TERMIN W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Definicja TERMINU Termin jest

  • Slides: 47
Download presentation
TERMIN W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

TERMIN W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Definicja TERMINU Termin jest składnikiem czynności prawnej i oznacza postanowienie, którego celem jest ograniczenie

Definicja TERMINU Termin jest składnikiem czynności prawnej i oznacza postanowienie, którego celem jest ograniczenie powstania w czasie skutków prawnych pewnych czynności. np. : 1. Daję Tobie czas byś się wyprowadził – jeśli nie to … 2. Masz 7 dni na odwołanie się. Po tym terminie… 3. Biłam męża, ale to było 5 lat temu więc teraz to mnie…

Cechy charakterystyczne terminu CZAS Bieg terminu „Upływ czasu na zdarzenie”

Cechy charakterystyczne terminu CZAS Bieg terminu „Upływ czasu na zdarzenie”

 Kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego i kodeks karny wyróżniają trzy różne sposoby,

Kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego i kodeks karny wyróżniają trzy różne sposoby, według których liczony jest bieg terminów. Podstawą dla wszystkich uregulowań obliczania terminów są art. 110 - 115 kodeksu cywilnego.

Rodzaje terminów termin początkowy – określa początek skutku czynności prawnej a także jej wstrzymanie

Rodzaje terminów termin początkowy – określa początek skutku czynności prawnej a także jej wstrzymanie lub odsunięcie w czasie. np. początek biegu przedawnienia, naliczania odsetek, zawieszenia postępowania, wykonania decyzji itd. termin końcowy – określa zaistnienie zdarzenia prawnego, które kończy skuteczność prawną danej czynności prawnej. np. spłata ostatniej raty kredytu

Oznaczenia terminów termin liczony w dniach – kończy się z upływem (o północy) ostatniego

Oznaczenia terminów termin liczony w dniach – kończy się z upływem (o północy) ostatniego dnia, przy czym nie wlicza się dnia, w którym nastąpiło zdarzenie prawne Przy obliczaniu terminu należy stosować 2 zasady: 1. początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, którego nie uwzględnia się przy jego obliczaniu 2. Termin kończy się z upływem ostatniego dnia i upływa z końcem dnia oznaczonego jako data końcowa.

Przykład: Otrzymano list we wtorek o godzinie 20: 30, wobec czego pierwszym dniem terminu

Przykład: Otrzymano list we wtorek o godzinie 20: 30, wobec czego pierwszym dniem terminu będzie środa, a termin 7 -dniowy zakończy się w kolejny wtorek o godzinie 23: 59. Ustawodawca nie określił godzinowych czy minutowych limitów czasowych, ważna jest więc data stempla pocztowego czy data przyjęcia dokumentów w urzędzie.

 termin liczony w tygodniach, kończy się z upływem dnia w ostatnim tygodniu. Datą

termin liczony w tygodniach, kończy się z upływem dnia w ostatnim tygodniu. Datą początkową jest data zdarzenia i jeżeli przypada ona na środę, to dniem, który należy uznać za datę końcową, również będzie środa. W praktyce: 7 dni = 8 dni Tydzień = 7 dni

Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi

Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - to w ostatnim dniu tego miesiąca.

Przykład: Umowę zawarto 12 lipca z 2 -miesięcznym czasem realizacji, zatem umowa powinna zostać

Przykład: Umowę zawarto 12 lipca z 2 -miesięcznym czasem realizacji, zatem umowa powinna zostać zrealizowana do 12 września. Jeżeli jednak umowę zawarto 31 sierpnia z 1 -miesięcznym okresem realizacji umowy, to termin upłynąłby 30 września, czyli ostatniego dnia miesiąca.

termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniu

termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniu danego terminu, a gdyby takiego dnia nie było (zdarza się to w latach przestępnych w związku z 28 lub 29 dniami lutym), datą końcową będzie ostatni dzień tego miesiąca.

Przykład: 1. 10 lipca 2019 r. zawarto umowę na dwa lata, termin upłynie 10

Przykład: 1. 10 lipca 2019 r. zawarto umowę na dwa lata, termin upłynie 10 lipca 2021 r. 2. Termin 3 -miesięczny rozpoczęty 30 listopada upłynie 28 (lub 29) lutego w zależności od tego, który z nich będzie ostatnim dniem miesiąca. 3. Termin 3 -miesięczny liczony od 29 lutego zakończy się nie w ostatnim dniu maja, lecz 28 lub 29 dnia tego miesiąca.

Wnioski?

Wnioski?

1. Terminy wyrażone numerycznie uwzględniają dnia zdarzenia tj. pierwszego dnia: dzień odebrania pisma, podpisania

1. Terminy wyrażone numerycznie uwzględniają dnia zdarzenia tj. pierwszego dnia: dzień odebrania pisma, podpisania umowy itd. 2. Dni wyrażone językowo uwzględniają dzień zdarzenia i liczymy je począwszy od dnia zdarzenia: dzień odebrania pisma, podpisania umowy itd.

