Teadustaristu teekaardi uuendamine Toivo Rim Infopev 27 02

  • Slides: 22
Download presentation
Teadustaristu teekaardi uuendamine Toivo Räim Infopäev 27. 02. 2018

Teadustaristu teekaardi uuendamine Toivo Räim Infopäev 27. 02. 2018

Ettekande kava - ESFRI teekaardi koostamise protsess ja ESFRI nimekirjas olevate taristute loomine -

Ettekande kava - ESFRI teekaardi koostamise protsess ja ESFRI nimekirjas olevate taristute loomine - Eesti teadustaristu teekaardi koostamine - Teadustaristu rahastamine

Teadustaristu = teadusinfrastruktuur Teadustaristud on vahendid (labor, aparatuur, seadmed, kollektsioonid, arhiivid, struktureeritud informatsioon või

Teadustaristu = teadusinfrastruktuur Teadustaristud on vahendid (labor, aparatuur, seadmed, kollektsioonid, arhiivid, struktureeritud informatsioon või nende kompleks) ning nende vahenditega seotud tingimused, oskusteave, meetodid, materjalid, tegevused ja teenused, mida kasutatakse teadus- ja arendustegevuses uute teadmiste loomisel, teadmiste ülekandmiseks, vahetamiseks ja/või säilitamiseks. Teadustaristud võivad olla kas ühes kindlas kohas asuvad (singlesited, nt teleskoop, sünkrotron), hajus-struktuurid (distributed, nt biopankade võrgustik), millel võib olla keskne/ühine teenus või virtuaalsed (virtual, nt andmebaasid, arhiivid) jms, millele on võimalik juurde pääseda lõppkasutaja töökohalt. “

ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructure Teadustaristu Euroopa Strateegiafoorum ESFRI on 2002.

ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructure Teadustaristu Euroopa Strateegiafoorum ESFRI on 2002. aastal loodud Euroopa Liidu teaduspoliitika loomise instrument, Euroopa Teadusruumi töögrupp, mis koosneb liikmesriikide, EL TAI raamprogrammiga assotsieerunud riikide ja Euroopa Komisjoni esindajatest. Foorumi eesmärk on toetada teadustaristute vahelist koostööd, luua ühtne tegevuskava üle. Euroopalise tähtsusega teadustaristute arendamiseks. ESFRI teekaart ESFRI koostab kokkulepitud ja tunnustatud metoodika alusel Euroopa teadusele vajalike uute teadustaristute loomise kava – teekaardi. Esimene teekaart ilmus 2006. aasta. Viimane täiendatud versioon 2016. aastal.

ESFRI Landmarks (maamärgid ? ) on ESFRI teekaardil olnud teadustaristu projektid, mis on alustanud

ESFRI Landmarks (maamärgid ? ) on ESFRI teekaardil olnud teadustaristu projektid, mis on alustanud oma tegevust, mis on rakendunud kui Euroopa Teadusruumi olulised teadustaristud. Need objektid ei pruugi olla lõplikult valmis, kuid nad on olnud ESFRI teekaardil juba 10 aastat. Nad nõuavad ka edaspidi ESFRI tähelepanu. Riiklikud teadustaristu teekaardid ESFRI eeskujul hakkasid ka liikmesriigid kasutama ESFRI-ga sarnast metoodikat oma teadustaristu riiklike prioriteetide välja selgitamiseks. Riiklikud teekaardid on ka ESFRI-le aluseks ühiste huvide välja selgitamisel.

Teekaardi eesmärk Teekaart on pikaajaline (10 -20 aasta perspektiiviga) TA&I strateegiline planeerimisvahend, mis sisaldab

Teekaardi eesmärk Teekaart on pikaajaline (10 -20 aasta perspektiiviga) TA&I strateegiline planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse taristuüksustest. Teekaardi koosseisu lülitatavad taristud võivad olla nii füüsilised objektid ja võrgustikstruktuurid kui ka liikmelisused rahvusvahelistes teadustaristu organisatsioonides. Teekaarti täiendatakse regulaarselt (hetkel 3 -aastase tsükliga), et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Teekaart 2018 nimekirja võivad kandideerida nii praegused teekaardi objektid, mille senist tegevust hinnatakse vahearuannete alusel, kui ka uued teadustaristuettepanekud.

