TEBLGAT HUKUKU Taner ERASLAN Deneti https facebook commevzuatdoktoru

  • Slides: 121
Download presentation
TEBLİGAT HUKUKU Taner ERASLAN – İç Denetçi https: //facebook. com/mevzuatdoktoru/ teraslan 76@gmail. com

TEBLİGAT HUKUKU Taner ERASLAN – İç Denetçi https: //facebook. com/mevzuatdoktoru/ teraslan [email protected] com

Sorunlar • Kaymakam emriyle kadın tutukevinde bulunan bir kimseye yapılacak tebligat, doğrudan muhataba mı

Sorunlar • Kaymakam emriyle kadın tutukevinde bulunan bir kimseye yapılacak tebligat, doğrudan muhataba mı yoksa oradaki görevliye mi yapılacaktır? • Adreste bulunamadı, muhtara teslim etmek istedik o da kabul etmedi ne yapacağız? • Tebligat yapılacak kimse evde yok oğlu var, oğluna tebligat yapabilir miyiz? • Esenlerdeki bir şahsa zabıta personeli olarak bir tebligat yapabilir miyiz? 2

Tebliğ kelimesinin sözlük anlamı, duyurma, haber verme, bildirmedir. Tebligat ise Arapça kökenli olup, bildirim

Tebliğ kelimesinin sözlük anlamı, duyurma, haber verme, bildirmedir. Tebligat ise Arapça kökenli olup, bildirim anlamına gelmektedir. Tebligat basit anlamda bir kişinin hukuksal işlemden kendisine gönderilen yasal belge ile haberdar olmasıdır. Kişinin tebligatı alması ile hukuksal işlem süreci başlamış olur. Tebligat, genel anlamda hukuksal bir işlemden ilgili kimseden haber almasını sağlamak amacıyla, yetkili makamın yasal biçimde ve yazı veya ilan ile yapacağı belgeleme işidir.

* Tebligat: Hukuki işlemlerin Kanunda öngörüldüğü şekilde muhatabına veya muhatap adına kabule kanunen yetkili

* Tebligat: Hukuki işlemlerin Kanunda öngörüldüğü şekilde muhatabına veya muhatap adına kabule kanunen yetkili şahıslara yazılı olarak bildirimi ve bu bildirimin yapıldığının belgelendirilmesi işlemini, «TEBLİGAT İŞLETME ESASLARI» T. C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü * Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. «VERGİ USUL KANUNU» Madde-21 4

Tebliği gereken işlem, usulüne uygun tebliğ edilmedikçe, o işlemin ortaya çıkarması gereken hukuksal sonuçlar

Tebliği gereken işlem, usulüne uygun tebliğ edilmedikçe, o işlemin ortaya çıkarması gereken hukuksal sonuçlar ortaya çıkmaz. Tebligat usulüne uygun gerçekleşmezse, yapılan işlem, çoğu kez hüküm ifade etmez ve devamlılık göstermesi gereken işlemler kesintiye uğrar. Örneğin; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65. maddesi bildirim ve tebligat esaslarını düzenlemektedir. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU BEŞİNCİ KISIM Tebliğler BİRİNCİ BÖLÜM Tebliğ Esasları ve Muhataplar Madde 93 – Tebliğ esasları: Madde 94 – Tebliğ yapılacak kimseler: Madde 95 – Veli, vasi ve kayyımlara tebliğ: Madde 96 – Vasıtalı tebliğ: Madde 97 – Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ: Madde 98 – Kamu idare ve müesseselerine tebliğ: İKİNCİ BÖLÜM Posta ile Tebliğ Usulü Madde 99 – Kapalı zarf esası: Madde 100 – Bilinen adreslere tebliğ: Madde 101 – Bilinen adresler: Madde 102 – Tebliğ evrakının teslimi: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İlan Yoliyle Tebliğ Usulü Madde 103 – Tebliğin ilanla yapılacağı haller: Madde 104 - İlanın şekli: Madde 105 – İlanın muhteviyatı: Madde 106 – İlanın neticeleri: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tebliğlere Ait Türlü Hükümler Madde 107 – Memur vasıtasiyle tebliğ: Madde 107/A – Elektronik ortamda tebliğ Madde 108 – Hatalı tebliğler: Madde 109 – Tebliğ yerine geçen muameleler:

Vergi işlemlerinde de 213 sayılı Vergi Usul Kanunda yer alan tebliğe ilişkin hükümler uygulanması

Vergi işlemlerinde de 213 sayılı Vergi Usul Kanunda yer alan tebliğe ilişkin hükümler uygulanması gerekmekle birlikte, 7201 sayılı Kanun’un Diğer mali tebligat başlıklı 51. maddesi yer alan “Mali tebliğler, kendi kanunlarında sarahat bulunmıyan hallerde, bu kanunun umumi hükümlerine tevfikan yapılır. ” hükmüne istinaden vergi tebliğlerinde bile Tebligat Kanunu’nun uygulanma ihtimali bulunmaktadır. Yasal düzenlemede yer alan kurallar yerine 7201 sayılı Tebligat Kanunda yazılı hükümlere göre tebliğ evraklarının mahalle muhtarına bırakılmak suretiyle tutanak düzenlenerek tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Olayda, yukarıda belirtilen Yasal düzenlemeler dikkate alındığında 213 sayılı Vergi Usul Kanununda tebligatla ilgili açık düzenlemeler var iken 7201 sayılı Kanunun 51. maddesine istinaden anılan Kanunun 20. ve 21 maddeleri gereğince tutanak düzenlemek suretiyle tebligat yapılmasında yasalara uygunluk bulunmadığından ve usulüne uygun olarak tebliğ edilip kesinleşen bir kamu alacağından söz edilemeyeceğinden düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davayı reddeden Mahkeme kararının bozulması gerekmektedir. T. C. DANIŞTAY 9. DAİRE E. 2008/5363 K. 2011/7553 T. 2. 11. 2011

Aşağıdaki tabloda bazı kanunlarda Tebligat Kanununa yapılan atıflar gösterilmiştir. Dolayısıyla, birçok idari işlemin tebliğinin

Aşağıdaki tabloda bazı kanunlarda Tebligat Kanununa yapılan atıflar gösterilmiştir. Dolayısıyla, birçok idari işlemin tebliğinin bu Kanun’a göre yapılması zorunludur.

TEBLİGAT MEVZUATI 11

TEBLİGAT MEVZUATI 11

q Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 25. 01. 2012 Resmi Gazete

q Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 25. 01. 2012 Resmi Gazete Sayısı: 28184 q Elektronik Tebligat Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 19. 01. 2013 Resmi Gazete Sayısı: 28533

 «…tebligat işlemlerine ilişkin Kuruluşumuz vasıtasıyla yapılacak tüm uygulamaları ve diğer hususları kapsar. »

«…tebligat işlemlerine ilişkin Kuruluşumuz vasıtasıyla yapılacak tüm uygulamaları ve diğer hususları kapsar. »

TEBLİGAT MEVZUATINA İLİŞKİN KAVRAMLAR Haber kağıdı: Tebliğ evrakının numarası, tebliğ tarihi ve tebliğ evrakının

TEBLİGAT MEVZUATINA İLİŞKİN KAVRAMLAR Haber kağıdı: Tebliğ evrakının numarası, tebliğ tarihi ve tebliğ evrakının bırakıldığı yeri bildiren, tebliğ memurunca doldurularak muhatabın kapısına yapıştırılan ve tebliğin yapıldığı tarihe esas teşkil eden ihbarnameyi, İdari Tebligat: Kazaî ve mali tebligatın dışında kalan tebligatı, Kazai Tebligat: Adli, idari ve askeri yargı mercilerince çıkarılan tebligatı, Mali Tebligat: Maliye Bakanlığınca tesbit edilen özel zarf içerisinde kapalı olarak postaya verilen vergi, resim ve harçları ve bunlara ilişkin her türlü yazıyı kapsayan tebligatı, Muhatap: Adına tebliğ evrakı çıkarılmış gerçek veya tüzel kişiyi, Mazbata: Tebligatın; kime, ne zaman ve nasıl yapıldığını veya neden yapılamadığını gösteren ve Yönetmeliğe ekli örnek formlara uygun olarak düzenlenen tebliğ evrakının kapalı zarf dışındaki ekli kısmı,

Elektronik Tebligat

Elektronik Tebligat

T. C. Posta ve Telgraf Teşkilatı enel Müdürlüğü TEBLİĞİ KİM YAPACAK ? 7201 sayılı

T. C. Posta ve Telgraf Teşkilatı enel Müdürlüğü TEBLİĞİ KİM YAPACAK ? 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebliğ; Memur eliyle

MEMUR ELİYLE TEBLİGAT ESASLARI Kanunlarda özel hüküm bulunan hallerde Gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde

MEMUR ELİYLE TEBLİGAT ESASLARI Kanunlarda özel hüküm bulunan hallerde Gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde Kanun’a tâbi ve aynı yerde bulunan merciler arasında ya da bu mercilerde bulunan kişilere tebligat yapılması durumunda tebliğler kendi memurları vasıtasıyla yaptırılır. veya mahalli mülki idare amirinin emriyle kolluk vasıtasıyla yaptırılır. Memur vasıtasıyla tebligat yaptırılmasını gerektiren sebep tebligat evrakında gösterilir.

KOLLUK VASITASIYLA TEBLİGAT ESASLARI Kolluk vasıtasıyla tebligat yaptırılabilmesi için, tebliği çıkaran merciin, sebebini de

KOLLUK VASITASIYLA TEBLİGAT ESASLARI Kolluk vasıtasıyla tebligat yaptırılabilmesi için, tebliği çıkaran merciin, sebebini de belirtmek suretiyle mahalli mülki idare amirine müracaat etmesi gerekir. Mahalli mülki idare amirinin emri olmadan kolluğa gönderilen tebliğ evrakı gönderen mercie iade edilir. Zor kullanılmasını gerektiren veya soruşturma evresine ilişkin görevlerin kolluk tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle yargı organlarınca yapılacak tebligat hakkındaki özel hükümler saklıdır.

BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ Görev alanı MADDE 8 – (1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde

BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ Görev alanı MADDE 8 – (1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK p) Kolluk: Polis ve jandarma teşkilatını,

TEBLİGAT ÜCRETLERİ Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, bu Yönetmeliğe göre yapacağı işlerden dolayı

TEBLİGAT ÜCRETLERİ Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, bu Yönetmeliğe göre yapacağı işlerden dolayı alacağı ücretleri ayrı bir tarifeyle tespit eder. Memur vasıtasıyla yaptırılacak tebliğlerde, tebliğ yapana verilecek zorunlu masrafların miktarı, tebliğ yapılacak şahsın bulunduğu yerin uzaklığına göre, her mali yılbaşında, il idare kurullarınca, merkez ilçe ve bağlı ilçeler için ayrı tespit olunur. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre (seyyar memurlar) tazminat alan memurlara, yaptıkları tebliğler için ödeme yapılmaz.

TEBLİGAT ÜCRETLERİ Tebligatın yapılmasını isteyen idare, aksine bir hüküm bulunmadıkça tarifede belirtilen ücreti ve

TEBLİGAT ÜCRETLERİ Tebligatın yapılmasını isteyen idare, aksine bir hüküm bulunmadıkça tarifede belirtilen ücreti ve zorunlu masrafları peşin olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak belirlenemez ise avans olarak alınır ve daha sonra mahsubu yapılarak bakiyesi iade edilir. Yabancı ülkelerde yapılacak tebligat ücretleri, her yıl Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.

TEBLİĞ EVRAKININ KAYBOLMASI PTT İşletmesine tevdi edilen tebliğ evrakının, mücbir haller dışında kaybedilmesi halinde

TEBLİĞ EVRAKININ KAYBOLMASI PTT İşletmesine tevdi edilen tebliğ evrakının, mücbir haller dışında kaybedilmesi halinde masraflar, 5584 sayılı Posta Kanunu’nun taahhütlü maddeler hakkındaki hükümleri gereğince karşılanır. Masraf miktarı, tebliğ evrakının tanzim ve tebliği için gerekli masraf miktarından fazla olamaz. Tebliğ evrakı, postaya değerli olarak verilirse, kaybı halinde tazminat, Posta Kanunu’nun değerli maddeler hakkındaki hükümleri gereğince ödenir.

UÇAK, TELGRAF VEYA DİĞER ÖZEL VASITALARLA TEBLİGAT Tebligat, uçakla veya postada kullanılan diğer seri

UÇAK, TELGRAF VEYA DİĞER ÖZEL VASITALARLA TEBLİGAT Tebligat, uçakla veya postada kullanılan diğer seri ve özel vasıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir. Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı ilgilinin talebi üzerine veya resen idarece kararlaştırılır. Talepte bulunan müracaatını yazılı olarak yapmamışsa talep, ilgili evrak üzerine yazılarak kendisine imzalattırılır. İlgilinin talebi veya resen görülen lüzum üzerine özel vasıtalardan biriyle tebligat yapılabilmesi için, tebligatı çıkaran merci tarafından sebebinin evrak üzerinde gösterilmesi gerekir. Tebligatın, özel vasıtalarla yapılması halinde bunlara ait ücretler, ücret tarifesine göre tebliği isteyenden, tebliğ ücretine ilaveten alınır.

TEBLİĞ EVRAKININ NÜSHALARI VE MAKBUZ VERİLMESİ Tebliğ olunacak her nevi evrak, ü biri dosyasına

TEBLİĞ EVRAKININ NÜSHALARI VE MAKBUZ VERİLMESİ Tebliğ olunacak her nevi evrak, ü biri dosyasına konulmak ve ü diğeri tebliğ edilecek kişilere verilmek üzere yeterli sayıdaki nüshadan oluşur. Bu nüshalarda, iş sahibi veya vekilinin imzası bulunur. Resen yapılan tebligata ait evrak, tebliği çıkaran merciin yetkili memuru tarafından imzalanır. Tebliğ olunmak üzere yetkili mercilere verilecek evrakın her nüshasına bu mercilerce, verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir. Her nevi evrakın tebliğine ve davetiyelere ait tebliğ mazbataları dosyasına konulur. Her çeşit tebliğ evrakının, ilgililere ulaşması ve ilgililerin tebliğin gereklerini yerine getirebilmesi için bu evrakı çıkaran merci tarafından tayin edilecek müddetin hesabında, evrakın gönderileceği mahallin yakınlık veya uzaklığı, mevsim koşulları, ulaşım araçlarının durumu gibi hususlar dikkate alınır.

TEBLİGAT ZARFI Örnek No: 1 - Tebligat Yönetmeliği m. 14 T. C. …………………………. .

TEBLİGAT ZARFI Örnek No: 1 - Tebligat Yönetmeliği m. 14 T. C. …………………………. . … Dosya no TAAHHÜTLÜ No. Not: Bu kısma davet edilen şahsın adresi yazılır. ön taraf Adres: ………………………………………………… arka taraf

BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILMASI Ø Tebliğ, öncelikle şahsın bilinen en son adresinde yapılır. Ø

BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILMASI Ø Tebliğ, öncelikle şahsın bilinen en son adresinde yapılır. Ø Bilinen en son adresin tespitinde, Ø Tebliğ isteyenin beyanı, Ø Muhatabın veya diğer ilgililerin bildirimleri Ø Mevcut belgeler esas alınır.

BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILMASI Ø Yönetmelik ekindeki örneğe uygun beyaz tebliğ zarfı kullanılır. Ø

BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILMASI Ø Yönetmelik ekindeki örneğe uygun beyaz tebliğ zarfı kullanılır. Ø Kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması caizdir. Bir şahsa, adresinden başka bir yerde tebligat yapılabilmesi, o şahsın kabulü halinde mümkündür. Ø Yani, bilinen en son adres olan Atatürk caddesi no. 35 / 5 Sincan Ankara adresine gönderilen tebligat, o adres boş olsa, adreste bir başka kişi otursa dahi, muhatabın tebligattan haberdar olarak tebligat memuruna başvurması ve tebligatı kabul etmesi şartıyla, Balaban sokak no. 69 / 8 Sincan Ankara adresinde muhatabın bizzat imzasına yapılabilecektir. Ø Bu durumda, muhatabın beyan ettiği yeni adresin tebligat memuru tarafından tebliğ mazbatasına yazılması ve beyanın doğruluğunun da araştırılıp saptanmış olması gereklidir.

BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILAMAZSA ? Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya

BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILAMAZSA ? Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Ayrıca adres araştırması yapılmaz.

BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILAMAZSA ? Bu halde Yönetmelik ekindeki örneğe uygun açık mavi tebliğ

BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILAMAZSA ? Bu halde Yönetmelik ekindeki örneğe uygun açık mavi tebliğ zarfı kullanılır ve tebligat zarfında, adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi olduğu belirtilerek bu adrese tebligat yapılacağına dair açıklamaya yer verilir.

Tebligata elverişli olmayan adres q İlçe, mahalle gibi belirleyici adres unsurları bulunmayan, q Güncellenmemiş

Tebligata elverişli olmayan adres q İlçe, mahalle gibi belirleyici adres unsurları bulunmayan, q Güncellenmemiş adres bilgisi bulunan, q İl, ilçe veya mahalle gibi bilgilerde çelişki bulunması halinde,

Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, q muhatap o adreste hiç oturmamış

Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, q muhatap o adreste hiç oturmamış veya q o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Yerleşim Yeri Adresi İle İlgili Hükümler Gerçek dışı

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Yerleşim Yeri Adresi İle İlgili Hükümler Gerçek dışı beyan MADDE 67 - (1) Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. İdarî para cezaları MADDE 68 (1) Bu Kanuna göre; c) Mülkî idare amirince bu Kanunun 50 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 YTL idarî para cezası verilir.

VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI ØVekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. ØVekil birden çok

VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI ØVekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. ØVekil birden çok ise, birisine tebligat yapılması yeterlidir. ØEğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi, asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, CMUK’un kararların sanıklara tebliğ edilmelerine ilişkin hükümleri saklıdır. ØVekile bürosunda yapılacak tebligat, resmî çalışma gün ve saatleri içinde yapılır.

KANUNİ TEMSİLCİYE TEBLİGAT YAPILMASI Ø Kanuni temsilcisi bulunanlara yapılacak tebligat, kanuni temsilciye yapılır. q

KANUNİ TEMSİLCİYE TEBLİGAT YAPILMASI Ø Kanuni temsilcisi bulunanlara yapılacak tebligat, kanuni temsilciye yapılır. q Anonim şirketler, yönetim kurulu tarafından (T. T. K. Md. 317) q Kooperatif teşekküller, yönetim kurulu tarafından (T. T. K. Md. 489) q Komandit şirketler, komandite ortak tarafından (T. T. K. Md. 481 ) q Limited şirketler, müdürleri tarafından (T. T. K. Md. 540 541) q Dernekler ve tesisler, yönetim kurulu tarafından (M. K. Md. 62) Tüzel Kişi Olmayan Teşekküllerin Temsili: q Vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküller, mütevellileri tarafından temsil olunurlar.

KANUNİ TEMSİLCİYE TEBLİGAT YAPILMASI ØKanuni temsilcisi bulunanlara, kanun hükümleri gereğince bizzat kendilerine tebligat yapılması

KANUNİ TEMSİLCİYE TEBLİGAT YAPILMASI ØKanuni temsilcisi bulunanlara, kanun hükümleri gereğince bizzat kendilerine tebligat yapılması icap ederse temsilciye tebligat yapılmaz. ØKanuni temsilcisi olmayıp da bulunması gerekenlere, usulüne göre kanuni temsilci tayini yoluna gidilir.

TÜZEL KİŞİLERE VE TİCARİ İŞLETMELERE TEBLİGAT Tüzel kişilere tebliğ; yetkili temsilcilerine, bunlar birden çok

TÜZEL KİŞİLERE VE TİCARİ İŞLETMELERE TEBLİGAT Tüzel kişilere tebliğ; yetkili temsilcilerine, bunlar birden çok ise yalnız birine yapılır. Herhangi bir kurum ya da kuruluşun yetkili temsilcileri, bağlı bulundukları kanunlara ve statülerine göre tayin edilir. Gerçek ve tüzel kişilere ait ticari işletmelerin işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, ticari işletmenin o işlemde yetkili ticari temsilcisine yapılan tebliğ geçerlidir.

