THIET KE BAI GIANG Gii thieu so t

  • Slides: 21
Download presentation
THIEÁT KEÁ BAØI GIAÛNG

THIEÁT KEÁ BAØI GIAÛNG

Giôùi thieäu soá töï nhieân vaø Daõy soá töï nhieân

Giôùi thieäu soá töï nhieân vaø Daõy soá töï nhieân

Haõy vieát moät soá töï nhieân. Ñoïc soá ñoù Nhaän xeùt : Caùc soá

Haõy vieát moät soá töï nhieân. Ñoïc soá ñoù Nhaän xeùt : Caùc soá ta vöøa neâu laø nhöõng soá töï nhieân

Trong caùc soá sau ñaây, soá naøo laø soá töï nhieân : 3 2005

Trong caùc soá sau ñaây, soá naøo laø soá töï nhieân : 3 2005 13, 62 4 4019 0

Haõy vieát caùc soá töï nhieân coù moät chöõ soá theo thöù töï töø

Haõy vieát caùc soá töï nhieân coù moät chöõ soá theo thöù töï töø beù ñeán lôùn 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Nhaän xeùt : • Ngoaøi caùc soá töï nhieân coù moät chöõ soá, coøn

Nhaän xeùt : • Ngoaøi caùc soá töï nhieân coù moät chöõ soá, coøn coù caùc soá töï nhieân coù 2, 3, 4, 5, 6, … chöõ soá • Caùc soá töï nhieân saép xeáp theo thöù töï töø beù ñeán daõy soá töï nhieân lôùn taïo thaønh 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; . . .

Daõy soá sau ñaây coù phaûi laø daõy soá töï nhieân khoâng ? 0

Daõy soá sau ñaây coù phaûi laø daõy soá töï nhieân khoâng ? 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 Khoâng phaûi laø daõy soá töï nhieân vì thieáu caùc soá töï nhieân lôùn hôn 10

Daõy soá sau ñaây coù phaûi laø daõy soá töï nhieân khoâng ? 1

Daõy soá sau ñaây coù phaûi laø daõy soá töï nhieân khoâng ? 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; . . . Khoâng phaûi laø daõy soá töï nhieân vì thieáu soá töï nhieân 0

Daõy soá sau ñaây coù phaûi laø daõy soá töï nhieân khoâng ? 0

Daõy soá sau ñaây coù phaûi laø daõy soá töï nhieân khoâng ? 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; . . . Ñaây laø daõy soá töï nhieân vì caùc soá töï nhieân ñöôïc saép xeáp theo thöù töï töø beù ñeán lôùn, baét ñaàu töø soá 0 , daáu “. . . ” bieåu thò caùc soá töï nhieân lôùn hôn 10

Coù theå bieåu dieãn daõy soá töï nhieân treân tia soá 0 1 2

Coù theå bieåu dieãn daõy soá töï nhieân treân tia soá 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nhaän xeùt : Soá 0 ñöùng vò vôùi trí naøo cuûagoác tia cuûa soá ? tia soá Soá 0 ôû öùng ñieåm Moãi soá töï nhieân öùng vôùi moät ñieåm treân tia soá

Ñaëc ñieåm cuûa daõy soá töï nhieân

Ñaëc ñieåm cuûa daõy soá töï nhieân

Laøm theá naøo ñeå tìm soá lieàn sau cuûa moät soá töï nhieân ?

Laøm theá naøo ñeå tìm soá lieàn sau cuûa moät soá töï nhieân ? Nhaän xeùt : Theâm 1 vaøo baát cöù soá töï nhieân naøo cuõng ñöôïc soá töï nhieân lieàn sau soá ñoù.

Tìm soá töï nhieân lôùn nhaát ? Nhaän xeùt : Theâm 1 vaøo baát

Tìm soá töï nhieân lôùn nhaát ? Nhaän xeùt : Theâm 1 vaøo baát cöù soá töï nhieân naøo cuõng ñöôïc soá töï nhieân lieàn sau soá ñoù. Vì theá, khoâng coù soá töï nhieân lôùn nhaát vaø daõy soá töï nhieân coù theå keùo daøi maõi.

Laøm theá naøo ñeå tìm soá lieàn tröôùc cuûa moät soá töï nhieân ?

Laøm theá naøo ñeå tìm soá lieàn tröôùc cuûa moät soá töï nhieân ? Nhaän xeùt : Bôùt 1 ôû baát kì soá naøo (khaùc soá 0) cuõng ñöôïc soá töï nhieân lieàn tröôùc soá ñoù.

Tìm soá töï lieànsoátröôùc Tìm lieànnhieân tröôùc 0 ? soá 1 ? Nhaän xeùt

Tìm soá töï lieànsoátröôùc Tìm lieànnhieân tröôùc 0 ? soá 1 ? Nhaän xeùt : Khoâng coù soá töï nhieân naøo lieàn tröôùc soá 0 neân soá 0 laø soá töï nhieân beù nhaát.

Trong daõy soá töï nhieân, hai soá lieân tieáp hôn hoaëc keùm nhau maáy

Trong daõy soá töï nhieân, hai soá lieân tieáp hôn hoaëc keùm nhau maáy ñôn vò ? Nhaän xeùt : Trong daõy soá töï nhieân, hai soá lieân tieáp hôn hoaëc keùm nhau 1 ñôn vò.

Luyeän taäp

Luyeän taäp

Vieát soá töï nhieân lieàn sau cuûa moãi soá vaøo oâ troáng : 6

Vieát soá töï nhieân lieàn sau cuûa moãi soá vaøo oâ troáng : 6 7 29 30 99 100 101 100 0 1001

Vieát soá töï nhieân lieàn tröôùc cuûa moãi soá vaøo oâ troáng : 11

Vieát soá töï nhieân lieàn tröôùc cuûa moãi soá vaøo oâ troáng : 11 99 100 12 999 1000 1001 1002 9999 10000

Vieát soá thích hôïp vaøo choã troáng ñeå coù ba soá töï nhieân lieân

Vieát soá thích hôïp vaøo choã troáng ñeå coù ba soá töï nhieân lieân tieáp : a) 4 ; 5 ; . . . 6 b). . 86. ; 87 ; 88 c) 896 ; . . . 897; 898 d) 9 ; 10 ; . . . 11 e) 99 ; 100 ; . . . 101 g) 9998 ; 9999 ; . . . 10000