đoạn NST 21 gây ung thư máu ở người. Mất một phần cánh ngắn của NST số 5 ở người gây hội chứng tiếng mèo kêu. + Dạng đột biến lặp đoạn (H 22 b-SGK). VD: Lặp đoạn 16 A ở ruồi giấm làm mắt hình cầu trở thành mắt dẹt Nếu lặp nhiều lần mất hẳn. + Dạng đột biến chuyển đoạn lớn gây chết, làm giảm hoặc mất khả năng sinh sản. . VD: Chuyển đoạn NST số 4 sang NST 14 ở lợn landrat làm giảm 56% khả năng sinh sản.

Câu 2: Nguyên nhân gây đột biến cấu trúc NST là gì? l A.

Câu 2: Nguyên nhân gây đột biến cấu trúc NST là gì? l A. Do các tác nhân vật lý, hóa học từ môi trường tác động làm phá vỡ cấu trúc NST l B. Do con người chủ động sử dụng các tác nhân vật lý, hóa học tác động vào cơ thể sinh vật l C. Do quá trình giao phối ở các sinh vật sinh sản hữu tính l D. Cả a và b

KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Đột biến gen là gì? Gồm những dạng nào?

KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Đột biến gen là gì? Gồm những dạng nào? Cho ví dụ? - Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen - Gồm các dạng: Mất, thêm, thay thế 1 cặp nuclêôtit - Ví dụ: Lợn con có đầu và chân sau dị dạng 2. Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? Vì chúng phá vở sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin

Câu: 1 Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là do tác

Câu: 1 Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là do tác dụng của các tác nhân gây đột biến, dẫn đến: a. Phá vỡ cấu trúc NST b. Gây ra sự sắp xếp lại các đoạn trên NST c. NST gia tăng số lượng trong tế bào d. Cả a và b đều đúng

QUAN SÁT MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BIẾN DỊ

QUAN SÁT MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BIẾN DỊ

MỘT SỐ NGUYÊN NH N G Y BIẾN DỊ NHÀ MÁY ĐIỆN NGUYÊN TỬ

MỘT SỐ NGUYÊN NH N G Y BIẾN DỊ NHÀ MÁY ĐIỆN NGUYÊN TỬ PHUN THUỐC TRỪ S U SỮA BÒ NHIỄM CHẤT PHÓNG XẠ DÒNG SÔNG BỊ Ô NHIỄM

Chất độc do Mỹ thả xuống Việt Nam

Chất độc do Mỹ thả xuống Việt Nam