TAP LAM VAN LP 4 NHIET LIET CHAO

  • Slides: 23
Download presentation
TAÄP LAØM VAÊN LÔÙP 4

TAÄP LAØM VAÊN LÔÙP 4

NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY CO VAØO THAÊM LÔÙP

NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY CO VAØO THAÊM LÔÙP

Taäp laøm vaên THEÁ NAØO LAØ MIE U TAÛ

Taäp laøm vaên THEÁ NAØO LAØ MIE U TAÛ

Hoaït ñoäng 1 : Nhaän xeùt – ghi nhôù Hoaït ñoäng 2 : Luyeän

Hoaït ñoäng 1 : Nhaän xeùt – ghi nhôù Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá

HOAÏT ÑOÄNG 1 Nhaän xeùt – ghi nhôù

HOAÏT ÑOÄNG 1 Nhaän xeùt – ghi nhôù

1/ Ñoaïn vaên sau mieâu taû nhöõng söï vaät naøo ? Tröôùc maët toâi,

1/ Ñoaïn vaên sau mieâu taû nhöõng söï vaät naøo ? Tröôùc maët toâi, moät caây soài cao lôùn toaøn thaân phuû ñaày laù ñoû. Beân caïnh ñoù, nhö ñeå toân theâm maøu ñoû choùi loïi kia laïi laø maøu vaøng röïc rôõ cuûa maáy caây côm nguoäi. Moät laøn gioù rì raøo chaïy qua, nhöõng chieác laù raäp rình lay ñoäng nhöõng ñoám löûa vaøng löûa ñoû baäp buøng chaùy. Toâi reõ laù, nheï nhaøng mang theo moät laïch nöôùc ñeå ñeán caïnh caây soøi. Nöôùc roùc raùch chaûy luùc tröôøn leân maáy taûng ñaù traéng, luùc luoàn döôùi maáy goác caây aåm muïc

1/ Ñoaïn vaên sau mieâu taû nhöõng söï vaät naøo ? Söï vaät ñöôïc

1/ Ñoaïn vaên sau mieâu taû nhöõng söï vaät naøo ? Söï vaät ñöôïc mieâu taû : a) Caây soøi b) Caây côm nguoäi c)d) Caâysoøi, caâycôm cômnguoäi, nguoäilaïch nöôùc d) Caây soøi, caây côm nguoäi, laïch nöôùc

Cây sòi

Cây sòi

Cây cơm nguội

Cây cơm nguội

THAÛO LUAÄN NHOÙM 2/ Vieát vaøo baûng nhöõng ñieàu em hình dung ñöôïc veà

THAÛO LUAÄN NHOÙM 2/ Vieát vaøo baûng nhöõng ñieàu em hình dung ñöôïc veà caùc söï vaät treân theo lôøi mieâu taû : TT Teân söï vaät 1 caây soøi 2 caây côm nguoäi 3 laïch nöôùc Hình daùng cao, lôùn Maøu saéc Chuyeån ñoäng Tieáng ñoäng laù ñoû choùi loïi laù raäp rình lay ñoäng nhöõng ñoám löûa ñoû laù vaøng röïc rôõ laù raäp rình lay ñoäng nhöõng ñoám löûa vaøng tröôøn leân maáy taûng ñaù, luoàn döôùi maáy ooác caây aåm muïc roùc raùch (chaûy)

- Qua nhöõng neùt mieâu taû treân, em thaáy taùc giaû ñaõ quan saùt

- Qua nhöõng neùt mieâu taû treân, em thaáy taùc giaû ñaõ quan saùt söï vaät baèng nhöõng giaùc quan naøo ? - Muoán mieâu taû söï vaät, ngöôøi vieát phaûi laøm gì ? - Theá naøo laø mieâu taû ?

Ghi nhôù Mieâu taû laø veõ laïi baèng lôøi nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät

Ghi nhôù Mieâu taû laø veõ laïi baèng lôøi nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät cuûa caûnh, cuûa ngöôøi, cuûa vaät ñeå giuùp ngöôøi nghe, ngöôøi ñoïc hình dung ñöôïc caùc ñoái töôïng aáy.

HOAÏT ÑOÄNG 2 Luyeän taäp :

HOAÏT ÑOÄNG 2 Luyeän taäp :

1/ Tìm nhöõng caâu vaên mieâu taû trong truyeän Chuù Ñaát Nung

1/ Tìm nhöõng caâu vaên mieâu taû trong truyeän Chuù Ñaát Nung

Tìm nhöõng caâu vaên mieâu taû trong truyeän Chuù Ñaát Nung Ñoù laø moät

Tìm nhöõng caâu vaên mieâu taû trong truyeän Chuù Ñaát Nung Ñoù laø moät chaûng kò só raát baûnh, cöôõi ngöïa tía, daây cöông vaø moät naøng coâng chuùa maët traéng, ngoài trong maùi laàu son.

2/ Ñoïc trích ñoaïn baøi thô Möa (saùch Tieáng Vieät 4, taäp 1, trang

2/ Ñoïc trích ñoaïn baøi thô Möa (saùch Tieáng Vieät 4, taäp 1, trang 141). Em thích nhöõng hình aûnh naøo trong ñoaïn trích, haõy vieát moät, hai caâu mieâu taû moät trong nhöõng hình aûnh ñoù

HOAÏT ÑOÄNG 3 Cuûng coá :

HOAÏT ÑOÄNG 3 Cuûng coá :

Cuûng coá : Choïn baûng a, b, c, d tröôùc yù traû lôøi ñuùng

Cuûng coá : Choïn baûng a, b, c, d tröôùc yù traû lôøi ñuùng : 1/ Muoán mieâu taû söï vaät ngöôøi vieát phaûi laøm gì ? a) Quan saùt baèng maét d)b)Quan saùt kó baèng ñoái töôïng Quan tai baèng nhieàu giaùc quan c) Quan saùt kó ñoái töôïng baèng maét, baèng tai d) Quan saùt kó ñoái töôïng baèng nhieàu giaùc quan

Cuûng coá : Choïn baûng a, b, c, d tröôùc yù traû lôøi ñuùng

Cuûng coá : Choïn baûng a, b, c, d tröôùc yù traû lôøi ñuùng : 2/ Theá naøo laømieâu taû ? a) Mieâu taû laø keå laïi söï vaät c) Mieâu taû laø veõ laïi baèng lôøi nhöõng ñaët ñieåm noåi baät cuûa caûnh, cuûa ngöôøi, cuûataû vaätlaø veõ laïi söï vaät b) Mieâu c) Mieâu taû laø veõ laïi baèng lôøi nhöõng ñaët ñieåm noåi baät cuûa caûnh, cuûa ngöôøi, cuûa vaät d) Caû a), b), c) ñeàu ñuùng

Daêïn doø : - Taäp quan saùt moät caûnh vaät treân ñöôøng em tôùi

Daêïn doø : - Taäp quan saùt moät caûnh vaät treân ñöôøng em tôùi tröôøng. - Chuaån bò cho baøi : Caáu taïo baøi vaên mieâu taû ñoà vaät.