Textov editory a procesory Textov procesory Textov procesor

  • Slides: 50
Download presentation
Textové editory a procesory

Textové editory a procesory

Textové procesory Textový procesor je v program, který slouží k vytváření formátovaného textu. Na

Textové procesory Textový procesor je v program, který slouží k vytváření formátovaného textu. Na rozdíl od textových editorů, se kterými se často pletou, umožňují textové procesory měnit vzhled obsahu dokumentu (fonty, velikost písma, nadpisy…). Současné běžné textové procesory používají metodu WYSIWYG, takže uživatel na obrazovce vidí (téměř) přesně to, co se později bude tisknout na tiskárně. Profesionální sazba se provádí pomocí pokročilých DTP programů. Textový procesor ukládá do textu doplňující informace o formátování a vzhledu, které se ve WYSIWYG aplikacích nezobrazují. Místo toho se přímo mění zobrazovaný formát písma, formátování a podobně. Informace o formátování je však nutné ukládat do souboru, aby byly k dispozici i při další práci s dokumentem. Kromě změny vzhledu dokumentu je možné do textu vkládat i pokročilejší obsah, jako jsou obrázky, grafy, tabulky a další prvky. Mezi textové procesory patří: n Microsoft Word n Open. Office. org Writer n Word. Pad

Textové procesory Microsoft Word je jedním ze skupiny textových procesorů a je určen pro

Textové procesory Microsoft Word je jedním ze skupiny textových procesorů a je určen pro následující oblasti činností: n Pořízení textu. n Pokročilá editace textu. n Použití vkládaných objektů (tabulky, grafy, grafika, části vytvořené v jiných programech atd. ). n Vytištění hotového dokumentu na tiskárně. n Vytvoření WWW stánek.

Způsob psaní dokumentu Při psaní textu v textových procesorech se vychází ze způsobu psaní

Způsob psaní dokumentu Při psaní textu v textových procesorech se vychází ze způsobu psaní na psacím stroji, jsou tady však určité odlišnosti. n Text vložený z klávesnice se objeví tam, kde je textový kurzor (kromě textového kurzoru je k dispozici ještě kurzor myši). n Lze se kdykoliv vrátit k napsanému textu a provést úpravy (program sám provede potřebné přeformátování, snaží se však zachovat formátování nastavené uživatelem). n Pro psaní číslic je vhodné používat numerickou část klávesnice, která je k tomuto účelu určena. Horní řada kláves je primárně vyhrazena znakům s diakritikou. n Základní části textu pro formátování jsou odstavec a znak (neexistuje taková část textu jako např. řádek). n Nelze používat mezeru jako formátovací znak. Mezera je pouze znak, který je určen pro oddělení jednotlivých slov a píše se vždy pouze jedna ! Pokud je potřeba vytvořit větší mezeru, použije se TABULÁTOR. n Pro ukončení řádku se nepoužívá ENTER ani jiná klávesa, program si sám zajistí ukončení řádku. Klávesa ENTER se použije pouze pro ukončení odstavce. n Většina typů písem používaných systémem Windows jsou písma proporcionální, kde každému znaku je vždy vyhrazen odpovídající prostor ( iiii má menší prostor, mmmm má větší prostor)

Označování Vždy se pracuje s označenou částí. Označování je tedy jeden z nejdůležitějších postupů.

Označování Vždy se pracuje s označenou částí. Označování je tedy jeden z nejdůležitějších postupů. Označení : Libovolný text - Táhnout myš po zvoleném textu n Slovo - Poklepat na zvoleném slově n Řádek - textu. Kliknout ve výběrovém pruhu n Několik řádků - Táhnout myš ve výběrovém pruhu n Odstavec - Poklepat na výběrovém pruhu nebo 3 krát kliknout do odstavce n Věta - CTRL + kliknout na větu Výběrový pruh je volný pruh před začátkem textu. Kurzor myši se v něm mění na šipku ukazující vpravo. n

Lupa umožňuje nastavit velikost zobrazovaného dokumentu. Její hodnota se udává v procentech, kde 100%

Lupa umožňuje nastavit velikost zobrazovaného dokumentu. Její hodnota se udává v procentech, kde 100% znamená, že 1 bodu písma odpovídá 1 bod na obrazovce (v rozlišení obrazovky 800 x 600 bodů pak bude písmo velikosti 10 b. samozřejmě menší než v rozlišení obrazovky 640 x 480 bodů). Nastavení lupy se týká pouze obrazovky, v žádném případě se netýká velikosti výsledného výtisku (tam je dodrženo, že 1 bod písma = 0, 3528 mm ) Nabídka Zobrazit, položka Lupa.

