TIET 29 30 Bai 18 NHNG NAM AU

  • Slides: 16
Download presentation
TIET 29, 30 Baøi 18: NHÖÕNG NAÊM ÑAÀU CUÛA CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN TOAØN QUOÁC

TIET 29, 30 Baøi 18: NHÖÕNG NAÊM ÑAÀU CUÛA CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN TOAØN QUOÁC CHOÁNG PHAÙP ( 1946 – 1950)

I/. Khaùng chieán toaøn quoác choáng thöïc daân Phaùp buøng noå 1/. Thöïc daân

I/. Khaùng chieán toaøn quoác choáng thöïc daân Phaùp buøng noå 1/. Thöïc daân Phaùp boäi öôùc tieán coâng ta: - Tieán coâng ôû Nam Boä & Nam Trung Boä ( sau ngaøy 6. 3. 1946) - Khieâu khích ôû Haûi Phoøng, Laïng Sôn(11. 1946), Haø Noäi ( 12. 1946), ñaëc bieät laø toái haäu thö ngaøy 18. 12. 1946 ( SGK )

I/. Khaùng chieán toaøn quoác choáng thöïc daân Phaùp buøng noå 2/. Ñöôøng loái

I/. Khaùng chieán toaøn quoác choáng thöïc daân Phaùp buøng noå 2/. Ñöôøng loái khaùng chieán cuûa ta: - Hoäi nghò baát thöôøng cuûa Ñaûng( 18 - 19/ 12/ 1946): quyeát ñònh phaùt ñoäng caû nöôùc khaùng chieán - “Lôøi keâu goïi toaøn quoác khaùng chieán” cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh ( SGK ) - Ñöôøng loái khaùng chieán choáng phaùp cuûa ta: Khaùng chieán toaøn daân, toaøn dieän, tröôøng kyø, töï löïc caùnh sinh & tranh thuû söï uûng hoä cuûa quoác teá.

II/. Cuoäc chieán ñaáu ôû caùc ñoâ thò & vieäc chuaån bò cho cuoäc

II/. Cuoäc chieán ñaáu ôû caùc ñoâ thò & vieäc chuaån bò cho cuoäc khaùng chieán laâu daøi: 1/. Cuoäc chieán ñaáu ôû caùc ñoâ thò phía baéc vó tuyeán 16: a/. Dieãn bieán: - Haø Noäi: baét ñaàu töø 20 giôø ngaøy 19. 12. 1946 ( SGK ) - Caùc ñoâ thò Baéc Giang, Baéc Ninh… Ñaø Naüng: Ta bao vaây, tieâu dieät ñòch b/. YÙ nghóa: - Ñaùnh baïi aâm möu ñaùnh nhanh thaéng nhanh cuûa Phaùp vaøo cô quan ñaàu naõo cuûa ta ôû caùc ñoâ thò - Ta coù ñieàu kieän chuaån bò khaùng chieán laâu daøi

2/. Tích cöïc chuaån bò cho cuoäc khaùng chieán laâu daøi: - Chuyeån caùc

2/. Tích cöïc chuaån bò cho cuoäc khaùng chieán laâu daøi: - Chuyeån caùc cô quan ñaàu naõo, phöông tieän vaät chaát – kyõ thuaät … leân Vieät Baéc. - Toå chöùc cho nhaân daân caùc ñoâ thò taûn cö - Phaù hoaïi nhaø cöûa, ñöôøng saù … - Xaây döïng löïc löôïng khaùng chieán veà moïi maët ( hoïc SGK )

III/. Chieán dòch Vieät Baéc thu- ñoâng 1947 & vieäc ñaåy maïnh khaùng chieán

III/. Chieán dòch Vieät Baéc thu- ñoâng 1947 & vieäc ñaåy maïnh khaùng chieán toaøn daân, toaøn dieän 1/. Chieán dòch Vieät Baéc thu- ñoâng 1947 a/. A m möu cuûa Phaùp: Taán coâng leân Vieät Baéc nhanh choùng keát thuùc chieán tranh.

