Tap oc KIEM TRA BAI CU Tap oc

  • Slides: 23
Download presentation

Taäp ñoïc KIEÅM TRA BAØI CUÕ

Taäp ñoïc KIEÅM TRA BAØI CUÕ

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG 1. Luyeän ñoïc -

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG 1. Luyeän ñoïc - Trôï giuùp - Söûng soát - Ngaân quyõ - Thu hoaïch 2. Tìm hieåu baøi

O NG ÑOÃ ÑÌNH THIEÄN KHI ÑANG DU HOÏC TAÏI PHAÙP

O NG ÑOÃ ÑÌNH THIEÄN KHI ÑANG DU HOÏC TAÏI PHAÙP

Ñoàng Ñoâng Döông

Ñoàng Ñoâng Döông

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG 1. Luyeän ñoïc -

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG 1. Luyeän ñoïc - Trôï giuùp - Söûng soát - Ngaân quyõ - Thu hoaïch 2. Tìm hieåu baøi - Taøi trôï - Nhaø tö saûn - Ñoàn ñieàn - Toå chöùc - Ñoàng Ñoâng Döông - Tay hoøm chìa khoùa

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG 1. Nhöõng ñoùng goùp

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG 1. Nhöõng ñoùng goùp to lôùn vaø lieân tuïc cuûa oâng Ñoã Ñình Thieän qua caùc thôøi kì: a) Tröôùc Caùch maïng: UÛng hoä quyõ Ñaûng 3 vaïn ñoàng Ñoâng Döông b) Khi Caùch maïng thaønh coâng

Caûnh naïn ñoùi naêm 1945

Caûnh naïn ñoùi naêm 1945

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG 1. Nhöõng ñoùng goùp

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG 1. Nhöõng ñoùng goùp to lôùn vaø lieân tuïc cuûa oâng Ñoã Ñình Thieän qua caùc thôøi kì: a) Tröôùc Caùch maïng: UÛng hoä quyõ Ñaûng 3 vaïn ñoàng Ñoâng Döông b) Khi Caùch maïng thaønh coâng UÛng hoä 64 laïng vaøøng, 10 vaïn ñoàng Ñoâng Döông c) Trong khaùng chieán UÛng hoä caùn boä, boä ñoäi khu II haøng traêm taán thoùc. d) Sau khi hoøa bình laäp laïi

Căn cứ Chi Nê (Lạc Thủy – Hòa Bình) và nhà máy in tiền

Căn cứ Chi Nê (Lạc Thủy – Hòa Bình) và nhà máy in tiền (ảnh tư liệu do ông Đỗ Long Vân, con trai út của nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện cung cấp)

“Tôø bạc Cụ Hồ" có mệnh giá 100 đồng, loại tiền giấy đầu tiên

“Tôø bạc Cụ Hồ" có mệnh giá 100 đồng, loại tiền giấy đầu tiên của nước ta được in tại xưởng in tiền đặt tại căn cứ Chi Nê của ông Đỗ Đình Thiện.

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG 1. Nhöõng ñoùng goùp

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG 1. Nhöõng ñoùng goùp to lôùn vaø lieân tuïc cuûa oâng Ñoã Ñình Thieän qua caùc thôøi kì: a) Tröôùc Caùch maïng: UÛng hoä quyõ Ñaûng 3 vaïn ñoàng Ñoâng Döông b) Khi Caùch maïng thaønh coâng UÛng hoä 64 laïng vaøøng, 10 vaïn ñoàng Ñoâng Döông c) Trong khaùng chieán UÛng hoä caùn boä, boä ñoäi khu II haøng traêm taán thoùc. d) Sau khi hoøa bình laäp laïi Hieán ñoàn ñieàn Chi Neâ maøu môõ cho Nhaø nöôùc

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG Choïn yù maø em

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG Choïn yù maø em cho laø ñuùng nhaát veà noäi dung baøi “Nhaø taøi trôï ñaëc bieät cuûa Caùch maïng” a) Ca ngôïi tinh thần duõng caûm cuûa oâng Ñoã Ñình Thieän. b) Bieåu döông nhaø tö saûn yeâu nöôùc Ñoã Ñình Thieän đaõ uûng hoä vaø taøi trôï tieàn cuûa cho Caùch maïng. b) c) Ca ngôïi söï thoâng minh cuûa oâng Ñoã Ñình Thieän.

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG 1. Luyeän ñoïc -

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG 1. Luyeän ñoïc - Trôï giuùp - Söûng soát - Ngaân quyõ - Thu hoaïch Noäi dung: 2. Tìm hieåu baøi - Taøi trôï - Nhaø tö saûn - Ñoàn ñieàn - Toå chöùc - Ñoàng Ñoâng Döông - Tay hoøm chìa khoùa Bieåu döông nhaø tö saûn yeâu nöôùc Ñoã Ñình Thieän ñaõ uûng hoä vaø taøi trôï tieàn cuûa cho Caùch maïng.

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG Qua bài học này,

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG Qua bài học này, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của một người công dân với đất nước?

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG Luyeän ñoïc dieãn caûm

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG Luyeän ñoïc dieãn caûm Vôùi loøng nhieät thaønh yeâu nöôùc, ngay töø tröôùc Caùch trôï giuùp lôùn maïng, oâng Thieän ñaõ coù nhöõng trôï giuùp to lôùn veà taøito chính cho toå chöùc. Naêm 1943, thoâng qua ñoàng chí Nguyeãn Löông Baèng, oâng göûi uûng hoä quyõ Ñaûng 3 vaïn ñoàng Ñoâng Döông. uûng hoä Soá tieàn naøy 3 laøm vaïn ngöôøi ñoàng giöõ “tay hoøm chìa khoùa” cuûa Ñaûng khoâng khoûi xuùc ñoäng vaø söûng soát, bôûi luùc baáy giôø, ngaân quyõ cuûa Ñaûngxuùc chæñoäng coøn coù. . söûng. 24 soát ñoàng. 24 ñoàng

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG Qua bài học này,

Taäp ñoïc NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG Qua bài học này, em biết thêm được điều gì?