Thot khi bi ging close M trang web

  • Slides: 9
Download presentation
Thoát khỏi bài giảng (close) Mở trang web Hỗ trợ kỹ thuật Các bài

Thoát khỏi bài giảng (close) Mở trang web Hỗ trợ kỹ thuật Các bài giảng Về slide đầu tiên

Làm bài kiểm tra đầu vào (trước khi bắt đầu bài giảng ) Giáo

Làm bài kiểm tra đầu vào (trước khi bắt đầu bài giảng ) Giáo viên tiến hành kiểm tra kiến thức (LẦN 1) bằng phần mềm Bài: Quá trình tiêu hóa và hấp thu thức ăn trong cơ thể (bấm chuột vào hình trên đây để làm bài test) Mở trang web Hỗ trợ kỹ thuật Các bài giảng Về slide đầu tiên Dự án Nestle Healthy Kid 2018 Trung tâm truyền thông giáo dục dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng quốc gia) Thoát khỏi bài giảng (close)

Mục tiêu bài học Sau bài học, học sinh có thể: 1. Chỉ trên

Mục tiêu bài học Sau bài học, học sinh có thể: 1. Chỉ trên hình vẽ và nói tên các bộ phận của tuyến tiêu hóa. 2. Chỉ trên hình vẽ đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa và mô tả các giai đoạn biến đổi của thức ăn trong ống tiêu hóa. 3. Liên hê vơ i thư c tê va ngay trên cơ thê cu a mi nh để ru t ra kê t luâ n về vai tro quan tro ng cu a hê tiêu ho a đô i vơ i ti nh tra ng dinh dươ ng va sư c kho e cu a mô i ngươ i. Mở trang web Hỗ trợ kỹ thuật Các bài giảng Về slide đầu tiên Dự án Nestle Healthy Kid 2018 Trung tâm truyền thông giáo dục dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng quốc gia) Thoát khỏi bài giảng (close)

Thoát khỏi bài giảng (close) Trung tâm truyền thông giáo dục dinh dưỡng (Viện

Thoát khỏi bài giảng (close) Trung tâm truyền thông giáo dục dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng quốc gia) Ca c em ha y nô i mu i tên tư ô chư đê n ca c bô phâ n tương ư ng cu a Hê tiêu ho a trong cơ thể ở hình vẽ bên Mở trang web Hỗ trợ kỹ thuật Các bài giảng Về slide đầu tiên Dự án Nestle Healthy Kid 2018

Ca c em có nối đúng như hình này không? Trung tâm truyền thông

Ca c em có nối đúng như hình này không? Trung tâm truyền thông giáo dục dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng quốc gia) Thoát khỏi bài giảng (close) Mở trang web Hỗ trợ kỹ thuật Các bài giảng Về slide đầu tiên Dự án Nestle Healthy Kid 2018

Thoát khỏi bài Thoát bàigiảng (close) Ca c bô phâ n cu a tuyê

Thoát khỏi bài Thoát bàigiảng (close) Ca c bô phâ n cu a tuyê n tiêu ho a và chức năng của chúng? Mở trang web Trung tâm truyền thông giáo dục dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng quốc gia) (mở nội dung bài giảng đầy đủ, yêu cầu mỗi em hãy đọc 1 đoạn viết về chức năng của từng bộ phận thuộc hệ tiêu hóa) Hỗ trợ kỹ thuật Các bài giảng Về slide đầu tiên Dự án Nestle Healthy Kid 2018

Thoát(close) khỏi bài giảng (close) Thảo luận Trung tâm truyền thông giáo dục dinh

Thoát(close) khỏi bài giảng (close) Thảo luận Trung tâm truyền thông giáo dục dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng quốc gia) 1) Hãy mô tả đường đi của miếng táo trong ống tiêu hóa 2) Xem phim minh họa hoạt Video động của Hệ tiêu hóa (bấm chuột vào hình bên để xem phim) Mở trang web Hỗ trợ kỹ thuật Các bài giảng Về slide đầu tiên Dự án Nestle Healthy Kid 2018

TỔNG KẾT BÀI Thoát khỏi bài giảng (close) Trung tâm truyền thông giáo dục

TỔNG KẾT BÀI Thoát khỏi bài giảng (close) Trung tâm truyền thông giáo dục dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng quốc gia) (tóm tắt những nội dung chính) Mở trang web Hỗ trợ kỹ thuật Các bài giảng Về slide đầu tiên Dự án Nestle Healthy Kid 2018

Làm bài kiểm tra nhanh sau tiết học Trung tâm truyền thông giáo dục

Làm bài kiểm tra nhanh sau tiết học Trung tâm truyền thông giáo dục dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng quốc gia) Thoát khỏi bài giảng (close) Giáo viên tiến hành kiểm tra kiến thức (LẦN 2) bằng phần mềm (bấm chuột vào hình trên đây để làm bài test lần 2) Mở trang web Hỗ trợ kỹ thuật Các bài giảng Về slide đầu tiên Dự án Nestle Healthy Kid 2018