Thi t k s Gi i thi u

  • Slides: 10
Download presentation
Thiê t kê sô Giơ i thiê u vê ma ch sô : Ca

Thiê t kê sô Giơ i thiê u vê ma ch sô : Ca c vi du thiê t kê Ngươ i tri nh ba y: Tiến sỹ Hoa ng Ma nh Thă ng

Ca c vi du thiê t kê �Ma ch logic cung câ p lơ

Ca c vi du thiê t kê �Ma ch logic cung câ p lơ i gia i cho mô t vâ n đê , đôi khi la phư c ta p va kho thiê t kê �Không quan tâm đê n mư c đô phư c ta p, ca c vâ n đê cơ sơ thiê t kê pha i đươ c gia i quyê t: �Chi ra hoa t đô ng cu a ma ch �Tô ng hơ p va thư c hiê n ma ch �Kiê m tra va xa c nhâ n hoa t đô ng cu a ma ch Chương II Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng 2

Điê u khiê n đe n co 3 cư a �Gia sư mô t

Điê u khiê n đe n co 3 cư a �Gia sư mô t pho ng co 3 cư a, mô i cư a co 1 chuyê n ma ch. Đèn trong phòng được điê u khiê n như sau: �Đă t x, y, z la tra ng tha i cu a ca c chuyê n ma ch �Đe n tă t nê u chuyê n ma ch mơ �Đo ng bâ t ky chuyê n ma ch na o thi đe n sa ng, nê u đo ng tiê p chuyê n ma ch kha c thi đe n tă t �Đe n bâ t nê u bâ t ky chuyê n ma ch na o đo đo ng va tă t nê u hai (hoă c không) chuyê n ma ch na o đo ng �Đe n bâ t nê u tâ t ca 3 chuyê n ma ch đo ng Chương II Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng 3

Điê u khiê n đe n co 3 cư a (cont. ) �f(x, y,

Điê u khiê n đe n co 3 cư a (cont. ) �f(x, y, z)=m 1+ m 2+ m 4+ m 7 �f(x, y, z)=x’y’z+x’yz’+xy’z’+xyz Biê u diê n dươ i da ng tô ng cu a ca c ti ch Chương II Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng 4

Ma ch bô ghe p kênh �Ma ch na y du ng đê cho

Ma ch bô ghe p kênh �Ma ch na y du ng đê cho n dư liê u tư mô t trong sô ca c nguô n dư liê u đâ u va o �Thiê t kê ma ch co mô t đâ u ra f co mư c logic giô ng vơ i mô t trong hai đâ u va o x hoă c y tu y theo gia tri cu a đâ u va o điê u khiê n s: s=0 f=x � Nê u s=1 f=y � Nê u �Như vâ y f la ha m cu a 3 biê n (s, x, y) �Mô ta ha m du ng ba ng chân ly 3 biê n Chương II Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng 5

Ma ch bô ghe p kênh (cont. ) Chương II Khoa ĐT-VT, Đại học

Ma ch bô ghe p kênh (cont. ) Chương II Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng 6

Ví dụ Ca nh ba o an toa n xe ôtô �Thiê t kê

Ví dụ Ca nh ba o an toa n xe ôtô �Thiê t kê bô ca nh ba o an toa n vơ i 4 biê n va o: �Cư a đo ng (D) �Chi a kho a că m trong ô (K) �A p lư c lên ghê (S) �Thă t dây an toa n (B) �Đâ u ra la ti n hiê u ca nh ba o (A) đươ c bâ t nê u: �Chi a kho a đươ c că m va o ô va cửa không đươ c đo ng �Cu a đươ c đo ng va chi a kho a vẫn để trong ô va la i xe đa ngô i va dây an toa n chưa đươ c thă t Chương II Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng 7

Ca nh ba o an toa n xe ôtô (cont. ) Chương II Khoa

Ca nh ba o an toa n xe ôtô (cont. ) Chương II Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng 8

Ma ch cô ng - ba i tâ p �Thiê t kê ma ch

Ma ch cô ng - ba i tâ p �Thiê t kê ma ch cô ng 2 đâ u va o da ng bit, x va y va ta o ra 2 đâ u ra da ng bit, s va c: �s: bit tô ng �c: bit nhơ Chương II Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng 9

Ma ch xa c đi nh sô đông �Thiê t kê ma ch vơ

Ma ch xa c đi nh sô đông �Thiê t kê ma ch vơ i 3 đâ u va o (x, y, z) va 1 đâ u ra f. f=1 nê u sô đâ u va o bă ng 1 nhiê u hơn sô đâ u va o bă ng 0 Chương II Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng 10