TÜZEL KİŞİLERİN MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİNE TEBLİGAT ØTüzel kişiler adına tebligatı almaya yetkili kişilerin, herhangi

TÜZEL KİŞİLERİN MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİNE TEBLİGAT ØTüzel kişiler adına tebligatı almaya yetkili kişilerin, herhangi bir sebeple mutat iş saatlerinde işyerinde bulunmamaları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde olmaları durumunda tebliğ, tüzel kişinin o yerdeki sürekli çalışan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. ØAncak, kendisine tebliğ yapılacak memur veya müstahdemin, tüzel kişinin o yerdeki teşkilatı veya personeli içinde görev itibariyle tebligatın muhatabı olan tüzel kişinin temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu tür işlerle görevlendirilmiş bir kişi olması gereklidir. ØBu kişilerin de bulunmaması halinde, bu husus tebliğ mazbatasında belirtilir ve tebliğ, o yerdeki diğer bir memur veya müstahdeme yapılır.

BELLİ BİR YERDE SANAT İCRA EDENLERE TEBLİGAT Ø Belirli bir yerde devamlı olarak meslek

BELLİ BİR YERDE SANAT İCRA EDENLERE TEBLİGAT Ø Belirli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenlere, o yerde de tebligat yapılabilir. Ø Muhatabın işyerinde bulunmaması halinde tebliğ, aynı yerde sürekli olarak çalışan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. Ø Muhatap, meslek veya sanatını konutunda icra ediyorsa, kendisi bulunmadığı takdirde memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. Ø Bunlardan hiç birinin bulunmaması durumunda tebliğ, aynı konutta sürekli olarak oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.

MUHATAP YERİNE TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kişinin; Ø

MUHATAP YERİNE TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kişinin; Ø görünüşüne nazaran 18 (onsekiz) yaşından aşağı olmaması ve Ø açıkça anlaşılır bir şekilde ehliyetsiz bulunmaması gerekir. Ø Akıl hastalığı, akıl zayıflığı veya diğer bir hastalık ya da engel sebebiyle kendisi ile anlaşma imkânı olmayan kişiye tebligat yapılmaz. Ø Böyle hallerde, muhatabın bulunamaması hükümlerine göre işlem tesis edilir.

OTEL, HASTANE, FABRİKA VE OKUL GİBİ YERLERDE TEBLİGAT YAPILMASI Ø Tebliğ yapılacak kişi; otel,

OTEL, HASTANE, FABRİKA VE OKUL GİBİ YERLERDE TEBLİGAT YAPILMASI Ø Tebliğ yapılacak kişi; otel, pansiyon, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, okul, öğrenci yurdu, resmi veya özel daire veya kurum gibi içine serbestçe girilemeyen veya arananın kolayca bulunması mümkün olmayan bir yerde bulunuyorsa tebliğin yapılmasını, o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amiri temin eder. Ø Muhatap bu kişiler tarafından derhal bulundurulamaz veya tebellüğden kaçınırsa yahut diğer bir sebeple tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amirine yapılır.

ASKERLERE TEBLİGAT Er ve erbaşlara yapılacak tebliğ, kıta komutanı ve kurum amiri gibi en

ASKERLERE TEBLİGAT Er ve erbaşlara yapılacak tebliğ, kıta komutanı ve kurum amiri gibi en yakın üste yapılır. Nöbetçi amiri veya subayı, tebliğ memurunun en yakın üste tebliğ yapmasını temin eder. Diğer askeri şahıslara, birlik veya kurumda tebligat yapılması gerektiğinde, tebliğin yapılmasını nöbetçi amiri veya subayı temin eder. Muhatap bu kişiler tarafından derhal bulundurulamaz veya tebellüğden kaçınırsa ya da diğer bir sebeple tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ o nöbetçi amiri veya subayına yapılır. Sefer halinde olan birlik veya kuruma mensup askeri şahıslara tebligat, bağlı bulundukları Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aracılığıyla yapılır. Tebligatı, kıta komutanı, kurum amiri gibi en yakın üst yapar.

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE TEBLİGAT YAPILMASI Ø Tutuklu ve hükümlülere tebligat yapılmasını, bu kişilerin bulunduğu

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE TEBLİGAT YAPILMASI Ø Tutuklu ve hükümlülere tebligat yapılmasını, bu kişilerin bulunduğu kurum müdürü, müdür yoksa orayı idare eden memur temin eder. Ø Bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkûm olup kendilerine kanuni temsilci atanmış olanlara ait tebligat, kanuni temsilciye yapılacak tebligat hükümlerine göre yapılır. Ø Tutuklu ve hükümlüye tebligat yapılamazsa tebliğ mazbatasına müdür veya memur tarafından belirtilen sebep yazılır. Ø Tutuklu veya hükümlünün hastanede bulunması halinde dahi tebligat, yukarıdaki gibi yapılır.

MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ HALİNDE TEBLİGAT YAPILMASI-1 ØTüzel kişilerin veya meslek ve

MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ HALİNDE TEBLİGAT YAPILMASI-1 ØTüzel kişilerin veya meslek ve sanat erbabının çalışanları ØKıta komutanı, kurum amiri, nöbetçi amir ve subay (sefer hali hariç) ØAynı konutta oturan kimseler veya hizmetçiler ØOtel, hastane, fabrika, okul vs. yöneticisi tebliğ yapılacak olanın geçici olarak başka yere gittiğini belirtirlerse, tebliğ memuru, muhatabın hangi sebeple adresten geçici olarak ayrıldığını, beyanda bulunanın adı ve soyadı ile sıfatını tebliğ tutanağına yazar. Tebliğ tutanağını beyanda bulunana imzalattırır ve tebliğ edilecek evrakı beyanda bulunana verir. Evrakın bunlara verildiği gün, tebliğ tarihi sayılır. Bu kişiler, tebliğ evrakını kabule mecburdurlar.

MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ HALİNDE TEBLİGAT YAPILMASI-2 Bahse konu kişilerin beyanlarını imzadan

MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ HALİNDE TEBLİGAT YAPILMASI-2 Bahse konu kişilerin beyanlarını imzadan kaçınmaları ve tebliğ evrakını kabul etmemeleri durumunda, tebliğ memuru bu hususu tutanağa yazar, imzalar ve tebliğ olunacak evrakı, ü o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti üyesinden birine ya da ü kolluk amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder. Daha sonra, teslim ettiği kişinin adresini içeren ihbarnameyi gösterilen adresin kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün sonra tebliğ yapılmış sayılır.

MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI VEYA ÖLMESİ HALİNDE TEBLİGAT YAPILMASI-1 ØMuhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek

MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI VEYA ÖLMESİ HALİNDE TEBLİGAT YAPILMASI-1 ØMuhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste (adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine çıkarılan tebligatlar hariç) sürekli olarak bulunmazsa, tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti veya meclisi üyeleri, kolluk amir ve memurlarından araştırarak beyanlarını tebliğ mazbatasına yazıp imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalaması gerekir. ØMuhatap ölmüşse veya gösterilen adresten sürekli olarak ayrılmış ve yeni adresi de tebliğ memurunca tespit edilememişse tebligat evrakı, tebligatı çıkaran mercie geri gönderilir.

MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI VEYA ÖLMESİ HALİNDE TEBLİGAT YAPILMASI-2 ØYeni adres, tebliğ memuru tarafından tespit

MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI VEYA ÖLMESİ HALİNDE TEBLİGAT YAPILMASI-2 ØYeni adres, tebliğ memuru tarafından tespit edilmişse bu adres, tebliğ zarfına yazılır. ØYeni adres, tebliğ memurunun dağıtım bölgesi dâhilinde bulunduğu takdirde tebligat o adrese yapılır. Yeni adres, aynı PTT merkezinin diğer bir dağıtım bölgesinde veya başka bir PTT merkezinin mıntıkası içinde bulunursa, tebliğ evrakı yeni adreste tebliğinin temini için memur tarafından bağlı olduğu merkeze iade olunur. ØTebligatın, tebliğ evrakında belirtilen tarihten önce yapılamayacağının anlaşılması veya yeni adresin yabancı bir ülkeye ait olması durumunda PTT merkezi tebliğ evrakını tebligatı çıkaran mercie geri gönderir.

TEBLİĞ İMK NSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN KAÇINMA HALİNDE TEBLİGAT YAPILMASI Ø Muhatap veya muhatap adına

TEBLİĞ İMK NSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN KAÇINMA HALİNDE TEBLİGAT YAPILMASI Ø Muhatap veya muhatap adına tebligat yapılabilecek kişiler, o adreste bulundukları halde hiçbirinin tebliğ anında gösterilen adreste mevcut olmamaları, Ø Muhatap ya da kendilerine tebligat yapılabilecek kişilerin tebellüğden kaçınması, Ø Muhatap, gösterilen adreste hiç oturmamış veya bu adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi tebligatın, muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine bu husus belirtilerek (açık mavi zarfla ) çıkarılması, hallerinden biri gerçekleştiği takdirde tebliğ olunacak evrak, ü o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi üyesinden birine ya da ü kolluk amir veya memuruna imza karşılığında teslim edilir. Tebliğ memuru ihbarnameyi kapıya yapıştırır. Yapıştırma tarihi, tebliğ tarihi sayılır.

İHBARNAME a y ı p ka k a c a l ı r ı

İHBARNAME a y ı p ka k a c a l ı r ı t ş yapı rname ihba

KENDİLERİNE TEBLİGAT EVRAKI TESLİM EDİLENLERİN SORUMLULUĞU Kendilerine tebliğ evrakı teslim edilen; ü muhtar veya

KENDİLERİNE TEBLİGAT EVRAKI TESLİM EDİLENLERİN SORUMLULUĞU Kendilerine tebliğ evrakı teslim edilen; ü muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi üyesi ya da ü kolluk amir veya memuru tebliğ evrakını 3 (üç) ay saklamakla yükümlüdür. Tebliğ evrakının belirli süre içermesi durumunda, bu evrak içerdiği sürenin bitiminden itibaren 3 (üç) ay daha saklanır. Bu süreden sonra tebliğ evrakı hakkında yapılacak işlemler ilgili kurumların mevzuatına tâbidir. Bu şekilde yapılan tebligatlarda kapıya yapıştırılan ihbarname 10 (on) gün süreyle kapıda kalır.