Wyjątek prawny Obliczanie wieku osoby fizycznej, bowiem termin upływa już z początkiem ostatniego dnia.

Wyjątek prawny Obliczanie wieku osoby fizycznej, bowiem termin upływa już z początkiem ostatniego dnia.

Inne oznaczenia terminów • początek, środek, koniec miesiąca – rozumie się przez to: pierwszy,

Inne oznaczenia terminów • początek, środek, koniec miesiąca – rozumie się przez to: pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca. • miesiącach lub latach, gdy ciągłość terminu nie jest wymagana – miesiąc liczy się za 30 dni, rok za 365 dni • termin półmiesięczny – oznacza zawsze 15 dni. • Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Koniec terminu przypada na sobotę…

Koniec terminu przypada na sobotę…

W sytuacji, gdy koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na dzień uznany ustawowo

W sytuacji, gdy koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, to termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2011 r. , sygn. I OPS 1/11, ONSAi. WSA 2011/5/95) art. 57 k. p. a. Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Ale, ale…

Ale, ale…

 W prawie cywilnym termin przypadający na sobotę jest wiążący i nie usprawiedliwia do

W prawie cywilnym termin przypadający na sobotę jest wiążący i nie usprawiedliwia do przesunięcia go na kolejny dzień pracujący przypadający po sobocie. Według Sądu Najwyższego sobota jest dniem pracującym. Czynnością w postępowaniu cywilnym jest np. złożenie pozwu do sądu, terminu można dokonać poprzez nadanie pisma w jednostce Poczty Polskiej.

art. 164 kodeksu postępowania cywilnego: Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy)

art. 164 kodeksu postępowania cywilnego: Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od jego doręczenia.

Prawo podatkowe Ordynacja podatkowa stanowi, że sobota to dzień ustawowo wolny od pracy, a

Prawo podatkowe Ordynacja podatkowa stanowi, że sobota to dzień ustawowo wolny od pracy, a co za tym idzie, wszystkie terminy przypadające na sobotę lub w niedzielę swój bieg kończą pierwszego pracującego dnia pracy. art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej: Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Wyjątek od tej zasady stanowią zasady przy obliczaniu biegów terminów dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych

Wyjątek od tej zasady stanowią zasady przy obliczaniu biegów terminów dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych liczy się faktyczna data upływu terminu i dla zachowania ważności czynności musi zostać dokonana przed upływem wyznaczonego terminu, nawet jeśli przypada on na dzień ustawowo wolny od pracy, a rozliczenie ma nastąpić za pomocą systemu MOSS

Przykład: W przypadku rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem systemu MOSS termin złożenia

Przykład: W przypadku rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem systemu MOSS termin złożenia deklaracji nie ulega zmianie, nawet jeśli przypada na święto, niedzielę czy sobotę będącą dniem wolnym od pracy.

Zastrzeżenie terminu Możliwe jest jeśli termin wskazywać będzie” 1. Konkretną datę, 2. Określony upływ

Zastrzeżenie terminu Możliwe jest jeśli termin wskazywać będzie” 1. Konkretną datę, 2. Określony upływ czasu, 3. Określone zdarzenie np. śmierć.

Termin stanowczy niedotrzymanie wywołuje określone skutki prawne materialnoprawne prekluzyjne zawite

Termin stanowczy niedotrzymanie wywołuje określone skutki prawne materialnoprawne prekluzyjne zawite

 Terminy materialnoprawne określają właściwe przepisy, na których bieg organ procesowy nie ma wpływu,

Terminy materialnoprawne określają właściwe przepisy, na których bieg organ procesowy nie ma wpływu, np. termin przedawnienia

Termin zawity 1. Brak podjęcia określonej czynności przez uprawniony podmiot w okresie zakreślonym terminem,

Termin zawity 1. Brak podjęcia określonej czynności przez uprawniony podmiot w okresie zakreślonym terminem, powoduje definitywne wygaśnięcie przysługującego podmiotowi prawa do tej czynności. 2. Wygaśnięcie uprawnienia jest bezwzględnie wiążące dla stron stosunku prawnego, sądu lub innego organu powołanego do rozpoznania sprawy. Upływ terminu zawitego jest uwzględniany z urzędu. 3. Jego przywrócenie możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach. 4. Terminy zawite nigdy nie odnoszą się do organu, który prowadzi postępowanie. Obowiązują tylko strony i niektóre inne osoby.

