terkoppling Reflekterande frgor och terkoppling 2017 11 15

  • Slides: 7
Download presentation
Återkoppling

Återkoppling

Reflekterande frågor och återkoppling 2017 -11 -15 2 • Låt studenten förklara och vidareutveckla

Reflekterande frågor och återkoppling 2017 -11 -15 2 • Låt studenten förklara och vidareutveckla sitt resonemang genom att använda öppna frågor som ”Hur? ” ”Vad? ” eller ”Kan du berätta lite mer? ” • Undvik frågor som bara kan besvaras med ”ja” eller ”nej” • Utnyttja att vara tyst en stund för att ge tid till eftertanke både för student och sig själv för att därefter ställa en öppen fråga • Såväl handledare, patienter och andra studenter kan vara viktiga reflektionsparter för studenten och kan tillfrågas för att ge återkoppling • Återkopplingen ska vara konstruktiv, förståelig och saklig samt ges på rätt nivå d. v. s. ska stämma överens både mot lärandemål och studentens kunskapsnivå.

Gibbs reflektionsmodell 2017 -11 -15 3 I reflektionsprocessen kan handledare och studenter ta stöd

Gibbs reflektionsmodell 2017 -11 -15 3 I reflektionsprocessen kan handledare och studenter ta stöd i exempelvis Gibbs reflektionsmodell för att få en struktur för sin reflektion samt möjliggöra reflektion ur olika perspektiv

Peer learning 2017 -11 -15 4 • Möjligt pedagogiskt verktyg för handledning • Studenter,

Peer learning 2017 -11 -15 4 • Möjligt pedagogiskt verktyg för handledning • Studenter, som jämbördiga (peers), lär av och med varandra. • först diskutera, planera och förbereda tillsammans innan vidare reflektion och diskussion med handledare • observera varandra under färdighetsträning och ge feedback som leder till att en problemlösningsprocess kan påbörjas och mer insiktsfulla frågor ställas innan handledaren senare tillfrågas • Positiva effekter som lyfts fram vid peer learning är att studenterna utvecklat ett ökat självförtroende, ökad självständighet och tilltro till sin förmåga att lösa uppgifter och problem samt förbättrad förmåga till kliniskt resonerande (Secomb 2010, Boud 2014)

Progression 2017 -11 -15 • Praktiska färdigheter ska alltid kunna motiveras med teoretiska ställningstaganden

Progression 2017 -11 -15 • Praktiska färdigheter ska alltid kunna motiveras med teoretiska ställningstaganden • Likartade mål kan återkomma på högre terminer med stegvis högre krav • Mål från en tidigare termin kan examineras även på en senare termin 5

Avslutning av VFU-perioden 2017 -11 -15 • Tid för genomgång av bedömningsunderlag planeras •

Avslutning av VFU-perioden 2017 -11 -15 • Tid för genomgång av bedömningsunderlag planeras • Vid samtalet är det betydelsefullt att olika aspekter utvärderas. Viktigt att ta upp är bland annat: • vad studenten lärt sig och fått genomföra i relation till lärandemålen • vilka erfarenheter studenten tar med sig till nästa VFU-placering • att studenten ger återkoppling till handledare samt VFU-plats för att möjliggöra kvalitetsutveckling dvs FYLL I VFU-KURT https: //old. liu. se/medfak/lakarprogr/vfu/utvardering-vfu-kurt? l=sv 6

www. liu. se

www. liu. se