Netisknutelné znaky n n Pro snadnější orientaci v textu je možné povolit nebo potlačit

Netisknutelné znaky n n Pro snadnější orientaci v textu je možné povolit nebo potlačit zobrazení tzv. netisknutelných znaků. Tyto znaky se zobrazují pouze na obrazovce, v žádném případě se neobjeví na výtisku. Zapnutí/vypnutí netisknutelných znaků – tlačítko na standardním panelu s nástroji.

Formátování znaků Kartička písmo

Formátování znaků Kartička písmo

Kartička Písmo Zde je možné si zvolit tvar písma, které se použije pro vybraný

Kartička Písmo Zde je možné si zvolit tvar písma, které se použije pro vybraný (nebo nově napsaný) text. Základní typy písma systému Windows n Arial - Základní typ bezpatkového písma. n Times New Roman - Základní typ patkového písma. n Courier New - Základní typ monotypového patkového písma. (Písmo psacího stroje). Pozn. : Pro psaní faxových předloh se důrazně doporučuje bezpatkové písmo.

Řez písma Určuje tvarovou variantu základního tvaru zvoleného typu písma. Obvykle jsou k dispozici

Řez písma Určuje tvarovou variantu základního tvaru zvoleného typu písma. Obvykle jsou k dispozici 4 řezy. Obyčejné, Kurzíva, Tučné, Tučná kurzíva Oba dva tučné řezy je potřeba používat s rozvahou. Pro zvýraznění slova v textu se obvykle používá kurzíva

Velikost Určuje velikost písma. Zvolená velikost je dodržena na výtisku. Jak veliké písmo bude

Velikost Určuje velikost písma. Zvolená velikost je dodržena na výtisku. Jak veliké písmo bude na obrazovce je možné ovlivnit nastavením lupy. Velikost písma je určena v typografických bodech. n 1” = 72 bodů 1 bod je asi 0, 3528 mm n Základní velikost písma je 10 bodů. Pro běžný text se doporučuje velikost v rozsahu 10 až 12 bodů, poznámky pod čarou, zápatí a záhlaví velikostí 8 až 10 bodů, nadpisy 12 až 20 bodů

Podtržení n Je možné volit z několika druhů podtržení. V počítačové sazbě se podtržení

Podtržení n Je možné volit z několika druhů podtržení. V počítačové sazbě se podtržení většinou nepoužívá.

Barva Je možné volit z palety 16 základních barev. Barva automatická je výchozí hodnota.

Barva Je možné volit z palety 16 základních barev. Barva automatická je výchozí hodnota. Tato barva se vždy tiskne jako černá, ale zobrazuje se podle nastavení barev systému Windows.

Styl Dodatečné efekty aplikované na písmo. n Přeškrtnuté, KAPITÁLKY Horní a dolní index, VŠECHNA

Styl Dodatečné efekty aplikované na písmo. n Přeškrtnuté, KAPITÁLKY Horní a dolní index, VŠECHNA VELKÁ n Skrytý text – není vidět na výtisku, ale může být vidět na obrazovce – to záleží na tom, zda je zapnuté zobrazování netisknutelných znaků.

Kartička Proložení znaků Mezery n Zde se nastavují mezery mezi znaky. Jsou zde 3

Kartička Proložení znaků Mezery n Zde se nastavují mezery mezi znaky. Jsou zde 3 možnosti - normální, rozšířené a zúžené Umístění n Zde se nastavuje poloha textu vůči řádce. Jsou zde opět 3 možnosti - normální, zvýšené a snížené Vyrovnávání písem n Upravuje mezery mezi znaky. Je to dodatečná úprava písma, kterou je potřeba zapnout – běžně zůstává vypnutá. Úprava párování má význam pouze pro větší velikosti písma. Informace o párování si nese v sobě každý typ písma. Nepárované A V A Párované AVA

Formátování odstavců Odstavec je část textu zakončená znakem konec odstavce (). Tyto znaky jsou

Formátování odstavců Odstavec je část textu zakončená znakem konec odstavce (). Tyto znaky jsou nebo nejsou vidět v závislosti na nastavení zobrazování netisknutelných znaků. Je zde tedy určitý rozdíl oproti běžnému chápání odstavce jako části textu, který patří logicky k sobě. Nabídka Formát, položka Odstavec.

