TAKLIMAT UMUM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH SEMAKAN 2017

  • Slides: 71
Download presentation
TAKLIMAT UMUM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (SEMAKAN 2017) DAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH Bahagian

TAKLIMAT UMUM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (SEMAKAN 2017) DAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM KEBANGSAAN TAFSIRAN KURIKULUM KEBANGSAAN MENGIKUT PERATURAN- PERATURAN PENDIDIKAN ( KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997 DI

KURIKULUM KEBANGSAAN TAFSIRAN KURIKULUM KEBANGSAAN MENGIKUT PERATURAN- PERATURAN PENDIDIKAN ( KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997 DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550) “… suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan” Peneraju Pendidikan Negara

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

KURIKULUM KEBANGSAAN Gagasan Y. A. B. Perdana Menteri (2006) mengesyorkan supaya sistem pendidikan negara

KURIKULUM KEBANGSAAN Gagasan Y. A. B. Perdana Menteri (2006) mengesyorkan supaya sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Penghasilan pelajar celik minda Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-Bab Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM KEBANGSAAN TERAS KE-2 PIPP 2006 -2010 Dasar Matlamat Membangunkan modal insan yang mempunyai

KURIKULUM KEBANGSAAN TERAS KE-2 PIPP 2006 -2010 Dasar Matlamat Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM KEBANGSAAN KEPUTUSAN DASAR KPM Kurikulum Kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang

KURIKULUM KEBANGSAAN KEPUTUSAN DASAR KPM Kurikulum Kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Peneraju Pendidikan Negara

ASAS PEMBANGUNAN KURIKULUM Selaras syor: 6 ASPIRASI MURID KEMAHIRAN ABAD KE-21 PERPADUAN DAN KEHARMONIAN

ASAS PEMBANGUNAN KURIKULUM Selaras syor: 6 ASPIRASI MURID KEMAHIRAN ABAD KE-21 PERPADUAN DAN KEHARMONIAN KAUM KEMAHIRAN KOMUNIKASI Peneraju Pendidikan Negara

6 ASPIRASI MURID PPPM Peneraju Pendidikan Negara

6 ASPIRASI MURID PPPM Peneraju Pendidikan Negara

CIRI-CIRI KEMAHIRAN BERFIKIR KOMUNIKASI KERJA SEPASUKAN KEPIMPINAN FLEKSIBEL BERINISIATIF DAN TERARAH KENDIRI TEKNOLOGI MAKLUMAT

CIRI-CIRI KEMAHIRAN BERFIKIR KOMUNIKASI KERJA SEPASUKAN KEPIMPINAN FLEKSIBEL BERINISIATIF DAN TERARAH KENDIRI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KEUSAHAWANAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT KEBOLEHAN MENYESUAIKAN DIRI BPK (2014). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Aplikasi Di Sekolah, KPM Peneraju Pendidikan Negara

KONSTRUK UTAMA BAGI PERPADUAN 2 3 1 Menerima Kepelbagaian : Murid yang berbeza kaum

KONSTRUK UTAMA BAGI PERPADUAN 2 3 1 Menerima Kepelbagaian : Murid yang berbeza kaum boleh bersikap terbuka, bertoleransi, percaya dan sanggup bekerjasama walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa. Menghormati Kepelbagaian : : Murid yang berbeza kaum mengamalkan sikap atau tingkahlaku yang berhemah tinggi, menghargai dan prihatin terhadap kaum lain walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa. Mengurus Kepelbagaian : Murid yang berbeza kaum mengamalkan sikap atau tingkahlaku yang amanah, adil dan rasional walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa. Peneraju Pendidikan Negara

KEMAHIRAN KOMUNIKASI Murid menguasai sekurang-kurangnya 3 bahasa untuk berkomunikasi secara berkesan dan mampu bersaing

KEMAHIRAN KOMUNIKASI Murid menguasai sekurang-kurangnya 3 bahasa untuk berkomunikasi secara berkesan dan mampu bersaing di peringkat global Peneraju Pendidikan Negara

PROFIL MURID 6 ASPIRASI MURID KEMAHIRAN ABAD KE-21 PERPADUAN DAN KEHARMONIAN KAUM KEMAHIRAN KOMUNIKASI

PROFIL MURID 6 ASPIRASI MURID KEMAHIRAN ABAD KE-21 PERPADUAN DAN KEHARMONIAN KAUM KEMAHIRAN KOMUNIKASI 2/28/2021 • • • Berdaya Tahan Pemikir Mahir Berkomunikasi Kerja Sepasukan Bersifat Ingin Tahu Berprinsip Bermaklumat Prihatin Patriotik Peneraju Pendidikan Negara

PERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) • KPK, KBSR & KBSM Semakan

PERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) • KPK, KBSR & KBSM Semakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) KSPK (Semakan 2017), KSSR (Semakan 2017), Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) 2017 2011 2010 2003 Peneraju Pendidikan Negara

TRANSFORMASI KURIKULUM

TRANSFORMASI KURIKULUM

HASRAT PENDIDIKAN KURIKULUM KEBANGSAAN Murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi

HASRAT PENDIDIKAN KURIKULUM KEBANGSAAN Murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi • Berilmu Pengetahuan • Berketrampilan • Percaya kepada Tuhan • Berakhlak Mulia • Berkeyakinan • Murid yang Berdikari Global Player • Kemahiran Berfikir Aras Tinggi • Daya Saing • Daya Tahan • Kemahiran Berkomunikasi • Jati Diri Warga Negara Bertanggungjawab TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • • • Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Wawasan 2020 Rangka Rancangan Jangka Panjang Cabaran Abad Ke-21 Model Baru Ekonomi (MBE) PPPM 2013 -2025 Teori Pembelajaran 4 Pillars of Education (UNESCO) Sumber ilmu yang muktabar • Berbudi • Bersatu padu • Patriotik • Adil • Penyayang • Berbakti Pekerja Berilmu Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi • Pencipta Teknologi • Belajar Sepanjang Hayat • • Peneraju Pendidikan Negara

TRANSFORMASI KURIKULUM KEBANGSAAN BAHAN KERANGKA ORGANISASI KANDUNGAN PENGURUSAN KURIKULUM PENTAKSIRAN PEDAGOGI PERUNTUKAN MASA Peneraju

TRANSFORMASI KURIKULUM KEBANGSAAN BAHAN KERANGKA ORGANISASI KANDUNGAN PENGURUSAN KURIKULUM PENTAKSIRAN PEDAGOGI PERUNTUKAN MASA Peneraju Pendidikan Negara

KERANGKA KSSR KURIKULUM KEBANGSAAN Peneraju Pendidikan Negara

KERANGKA KSSR KURIKULUM KEBANGSAAN Peneraju Pendidikan Negara

KERANGKA KSSM Komunikasi Sains & Teknologi • Penguasaan kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan

KERANGKA KSSM Komunikasi Sains & Teknologi • Penguasaan kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi dalam kehidupan seharian serta melengkapkan diri ke arah alam kerjaya • Penguasaan ilmu sains, matematik dan teknologi • Pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran sains, matematik dan teknologi secara bertanggungjawab dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai dalam sains, matematik dan teknologi Kerohanian, Sikap & Nilai • Penghayatan amalan agama, sikap dan nilai murni dalam kehidupan • Peningkatan kepatuhan kepada Tuhan secara berterusan dalam kehidupan seharian • Pembentukan insan berakhlak mulia, berintegriti dan akauntabiliti INSAN SEIMBANG Perkembangan Fizikal & Estetika • Pengaplikasian pengetahuan, kemahiran serta amalan nilai dalam jasmani dan kesihatan bagi mencapai kesejahteraan diri • Pengaplikasian daya imaginasi, bakat, apresiasi, kreativiti dan inovasi dalam hasil karya Kemanusiaan Keterampilan Diri • Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum • Penghayatan nilai positif (harga diri dan keyakinan diri) • Penonjolan potensi, kemahiran yang ada pada diri dan daya kreatif • Membina perhubungan yang bermakna dengan individu dan masyarakat • Pembinaan warganegara untuk abad ke-21 • Penguasaan ilmu dan pengetahuan mengkonsepsi • Perkembangan kemahiran intelektual • Penghayatan nilai asas demokrasi • Pembinaan kemahiran menyelesaikan masalah Peneraju Pendidikan Negara

PEMBAHARUAN KURIKULUM KANDUNGAN ASPEK KURIKULUM Penambahbaikan kandungan mengikut trend global dan tanda aras antarabangsa

PEMBAHARUAN KURIKULUM KANDUNGAN ASPEK KURIKULUM Penambahbaikan kandungan mengikut trend global dan tanda aras antarabangsa PEDAGOGI PENTAKSIRAN Pendekatan pembelajaran secara mendalam, kontekstual dan berkesan Perkembangan pembelajaran murid ditaksir secara berterusan Peneraju Pendidikan Negara

Computational Thinking Pendidikan Tanpa Sempadan Literasi Kewangan TREND GLOBAL Sustainable Development Trend Global Kelestarian