b/. Dieãn bieán: LÖÔÏC ÑOÀ CHIEÁN DÒCH VIEÄT BAÉC 1947 Ñaïi Thò Khe Lau

b/. Dieãn bieán: LÖÔÏC ÑOÀ CHIEÁN DÒCH VIEÄT BAÉC 1947 Ñaïi Thò Khe Lau

b/. Dieãn bieán: * Phaùp: - 7. 10. 1947, nhaûy duø xuoáng Baéc Caïn,

b/. Dieãn bieán: * Phaùp: - 7. 10. 1947, nhaûy duø xuoáng Baéc Caïn, Chôï Ñoàn, Chôï Môùi … - Cuøng ngaøy, töø Laïng Sôn theo ñöôøng soá 4 leân Cao Baèng, theo ñöôøng soá 3 xuoáng Baéc Caïn, bao vaây Vieät Baéc ôû phía ñoâng & phía baéc. - 9. 10. 1947, boä binh & lính thuûy ñaùnh boä töø Haø Noäi ngöôïc soâng Hoàng & soâng Loâ leân Tuyeân Quang, Chieâm Hoùa, Ñaøi Thò, bao vaây Vieät Baéc ôû phía taây.

* Ta: chæ thò “Phaûi phaù tan cuoäc taán coâng muøa ñoâng cuûa Phaùp”

* Ta: chæ thò “Phaûi phaù tan cuoäc taán coâng muøa ñoâng cuûa Phaùp” - Ñöôøng soá 3: ñaùnh ôû Chôï Môùi, Chôï Ñoàn Phaùp ruùt khoûi Chôï Ñoàn, Chôï Raõ - Ñöôøng soá 4: ta thaéng lôùn ôû Ñeøo Boâng Lau - Treân soâng Loâ: ta thaéng lôùn ôû traän Ñoan Huøng, Khe Lau … - Caùc chieán tröôøng khaùc: ta hoaït ñoäng maïnh

c/. Keát quaû: * Phaùp: - 19. 12 1947, ruùt khoûi Vieät Baéc, tröø

c/. Keát quaû: * Phaùp: - 19. 12 1947, ruùt khoûi Vieät Baéc, tröø ñöôøng soá 4 - Thieät haïi 6 000 teân, 16 maùy bay … * Ta: - Boä ñoäi chuû löïc tröôûng thaønh - Baûo veä ñöôïc cô quan ñaàu naõo … d/. Yù nghóa: Ñaùnh baïi aâm möu “ñaùnh nhanh thaéng nhanh” cuûa Phaùp

2/. Ñaåy maïnh khaùng chieán toaøn daân, toaøn dieän: a/. A m möu cuûa

2/. Ñaåy maïnh khaùng chieán toaøn daân, toaøn dieän: a/. A m möu cuûa Phaùp sau chieán dòch Vieät Baéc: ñaùnh laâu daøi, thöïc hieän “ duøng ngöôøi Vieät …. . . ” b/. Ta ñaåy maïnh khaùng chieán toaøn daân, toaøn dieän SGK ) (

Nhaân daân Haø Noäi khaùng chieán naêm 1946

Nhaân daân Haø Noäi khaùng chieán naêm 1946

Quyeát töû quaân Haø Noäi oâm bom ba caøng ñoùn ñaùnh xe taêng Phaùp

Quyeát töû quaân Haø Noäi oâm bom ba caøng ñoùn ñaùnh xe taêng Phaùp

Bom ba caøng- vuõ khí chieán ñaáu cuûa nhaân daân Haø Noäi 1946

Bom ba caøng- vuõ khí chieán ñaáu cuûa nhaân daân Haø Noäi 1946

 Töôïng ñaøi Haø Noäi muøa ñoâng 1946

Töôïng ñaøi Haø Noäi muøa ñoâng 1946

 LÖÔÏC ÑOÀ CHIEÁN DÒCH VIEÄT BAÉC 1947 Ñaïi Thò Khe Lau

LÖÔÏC ÑOÀ CHIEÁN DÒCH VIEÄT BAÉC 1947 Ñaïi Thò Khe Lau