Zarovnání Zde se nastavuje jedna ze čtyř možností zarovnání textu. Kromě základního zarovnání vlevo

Zarovnání Zde se nastavuje jedna ze čtyř možností zarovnání textu. Kromě základního zarovnání vlevo je taky často využívaná možnost zarovnání z obou stran (do bloku). Zarovnání vlevo Zarovnání na střed Zarovnání vpravo Zarovnání do bloku Toto je příklad textu, který slouží jako ukázka při předvádění různých typů zarovnání textu.

Řádkování Nastavení řádkování odpovídá psacímu stroji, je však doplněno o nové volby. n jednoduché

Řádkování Nastavení řádkování odpovídá psacímu stroji, je však doplněno o nové volby. n jednoduché - jako psací stroj, dle největšího písma v řádku 1, 5 řádku - dle největšího písma v řádku n n dvojité - dle největšího písma v řádku násobky - pro nastavení většího než dvojitého řádkování nejméně - přesné určení nejmenší možné velikosti řádku přesně - přesné určení velikosti řádku

Mezery Zde se nastavují meziodstavcové mezery. Oproti obvyklému způsobu s využitím klávesy ENTER má

Mezery Zde se nastavují meziodstavcové mezery. Oproti obvyklému způsobu s využitím klávesy ENTER má toto nastavení jednu výhodu, a to je chování odstavců na zlomech stránek. Přímé nastavení meziodstavcové mezery odstraňuje nutnost korekce začátků jednotlivých stránek.

Odsazení textu není totožné s okraji. Odsazením se rozumí dodatečné odsazení zleva či zprava,

Odsazení textu není totožné s okraji. Odsazením se rozumí dodatečné odsazení zleva či zprava, které se přičítá k nastaveným okrajům. Speciální odsazení se týká pouze prvního řádku odstavce. K dispozici jsou následující tři možnosti. n (žádné) - První řádek je stejně dlouhý jako řádky ostatní. n První řádek - První řádek je kratší než ostatní n Předsazení - První řádek je delší než ostatní

Jazykové korekce Jazyk n Se všemi jazykovými korekcemi souvisí volba jazyka, ve kterém je

Jazykové korekce Jazyk n Se všemi jazykovými korekcemi souvisí volba jazyka, ve kterém je text pořízen. Word umožňuje pro každý odstavec textu zvolit jazyk, který je odlišný od odstavců okolních. n Nabídka Nástroje, příkaz Jazyk, položka Nastavit jazyk. n Při volbě jazyka je potřeba vycházet z toho, zda slovník pro zvolený jazyk je instalován či nikoliv. Běžně jsou dodávány slovníky pro češtinu, němčinu a všechny verze angličtiny.

Kontrola pravopisu Word od verze 7. 0 provádí automatickou kontrolu pravopisu rovnou při psaní

Kontrola pravopisu Word od verze 7. 0 provádí automatickou kontrolu pravopisu rovnou při psaní dokumentu. Kontrola je prováděna tak, že každé napsané slovo je porovnáváno se zabudovaným slovníkem. Pokud slovo není nalezeno ve slovníku, je označeno červenou vlnovkou. V tuto chvíli může nastat několik situací: n Slovo je správně a vlnovka mi nevadí - budu pokračovat dále. n Slovo je správně a vlnovka mi vadí: – Málo používané slovo - nechám slovo při kontrole přeskakovat. – Často používané slovo - nechám slovo přidat do slovníku. Slovo není správně - opravím slovo nebo si vyberu z nabízených oprav. Všechny popsané akce lze provést pomocí pravého tlačítka myši (nebo je možné využít dialog Pravopis z nabídky Nástroje). n

Dělení slov Nabídka Nástroje, příkaz Jazyk, položka Dělení slov. Nastavení dělení (nebo nedělení slov)

Dělení slov Nabídka Nástroje, příkaz Jazyk, položka Dělení slov. Nastavení dělení (nebo nedělení slov) je platné pro celý dokument. Volby: n Automatické dělení slov - zapne (vypne) dělení slov pro celý dokument. n Dělit slova psaná VELKÝMI PÍSMENY - povolí (zakáže) dělit slova psaná velkými písmeny (např. zkratky společností). n Šířka oblasti pro dělení slov - menší hodnota znamená častější dělení, větší hodnota znamená méně časté dělení (běžná hodnota je 0, 75 cm). n Max. rozdělených řádků za sebou - určuje, kolik může za sebou následovat řádků s rozděleným slovem na konci, než se objeví řádek nerozdělený.

