TIME TO SAY GOODBYE PHA M NAM SA

  • Slides: 27
Download presentation
TIME TO SAY GOODBYE

TIME TO SAY GOODBYE

PHA M NAM SA CH 1932 -2000

PHA M NAM SA CH 1932 -2000

Nga y Tân Hôn 19 tha ng 3 năm 1965

Nga y Tân Hôn 19 tha ng 3 năm 1965

Tuâ n Trăng Mâ t

Tuâ n Trăng Mâ t

Như ng nga y ha nh phu c. . . Bên nhau

Như ng nga y ha nh phu c. . . Bên nhau

Tro n ve n dâng cuô c đơ i cho Tô Quô c va

Tro n ve n dâng cuô c đơ i cho Tô Quô c va Quô c Dân

Yêu vơ. . . Yêu con

Yêu vơ. . . Yêu con

Pha m Nam Sa ch va con ga i đâ u lo ng

Pha m Nam Sa ch va con ga i đâ u lo ng

Dư ng Nươ c Câ n Dân Chu Cư u Nươ c Câ n

Dư ng Nươ c Câ n Dân Chu Cư u Nươ c Câ n La nh Đa o va Ky Luâ t

Pha m Nam Sa ch cu ng vơ đi thăm Tru sơ Liên Hiê

Pha m Nam Sa ch cu ng vơ đi thăm Tru sơ Liên Hiê p Quô c

Anh la mô t Luâ t sư ta i ba Co ta i hu

Anh la mô t Luâ t sư ta i ba Co ta i hu ng biê n xuâ t chu ng

Lu c la m Thâ m Pha n Giư mô t đơ i liêm

Lu c la m Thâ m Pha n Giư mô t đơ i liêm khiê t công minh

Lâ y công ly , công tâm , câ m cân nâ y mư

Lâ y công ly , công tâm , câ m cân nâ y mư c

Suô t đơ i tâ n tuy vơ i non sông Nă n o

Suô t đơ i tâ n tuy vơ i non sông Nă n o c moi tim đê n hê t lo ng

Chi lơ n chưa tha nh, thân pha i tha c. . .

Chi lơ n chưa tha nh, thân pha i tha c. . .

Đa nh kho c cươ i theo mê nh nươ c nô i trôi

Đa nh kho c cươ i theo mê nh nươ c nô i trôi

Vi nh biê t Phu quân Pha m Nam Sa ch Ha c trơ

Vi nh biê t Phu quân Pha m Nam Sa ch Ha c trơ vê non bo cuô c đơ i Sang đo đi nh mê nh thê đa nh thôi Ma nh tâm du liê m trong lo ng đâ t Tâm huyê t không phai giư a co i đơ i Rô i lô tri nh kia ai ve ti êp Biê n trơ i thăm thă m, nu i sông côi Sa u mươi le chi n, sao ma vô i Lê ngâ m va o thơ bu t nghe n lơ i

Gơ i tă ng Anh môt đo a hô ng

Gơ i tă ng Anh môt đo a hô ng

Viê c nươ c giơ đây thiê u vă ng anh Gia đi nh

Viê c nươ c giơ đây thiê u vă ng anh Gia đi nh bă ng hư u, mô t lo ng tha nh Câ u mong anh đê n miê n an la c Co i thê bao giơ cu ng tă c danh

Ma i ma i thương tiê c

Ma i ma i thương tiê c

VI NH BIÊ T PHA M NAM SA CH

VI NH BIÊ T PHA M NAM SA CH