TEBLİĞ MAZBATASI Tebliğ bir mazbata ile belgelendirilir. Bu mazbatanın; a) Tebliği çıkaran merciin adını,

TEBLİĞ MAZBATASI Tebliğ bir mazbata ile belgelendirilir. Bu mazbatanın; a) Tebliği çıkaran merciin adını, b) Tebliği isteyen tarafın adını, soyadını ve adresini, c) Muhatabın adını, soyadını ve adresini, ç) Tebliğin konusunu, d) Tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ muhatabından başkasına yapılmış ise o kişinin adını, soyadını, adresini ve 34 üncü madde gereğince tebellüğe ehil olduğunu, e) Tebliğ tarihini, saatini ve nerede yapıldığını, f) 30 uncu (adreste bulunamama, ölme, adresten sürekli ayrılma) ve 31 inci (tebliğ imkânsızlığı, tebellüğden kaçınma ve adres kayıt sistemindeki adreste bulunmama) maddelerdeki durumların gerçekleşmesi halinde bu hususlarla ilgili hangi işlemlerin yapıldığını, adreste bulunmama ve kaçınma için gösterilen sebebi, g) Tebligatın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine yapılması durumunda buna ilişkin kaydı, ğ) Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun adı, soyadı, sıfatı ve imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzasını, içermesi gerekir. Tebliğ mazbatasında yukarıda belirtilen hususları kaydetmek için yeterli alan bulunmaması halinde tebliğ memuru usulüne uygun şekilde mazbataya eklenti yapabilir. Bu maddeye göre hazırlanarak bastırılan ve tebligatı çıkaran merci tarafından tanzim edilen tebliğ mazbatasının ilgili bölümleri tebliğ memuru tarafından tebliğ yerinde düzenlenir. Tebliğ mazbatası, tebliği çıkaran merci ve tebliğ memuru tarafından okunaklı şekilde düzenlenir. Tebliğ mazbatasında muhatabın birden fazla adresine yer verilemez. Aksi halde tebliğ mazbatası tebligatı çıkaran mercie iade edilir. Tebliğ memuru, tebligat yaparken muhatabın veya onun adına tebliğ yapılacak kişilerin kimlikleri ile gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını incelemeye yetkilidir.

TEBLİĞ MAZBATASI (1. sayfa) Örnek No: 3 – Tebligat Yönetmeliği m. 35 Muhatabın adı

TEBLİĞ MAZBATASI (1. sayfa) Örnek No: 3 – Tebligat Yönetmeliği m. 35 Muhatabın adı soyadı veya unvanı: …………………………. Adresi: …. …. ………………… Tebliği isteyenin adı soyadı veya ünvanı …………………………. … ……………… Tebliğin Konusu: …………………………. … ……………………………………………. Dosya No: ……………. ……. Barkod No: …………. Adres: …………………………………. … Not: Bu kısma tebligatı çıkaran merciin adresi yazılır.

TEBLİĞ MAZBATASI (2. sayfa) TEBLİĞ MAZBATASI Tebliğ evrakı; 1 – Adresinde veya ……………. .

TEBLİĞ MAZBATASI (2. sayfa) TEBLİĞ MAZBATASI Tebliğ evrakı; 1 – Adresinde veya ……………. . . . …………… muhatap ………………. . . ………… 2 – …………………. . . ………………. sebebiyle muhatap yerine …………………. . 3 – Tebliğ yapılması ……………sebebiyle temin edilemediğinden ……………. . ………………………. . . . . . 4 – Muhatabın muvakkaten ……………. . . …………………………. . . gittiği …. ………………. tarafından bildirildiğinden …………………………. 5 – (……………. . ) mehil tayin edilip (ikinci defa) tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek muhatap yerine …………………………. . ………………………. 6 –………………. . tebellüğden imtina ettiğinden ……………………. . ………………………………………………………. 7 – Adreste kimse bulunmaması üzerine…………. . . ………………………………………… …………………………. . . ………………………………………. . 8 – Tebliğ yapılacak kimse………………. . . ……………………. . . sebebiyle imtina ettiğinden ………………………………. . …… huzurunda ………………… Tebligat yapılanın Tebliğ Tarihi (imza veya parmak izi) İmza Tebliğ Memurunun İmzası: Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memuru tarafından tespit edilen yeni adresi:

Tebliğ mazbatası, tebliğ yapıldığını veya yapılmadığını veya teb liğin ne şekilde ve şartlar altında

Tebliğ mazbatası, tebliğ yapıldığını veya yapılmadığını veya teb liğin ne şekilde ve şartlar altında yapıldığını gösteren en önemli belge ol duğundan, tebliğ memuru mazbatayı düzenlerken aşağıdaki hususlara dikkat et melidir. a) Verilen şerhler gerçeğe uygun olmalıdır. b) Yazılar okunaklı ve fiili durumu belirtir şekilde olmalıdır. c) Beyanda bulunanların kimlikleri yazılmalı ve imza veya parmak izi alın malıdır. İmzalamaktan veya parmak basmaktan kaçınıldığı takdirde tebliğ me muru bu hususu belirterek bizzat imza etmelidir. ç) Tebliğ yapılan kimsenin kimliği açık olarak yazılmalı, imzası veya parmak izi alınmalıdır.

d) Tebliğ yapılacak kimsenin kimliği, tebellüğe ehil ve yetkili olup olmadığı araştırılmalıdır. e) Tebliğ

d) Tebliğ yapılacak kimsenin kimliği, tebellüğe ehil ve yetkili olup olmadığı araştırılmalıdır. e) Tebliğ imkansızlığı halinde tebliğ mazbatasının 3 no. lu satırı dol durulmalıdır. f) Muhataba veya muhatap namına tebliğ yapılacak kişilere evrakın tebliği veyahut duruma göre yetkili mercilere teslim edilmesi hallerinde mazbatanın 1, 2, 4, 6, 7 veya 8 no. lu satırlarından biri mutlaka doldurulmalıdır.

1. Muhatap adresinde bulunmuş ve kendisine orada tebligat yapılmışsa tebliğ mazbatasının 1 no. lu

1. Muhatap adresinde bulunmuş ve kendisine orada tebligat yapılmışsa tebliğ mazbatasının 1 no. lu satırındaki "adresinde" kelimesinden sonra yazılı olan "veya …………. . dâ' kelimesi çizilir ve "muhataba" kelimesinden sonra gelen boşluğa da muhatabın adı ve soyadı yazılarak "tebliğ edilmiştir" şerhi konur. Örnek Adresinde veya. . . . da muhatap Zekai Akdağ'a tebliğ edilmiştir.

2. Tebliğ, muhatabın başvurmasıyla veya rızasiyle adresinden başka bir yerde yapılmış ise, 1 no.

2. Tebliğ, muhatabın başvurmasıyla veya rızasiyle adresinden başka bir yerde yapılmış ise, 1 no. lu satırdaki "adresinde veya" ibaresi çizilir; bu ibareden sonra gelen boşluğa tebligatın yapıldığı yer yazılır. "Muhatap" kelimesinden sonra gelen boşluğa da muhatabın adı ve soyadı ile "tebliğ edilmiştir" şerhi verilir. Örnek: Adresinde veya Balkan Pastanesinde muhatap Hakkı Akmehmet'e tebliğ edilmiştir.

3. Tebligat bir tüzel kişiye yapılmışsa, tebliğ mazbatasının 1 no. lu satırındaki "adresinde veya"

3. Tebligat bir tüzel kişiye yapılmışsa, tebliğ mazbatasının 1 no. lu satırındaki "adresinde veya" ibaresi ve bu ibareden sonra gelen boş yer ve "da" kelimesi çizilir "muhatap" kelimesinden sonraki boş yere "tüzel kişiliğin temsilcisi olan …………’ye tebliğ edilmiştir" şerhi verilir. Örnek: Adresinde veya . . . da muhatap Ziraat Bankası temsilcisi Av. Ahmet Gül'e tebliğ edilmiştir.

4. Tebligat, gerçek kişinin (muhatap) bulunmaması sebebiyle ailesi efradından veya hizmetçilerinden birine; veya tüzel

4. Tebligat, gerçek kişinin (muhatap) bulunmaması sebebiyle ailesi efradından veya hizmetçilerinden birine; veya tüzel kişiliğin temsilcisinin bulunmaması se bebiyle memur veya müstahdemlerinden birine yapılmış ise, tebliğ mazbatasının 2 no. lu satırının boş kısmına "muhatap veya mümessilin bulunmaması" yazılarak "se bebiyle muhatap yerine" kelimelerinden sonraki boş yere "tebellüğe ehil olan ve bir likte oturduğu ……. …. ’ye tebliğ edilmiştir" şerhi verilir. Örnek: Muhatabın bulunmaması sebebiyle muhatap yerine, a. Tebellüğe ehil olan aynı konutta ikamet eden oğlu Tuncay Akbaş'a tebliğ edilmiştir. b. Tebellüğe ehil olan aynı konutta ikamet eden kızı Tuna Yakamal'a tebliğ edilmiştir. c. Karısı Esin Yıldırım'a tebliğ edilmiştir. ç. Daimi hizmetçisi Fatma Fater'e tebliğ edilmiştir. d. Şirket yetkilisi yurtdışına çıktığından, Muhasebe Müdürü Kemal Bulut’a tebliğ edilmiştir.

5. Muhatabın öldüğü, bilinmeyen adrese gittiği, onun yerine tebligat yapılacak bir kimsenin de bulunamadığı,

5. Muhatabın öldüğü, bilinmeyen adrese gittiği, onun yerine tebligat yapılacak bir kimsenin de bulunamadığı, komşu, kapıcı, muhtar, zabıta memurlarından veya başka bir suretle öğrenildiği ve yeni adresin de tespit edilemediği hallerde, maz batanın 3 no. lu satırı doldurulur. Beyanda bulunan kişilerin kimlik bilgileri yazılır. İmzası alınır. Durum mahalle muhtarına da tasdik ettirilir. Ölüm halinde muhtar tasdikine gerek yoktur. Tebliğ memuru da ayrıca tarih yazarak imza eder.