Computational Thinking Pendidikan Tanpa Sempadan Literasi Kewangan TREND GLOBAL Sustainable Development Trend Global Kelestarian Global Peningkatan Kreativiti Design Thinking Peneraju Pendidikan Negara

Kajian oleh Pearson berkaitan kurikulum mata pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains – Malaysia,

Kajian oleh Pearson berkaitan kurikulum mata pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains – Malaysia, UK dan Singapura ANTARA TANDA ARAS ANTARABANGSA ICHPER-SD menjadi rujukan dalam membangunkan kurikulum Pendidikan Jasmani CEFR – menjadi rujukan dalam membangunkan kurikulum Bahasa Inggeris Kerangka kerja TIMSS dan PISA Peneraju Pendidikan Negara

PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM Pembelajaran secara mendalam: • membolehkan murid mendapat pengalaman bermakna dan memperoleh

PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM Pembelajaran secara mendalam: • membolehkan murid mendapat pengalaman bermakna dan memperoleh kefahaman yang tinggi; • menggunakan pendekatan inkuiri melalui aktiviti seperti pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan pendekatan STEM, ke arah penyelesaian masalah dan membuat keputusan. KBAT diaplikasikan dalam p&p semasa melaksanakan pembelajaran secara mendalam. (rujuk grafik pada slaid berikutnya) Peneraju Pendidikan Negara

PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM Aplikasi KBAT melalui Pendekatan Inkuiri • Pembelajaran berasaskan masalah • Pembelajaran

PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM Aplikasi KBAT melalui Pendekatan Inkuiri • Pembelajaran berasaskan masalah • Pembelajaran berasaskan projek • Pendekatan STEM, dll. Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan Peneraju Pendidikan Negara

Pelibatan Penerokaan Penerangan PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI Pengembangan Penilaian Peneraju Pendidikan Negara 24

Pelibatan Penerokaan Penerangan PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI Pengembangan Penilaian Peneraju Pendidikan Negara 24

Ciri-Ciri Pembelajaran Berasaskan Projek • Membolehkan cara pembelajaran yang pelbagai • Guru sebagai fasilitator

Ciri-Ciri Pembelajaran Berasaskan Projek • Membolehkan cara pembelajaran yang pelbagai • Guru sebagai fasilitator • Persekitaran yang bebas dalam membuat pilihan berkaitan pembelajaran • Mengintegrasi pengetahuan dengan aktiviti • Menggalakkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi • Dijalankan secara individu atau secara berkumpulan • Menggunakan kaedah pengalaman ‘handson’ • Memberi pemahaman yang tinggi • Boleh dirujuk oleh semua pelajar • Melibatkan pelbagai mod komunikasi • Projek menggalakkan pembelajaran yang bermakna dengan menghubungkan yang baharu dengan yang lama • Pembelajaran merentasi kurikulum • Interaksi guru – murid yang berupa bimbingan dan perundingan pada setiap tahap proses • Guru perlu menjelaskan prosedur pelaksanaan yang lengkap • Sesuai dengan murid dan kurikulum • Berasaskan kemahiran, pengetahuan, pengalaman dan kebolehan murid Peneraju Pendidikan Negara

SEBAGAI BIDANG PEMBELAJARAN • Bidang yang terdiri daripada Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik SEBAGAI

SEBAGAI BIDANG PEMBELAJARAN • Bidang yang terdiri daripada Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik SEBAGAI PAKEJ MATA PELAJARAN SEBAGAI PENDEKATAN P&P • Laluan pembelajaran yang menawarkan pakej mata pelajaran elektif STEM • Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM Peneraju Pendidikan Negara

KONSEP STEM DALAM KURIKULUM Pengaplikasian pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM menerusi p&p STEM untuk

KONSEP STEM DALAM KURIKULUM Pengaplikasian pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM menerusi p&p STEM untuk menyelesaikan masalah dalam konteks kehidupan harian, masyarakat dan alam sekitar ke arah membudayakan Amalan STEM ALAM SEKITAR KEHIDUPAN HARIAN Pengetahuan Pembudayaan AMALAN STEM P&P STEM Kemahiran Nilai MASYARAKAT TEMPATAN DAN GLOBAL Peneraju Pendidikan Negara

Amalan STEM Menyoal dan mengenalpasti masalah Membangunkan dan menggunakan model Merancang dan menjalankan penyiasatan

Amalan STEM Menyoal dan mengenalpasti masalah Membangunkan dan menggunakan model Merancang dan menjalankan penyiasatan Menganalisis dan mentafsir data Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran komputasi Menjelaskan dan merekabentuk penyelesaian Melibatkan diri dalam perbahasan, dan perbincangan dengan berdasarkan eviden Peneraju Pendidikan Negara

