Th t ngy 24 thng 10 nm 2018

  • Slides: 18
Download presentation
Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 Gi¸o viªn: Nguyễn Vương Mỹ Linh

Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 Gi¸o viªn: Nguyễn Vương Mỹ Linh

Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 m nhạc Kiểm tra bài cũ

Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 m nhạc Kiểm tra bài cũ “Tìm bạn thân” Nhạc và lời: Việt Anh

Quan sát tranh CÇu khØ

Quan sát tranh CÇu khØ

Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ)

Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ)

Sông nước miệt vườn (Bến Tre)

Sông nước miệt vườn (Bến Tre)

Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 m nhạc Tiết 8: Học hát

Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 m nhạc Tiết 8: Học hát bài: Lí cây xanh Dân ca Nam Bộ

Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 m nhạc Tiết 8: Học hát

Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 m nhạc Tiết 8: Học hát bài: Lí cây xanh Dân ca Nam Bộ Nghe h¸t

CHIA C U HÁT ĐỌC LỜI CA 123 -

CHIA C U HÁT ĐỌC LỜI CA 123 -

Đọc lời ca theo tiết tấu Cái cây xanh, thì lá cũng xanh. *

Đọc lời ca theo tiết tấu Cái cây xanh, thì lá cũng xanh. * * * * Chim đậu trên cành, chim hót líu lo. * * * Líu lo là líu lo, líu lo là líu lo. * * *

Häc h¸t c©u 1 Cái cây xanh Thì lá cũng xanh

Häc h¸t c©u 1 Cái cây xanh Thì lá cũng xanh

Häc h¸t c©u 2 Chim đậu trên cành, Chim hót líu lo.

Häc h¸t c©u 2 Chim đậu trên cành, Chim hót líu lo.

H¸t nèi c©u 1 vµ 2 Cái cây xanh Thì lá cũng xanh. Chim

H¸t nèi c©u 1 vµ 2 Cái cây xanh Thì lá cũng xanh. Chim đậu trên cành, Chim hót líu lo.

Häc h¸t c©u 3 Líu lo là líu lo.

Häc h¸t c©u 3 Líu lo là líu lo.

H¸t nèi c¶ bµi Cái cây xanh Thì lá cũng xanh. Chim đậu trên

H¸t nèi c¶ bµi Cái cây xanh Thì lá cũng xanh. Chim đậu trên cành, Chim hót líu lo. Líu lo là líu lo

Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu Cái cây xanh, thì lá cũng

Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu Cái cây xanh, thì lá cũng xanh. * * * * Chim đậu trên cành, chim hót líu lo. * * * Líu lo là líu lo, líu lo là líu lo. * * *

Hát kết hợp vỗ đệm theo nhịp Cái cây xanh, thì lá cũng xanh.

Hát kết hợp vỗ đệm theo nhịp Cái cây xanh, thì lá cũng xanh. x x Chim đậu trên cành, chim hót líu lo. x x x Líu lo là líu lo, líu lo là líu lo. x x x

Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 m nhạc Tiết 8: Học hát

Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 m nhạc Tiết 8: Học hát bài: Lí cây xanh Dân ca Nam Bộ TRÒ CHƠI: AI NHANH, AI ĐÚNG NHẬN XÉT – DẶN DÒ Chúng ta vừa bàigìhát gì? 2. 1. Em có biết cây học xanhxong có ích cho cuộc 3. Emca làm gìvùng để bảo vệ cây xanh? Dân của nào? sống con người không?