Automatické opravy Nabídka Nástroje, položka Automatické opravy. Tento nástroj umožňuje sdělit Wordu, které opravy

Automatické opravy Nabídka Nástroje, položka Automatické opravy. Tento nástroj umožňuje sdělit Wordu, které opravy smí provést sám bez nutnosti potvrzení. Automatické opravy jsou funkční pouze při psaní dokumentu, ne při jeho úpravách. Volby: n Zaměnit: Za: - zde se zadávají dvojice slov, které mohou být automaticky zaměněny. Pokud by byla zadána např. dvojice bukňa - buňka, znamená to, že při každém napsání slova bukňa bude toto slovo nahrazeno slovem buňka. n Oprava DVou POčátečních VElkých PÍsmen - tato funkce koriguje případy, kdy dojde k opožděnému uvolnění klávesy SHIFT při psaní úvodního velkého písmene ve slově. Dvě počáteční velká písmena budou nahrazena jediným. n Velká písmena na začátku vět - tato funkce ohlídá, aby se na začátku věty objevilo velké písmeno. n Opravit nechtěné přepnutí klávesy c. APS LOCK - tato funkce koriguje případy, kdy je místo levé klávesy SHIFT stisknuta klávesa CAPS LOCK. Pokud se v textu objeví slovo ve tvaru s. LOVO a je zapnutý CAPS LOCK, pak bude CAPS LOCK vypnut a slovo upraveno do správného tvaru - Slovo. Funkce Velká písmena na začátku vět a Oprava DVou POčátečních VElkých Písmen jsou navíc doplněny slovníkem vyjímek, které určují, kdy jsou tyto funkce zakázané.

Efekty v dokumentu Kartička Odrážky Zde lze vybrat jednu z předdefinovaných odrážek, nebo vytvořit

Efekty v dokumentu Kartička Odrážky Zde lze vybrat jednu z předdefinovaných odrážek, nebo vytvořit vlastní vzhled odrážkovaného seznamu pomocí tlačítka Vlastní.

Kartička Odrážky Kteroukoliv ze šesti předvolených odrážek je možno nahradit: n Označit myší, která

Kartička Odrážky Kteroukoliv ze šesti předvolených odrážek je možno nahradit: n Označit myší, která odrážka bude nahrazena. n Tlačítko Odrážka. n Vybrat odrážku nejlépe z obrázkového písma Wingding nebo Symbol.

Kartička Číslování

Kartička Číslování

Kartička Víceúrovňové číslování (někdy také nazývané právnické) umožňuje rozdělit odstavce a nadpisy do maximálně

Kartička Víceúrovňové číslování (někdy také nazývané právnické) umožňuje rozdělit odstavce a nadpisy do maximálně 9 úrovní. Dělení do úrovní lze provést dvěma způsoby: n Předem pomocí tabulátorů, kde počet tabulátorů před odstavcem vyznačuje úroveň (1 tabulátor = 2. úroveň, 2 tabulátory = 3. úroveň, …). n Dodatečně pomocí tlačítek Zvětšit/Zmenšit odsazení

Kartička Víceúrovňové Pro každou úroveň je pak možné nastavit vlastní formát číslování nebo odrážek.

Kartička Víceúrovňové Pro každou úroveň je pak možné nastavit vlastní formát číslování nebo odrážek. Je také možné v dané úrovni číslování nebo odrážku vynechat. K tomu je určeno tlačítko Vlastní. Odrážky a číslování patří mezi parametry odstavce, a z toho tedy plyne jejich rozsah platnosti - minimálně jeden odstavec.

Číslování stránek Pokud jsou v dokumentu vyžadovány číslované stránky, lze s výhodou využít tuto

Číslování stránek Pokud jsou v dokumentu vyžadovány číslované stránky, lze s výhodou využít tuto funkci. Při požadavku složitějšího způsobu číslování stránek je potřeba upravit záhlaví nebo zápatí dokumentu. Nabídka Vložit, položka Čísla stránek. Tlačítko Formát. Pomocí volby Začít od: lze nastavit počáteční číslo stránky.