Eesti teadustaristu teekaart Eesti jõudis oma esimese teadustaristu teekaardini 2010. aastal. Teekaardi koostamise aluseks

Eesti teadustaristu teekaart Eesti jõudis oma esimese teadustaristu teekaardini 2010. aastal. Teekaardi koostamise aluseks on võetud ESFRI teekaardi koostamise põhimõtted ja esmajoones Soome kogemused. Nii ESFRI kui ka Eesti teadustaristu teekaardi korral ei tähenda teadustaristu lülitamine teekaardi koosseisu rahastamisotsust ega reasta objekte tähtsuse järjekorda, samas on teekaart üheks sisendiks edaspidistele rahastusotsustele.

 2010 2014 Eesti E-Varamu ja kogude säilitamine ESFRI-teekaart e-Varamu Inv-Kava e-Varamu Eesti genoomikakeskus

2010 2014 Eesti E-Varamu ja kogude säilitamine ESFRI-teekaart e-Varamu Inv-Kava e-Varamu Eesti genoomikakeskus EGK BBMRI-ERIC Inv-Kava Eesti keeleressursside keskus EKRK CLARIN-ERIC Inv-Kava Eesti keskkonnaobsevatoorium KKOBS Inv-Kava; RV-Pr KKOBS Eesti teadusarvutuste infrastruktuur ETAIS Inv-Kava OMV Inv-Kava NATARC Inv-Kava NAMUR+ Inv-Kava RSKTK Inv-Kava; RV-Pr RSKTK EATRIS-ERIC Inv-Kava Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik Nanomaterjalid - Uuringud ja Rakendused Riiklik Siirdemeditsiini ja Kliiniliste Teadusuuringute Keskus Eesti kiirekanal MAX IV Sünkrotonkiirguse allikale Rahastus o-MAX IV RV-Pr o-MAX IV Eesti magnetväljade laboratoorium EML RV-Pr Eesti osalus Euroopa Sotsiaaluuringus o-ESS ESS-ERIC RV-Pr o-ESS ESS-ERIC Eesti struktuuribioloogia infrastruktuur ESI INSTRUCT Eesti PET-keskus EPK Taimebioloogia infrastruktuur TBI o-CERN o-ESSource-ERIC RV-Pr o-ESSource-ERIC o-ESA RV-Pr o-ESA o-ESO RV-Pr Laev AKKI Inv-Kava ELIXIR-EE ELIXIR Inv-Kava IMO Inv-Kava Eesti osalus Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERN) ESS - Euroopa neutrronkiirguse allikas Eesti osalus Euroopa Kosmoseagentuuris (ESA) Eesti osalus Euroopa Lõunaobservatooriumis Läänemere uurimislaev Anlüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur ELIXIR-Eluteaduste andmete teadustaristu Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium RV-Pr Inv-Kava Nano-biotehnoloogia ja mikrofabrikatsiooni keskus -liidetud NAMUR Kokku 20 5 29+6=35 M€ 18 6 19 M€

Teekaardi uuendamine Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014– 2020 „Teadmistepõhine Eesti” rakendusplaani

Teekaardi uuendamine Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014– 2020 „Teadmistepõhine Eesti” rakendusplaani aastateks 2014– 2017 ja selle lisa „Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi objektide loetelu” heakskiitmine, VV korraldus nr 377, vastu võetud 03. 09. 2014 …. 2. Haridus- ja Teadusministeeriumil korraldada kolme aasta pärast „Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi objektide loetelu” üle vaatamine ja objektide loetelu analüüs. Haridus- ja teadusministeerium delegeeris teadustaristu teekaardi uuendamise protsessi läbi viimise ja teekaardi uuendamise ettepaneku koostamise Eesti Teadusagentuurile, kiri 22. 09. 2017 nr 10 -1. 1/17/3953

ETAgi teadustaristu komisjon, moodustatud juhatuse esimehe käskkirjaga 12. 02. 2018 nr 1. 1 -4/18/16