ELEMEN UTAMA KBAT Kurikulum Pedagogi Pentaksiran Keupayaan mengaplikasi • PENGETAHUAN • KEMAHIRAN • NILAI

ELEMEN UTAMA KBAT Kurikulum Pedagogi Pentaksiran Keupayaan mengaplikasi • PENGETAHUAN • KEMAHIRAN • NILAI ELEMEN SOKONGAN Kokurikulum Sokongan Komuniti & Swasta Bina Upaya Sumber Membuat penaakulan & refleksi • Menyelesaikan masalah • Membuat keputusan • Berinovasi • Berupaya mencipta sesuatu Peneraju Pendidikan Negara

TAHAP KBAT PEMIKIRAN Mencipta Menilai Menganalisis PENERANGAN Menghasilkan idea atau produk atau kaedah kreatif

TAHAP KBAT PEMIKIRAN Mencipta Menilai Menganalisis PENERANGAN Menghasilkan idea atau produk atau kaedah kreatif dan inovatif Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Memahami Mengingat semula maklumat dan boleh menjelaskan idea dan konsep Mengingati Mengingat semula maklumat, fakta atau konsep KBAR Peneraju Pendidikan Negara

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH 1 Proses P&P yang menggunakan pelbagai pendekatan/ strategi 2 3 4

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH 1 Proses P&P yang menggunakan pelbagai pendekatan/ strategi 2 3 4 Pentaksiran menerusi pelbagai instrumen dan pertimbangan profesional bagi menetapkan Tahap Penguasaan Merekod kemajuan murid Pelaporan Tahap Penguasaan murid Peneraju Pendidikan Negara

TAHAP PENGUASAAN Kriteria pencapaian yang berasaskan setiap kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran yang

TAHAP PENGUASAAN Kriteria pencapaian yang berasaskan setiap kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan Peneraju Pendidikan Negara

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN SECARA UMUM TAFSIRAN 1 Murid tahu perkara asas atau

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN SECARA UMUM TAFSIRAN 1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. 2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. 3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. 4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. 5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif. 6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi. Peneraju Pendidikan Negara

Tidak secara dalam talian Menggunakan aplikasi Ms Excel PELAPORAN TAHAP PENCAPAIAN MURID Rekod disimpan

Tidak secara dalam talian Menggunakan aplikasi Ms Excel PELAPORAN TAHAP PENCAPAIAN MURID Rekod disimpan di sekolah untuk tindak susul Pelaporan kepada pihak berkepentingan 1 2 3 Guru perlu membuat pentaksiran apabila lengkap mengajar satu kelompok Standard Kandungan dan Pembelajaran 4 Peneraju Pendidikan Negara

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) – KSSR ELEMEN MERENTAS KURIKULUM KSSR (20112016) Bahasa Sains dan

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) – KSSR ELEMEN MERENTAS KURIKULUM KSSR (20112016) Bahasa Sains dan Teknologi Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme Nilai Murni Keusahawanan Kreativiti dan Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi KSSR (Semakan 2017) Bahasa Sains dan Teknologi Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme Nilai Murni Keusahawanan Kreativiti dan Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran Asas • Aplikasi Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Pendidikan Kewangan Kelestarian Global • Penggunaan dan Pengeluaran Lestari • Kewarganegaraan Global • Perpaduan Pendidikan Kewangan Peneraju Pendidikan Negara

Teknologi Maklumat & Komunikasi MODUL TAMBAHAN Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (KSSR) Kelestarian Global Pendidikan

Teknologi Maklumat & Komunikasi MODUL TAMBAHAN Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (KSSR) Kelestarian Global Pendidikan Kewangan Peneraju Pendidikan Negara

KBSM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) – KSSM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Bahasa Sains dan Teknologi

KBSM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) – KSSM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Bahasa Sains dan Teknologi Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) KSSM Nilai Murni Keusahawanan Kreativiti dan Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (Modul) Pendidikan Kewangan (Modul) Kelestarian Global • Penggunaan dan Pengeluaran Lestari • Kewarganegaraan Global • Perpaduan (Modul) Peneraju Pendidikan Nega

DOKUMEN KURIKULUM

DOKUMEN KURIKULUM

Dokumen Kurikulum KSPK, KSSR & KSSM KBSR & KBSM Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan

Dokumen Kurikulum KSPK, KSSR & KSSM KBSR & KBSM Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Peneraju Pendidikan Negara

MENGAPA STANDARD? Ekuiti dan Kualiti Semua murid perlu diberi pendidikan yang sama dan berkualiti