Prekluzja To czas przeznaczony na dokonanie czynności prawnej, po upływie którego uprawnienie do dokonania

Prekluzja To czas przeznaczony na dokonanie czynności prawnej, po upływie którego uprawnienie do dokonania czynności wygasa, a jej dokonanie jest pozbawione skutków prawnych. materialna sądowa pozasądowa procesowa Warunki czasowe Niegodność rękojmia ograniczenie zgłaszania uprawnień dziedziczenia dowodów

Prekluzja a przedawnienie

Prekluzja a przedawnienie

Prekluzja - termin zawity. Terminy: 10 lat i 3 lata - działalność gospodarcza -

Prekluzja - termin zawity. Terminy: 10 lat i 3 lata - działalność gospodarcza - mogą to być roszczenia majątkowe i niemajątkowe. - jest terminem rocznym, po jego upływie roszczenie wygasa z mocy prawa. - dotyczy świadczeń krótkookresowych , np. , co miesiąc, co kwartał - np. czynsz - roszczenie przedawnia się po trzech latach, - roszczenia np. petytoryjne , dotyczące własności nieruchomości nie ulegają przedawnieniu, - Czas wygasa (w przedawnieniu się przedawania), - Przerwa - przestaje biec. Przerwę powoduje np. uznanie przez drugą stronę roszczenia, podjęcie wszelkich czynności dotyczących dochodzenia roszczeń. Gdy wszczynamy jakieś postępowanie np. przed mediatorem to następuje przerwanie i przedawnienie biegnie.

- zawieszenie - zatrzymanie czasu na okres przyczyny zawieszającej, po odwieszeniu czas biegnie dalej.

- zawieszenie - zatrzymanie czasu na okres przyczyny zawieszającej, po odwieszeniu czas biegnie dalej. - kiedy dłużnik i wierzyciel zostają małżeństwem , roszczenia w trakcie powstania małżeństwa nie biegną. - brakuje konkretnych przepisów, czasem są stosowane przez analogię. - przepisy w kodeksie mają charakter dyspozytywny - stosujemy ja, gdy strony się inaczej nie umówią.

Przedawnienie - przepis musi wyraźnie mówić, że coś się przedawnia, w przypadku prekluzji wygasa.

Przedawnienie - przepis musi wyraźnie mówić, że coś się przedawnia, w przypadku prekluzji wygasa. - dotyczy roszczeń majątkowych, przedmiotów majątkowych, - jest związane z upływem czasu. Jak termin minie, państwo nie zapewnia już ochrony - sąd oddali powództwo, komornik nie podejmie czynności. Wówczas nie ma środka, żeby zmusić stronę do wypełnienia zobowiązania, - dłużnik może dobrowolnie oddać dług, - w przypadku przedawnienia organy uwzględnią tylko powództwo, gdy jest podniesiony zarzut.

Zachowanie terminów Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 1)

Zachowanie terminów Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru; 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

3) złożone w polskim urzędzie konsularnym; 4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;

3) złożone w polskim urzędzie konsularnym; 4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej; 5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku; 6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Przywrócenie terminu W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni,

Przywrócenie terminu W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy

 Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania

Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

We wniosku powinny się znaleźć: informacje o czynności procesowej, do której strona wnosi o

We wniosku powinny się znaleźć: informacje o czynności procesowej, do której strona wnosi o przywrócenie terminu, wyjaśnienie powodów niedokonania danej czynności w terminie oraz wykazanie, że niedochowanie terminu nie było zawinione przez stronę; wskazanie, poprzez podanie daty, kiedy ustała przyczyna uchybienia

nie można żądać przywrócenia terminów przedawnienia

nie można żądać przywrócenia terminów przedawnienia

 O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od postanowienia o

O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie

 O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do

O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

 Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ administracji

Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ administracji publicznej na żądanie strony może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia.

Czy to wszystko jest jasne?

Czy to wszystko jest jasne?

Kazus

Kazus

Rozwiązanie Roszczenie Spółki nie uległo przedawnieniu, jego bieg rozpoczął się bowiem dopiero od daty

Rozwiązanie Roszczenie Spółki nie uległo przedawnieniu, jego bieg rozpoczął się bowiem dopiero od daty wymagalności roszczenia o zapłatę i choć nie uległ przerwaniu na skutek wezwania dłużnika do zapłaty ani zawieszeniu na czas aresztowania prezesa Spółki, to nie zakończył się przed wniesieniem pozwu, z tą datą zaś doszło do przerwy biegu terminu przedawnienia, skoro braki pozwu zostały uzupełnione w zakreślonym terminie.

Prywatne Szkoły dla Dorosłych LUPUS os. Jagiellońskie 128 ; 61 -223 Poznań www. szkolylupus.

Prywatne Szkoły dla Dorosłych LUPUS os. Jagiellońskie 128 ; 61 -223 Poznań www. szkolylupus. pl ; tel. 577 -755 -135 sekretariat. [email protected] com