Örnek 1: Tebliğin yapılması bu adresten ayrılmaları sebebiyle temin edi lemediğinden ve yeni adres

Örnek 1: Tebliğin yapılması bu adresten ayrılmaları sebebiyle temin edi lemediğinden ve yeni adres de tespit edilemediğinden merciine iade. Beyanda bulunan Komşusu Hüseyin Koca (imza) Tebliğ memurunun imzası – 13. 03. 2012 Örnek 2: Tebliğin yapılması muhatabın ölmesi sebebiyle temin edilemediğinden merciine iade. Beyanda bulunan: Eşi Hatice Yılmaz (İmza) Tebliğ memurunun imzası – 13. 03. 2012 Örnek 3: Tebliğin yapılması muhatabın bu adresten ayrılması sebebiyle temin edilemediğinden ve yeni adres de tespit edilemediğinden merciine iade. 5 nolu daire komşusu adını ve imzasını vermekten kaçınmıştır. Tebliğ memurunun imzası – 13. 03. 2012 Muhatabın adresi Adres Kayıt Sisteminden alınmış ve bu durum tebliğ evrakında açıkça belirtilmiş ise mazbatanın 3 nolu satırına bu durum aşağıdaki şekilde şerh edilir. Örnek 4: Gösterilen adres muhatabın Adres Kayıt Sistemindeki adres olup, tebliğ imkansızlığı nedeniyle Tebligat Kanununun 21/2 nci maddesi gereğince Beyazıt Mahallesi muhtarı İlhan Mercan’a 13. 02. 2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.

6. Muhatabın geçici olarak başka yere gitmiş olduğundan bahisle, adına tebliğ yapılabilecek kimseler tebliği

6. Muhatabın geçici olarak başka yere gitmiş olduğundan bahisle, adına tebliğ yapılabilecek kimseler tebliği kabul etmedikleri takdirde tebliğ mazbatasının 4 no. lu satırı doldurulur. Örnek: Muhatabın muvakkaten İzmir’e gittiği karısı Ruhsar Sezik tarafından bildirildiğinden ve muhatap adına tebligat yapılacak kişilerde aranacak şartları yerine getirmesine rağmen muhatap adına kabul et mekten kaçındığından tebliğ evrakı mahalle muhtarına teslim edilmiş olup, düzenlenen 2 no. lu haber kağıdı muhatabın kolayca görebileceği kapısına ya pıştırılmış olup, durumdan da apartman yöneticisi Ahmet Karatay’a bilgi verilmiştir.

7. Muhatabın veya muhatap adına tebligat yapılabilecek kimselerin tebellüğden kaçınmaları halinde mazbatanın 6 no.

7. Muhatabın veya muhatap adına tebligat yapılabilecek kimselerin tebellüğden kaçınmaları halinde mazbatanın 6 no. lu satırı doldurulur. Örnek: Muhatap Hüseyin Gök tebellüğden kaçındığından evrak Kasımpaşa Mahallesi Muhtarı Abdullah Gaga'ya teslim edilmiştir. Kapıya 13. 03. 2012'de 2 nolu haber kağıdı yapıştırılmıştır.

8. Tebliğ sırasında muhatabın adresinde kimse bulunmaması halinde maz batanın 7 no. lu satırı

8. Tebliğ sırasında muhatabın adresinde kimse bulunmaması halinde maz batanın 7 no. lu satırı doldurulur. Örnek: Adreste kimse bulunmaması üzerine evrak Tekke Mahallesi Muhtarı Feyyaz Oral'a teslim edilmiştir. Durum en yakın komşusu Ayşe Ak'a bil dirilmiştir. Kapıya 13. 03. 2012'de 2 nolu haber kağıdı yapıştırılmıştır.

9. Muhatap veya adına tebliğ yapılabilecek kişinin imza atamaması halinde mazbatanın 8 no. lu

9. Muhatap veya adına tebliğ yapılabilecek kişinin imza atamaması halinde mazbatanın 8 no. lu satırı doldurulur. Örnek: Tebliğ, yapılacak kimse imza atamaması sebebiyle sol elinin başparmağı bastırılarak Hasan Kahya'nın huzurunda tebliğ edilmiştir. Tanık: Hasan Kahya (İmza) Tebliğ yapılanın kimliği ve parmak izi. Tebliğ Tarihi: 13. 02. 2012 Tebliğ memurunun imzası veya "tebliğ yapılacak kimsenin iki eli de olmadığından tebliğ evrakı Hasan Kahya'nın huzurunda kendisine verilmiştir".

İMZA EDEMEYECEK DURUMDA OLANLARIN TEBELLÜĞÜ Kendisine tebliğ yapılacak kişi, imza atacak kadar yazı bilmez

İMZA EDEMEYECEK DURUMDA OLANLARIN TEBELLÜĞÜ Kendisine tebliğ yapılacak kişi, imza atacak kadar yazı bilmez veya diğer sebeplerle imza atamayacak durumda bulunursa; ü okuryazar komşulardan bir kimse, ü okuryazar bir komşu bulunmaz veya bulunan komşu imzadan kaçınırsa tebliğ memurunun daveti üzerine gelecek olan o mahalle veya köyün muhtar veya ihtiyar heyeti ya da meclisi üyelerinden birisi ü yahut bir kolluk görevlisi huzurunda tebligat yapılır. Bu durumda; kendisine tebliğ yapılan kişinin, ü sol elinin başparmağı, ü sol elinin baş parmağı yoksa aynı elinin diğer bir parmağı, ü sol eli yoksa sağ elinin baş parmağı, ü bu da yoksa diğer parmaklarından biri bastırılır. Tebliğ yapılacak kişinin iki eli de yoksa tebliğ evrakı kendisine verilir. Tebliğ mazbatasında hangi elin hangi parmağının bastırıldığı ve sebebi, tebliğ yapılacak kişinin iki eli de yoksa evrakın kendisine verildiği ve huzurunda tebligat yapılan şahsın kimliği yazılarak hazır bulunan şahsa da imzalattırılır.

İDARİ TEBLİGAT Ø Kazaî ve mali tebligatın dışında kalan tebligat, idari tebligattır. Ø Birden

İDARİ TEBLİGAT Ø Kazaî ve mali tebligatın dışında kalan tebligat, idari tebligattır. Ø Birden fazla kişinin temsilcisine, tebliğ olunacak evrakın ancak bir nüshası verilir. Şu kadar ki, yalnız evrakı tebellüğ için vekalet verilen kişiye temsil ettiği kişilerin sayısı kadar nüsha verilir. Ø Evrakı tebellüğ için temsilci tayin ederek merciine bildirmiş olan kişinin kendisine tebligat yapılmaz. Ø Gümrük ve tekel işlerinde, kendi kanunlarının imkân verdiği hallerde, işlemin yapıldığı yerde hazır bulunan ilgiliye tebligat, bu işle görevli memurlar vasıtasıyla yapılır. Ø Tapuda kayıtlı taşınmazların veya miras, istimlak, cebrî icra veya mahkeme ilâmıyla iktisapta bulunan hak sahipleri, adreslerini ve değiştirdikleri takdirde yenisini bulundukları yerin tapu idaresine bildirmeye mecburdur. Kendilerine bu durumu belgeleyen bir makbuz verilir. Davetiye veya tebliğ evrakı, bu suretle bilinen son adrese gönderilir. Hak sahiplerinin adres bildirmemeleri hâlinde adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir.

MALİ TEBLİGAT Ø Sayıştay tarafından yapılacak tebligat, tebliğ yapılacak kişilerden merkez teşkilatlarında görevli bulunanlara

MALİ TEBLİGAT Ø Sayıştay tarafından yapılacak tebligat, tebliğ yapılacak kişilerden merkez teşkilatlarında görevli bulunanlara bağlı oldukları daireler, bunların haricinde kalanlara mahalli mülki amiri vasıtasıyla ve memur marifetiyle yaptırılır. Ø Adresin tespit olunamaması veya tebellüğden kaçınma hallerinde tebligat, Tebligat Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Ø Özel kanunlarda tebligata ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde Sayıştay tarafından yapılacak tebligat dışındaki diğer mali tebliğler, Tebligat Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

TEBLİĞ EVRAKININ HAZIRLANMASI Ø Çıkarılacak tebliğ evrakı, teslim sırasında kolaylıkla ayrılabilecek şekilde, Yönetmelik ekinde

TEBLİĞ EVRAKININ HAZIRLANMASI Ø Çıkarılacak tebliğ evrakı, teslim sırasında kolaylıkla ayrılabilecek şekilde, Yönetmelik ekinde yer alan örneğe göre hazırlanmış olan tebliğ mazbatalı bir zarf içine konulur. Ø Tebliğ evrakının tebliğ mazbatası haricindeki kısımları, tebliği çıkaran merci tarafından doldurulur. Ø Telgrafla tebligat, normal veya acele işaretli olmak üzere iki tür olarak kabul edilir. Telgraf otomasyon sistemi üzerinden alınacak listenin bir örneği çıkaran mercie verilir. Ø Tebligat çıkarmaya yetkili mercilerce usulüne uygun olarak düzenlenen tebliğ evrakı, Yönetmelik ekinde yer alan örneğe uygun olarak tanzim edilen tevdi listesi ile birlikte PTT işyerlerine tevdi edilir.

TEBLİĞ EVRAKININ TETKİKİ VE KABULÜ Ø PTT İşletmesi, ü tebliğ evrakının tebliğ mazbatası haricinde

TEBLİĞ EVRAKININ TETKİKİ VE KABULÜ Ø PTT İşletmesi, ü tebliğ evrakının tebliğ mazbatası haricinde kalan kısımlarının tebliği çıkaran merci tarafından tamamen doldurup doldurmadığını, ü posta pullarının tarifeye göre yapıştırıp yapıştırmadığını, evrakı tevdi edenin huzurunda tetkik eder. Usulüne uygun olmayan evrak, sebebi tevdi listesinde yazılarak iade edilir. Ø Tebliğ evrakı, barkod numaraları vasıtasıyla kayıtlı posta otomasyon sistemine kaydedilir. Sistem üzerinden kabul listesi düzenlenir. Kabul listesinin bir örneği çıkaran mercie verilir. Kabul edilen tebliğ evrakı, sistem üzerinden takip edilir. Tebliğ evrakının teslimi ile mazbatalarının çıkış merciine iade işlemleri bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılır.