Záhlaví a zápatí Nabídka Zobrazit, položka Záhlaví a zápatí. n Nahoře na stránce se

Záhlaví a zápatí Nabídka Zobrazit, položka Záhlaví a zápatí. n Nahoře na stránce se objeví n a dole se objeví Dále se objeví speciální panel s nástroji. Se záhlavím resp. zápatím lze pracovat jako s jinou částí dokumentu. Navíc se zde využívá možností polí (STRÁNKA, DATUM, ČAS), která mění svou hodnotu tak, aby byla vždy aktuální. Práce se záhlavím a zápatím se ukončí pomocí tlačítka Zavřít na panelu s nástroji. Záhlaví pak bude vytištěno vždy nahoře na každé straně dokumentu, zápatí dole na každé straně. Ve vzhledu stránky lze nastavit různé záhlaví/zápatí na sudých a lichých stránkách a jiné na první stránce.

Novinové sloupce Nabídka Formát položka Sloupce. Při využití sloupcové sazby je možno text rozdělit

Novinové sloupce Nabídka Formát položka Sloupce. Při využití sloupcové sazby je možno text rozdělit až na 10 sloupců. Po zobrazení textu ve sloupcích se změní zobrazení pravítka.

Tabulátory Nabídka Formát, položka Tabulátory v případě Wordu jsou pouze rozšířením možností, které nabízí

Tabulátory Nabídka Formát, položka Tabulátory v případě Wordu jsou pouze rozšířením možností, které nabízí každý psací stroj. Stejný zůstává princip použití. V prvním kroku je potřeba nastavit tabulační zarážky, ve druhém je možné se po těchto zarážkách pohybovat pomocí klávesy tabulátoru (TAB). Pokud není použita klávesa tabulátoru, přítomnost tabulačních zarážek se nijak neprojeví. Tabulátory nenahrazují okraje. Hodí připomenout, že znak mezera se nepoužívá na formátování textu (např. zarovnání sloupce čísel pod sebou), ale pouze jako znak oddělující dvě sousední slova. Na formátování textu se použije tabulátor.

Tabulátory Umístění zarážek n Do tohoto políčka se napíše, kde se má nastavovaná zarážka

Tabulátory Umístění zarážek n Do tohoto políčka se napíše, kde se má nastavovaná zarážka objevit. Údaje se zadávají v cm a korespondují s hodnotami na pravítku, které je zobrazeno nad textem. Zapsaná hodnota neurčuje vzdálenosti mezi tabulátory, ale jejich polohu! Zarovnání Určuje zarovnání textu vůči nastavené pozici tabulátoru levý tabulátor pravý tabulátor na střed tabulátor na desetinnou čárku

Výchozí krok Toto nastavení je aktivní v případě, že nejsou nastaveny žádné zarážky, nebo

Výchozí krok Toto nastavení je aktivní v případě, že nejsou nastaveny žádné zarážky, nebo už jsou všechny vyčerpány. Pokud je výchozí krok 1, 5 cm a nejsou nastaveny žádné tabulátory, znamená to, že po opakovaném stisku klávesy tabulátoru (TAB) kurzor postupně poskočí na pozice 1, 5 cm; 3 cm; 4, 5 cm; 6 cm; 7, 5 cm; atd. Pokud je ovšem výchozí krok 1, 5 cm a jsou navíc nastaveny tabulátory 3, 5 a 7 cm, znamená to, že po opakovaném stisku klávesy tabulátoru (TAB) kurzor postupně poskočí na pozice 3 cm; 5 cm; 7, 5 cm (tj. nejbližší násobek hodnoty 1, 5 cm); 9 cm; atd.

Nastavení tabulátorů Nastavení tabulačních zarážek se provede tak, že se zapíše umístění zarážky, zvolí

Nastavení tabulátorů Nastavení tabulačních zarážek se provede tak, že se zapíše umístění zarážky, zvolí se zarovnání a vodící znak a klikne se na tlačítko Nastavit. To se opakuje podle potřeby několikrát. Celý proces se ukončí tlačítkem OK. Jednotlivé tabulátory pak obdrží značku na pravítku podle typu. Platnost nastavení tabulátorů je jeden odstavec resp. všechny označené odstavce.

