Th nm ngy 27 thng 9 nm 2018

  • Slides: 11
Download presentation

Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 TOÁN: Kiểm tra bài cũ: 1

Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 TOÁN: Kiểm tra bài cũ: 1 - Giaù trò cuûa chöõ soá 8 trong soá 548 762 laø: A. 80 000 C. 800 B. 8 000 2 - Soá thích hôïp ñeå vieát vaøo choã chaám laø: a) 2 phuùt 10 giaây = … B. 30 A. 130 b) 4 taán 85 kg = … kg A. 485 B. 4850 giaây C. 210 C. 4085

Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 TOÁN: a) 48352 + 21026 =

Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 TOÁN: a) 48352 + 21026 = ? 48352 +21026 6 9 37 8 Phép cộng Đặt tính. Cộng theo thứ tự từ phải sang trái. • 2 cộng 6 bằng 8, viết 8. • 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. • 3 cộng 0 bằng 3, viết 3. • 8 cộng 1 bằng 9, viết 9. • 2 cộng 4 bằng 6, viết 6. 48352 + 21026 = 69378

Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 TOÁN: Phép cộng a) 48352 +

Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 TOÁN: Phép cộng a) 48352 + 21026 = 69378 b) 367859 + 541728 = ? + 367859 541728 90 9 5 87 Đặt tính. Cộng theo thứ tự từ phải sang trái. • 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1. • 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. • 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. • 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9 viết 9. • 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. • 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9 viết 9. 367859 + 541728 = 909587

Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 TOÁN: TLN 2 Phép cộng Hai

Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 TOÁN: TLN 2 Phép cộng Hai pheùp tính ôû hai ý a và b coù gì khaùc nhau ? a) 2 coäng 6 baèng 8, vieát 8. 48 352 5 coäng 2 baèng 7, vieát 7. Không nhớ + 21 026 3 coäng 0 baèng 3, vieát 3. 8 coäng 1 baèng 9, vieát 9. 69378 4 coäng 2 baèng 6, vieát 6. b) 9 coäng 8 baèng 17, vieát 7 nhôù 1. Có nhớ 367859 5 coäng 2 baèng 7, theâm 1 baèng 8, vieát 8. + 541728 8 coäng 7 baèng 15, vieát 5 nhôù 1. 909587 7 coäng 1 baèng 8, theâm 1 baèng 9, vieát 9 6 coäng 4 baèng 10 , vieát 0 nhôù 1. 3 coäng 5 baèng 8, theâm 1 baèng 9 vieát 9.

Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 TOÁN: Phép cộng TLN 4 Thực

Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 TOÁN: Phép cộng TLN 4 Thực hiện phép cộng theo 2 bước: Bước 1: Đặt tính. - Khi thực hiện phép cộng các số tự Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số nhiên ta làm như thế nào? ở cùng một hàng viết thẳng cột với nhau. Thực hiện phép tính theo thứ tự nào? Bước 2: Tính. Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 TOÁN: a) 48 352 + 21

Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 TOÁN: a) 48 352 + 21 026 69378 Phép cộng Cộng theo thứ tự từ phải sang trái. 2 coäng 6 baèng 8, vieát 8. b) 367859 5 coäng 2 baèng 7, vieát 7. + 3 coäng 0 baèng 3, vieát 3. 541728 8 coäng 1 baèng 9, vieát 9. 909587 4 coäng 2 baèng 6, vieát 6. 1 - Đặt tính rồi tính: a) 4682 + 2305 B 5247 + 2741 a) 4682 5247 + + 2305 2741 7988 6987 9 coäng 8 baèng 17, vieát 7 nhôù 1. 5 coäng 2 baèng 7, theâm 1 baèng 8, vieát 8. 8 coäng 7 baèng 15, vieát 5 nhôù 1. 7 coäng 1 baèng 8, theâm 1 baèng 9, vieát 9 6 coäng 4 baèng 10 , vieát 0 nhôù 1. 3 coäng 5 baèng 8, theâm 1 baèng 9 vieát 9. b) 2968 + 6524 3917 + 5267 B b) 2968 3917 + + 6524 5267 9492 9184 2 - Tính: a) 4685 + 2305 = 6990 57696 + 814 = 58510 b) 186954 + 247436 = 434390 793575 + 6425 = 800000

Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 TOÁN: a) 48 352 + 21

Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 TOÁN: a) 48 352 + 21 026 69378 Phép cộng Cộng theo thứ tự từ phải sang trái. 2 coäng 6 baèng 8, vieát 8. b) 367859 5 coäng 2 baèng 7, vieát 7. + 3 coäng 0 baèng 3, vieát 3. 541728 8 coäng 1 baèng 9, vieát 9. 909587 4 coäng 2 baèng 6, vieát 6. 9 coäng 8 baèng 17, vieát 7 nhôù 1. 5 coäng 2 baèng 7, theâm 1 baèng 8, vieát 8. 8 coäng 7 baèng 15, vieát 5 nhôù 1. 7 coäng 1 baèng 8, theâm 1 baèng 9, vieát 9 6 coäng 4 baèng 10 , vieát 0 nhôù 1. 3 coäng 5 baèng 8, theâm 1 baèng 9 vieát 9. 3 - Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây ? Tóm tắt Cây lấy gỗ : 325 164 cây ? cây Cây ăn quả : 60 830 cây Bài giải Số cây huyện đó đã trồng được là : 325164 + 60830 = 385994 (cây) Đáp số : 385994 cây

5 8 3 7 15 4 2 14 6 11 12 13 9 0

5 8 3 7 15 4 2 14 6 11 12 13 9 0 10 1 x – 363 = 975 x=? 1338 612

Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 TOÁN: a) 48 352 + 21

Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 TOÁN: a) 48 352 + 21 026 69378 Phép cộng Cộng theo thứ tự từ phải sang trái. 2 coäng 6 baèng 8, vieát 8. b) 367859 5 coäng 2 baèng 7, vieát 7. + 3 coäng 0 baèng 3, vieát 3. 541728 8 coäng 1 baèng 9, vieát 9. 909587 4 coäng 2 baèng 6, vieát 6. 1 - Đặt tính rồi tính: a) 4682 + 2305 B 5247 + 2741 2 - Tính: a) 4685 + 2305 = 6990 9 coäng 8 baèng 17, vieát 7 nhôù 1. 5 coäng 2 baèng 7, theâm 1 baèng 8, vieát 8. 8 coäng 7 baèng 15, vieát 5 nhôù 1. 7 coäng 1 baèng 8, theâm 1 baèng 9, vieát 9 6 coäng 4 baèng 10 , vieát 0 nhôù 1. 3 coäng 5 baèng 8, theâm 1 baèng 9 vieát 9. b) 2968 + 6524 3917 + 5267 B b) 186954 + 247436 = 434390 793575 + 6425 = 800000 57696 + 814 = 58510 3 - Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây ? 4 - Tìm x: a) x – 363 = 975 x = 975+ 363 x = 1338 b) 207 + x = 815

T¹m biÖt HÑn gÆp l¹i

T¹m biÖt HÑn gÆp l¹i