TEBLİĞ MAZBATALI ZARF Örnek No: 7 - Tebligat Yönetmeliği m. 73 Tebliğ Mazbatalı Zarf

TEBLİĞ MAZBATALI ZARF Örnek No: 7 - Tebligat Yönetmeliği m. 73 Tebliğ Mazbatalı Zarf Tebliği çıkaran Merciin adı: …………………. . . Dosya no: ……………………. Tebliğ daveti de kapsıyorsa, hazır bulunulması gereken: Yer: ………………………. . Tarih: ……………………… Gün: ………………………. . Saat: ………………………. . Bu zarf ……………………. . ihtiva eder İmza ve mühür TAAHHÜTLÜ No. Adres: ……………………………………………

TEBLİĞ MAZBATASI (1. sayfa) Örnek No: 3 – Tebligat Yönetmeliği m. 35 Muhatabın adı

TEBLİĞ MAZBATASI (1. sayfa) Örnek No: 3 – Tebligat Yönetmeliği m. 35 Muhatabın adı soyadı veya unvanı: …………………………. Adresi: …. …. ………………… Tebliği isteyenin adı soyadı veya ünvanı …………………………. … ……………… Tebliğin Konusu: …………………………. … ……………………………………………. Dosya No: ……………. ……. Barkod No: …………. Adres: …………………………………. … Not: Bu kısma tebligatı çıkaran merciin adresi yazılır.

TEBLİĞ MAZBATASI (2. sayfa) TEBLİĞ MAZBATASI Tebliğ evrakı; 1 – Adresinde veya ……………. .

TEBLİĞ MAZBATASI (2. sayfa) TEBLİĞ MAZBATASI Tebliğ evrakı; 1 – Adresinde veya ……………. . . . …………… muhatap ………………. . . ………… 2 – …………………. . . ………………. sebebiyle muhatap yerine …………………. . 3 – Tebliğ yapılması ……………sebebiyle temin edilemediğinden ……………. . ………………………. . . . . . 4 – Muhatabın muvakkaten ……………. . . …………………………. . . gittiği …. ………………. tarafından bildirildiğinden …………………………. 5 – (……………. . ) mehil tayin edilip (ikinci defa) tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek muhatap yerine …………………………. . ………………………. 6 –………………. . tebellüğden imtina ettiğinden ……………………. . ………………………………………………………. 7 – Adreste kimse bulunmaması üzerine…………. . . ………………………………………… …………………………. . . ………………………………………. . 8 – Tebliğ yapılacak kimse………………. . . ……………………. . . sebebiyle imtina ettiğinden ………………………………. . …… huzurunda ………………… Tebligat yapılanın Tebliğ Tarihi (imza veya parmak izi) İmza Tebliğ Memurunun İmzası: Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memuru tarafından tespit edilen yeni adresi:

TEVDİ LİSTESİ Örnek No: 8 Tebligat Yön. m. 75 TEVDİ LİSTESİ Tebligatı Çıkaran Mercii

TEVDİ LİSTESİ Örnek No: 8 Tebligat Yön. m. 75 TEVDİ LİSTESİ Tebligatı Çıkaran Mercii SIRA NO BARKOD MUHATABIN NO ADI SOYADI ADRESİ AĞIRLIĞI ÜCRETİ NOT Listeyi Tanzim Eden TOPLAM: Yukarıda yazılı ……… adet tebliğ evrakı alınmış ve ücreti tahsil edilmiştir. PTT Memuru İmza – Tarih Damgası

TEBLİĞİN VAKTİNDE YAPILAMAMASI Ø Tebliğ vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası belirlenen zamanda gelmezse tebligatı

TEBLİĞİN VAKTİNDE YAPILAMAMASI Ø Tebliğ vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası belirlenen zamanda gelmezse tebligatı çıkaran merci durumu mahalli PTT merkezine bildirir. Ø Mahalli PTT merkezi, şikâyet konusu olan evrakın ne işlem gördüğünü inceler ve gerekirse varış merkezinden araştırır ve takip eder. Ø Yapılan araştırma ve takip sonucu, mahalli PTT merkezi ve gerektiğinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından mümkün olduğu kadar kısa bir zaman içinde tebligatı çıkaran mercie bildirilir.

USULSÜZ TEBLİGAT Tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliği öğrenmiş ise geçerlidir. Aksi

USULSÜZ TEBLİGAT Tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliği öğrenmiş ise geçerlidir. Aksi takdirde tebligat yapılmamış sayılır. Muhatap, her ne şekilde olursa olsun tebliğ evrakını veya davetiyeyi alırsa ya da bunların içeriğini öğrenirse tebliği öğrenmiş sayılır. Muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir. Tebliğin usulüne aykırı yapılmış olması halinde, muhatabın tebliği öğrendiğinin ve bunun tarihinin iddia ve ispatı mümkün değildir. GECE VAKTİ VE TATİL GÜNLERİNDE TEBLİGAT Gece vakti tebligat yapılabilir. Resmî ve adli tatil günlerinde de tebligat yapılabilir.

CEZAİ HÜKÜMLER Ø Kanunu tatbik ile mükellef olanların işleyecekleri suçlar: Bu Kanun’un tatbikinde vazifeli

CEZAİ HÜKÜMLER Ø Kanunu tatbik ile mükellef olanların işleyecekleri suçlar: Bu Kanun’un tatbikinde vazifeli bulunan memur ve hizmetliler ile mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi azaları işledikleri suçlar ile kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı, Türk Ceza Kanunu’nun kamu görevlisine ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Ø Yanlış adres bildirmek: Bu Kanun gereğince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Ø Tebliğ evrakının muhatabına verilmemesi ve tebligatı kabulden kaçınma: Muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimseler tebliğ evrakını muhataplarına en kısa zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar vukua geldiği takdirde 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ø Kendisine yapılması gereken tebligatı almayan muhatap ile muhatap adına tebligatı kabule mecbur olup da tebligatı kabul etmeyenler hakkında da 1 yıla kadar hapis cezası uygulanır. Ø Tebliğ evrakının taliki (asılması) ile ilgili suçlar: Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı koyanlar ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan, imha eden veya okunamaz hale getirenler hakkında, 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 25 günden 150 güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

YALAN BEYAN Daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; Ø Kendisi hakkında tebliğ memuruna yalan

YALAN BEYAN Daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; Ø Kendisi hakkında tebliğ memuruna yalan beyanda bulunan muhatap, Ø Muhatap namına kendisine tebligat yapılabilecek olup da, bu Kanun’un tatbiki dolayısıyla tebliğ memuruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunan kişi, Ø Muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı halde tebliğ memuruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak tebliğ evrakını alan kimse, her bir bentte tanımlanan fiil dolayısıyla bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ø Yukarıki bentlerde yazılı hallerde bir gecikme veya umumi veyahut hususi bir zarar husule gelirse fail hakkında ayrıca ilk iki bentteki fiiller için 3 aydan 1 yıla ve üçüncü benttteki fiil için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası hükmolunur.

YABANCI ÜLKEDE YAPILACAK TEBLİGAT YABANCI ÜLKEDEN GELECEK TEBLİGAT YABANCILARA YAPILACAK TEBLİGAT

YABANCI ÜLKEDE YAPILACAK TEBLİGAT YABANCI ÜLKEDEN GELECEK TEBLİGAT YABANCILARA YAPILACAK TEBLİGAT

YABANCI ÜLKEDE BULUNANLARA TEBLİGAT Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı

YABANCI ÜLKEDE BULUNANLARA TEBLİGAT Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir. Dışişleri Bakanlığı’nın aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilebilir. Dışişleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, Tebligat Kanunu’na uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği yönünden inceler, varsa yanlışlık ve eksiklikleri düzelttirir. Yabancı ülkelere gönderilecek tebliğ evrakı, anlaşma hükümleri ve mütekabiliyet esaslarına göre düzenlenir. Yabancı ülkelere gönderilecek tebliğ evrakında; muhatabın adı ve soyadı, tam adresi ve uyruğu gösterilir. Bu bilgiler yazı makinesi ile yazılır. Her takvim yılı başında, tebligat işleriyle ilgili anlaşmalar hükümleri, mütekabiliyet esasları ve hangi ülkeler için avans olarak ne kadar tebligat masrafı yatırılması gerektiği Adalet Bakanlığınca Dışişleri Bakanlığından görüş alınarak Resmî Gazete’de yayımlanır. Bir takvim yılı içinde meydana gelen değişiklikler de aynı usulle ilan edilir.

TEBLİĞ EVRAKININ TERCÜMESİ VE TEBLİĞ SÜRESİ Tebliğ evrakı ve tebliğ mazbatalı kapalı zarf, muhatabın

TEBLİĞ EVRAKININ TERCÜMESİ VE TEBLİĞ SÜRESİ Tebliğ evrakı ve tebliğ mazbatalı kapalı zarf, muhatabın bulunduğu ülke diline veya anlaşmalarla belirlenen dile tercüme ettirilir. Tebliğ evrakı, ilgili tarafından tebligatı çıkaracak mercie verilmişse, tercümenin noterlikte yaptırılması gerekir. İlgilinin bulunduğu yerdeki noterlikte o dili bilen mütercim bulunmaz ve ilgilinin tercümeyi şahsen veya vekili tarafından diğer bir şehirdeki noterlikte yaptırması imkânı da bulunmazsa, tercüme, tebligatı çıkaracak merci tarafından tercüme yapılabilecek yerde bulunan denk bir merci vasıtasıyla oradaki noterlikte yaptırılır. Tebligat evrakı, ilgili merci tarafından resen tanzim edilmişse, merciin mütercimi varsa onun tarafından tercüme edilir ve merci tarafından onaylanır. Aksi halde, o yerdeki noterlikte veya diğer bir yerde bulunan denk bir merci vasıtasıyla tercüme ettirilir. Şu kadar ki ilgili merci, adli mercilerden ibaret ise, tercüme, mütercim bulunabilecek yerdeki yetkili merciin istinabesi suretiyle yaptırılır. Yabancı ülkelere gönderilecek olan ve belirli bir günü içeren tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, belirlenen günden en az üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir.