Tabulky je vhodné využít nejen pro vkládání dat ve formě klasické tabulky, ale i

Tabulky je vhodné využít nejen pro vkládání dat ve formě klasické tabulky, ale i pro vysázení textu podle speciálních požadavků. Vložení tabulky Nabídka Tabulka položka Vložit tabulku. Zobrazí se tabulka s vyznačenou mřížkou. Pokud není mřížka zobrazena, lze její zobrazení zapnout volbou Mřížka z nabídky Tabulka.

Zapisování dat do tabulky Základní stavební jednotkou tabulky je buňka. Data se zapisují právě

Zapisování dat do tabulky Základní stavební jednotkou tabulky je buňka. Data se zapisují právě do nich. Pohyb po buňkách je realizován pomocí kurzorových šipek nebo pomocí kláves TAB a SHIFT+TAB. Do tabulky lze zapisovat čísla, texty, lze do ní vkládat též obrázky a jiné objekty. Údaje v tabulce lze kopírovat, přesouvat a mazat. Kopírovat a přesouvat je možno pomocí schránky i pomocí metody "táhni a pusť" (Drag and Drop). Údaje lze mazat pomocí kláves BACKSPACE i DELETE. Veškerá data v tabulce lze formátovat pomocí všech standardních příkazů MS Wordu. Rámečky kolem tabulky lze vytvořit příkazem Ohraničení a stínování z nabídky Formát.

Označování částí tabulky Označení buňky n Umístěním ukazatele do příslušné buňky, označení pomocí přidržené

Označování částí tabulky Označení buňky n Umístěním ukazatele do příslušné buňky, označení pomocí přidržené klávesy SHIFT a kurzorových šipek. n Nastavením ukazatele ve výběrovém pruhu buňky a kliknutím Při označení více buněk je třeba zatáhnout přes více buněk.

Označování částí tabulky Označení řádku n Pomocí menu – Umístit kursor do určitého řádku.

Označování částí tabulky Označení řádku n Pomocí menu – Umístit kursor do určitého řádku. – Nabídka Tabulka položka Vybrat řádek. n Pomocí myši – Umístit ukazatel myši ve výběrovém pruhu řádku a kliknout. Při označení více řádků najednou je třeba ve výběrovém pruhu zatáhnout přes více řádků.

Označování částí tabulky Označení sloupce n Pomocí menu – Umístit kursor do určitého sloupce.

Označování částí tabulky Označení sloupce n Pomocí menu – Umístit kursor do určitého sloupce. – Nabídka Tabulka položka Vybrat sloupec. n Pomocí myši – Umístit ukazatel myši těsně nad příslušný sloupec a kliknout. Při označení více sloupců najednou je třeba zatáhnout přes více sloupců.

Označování částí tabulky Označení celé tabulky n Pomocí menu – Umístit kursor do tabulky.

Označování částí tabulky Označení celé tabulky n Pomocí menu – Umístit kursor do tabulky. – Nabídka Tabulka položka Vybrat tabulku. n Pomocí myši – Zatáhnout přes všechny řádky nebo sloupce v tabulce.

Vkládání a odstranění řádků a sloupců tabulky Vložení řádku n Označení řádku, před který

Vkládání a odstranění řádků a sloupců tabulky Vložení řádku n Označení řádku, před který se bude vkládat nový řádek. n Nabídka Tabulka položka Vložit řádky. Odstranění řádku n Označení příslušného řádku. n Nabídka Tabulka položka Odstranit řádky. Vložení sloupce n Označení sloupce, před který se bude vkládat nový sloupec. n Nabídka Tabulka položka Vložit sloupce. Odstranění sloupce n Označení příslušného sloupce. n Nabídka Tabulka položka Odstranit sloupce. Odstranění celé tabulky n Označení všech řádků tabulky. n Nabídka Tabulka položka Odstranit řádky.

Výpočty v tabulkách Nabídka Tabulka položka Vzorec. n Při vytváření vzorců je možno pro

Výpočty v tabulkách Nabídka Tabulka položka Vzorec. n Při vytváření vzorců je možno pro odkaz na jednotlivé buňky použít klasickou notaci známou z Excelu - t. j. sloupce označené písmeny a řádky čísly.