ETAgi teadustaristu komisjon, moodustatud juhatuse esimehe käskkirjaga 12. 02. 2018 nr 1. 1 -4/18/16 Kristjan Haller Ene Ergma Jüri Engelbrecht Urmas Varblane Toomas Asser Tõnis Timmusk Ene Kadastik Toivo Räim Kaupo Reede komisjoni esimees; Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik; Tallinna Tehnikaülikool, professor; Haridus- ja Teadusministeerium, teadusosakonna asejuhataja; Haridus- ja Teadusministeerium, teadusosakonna nõunik; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, majandusarengu osakonna juhataja; Erle Rikmann Sotsiaalministeerium, teadusnõunik; Henry Kattago Riigikantselei, strateegiadirektor; Krista Aru Riigikogu liige; Oliver Väärtnõu AS Cybernetica, juhatuse esimees; Indrek Tammeaid Finsight Oy, juhataja.

Esialgne ajakava 2018 • 27. veebruar 2018: infopäev • Veebruar-mai: seniste teekaardi objektide vahearuannete

Esialgne ajakava 2018 • 27. veebruar 2018: infopäev • Veebruar-mai: seniste teekaardi objektide vahearuannete ja uute taristuobjektide ettepanekute koostamine • 4. mai 2018: vahearuannete ja uute ettepanekute esitamise tähtaeg • Mai-september: hindamine • September: uuendatud teekaardi ettepaneku esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumile • Oktoober-detsember: tutvustamine Teaduspoliitika Komisjonis ja Teadus- ja Arendusnõukogus, Vabariigi Valitsuse otsus

Korraldus • Hinnatakse: - 2014. teekaardi 18 objekti; - Uusi taotlusi teekaardi nimekirja lülitamiseks

Korraldus • Hinnatakse: - 2014. teekaardi 18 objekti; - Uusi taotlusi teekaardi nimekirja lülitamiseks (sh taotlusi taristu loomiseks Eestis kui ka Eesti liitumiseks rahvusvaheliste teadustaristutega) • Minimaalne bürokraatia ja taotleja koormamine, osaliselt eeltäidetud vormid • Kõikide hinnatavate objektide ja projektide kohta vormistatakse põhjendatud otsus

2014. a teekaardi 18 objekti vahehindamine Hinnatakse (hetkeseisu) vastavust taotlusele, täiendusi, jätkusuutlikkust 18 objekti

2014. a teekaardi 18 objekti vahehindamine Hinnatakse (hetkeseisu) vastavust taotlusele, täiendusi, jätkusuutlikkust 18 objekti Tegutsevad finantseeritud 28. 02. 18 Saavad ETAg poolt osaliselt eeltäidetud vormi 04. 05. 18 Täidetud ja kinnitatud k. 17. 00 vorm ETAgile Tegutsevad finantseerimata Ei tegutse (? ), aga kavatseb (Eeltäitmata) vorm Täidetud ja kinnitatud vorm ETAgile

2014. a teekaardi 18 objekti vahehindamine 18 objekti OK! Jääb nimekirja Küsimused, ekspertide eriarvamused

2014. a teekaardi 18 objekti vahehindamine 18 objekti OK! Jääb nimekirja Küsimused, ekspertide eriarvamused Hindamisele koos uute taotlustega Ebaperspektiivne (kui peaks nii olema)

Uued taotlused • Taotlustingimused avaldatakse peale tänast infopäeva. • Taotlusvormid: a) veidi täiendatud taotlusvorm;

Uued taotlused • Taotlustingimused avaldatakse peale tänast infopäeva. • Taotlusvormid: a) veidi täiendatud taotlusvorm; eraldi vorm Eesti-sisestele ja rahvusvahelistele objektidele, vajadusel esitatakse mõlemad; b) rahvusvaheliste objektide korral ei tähenda lülitamine teekaardi nimekirja automaatselt liitumisotsust. Liitumisprotseduur sõltub rahvusvahelisest taristust ja võib vajada ka Valitsuse või Parlamendi otsust; c) taotlus esitatakse läbi asutuse. • Taotlusi üldjuhul välisekspertiisi ei saadeta, kuid vajadusel on see võimalus olemas.