YABANCI ÜLKELERDEKİ TÜRK VATANDAŞI OLMAYANLARA TEBLİGAT Yabancı ülkede kendisine tebligat yapılacak kişi Türk vatandaşı

YABANCI ÜLKELERDEKİ TÜRK VATANDAŞI OLMAYANLARA TEBLİGAT Yabancı ülkede kendisine tebligat yapılacak kişi Türk vatandaşı olmadığı takdirde, tebligat o ülkenin yetkili makamı vasıtasıyla yapılır. Bunun için anlaşma veya o ülke kanunları müsait ise, o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını yetkili makamdan ister.

YABANCI ÜLKELERDEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT Yabancı ülkede kendisine tebligat yapılacak kişi, Türk vatandaşı olduğu

YABANCI ÜLKELERDEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT Yabancı ülkede kendisine tebligat yapılacak kişi, Türk vatandaşı olduğu takdirde tebligat, o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu vasıtasıyla da yapılabilir. Bu halde tebligatı Türkiye siyasi memuru veya konsolosu ya da bunların görevlendirecekleri bir memur yapar. Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve 30 (otuz) gün içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir. Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurulmadığı takdirde tebligat 30’uncu günün bitiminde yapılmış sayılır. Muhatap Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurduğu takdirde tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa, bu hususta düzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ yapılmış sayılır. Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilir. Tebligat, Yönetmelik eki örneğe göre düzenlenecek bir mazbata ile belgelendirilir.

YABANCI ÜLKELERDEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT Tebliğ Mazbatalı Zarf Örnek No: 4 – Tebligat Yönetmeliği

YABANCI ÜLKELERDEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT Tebliğ Mazbatalı Zarf Örnek No: 4 – Tebligat Yönetmeliği m. 43 T. C. Dışişleri Bakanlığı Tebliği Çıkaran Merciin Adı: …………………………. Evrakın tarihi: …………………………. Barkod/Dosya no: …………………………. Adres: …………………………………………………

YABANCI ÜLKELERDEKİ TÜRK ASKERLERİNE TEBLİGAT Yabancı ülkede bulunan Türk askerî şahıslarına yapılacak tebligat bağlı

YABANCI ÜLKELERDEKİ TÜRK ASKERLERİNE TEBLİGAT Yabancı ülkede bulunan Türk askerî şahıslarına yapılacak tebligat bağlı bulundukları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı vasıtasıyla yapılır. Bu komutanlıklar tebliğ evrakını, tebligat yapılacak şahsın bulunduğu yabancı ülkedeki birlik veya kurum komutan veya amirine gönderirler. Tebligatı, kıta komutanı, kurum amiri gibi en yakın üst yapar. Kıta veya bir kurum yoksa tebligat en yakın amiri tarafından yapılır.

YABANCI ÜLKELERDEN GELEN EVRAKIN TEBLİĞİ Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan yerli veya yabancı şahıslara tebliğ

YABANCI ÜLKELERDEN GELEN EVRAKIN TEBLİĞİ Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan yerli veya yabancı şahıslara tebliğ edilmek üzere yabancı bir ülkenin elçiliğinden veya havzasında bulunduğu valilik kanalıyla konsolosluğundan Dışişleri Bakanlığına tevdi olunan evrak, Dışişleri Bakanlığı tarafından anlaşma hükümleri ve mütekabiliyet esaslarına uygun görüldüğü takdirde, Yönetmelik eki örnek şeklindeki tebliğ mazbatası, zarf içinde tebligatın mahiyetine göre ilgili bakanlığa gönderilir. İlgili bakanlık tebligatı, muhatabın bulunduğu yerdeki yetkili merci vasıtasıyla yaptırır. Tebliğ işlemi yerine getirildikten sonra tebliğ mazbatası aynı yollardan iade edilir.

YABANCI ÜLKEDEN GELEN TEBLİĞ EVRAKI (1. sayfa) Örnek No: 5 – Tebligat Yönetmeliği m.

YABANCI ÜLKEDEN GELEN TEBLİĞ EVRAKI (1. sayfa) Örnek No: 5 – Tebligat Yönetmeliği m. 44 (A) T. C. Dışişleri Bakanlığı Tarih: Numara: Tebliği çıkaran yabancı memleketteki merciin adı: Evrakın tarihi: Numarası: Tebliğin konusu: (B) İlgili Bakanlık: Evrakın tarihi: Numarası: Not: (A) kısmı Dışişleri Bakanlığı, (B) kısmı ilgili Bakanlık tarafından doldurulur. Dosya No: TAAHHÜTLÜ No. Adres: …………………………………. … Not: Bu kısmı, tebligatı PTT’ye tevdi eden merci doldurur

YABANCI ÜLKEDEN GELEN TEBLİĞ EVRAKI (2. sayfa) TEBLİĞ MAZBATASI Tebliğ evrakı; 1 – Adresinde

YABANCI ÜLKEDEN GELEN TEBLİĞ EVRAKI (2. sayfa) TEBLİĞ MAZBATASI Tebliğ evrakı; 1 – Adresinde veya ……………. . . . …………… muhatap ………………. . . ………… 2 – …………………. . . ………………. sebebiyle muhatap yerine …………………. . 3 – Tebliğ yapılması ……………sebebiyle temin edilemediğinden ……………. . ………………………. . . . . . 4 – Muhatabın muvakkaten ……………. . . …………………………. . . gittiği …. ………………. tarafından bildirildiğinden …………………………. 5 – (……………. . ) mehil tayin edilip (ikinci defa) tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek muhatap yerine …………………………. . ………………………. 6 –………………. . tebellüğden imtina ettiğinden ……………………. . ………………………………………………………. 7 – Adreste kimse bulunmaması üzerine…………. . . ………………………………………… …………………………. . . ………………………………………. . 8 – Tebliğ yapılacak kimse………………. . . ……………………. . . sebebiyle imtina ettiğinden ………………………………. . …… huzurunda ………………… Tebligat yapılanın Tebliğ Tarihi (imza veya parmak izi) İmza Tebliğ Memurunun İmzası: Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memuru tarafından tespit edilen yeni adresi:

TÜRKİYE’DE YABANCILARA TEBLİGAT Türkiye’de kendisine tebligat yapılamayacak olan bir yabancıya tebligat çıkarılması durumunda muhatap,

TÜRKİYE’DE YABANCILARA TEBLİGAT Türkiye’de kendisine tebligat yapılamayacak olan bir yabancıya tebligat çıkarılması durumunda muhatap, tebliğ memuruna kendisine tebligat yapılamayacağını beyan eder veya tebliğ memuru bu hususu bizzat öğrenirse keyfiyet tebliğ mazbatasına şerh edilerek evrak iade olunur. Muhatap, tebliğ yapılabilecek kişilerden olmasına rağmen, muhatabın adresi, “ülke dışı” muamelesi gören bir yer ise ve tebliğ memuru tebligatı yapamazsa birinci fıkra gereğince işlem yapılır. Böyle durumlarda, tebellüğden kaçınma gibi bu Yönetmelik hükümlerine göre diğer bir işlem yapılmaz. Tebligatı çıkaran merci, tebliğ evrakını, bağlı olduğu bakanlık kanalıyla Dışişleri Bakanlığına gönderir. Türkiye’de kendilerine tebligat yapılamayacak olan elçi, elçilik katibi gibi kişiler Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.

İL NEN TEBLİGAT

İL NEN TEBLİGAT

İLANEN TEBLİGAT ü Yönetmelik uyarınca kendisine tebligat yapılamayan, ü Tebliğ memuru tarafından adresi tespit

İLANEN TEBLİGAT ü Yönetmelik uyarınca kendisine tebligat yapılamayan, ü Tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, ü Adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araştırması yapılır. Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmî veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir ve tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır. Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. İlânen tebligat, bu maddedeki usuller izlendikten sonra başvurulacak son çaredir.

İLANEN TEBLİGAT USULÜ-1 İlan, kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek

İLANEN TEBLİGAT USULÜ-1 İlan, kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabileceği umulan gazete, tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete ilan yapılmaz. Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti 1 (bir) ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır. Merci, gerekirse, ikinci defa aynı usulle ilan yapılmasına karar verebilir. İki ilan arasındaki süre 1 (bir) haftadan az olamaz. İkinci ilan, gerekiyorsa yabancı ülke gazeteleriyle de yaptırılabilir. Adresi yabancı ülkede bulunanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerde, tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı ülkede bulunan kişinin varsa bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasında saklar.

İLANEN TEBLİGAT USULÜ-2 İlan, tebliği çıkaran merci tarafından masrafı ilgilisinden alınarak yayımlattırılır. İlanda; ü

İLANEN TEBLİGAT USULÜ-2 İlan, tebliği çıkaran merci tarafından masrafı ilgilisinden alınarak yayımlattırılır. İlanda; ü ilgililerin ad ve soyadları, ü işleri, ü yerleşim yeri veya mesken ya da işyeri adresleri, ü tebliğ olunacak evrakın içeriğinin özeti, ü tebliğin anlaşılabilecek şekilde konusu ve sebebi, ü ilanın hangi merciden verildiği, ü ilan daveti gerektiriyorsa nerede ve ne için, hangi gün ve saatte hazır bulunacağı hususlarına yer verilir. İlan yoluyla tebliğ, son ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yapılmış sayılır. İlan yoluyla tebliğ yapılmasına karar veren merci, işin gereğine göre daha uzun bir süre tayin edebilir. Ancak bu süre 15 (onbeş) günü geçemez.

