thot v bn Ths Nguyn Minh An Mc

  • Slides: 7
Download presentation
tho¸t vÞ bÑn Ths. NguyÔn Minh An

tho¸t vÞ bÑn Ths. NguyÔn Minh An

Môc tiªu häc tËp 1. Tr×nh bµy ® îc nguyªn nh©n, triÖu chøng l©m

Môc tiªu häc tËp 1. Tr×nh bµy ® îc nguyªn nh©n, triÖu chøng l©m sµng, c¸c ph ¬ng ph¸p ®iÒu trÞ tho¸t vÞ bÑn.

®¹i c ¬ng ü Tho¸t vÞ bÑn lµ do c¸c t¹ng trong æ bông

®¹i c ¬ng ü Tho¸t vÞ bÑn lµ do c¸c t¹ng trong æ bông chui qua èng bÑn hoÆc ®iÓm yÕu cña thµnh bông vïng bÑn b×u ü Tho¸t vÞ bÑn lµ lo¹i tho¸t vÞ hay gÆp nhÊt trong sè c¸c lo¹i tho¸t vÞ, gÆp ë nam nhiÒu h¬n n÷ vµ gÆp ë mäi løa tuæi. ü Nguyªn nh©n: do tån t¹i èng phóc tinh m¹c, khiÕm khuyÕt trong c¬ chÕ ®ãng l¹i lç bÑn s©u, do thµnh bông yÕu vµ nh÷ng nguyªn nh©n g©y t¨ng ¸p lùc æ bông. ü BiÕn chøng nguy hiÓm cña tho¸t vÞ lµ tho¸t vÞ bÑn nghÑt. ü ViÖc ch¨m sãc ng êi bÖnh tho¸t vÞ bÑn cña ng êi ®iÒu d ìng cÇn nhÑ nhµng, tÕ nhÞ.

Ph©n lo¹i tho¸t vÞ bÑn 1. Tho¸t vÞ bÑn gi¸n tiÕp: t¹ng tho¸t vÞ

Ph©n lo¹i tho¸t vÞ bÑn 1. Tho¸t vÞ bÑn gi¸n tiÕp: t¹ng tho¸t vÞ xuÊt ph¸t tõ hâm bÑn chui qua lç bÑn n «ng xuèng b×u ü ThÓ bÈm sinh: nguyªn nh©n do cßn èng phóc tinh m¹c ü ThÓ m¾c ph¶i: nguyªn nh©n do t¨ng ¸p lùc æ bông 2. Tho¸t vÞ bÑn trùc tiÕp: x¶y ra trùc tiÕp ë hè bÑn gi÷a kh «ng qua èng bÑn, tói tho¸t vi ®i th¼ng gäi lµ tho¸t vÞ bÑn trùc tiÕp, th êng gÆp ë ng êi cao tuæi do c¬ thµnh bông yÕu

TriÖu chøng c¬ n¨ng ü Ng êi bÖnh c¶m thÊy tøc nÆng ë vïng

TriÖu chøng c¬ n¨ng ü Ng êi bÖnh c¶m thÊy tøc nÆng ë vïng bÑn b×u. ü Ng êi bÖnh ®øng l©u, ch¹y nh¶y hoÆc lµm viÖc nÆng: khèi phång to lªn, n» m nghØ khèi phång nhá l¹i hoÆc mÊt h¼n. ü Khi ng êi bÖnh ®ang vËn ®éng mµ néi dung tho¸t vÞ tôt xuèng ®ét ngét th× ng êi bÖnh sÏ ®au d÷ déi, lóc ®ã ng êi bÖnh ph¶i n» m xuèng th× míi thÊy ®ì ®au.

TriÖu chøng thùc thÓ: Sê n¾n: Nh×n: **Kh «ng ®au bÑn khi sê n¾n

TriÖu chøng thùc thÓ: Sê n¾n: Nh×n: **Kh «ng ®au bÑn khi sê n¾n vµo to. khèi phång. ThÊy vïng b×u phång **MËt khèi phång mÒm ThÓ®é tÝch khèi phång to lªn khi t¨ng ¸p lùc æ bông (khi ho, rÆn, * §Ó ng êi bÖnh n» m xuèng, dïng tay bãp dån khèi phång tõ b×u nh¶y). ThÓ tÝch khèi phång nhá ®i khi n» m nghØ ng¬i. ng îc lªn trªn vÒ phÝa æ bông, cã thÓ lµm xÑp khèi phång, ® «i khi ®Èy khèi phång lªn thÊy tiÕng “läc bäc” ®iÓn h×nh cña h¬i vµ n íc trong lßng ruét. * Sê thÊy lç bÑn ngoµi réng cã thÓ ®ót lät ngãn tay, khi ®ã b¶o ng êi bÖnh ho, rÆn sÏ thÊy néi dung tho¸t vÞ ch¹m vµo ®Çu ngãn tay

H íng ®iÒu trÞ ü Tho¸t vÞ bÑn: mæ cã ch ¬ng tr×nh bãc

H íng ®iÒu trÞ ü Tho¸t vÞ bÑn: mæ cã ch ¬ng tr×nh bãc bá bao tho¸t vÞ t¸i t¹o thµnh bông. ü Tho¸t vÞ bÑn nghÑt: mæ cÊp cøu gi¶i phãng néi dung tho¸t vÞ t¹o lËp thµnh bông nÕu cã ho¹i tö ruét th× c¾t ®o¹n ruét ho¹i tö.