TE ARDHURAT PERSONALE NETO NOMINALE DHE REALE Lnda

  • Slides: 3
Download presentation
TE ARDHURAT PERSONALE NETO NOMINALE DHE REALE Lënda: Statistikë Klasa: XI-2 dhe XI-3 Prof.

TE ARDHURAT PERSONALE NETO NOMINALE DHE REALE Lënda: Statistikë Klasa: XI-2 dhe XI-3 Prof. Fitnete Ismaili Skripta: Statistika kl-XI / Faqe 52

 E ardhura personale neto e punëtorit shërben si burim për kënaqjen e nevojave

E ardhura personale neto e punëtorit shërben si burim për kënaqjen e nevojave të tij. Se në qfar shkalle do të mund të knaqin punëtorët nevojat e tyre nuk varet vetëm prej shumëe së të ardhurave të tyre përsonale neto por edhe prej qmimeve të të mirave dhe shërbimeve të cilat ata u shfrytezojnë në plotësimin e nevojave personale. Për këtë arsye edhe themi se e ardhura personale neto është vetëm bazë për matjen e standartit jetësor. Lypset dalluar dy nocione të të ardhurave personale: -të ardhurën personale neto nominale -të ardhurën personale neto reale E ardhura personale neto nominale paraqet shumën monetare të të ardhurës të cilën punëtori e merr. Si të ardhura personale nominale në ndermarrje paraqiten: --E ardhura personale neto (APN) individuale e secilit punëtor, e cila është evidencuar në katrorin e punëtorëve dhe në listën e pagesave të të ardhurave personale (AP). --E APN për një punëtorë, e cila percaktohet për profesione të caktuara dhe sipas grupeve të shkallës së pregaditjes profesionale. --E APN mesatare për një punëtorë, e cila si tregues i lartësisë së të AP të ndermarrjes percaktohet në nivel të ndermarrjes

 E APN reale paraqet vlerën reale të të AP, e cila matet me

E APN reale paraqet vlerën reale të të AP, e cila matet me sasim e mallrave dhe shërbimeve, të cilat punëtori mesatar mund ti blej me anë të të ardhurës së tij. për llogaritjen e saj e bëjmë në bazë të të APN nominale dhe indeksit të shpenzimeve të jeteses, ashtu që në të APN nominale të periudhës së vështruar e pjestojmë me indeksin e shpenzimeve të jetesës. Në të vërtet APN reale shpreh aftësin blerëse të të AP nominale të matur me qmimet e periudhës bazë. PYETJE Sa nocione të të ardhurave personale kemi? Qka paraqet e ardhura personale neto nominale? Kush paraqitet si e ardhur personale neto nominale në ndermarrje? Qka paraqet e ardhura personale neto reale? Qka shpreh e ardhura personale neto reale?