ELEKTRONİK TEBLİGAT

ELEKTRONİK TEBLİGAT

ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen

ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde diğer usullerle tebligat yapılır. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Elektronik tebligata ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ EDİNME-1 Ø Tebligatı çıkaran merciler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ EDİNME-1 Ø Tebligatı çıkaran merciler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurur. Yapılan başvuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim ve personel tarafından kullanılacağı da belirtilir. Ø Tebligatı çıkaran merciin merkezî yapıda bir bilişim sistemine sahip olması, işlemlerini elektronik ortamda yapması ve talebi halinde, merci bünyesinde bulunan tüm birimler için tek bir elektronik tebligat adresi kullanılır. Elektronik tebligat gönderme işlemi tebligatı çıkaran merciin sistemi ile PTT’nin sistemi arasında yapılacak entegrasyonla sağlanır. Ø Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ EDİNME-2 Ø Gerçek kişi muhataplar, güvenli elektronik imza vasıtasıyla elektronik tebligat

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ EDİNME-2 Ø Gerçek kişi muhataplar, güvenli elektronik imza vasıtasıyla elektronik tebligat adresi almak için hizmet sağlayıcılara başvuru yapabilir. Ø Muhataplara ait elektronik tebligat adresleri ve bu adreslere ilişkin değişiklikler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya MERSİS numarasıyla eşleştirilmiş şekilde hizmet sağlayıcılar arasında gerçekleştirilecek entegrasyon kapsamında, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin ve tüm hizmet sağlayıcıların erişimine açık bir şekilde elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinde tutulur. Ø Elektronik tebligat hizmetinden isteğe bağlı olarak yararlananların, bu listede yer almaları muvafakatlerine bağlıdır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILMASI ZORUNLU OLANLAR Ø Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere,

ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILMASI ZORUNLU OLANLAR Ø Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, 19/01/2013 tarihinden itibaren elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Ø Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur. Ø Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanun’da belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir.

ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILMASI İHTİYARİ OLANLAR Ø Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan

ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILMASI İHTİYARİ OLANLAR Ø Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Ø Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Ø Bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, Kanun’da belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülür. Ø İşlem sertifikasında, hizmet sağlayıcıya ait bilgiler ve hizmet sağlayıcı adına işlem yapmaya kimin yetkili olduğu hususuna yer verilir.

ELEKTRONİK TEBLİGATIN GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI Ø Tebligatı çıkaran merci, elektronik tebligat mesajını PTT tarafından

ELEKTRONİK TEBLİGATIN GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI Ø Tebligatı çıkaran merci, elektronik tebligat mesajını PTT tarafından verilen elektronik tebligat adresi aracılığıyla PTT’ye iletir. Ø Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan PTT, bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletir. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da, bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine iletir. Ø İdare ve hizmet sağlayıcılar, zaman damgası bilgisini ve mesaj özetini muhataba iletmez, sisteminde tutar.

ELEKTRONİK TEBLİGATIN GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI Ø Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı

ELEKTRONİK TEBLİGATIN GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI Ø Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda yapılmış sayılır. Ø Hizmet sağlayıcılar, muhatabın adresine elektronik tebligatın iletilip iletilmediği ve gecikme oluşmuşsa bu gecikmeye ilişkin kayıtlar da dahil tüm süreçlerin olay kayıtlarını tutar, bu bilgileri PTT sistemi vasıtasıyla tebligatı çıkaran merciye derhal bildirir. Ø Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli elektronik imzayla imzalanır ve erişilebilir şekilde arşivlerde 30 (otuz) yıl süreyle saklanır. Ø Hizmet sağlayıcılar, talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluşturacağı sistemi hazır tutmakla yükümlüdür.

MUHATABIN DİĞER USULLERLE BİLGİLENDİRİLMESİ Ø Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için diğer bir elektronik

MUHATABIN DİĞER USULLERLE BİLGİLENDİRİLMESİ Ø Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için diğer bir elektronik posta adresi bildirilmişse, elektronik tebligatın ulaştığı anda bu adrese, bilgilendirme mesajı gönderilir. Ø Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için kısa mesaj alma özelliği olan telefon numarası bildirilmişse, talep halinde ve ücreti muhataba ait olmak üzere bu telefon numarasına hizmet sağlayıcı tarafından elektronik tebligat bilgilendirme mesajı gönderilir. Ø Bu kapsamdaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış olması, tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez, hizmet sağlayıcının da muhataptan alacağı ücretin iadesi dışında herhangi bir sorumluluğunu gerektirmez. Ø Muhatabın bu madde kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin olay kayıtları hizmet sağlayıcı tarafından tutulur.

MUHATABIN ELEKTRONİK TEBLİGATI ALMASI Ø Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya

MUHATABIN ELEKTRONİK TEBLİGATI ALMASI Ø Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya hizmet sağlayıcı tarafından verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık şifre vasıtasıyla erişir. Ø Hizmet sağlayıcı, elektronik tebligatı sadece bu tebliği almaya yetkili olan kişiye ulaştırmayı garanti eder. Tebliği almaya yetkili kişinin, kimlik doğrulaması hizmet sağlayıcı tarafından yapılır. Ø Vekile veya kanuni temsilciye yapılacak elektronik tebligatlarda, elektronik tebligat bunlara ulaştırılır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT HİZMETİNİN KULLANIMA KAPATILMASI Ø İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat hizmetinden yararlanan muhataplar

ELEKTRONİK TEBLİGAT HİZMETİNİN KULLANIMA KAPATILMASI Ø İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat hizmetinden yararlanan muhataplar yönünden elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılmasında, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin kayıtlı elektronik posta hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin hükümleri uygulanır. Ø Kamu kurum ve kuruluşları elektronik tebligat alma hizmetinin kullanıma kapatılması başvurusunu PTT’ye yazılı olarak iletirler. Yapılan başvuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim adına ve hangi yetkili personel tarafından kullanıldığı da belirtilir. Ø Gerçek kişiler için, hizmetin kullanıma kapatılması başvurusu elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda da yapılabilir. Ø Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresleri, elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinden derhal silinir ve elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı an, zaman damgasıyla kayıt altına alınır. Ø Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat gönderimi ve alımı engellenir ancak 3 (üç) ay süreyle muhatabın erişimine açık tutulur.

ELEKTRONİK TEBLİGAT HİZMETİNİN KULLANIMA KAPATILMASI Ø Hizmet sağlayıcı, elektronik imza kullanılarak hizmetin kullanıma kapatılması

ELEKTRONİK TEBLİGAT HİZMETİNİN KULLANIMA KAPATILMASI Ø Hizmet sağlayıcı, elektronik imza kullanılarak hizmetin kullanıma kapatılması başvurusu yapıldığı hallerde derhal, fiziki başvurularda 5 (beş) iş günü içinde muhatabın elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı gönderilmesini engeller. Ø Elektronik tebligat yapılması zorunlu olan muhataplar, hizmet sağlayıcılarını değiştirebilirler, ancak elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması için başvuruda bulunamazlar. Ø Ölüm, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti gibi sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkanı ortadan kalkmış ancak tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmiş olan muhatabın, elektronik tebligat adreslerinin kullanıma kapatılması veya askıya alınması işlemi ilgili kurumlar ile PTT sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak yapılabilir. Tüzel kişiliğin sona ermesi ve benzeri sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkanı ortadan kalkmış olan tüzel kişi muhatabın, elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması konusunda da bu fıkra hükümleri uygulanır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT HİZMETİYLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR ØPTT, Kanun’un elektronik tebligata ilişkin hükümlerine ve Yönetmeliğe uygun

ELEKTRONİK TEBLİGAT HİZMETİYLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR ØPTT, Kanun’un elektronik tebligata ilişkin hükümlerine ve Yönetmeliğe uygun olarak tebligatı çıkaran merciler tarafından iletilen elektronik tebligatları, kayıtlı elektronik posta sistemi vasıtasıyla muhataba ulaştırır. Ancak, muhatap elektronik tebligat adresini PTT dışında diğer bir hizmet sağlayıcıdan almış ise PTT’nin sorumluluğu, kendine ulaşan elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek ilgili hizmet sağlayıcının sunucusuna ilettiği anda sona erer. Øİdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat hizmetine ilişkin olay kayıtlarını mevzuatta belirlenen süreler içinde saklamakla yükümlüdür. ØMevzuatta yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, tebligat içeriğinin muhatap haricindeki kişilerce görülememesi için hizmet sağlayıcılar ile tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından gerekli tedbirler alınır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT HİZMETİYLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR Øİdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat hizmetini yürütmek

ELEKTRONİK TEBLİGAT HİZMETİYLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR Øİdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat hizmetini yürütmek için kendilerine bildirilen verileri, elektronik tebligat hizmeti haricinde herhangi bir maksatla kullanamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz. Øİdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, bu verilerin güvenli bir şekilde saklanmasından münhasıran sorumlu olup, mevzuat gereğince saklanmasına ihtiyaç kalmayan verileri imha eder. ØElektronik tebligat hizmeti sağlama sözleşmesinin yapılması, verilerin üçüncü kişilere nakline muhatabın rıza göstermesi şartına bağlanamaz. Elektronik ortamda tebliğ edilen evrakın aslı veya içeriğinin üçüncü kişilere verilmesi konusunda anlaşma yapılamaz. Øİdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligatları muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırmak üzere teslim almak, istendiğinde saklama süresi içinde erişime hazır halde bulundurmakla yükümlüdür.

ELEKTRONİK TEBLİGAT HİZMETİYLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR Øİdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat mesajını, tebligatı

ELEKTRONİK TEBLİGAT HİZMETİYLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR Øİdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat mesajını, tebligatı çıkaran merci tarafından iletilmesi tarihinden 1 (bir) gün sonra başlamak üzere 2 (iki) ay süresince erişime hazır tutar. Muhatap ile hizmet sağlayıcı arasında aksine bir sözleşme yok ise bu sürenin sonunda elektronik tebligata konu içerik silinir. ØElektronik tebligat hizmetinin yerine getirilmesi esnasında görev alan kişilerin sorumluluğuyla ilgili olarak Kanun hükümleri uygulanır. Øİdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, engelli kişilerin elektronik tebligat hizmetinden yararlanabilmeleri için mümkün olan çalışmaları yapar. ØKendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik tebligat adresi edinmeyen muhatapların MERSİS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda MERSİS’ten sorumlu kurum tarafından bildirim yapılır.