Ohraničení a stínování Nabídka Formát, položka Ohraničení a stínování. Kartička Ohraničení. Postup nastavení ohraničení

Ohraničení a stínování Nabídka Formát, položka Ohraničení a stínování. Kartička Ohraničení. Postup nastavení ohraničení n Výběr objektu, odstavce, tabulky, … n Výběr typu ohraničení z předdefinovaných typů. n Volba typu a barvy čáry. nebo n Výběr objektu, odstavce, tabulky, … n Kliknutí myší na nastavovanou část ohraničení (v poli Ohraničení ). n Volba typu a barvy čáry. n Opakování kroků 1. a 2. dokud nejsou nastaveny všechny části ohraničení.

Ohraničení a stínování Kartička Ohraničení stránky. n Umožňuje vytvářet ohraničení celých stran textu. Postup

Ohraničení a stínování Kartička Ohraničení stránky. n Umožňuje vytvářet ohraničení celých stran textu. Postup je obdobný jako při vytváření ohraničení textu. Kartička Stínování. n Stínováním se rozumí vyplnění plochy pod napsaným textem určitou barvou (stupněm barvy) nebo šrafováním nebo jiným vzorkem. Běžně je stínování vytvářeno černou barvou na bílém pozadí, toto je však možné libovolně měnit. n Výchozí nastavení plochy pod textem je žádná barva, nikoliv barva bílá.

Vložené objekty Termínem objekt se označují části, které sice lze zahrnout do dokumentu, ale

Vložené objekty Termínem objekt se označují části, které sice lze zahrnout do dokumentu, ale nelze je vytvořit ani upravovat interními nástroji Wordu. Se všemi objekty se pracuje velice podobně. Jako příklad objektu budou v následující části použity obrázky. Obrázky n Nabídka Vložit, příkaz Obrázek, položka Ze souboru. n Jiné objekty by se vkládaly pomocí volby Objekt z nabídky Vložit. Po vložení objektu obtéká text tento objekt. Pokud se s ním mají provádět další operace (úprava velikosti, přesun), je potřeba ho označit. Označení se provede kliknutím myší na objekt. Označený objekt se pozná podle přítomnosti manipulačních bodů. Tažením za kterýkoliv manipulační bod lze upravovat velikost obrázku. Zachycením uvnitř a tažením lze obrázek přemisťovat. .

Vložené objekty Vzorec n Nabídka Vložit položka Objekt, položka v seznamu Microsoft Equation nebo

Vložené objekty Vzorec n Nabídka Vložit položka Objekt, položka v seznamu Microsoft Equation nebo Editor rovnic.

Vložené objekty Umělecký text n Nabídka Vložit položka Obrázek, příkaz Microsoft Word. Art. Číslování

Vložené objekty Umělecký text n Nabídka Vložit položka Obrázek, příkaz Microsoft Word. Art. Číslování stránek n Nabídka Vložit položka Čísla stránek. n Při použití číslování stránek se vloží na určené místo rám s výkonným polem Číslo stránky. Druhý možný postup je vložení tohoto pole přímo do záhlaví nebo zápatí dokumentu. Poznámky pod čarou a vysvětlivky n Nabídka Vložit položka Poznámka pod čarou. n Poznámky pod čarou se zobrazují obvykle na konci každé stránky pod oddělujícím znakem, vysvětlivky se zobrazují obvykle na konci dokumentu. Oba tyto prvky jsou označeny značkou. Titulky n Nabídka Vložit položka Titulek. n Titulkovací funkce umožňuje přidat titulek ke každému objektu v dokumentu. U vybraných objektů je možno nastavit automatické titulkování.

Obsah, rejstřík, seznamy Obsah je vytvářen na základě použitých stylů nebo předem definovaných výkonných

Obsah, rejstřík, seznamy Obsah je vytvářen na základě použitých stylů nebo předem definovaných výkonných polí. Rejstřík je možno vytvořit buď na základě výkonných polí nebo na základě tzv. konkordančního souboru, který definuje jednotlivé položky rejstříku. Seznamy se vytvářejí na základě titulků, výkonných polí nebo použitých stylů. Vytvoření obsahu n Nabídka Vložit položka Rejstřík a seznamy. n Kartička Obsah. Vytvoření rejstříku n Nabídka Vložit položka Rejstřík a seznamy. n Kartička Rejstřík. Vytvoření seznamu n Nabídka Vložit položka Rejstřík a seznamy. n Kartička Seznam obrázků.