TAPU SCL 1 TAPU SCLNN UNSURLARI ANA SCLLER

  • Slides: 11
Download presentation
TAPU SİCİLİ 1

TAPU SİCİLİ 1

TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI • • ANA SİCİLLER 1. Tapu Kütüğü 2. Kat Mülkiyeti Kütüğü

TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI • • ANA SİCİLLER 1. Tapu Kütüğü 2. Kat Mülkiyeti Kütüğü 3. Tamamlayıcı Siciller a. Yevmiye Defteri b. Planlar c. Belgeler YARDIMCI SİCİLLER 1. Mal Sahipleri Sicili 2. Aziller Sicili 3. Düzeltmeler Sicili 4. Kamu Orta Malları Sicili

TAPU SİCİLİ SİSTEMİNE HAKİM OLAN İLKELER • Taşınmaza Sayfa Açılması İlkesi • Tescilin Sebebe

TAPU SİCİLİ SİSTEMİNE HAKİM OLAN İLKELER • Taşınmaza Sayfa Açılması İlkesi • Tescilin Sebebe Bağlılığı İlkesi • Tapu Siciline Güven İlkesi • Açıklık İlkesi

DEVLETIN SORUMLULUĞU • Tapu sicilinin taşınmazlar üzerinde kurulan ayni hakları açıklama fonksiyonunun bulunması, taşınmazların

DEVLETIN SORUMLULUĞU • Tapu sicilinin taşınmazlar üzerinde kurulan ayni hakları açıklama fonksiyonunun bulunması, taşınmazların genel olarak değerli şeyler olmaları sebebiyle gerçekle uyum içinde olmasını zorunlu kılar. Bu sebeple de modern hukuk sistemlerinde tapu sicilini tutanlar, sicildeki yanlışlıklardan da sorumlu olurlar. Ülkemizde tapu sicilinin tutulması işi, Devletin sorumluluğunda olup, tüm ciddiyet ve özene rağmen bazı durumlarda sicile eksik veya yanlış bilgilerin kaydedilmesi hak sahipleri bakımından zarara sebep olur. Bu nedenle de kanunkoyucu, TMK m. 1007’de sicildeki yolsuzluğun doğurduğu zararlardan, yine sicili tutanın yani devletin sorumlu olacağını öngörmüştür.

DEVLETİN SORUMLULUĞU • ŞARTLARI 1. Fiil 2. Hukuka Aykırılık 3. Zarar 4. İlliyet Bağı

DEVLETİN SORUMLULUĞU • ŞARTLARI 1. Fiil 2. Hukuka Aykırılık 3. Zarar 4. İlliyet Bağı

TESCİLİN HÜKMÜ • OLUMLU HÜKMÜ • OLUMSUZ HÜKMÜ • TMK 1023’ün Uygulanabilmesi İçin Gerekli

TESCİLİN HÜKMÜ • OLUMLU HÜKMÜ • OLUMSUZ HÜKMÜ • TMK 1023’ün Uygulanabilmesi İçin Gerekli Şartlar 1. Kazananın Üçüncü Kişi Olması 2. Üçüncü Kişinin Sicildeki Yolsuz Bir Tescile Dayanmış Olması 3. Üçüncü Kişinin Bir Ayni Hak Kazanmış Olması 4. Üçüncü Kişinin Ayni Hakkı İyiniyetle Kazanmış Olması 5. Tasarruf Yetkisi Dışındaki Geçerlilik Unsurlarının Mevcut Olması

KAZANANIN YOLSUZ TESCILE DAYANMIŞ OLMASI • TMK m. 1023 kapsamında taşınmazın kazanılabilmesi için sicildeki

KAZANANIN YOLSUZ TESCILE DAYANMIŞ OLMASI • TMK m. 1023 kapsamında taşınmazın kazanılabilmesi için sicildeki yolsuz tescile dayanılmış olması gerekmektedir. Kural olarak, yalnızca tapu kütüğündeki ve kat mülkiyeti kütüğündeki yolsuz tesciller bu yolla taşınmaz üzerinde ayni hak kazanılmasının dayanağı olabilir.

KAZANANIN 3. KIŞI OLMASI • Sicildeki yolsuz tescile dayanarak ayni hak kazanan kimsenin cüzi

KAZANANIN 3. KIŞI OLMASI • Sicildeki yolsuz tescile dayanarak ayni hak kazanan kimsenin cüzi halef, başka bir ifadeyle üçüncü kişi olması gerekmektedir. Tescilin dayanağını teşkil eden hukuki işlemin tarafları ve bunların külli halefleri, tapu sicilindeki yolsuz bir tescile güvenmediklerinden, üçüncü kişi sayılmazlar ve onlar lehine tescilin olumlu hükmü, yani TMK m. 1023 uygulanmaz.

3. KIŞININ AYNI HAK KAZANMASI • TMK m. 1023 kapsamında yalnızca ayni (mülkiyet hakkı

3. KIŞININ AYNI HAK KAZANMASI • TMK m. 1023 kapsamında yalnızca ayni (mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar) hak kazanımları korunur, şahsi hak kazanımları korunmaz.

KAZANANIN AYNI HAKKI IYINIYETLE KAZANMASI • Üçüncü kişinin ayni hakkı kazanırken tescilin yolsuz olduğunu

KAZANANIN AYNI HAKKI IYINIYETLE KAZANMASI • Üçüncü kişinin ayni hakkı kazanırken tescilin yolsuz olduğunu bilmemesi veya bilecek durumda olmaması gerekmektedir. Uygulamada, ayni hakkı devredenle devralanın yakın akraba ya da arkadaş olması, taşınmazın ederinden düşük bir bedelle satılması, hızla el değiştirmesi gibi durumlarda kazananın kötüniyetli olduğuna ilişkin karinenin bulunduğu kabul edilmektedir.

TASARRUF YETKISI DIŞINDAKI GEÇERLILIK KOŞULLARININ SOMUT OLAYDA VAR OLMASI • TMK m. 1023, yalnızca

TASARRUF YETKISI DIŞINDAKI GEÇERLILIK KOŞULLARININ SOMUT OLAYDA VAR OLMASI • TMK m. 1023, yalnızca tasarruf yetkisinin yokluğunu gidermektedir. Dolayısıyla, ayni hak kazanımının korunması için, tasarrufta bulunanın yetkisinin olmaması dışındaki tüm geçerlilik koşullarının bulunması gerekmektedir.