Hindamisalused I • Infrastruktuur on teaduslikult oluline ja selle töö annab lisaväärtust riigi või

Hindamisalused I • Infrastruktuur on teaduslikult oluline ja selle töö annab lisaväärtust riigi või rahvusvahelisel tasemel; pidades silmas ka asjaolu, kas see T&A infrastruktuuri objekt juba on võiks saada osaks mingist rahvusvahelisest teaduse infrastruktuurist • Infrastruktuuri investeeringukulud on suured võrreldes teiste sama valdkonna olemasolevate infrastruktuuridega; • Infrastruktuuri aastane eelarve on suur võrreldes teiste sama valdkonna infrastruktuuridega; • Infrastruktuuri kasutajatele tagatakse vajalikud tugiteenused; • Infrastruktuuri kasutab pidevalt arvestatav hulk kodu- või välismaiseid teadlasi; • On kirjeldatav juhtimisstruktuur ja personal, kes vastutab infrastruktuuril käigushoidmise, ühiskasutuse korraldamise ja/või vajalike tugiteenuste eest;

Hindamisalused II • On olemas andmed või on võimalik kirjeldada näitajad, mis näitavad infrastruktuuri

Hindamisalused II • On olemas andmed või on võimalik kirjeldada näitajad, mis näitavad infrastruktuuri kasutamise määra ja efektiivsust, näiteks teaduspublikatsioonide rakenduste, patentide, uute toodete või ettevõtmiste vormis; • Tagatakse infrastruktuurile avatud juurdepääs, ettevõtlusele ning teistele teadus- ja haridusasutustele. Siiski võidakse seada tingimusi uurimisplaani kvaliteedinõuetele ja mõistlikku tasu infrastruktuuri liikmemaksude, kulumaterjalide, tugiteenuste ja juhendamise eest; • Infrastruktuuril on lisaväärtus ärilises või tööstuslikus mõttes või avaliku hüve jaoks kas lühikeses või pikas perspektiivis. • Infrastruktuuri kasutatakse haridusotstarbel, täiendõppeks, teadlaste järelekasvu ja/või kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamisel

Hindamisalused III Lisatunnused rahvusvaheliste objektide puhul: • • • Infrastruktuuri teaduslik olulisus Eesti jaoks;

Hindamisalused III Lisatunnused rahvusvaheliste objektide puhul: • • • Infrastruktuuri teaduslik olulisus Eesti jaoks; Eesti-poolne lisaväärtus rahvusvahelises infrastruktuuris; Infrastruktuuri muu kasutus Eestis; Eesti partnerite iga-aastaste liikmemaksude summa; Eesti teadlaste kasutustasud infrastruktuuri kasutuse eest; Eesti teadlaste poolt infrastruktuuri kasutuse mahu hinnang. Lisaks iga objekti kohta: • infrastruktuuri investeeringuvajadus (ühekordne kulu) ja • opereerimiskulude plaan (iga-aastased püsikulud)

Uued taotlused OK! Ettepanek lisada teekaarti Küsimused, muudatusettepanekud Presentatsioon Küsimustele vastamine Ei soovitata

Uued taotlused OK! Ettepanek lisada teekaarti Küsimused, muudatusettepanekud Presentatsioon Küsimustele vastamine Ei soovitata

Komisjon hindab koosvaadatuna Teekaart 2014 -st hindamisele jäänud objektid + Uue taotlusvooru esitlusele kutsutud

Komisjon hindab koosvaadatuna Teekaart 2014 -st hindamisele jäänud objektid + Uue taotlusvooru esitlusele kutsutud objektid Ja otsustab kas: • • Lisada teekaardi ettepanekusse muutmata kujul Lisada teekaardi ettepanekusse muudetud-täiendatud kujul Lisada teekaardi ettepanekusse liidetuna teise(te) objektidega Mitte lisada teekaardi ettepankusse Selle tsükli positiivselt läbinud lisatakse juba otsustatud objektidele, mis kõik esitatakse ministrile kinnitamiseks. Nii tekib Teekaart 2018

Märkused • Kõigi uute ettepanekute nimetus, esitaja ja lühitutvustus pannakse üles ETAg koduleheküljele laekumise

Märkused • Kõigi uute ettepanekute nimetus, esitaja ja lühitutvustus pannakse üles ETAg koduleheküljele laekumise järjekorras • Kõik (uued ja vanad) taotlused saavad põhjendatud otsuse teekaarti lülitamise, mittelülitamise kohta või muutmisettepaneku

Tänud kuulamast!

Tänud kuulamast!