MENGAPA STANDARD? Ekuiti dan Kualiti Semua murid perlu diberi pendidikan yang sama dan berkualiti Akauntabiliti Pentadbir dan guru memastikan murid melepasi piawaian standard yang ditetapkan Skema dan piawai pengukuran Pengetahuan dan kemahiran perlu diukur dengan jelas Peneraju Pendidikan Negara

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) APA MENGAPA • Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) APA MENGAPA • Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. • Membantu untuk memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam proses P&P. • Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi (SPi). BAGAIMANA • Guru melaksanakan P&P dan menjalankan pentaksiran dengan merujuk satu dokumen sahaja. • Guru mentaksir perkembangan dan pencapaian murid melalui Standard Prestasi. Peneraju Pendidikan Negara

STANDARD DALAM DSKP Standard Kandungan Standard Pembelajaran Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut

STANDARD DALAM DSKP Standard Kandungan Standard Pembelajaran Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Standard Prestasi Satu set kriteria yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai. Peneraju Pendidikan Negara

Contoh DSKP Sains Tahun 1 Peneraju Pendidikan Negara

Contoh DSKP Sains Tahun 1 Peneraju Pendidikan Negara

Contoh DSKP Sains Tahun 1 Contoh DSKP Geografi Tingkatan 1 Peneraju Pendidikan Negara

Contoh DSKP Sains Tahun 1 Contoh DSKP Geografi Tingkatan 1 Peneraju Pendidikan Negara

MATA PELAJARAN KSSR (SEMAKAN 2017) KSSM

MATA PELAJARAN KSSR (SEMAKAN 2017) KSSM

KSSR (Semakan 2017) BIL. MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN & PERUNTUKAN WAKTU TAHAP I

KSSR (Semakan 2017) BIL. MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN & PERUNTUKAN WAKTU TAHAP I KSSR (Semakan 2017) TAHAP I MINIMUM JAM SETAHUN SK SJK 1 2 3 4 5 6 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral Sains 192 160 96 96 48 160 80 192 96 64 48 7 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 48 48 8 Pendidikan Kesenian 48 48 SK SJK 48 - 16 16 752 MATA PELAJARAN TAMBAHAN 9 B. Arab/ B. Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/ B. Kadazandusun/ B. Semai Perhimpunan JUMLAH JAM SEMINGGU Peneraju Pendidikan Negara

KSSR (Semakan 2017) MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU TAHAP II BIL. MATA PELAJARAN &

KSSR (Semakan 2017) MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU TAHAP II BIL. MATA PELAJARAN & PERUNTUKAN WAKTU TAHAP II KSSR (Semakan 2017) MATA PELAJARAN TERAS 1 Bahasa Melayu 2 Bahasa Inggeris 3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil 4 Matematik 5 Sains 6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 7 Sejarah 8 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 9 Pendidikan Kesenian 10 Reka Bentuk dan Teknologi MATA PELAJARAN TAMBAHAN 11 B. Arab/ B. Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/ B. Kadazandusun/ B. Semai Perhimpunan JUMLAH JAM SEMINGGU TAHAP II MINIMUM JAM SETAHUN SJK SK 160 128 160 96 96 64 64 96 80 32 32 48 48 32 32 SJK SK 48 16 16 800

KSSR (Semakan 2017) BIL. MATA PELAJARAN TERAS * Kurikulum Suaian 1 Bahasa Melayu 2

KSSR (Semakan 2017) BIL. MATA PELAJARAN TERAS * Kurikulum Suaian 1 Bahasa Melayu 2 Bahasa Inggeris 3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil 4 Matematik 5 Sains 6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani* dan Pendidikan Kesihatan 7 8 Pendidikan Kesenian 9 Sejarah 10 Reka Bentuk & Teknologi* 11 Kemahiran Asas Individu Ketidakupayaan Penglihatan MATA PELAJARAN TAMBAHAN B. Arab/ B. Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/ 12 B. Kadazandusun/ B. Semai Perhimpunan JUMLAH JAM SEMINGGU MINIMUM JAM SETAHUN TAHAP I 192 160 96 48 32 32 TAHAP II 32 32 16 752 16 800 160 96 64 96 48 32 32 TAHAP II

KSSR (Semakan 2017) BIL. * Kurikulum Suaian MATA PELAJARAN TERAS 1 Bahasa Melayu* 2

KSSR (Semakan 2017) BIL. * Kurikulum Suaian MATA PELAJARAN TERAS 1 Bahasa Melayu* 2 Bahasa Inggeris* 3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil 4 Matematik 5 Sains 6 Pendidikan Islam*/ Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 7 8 Pendidikan Kesenian 9 Sejarah 10 Reka Bentuk & Teknologi 11 Bahasa Isyarat Komunikasi Perhimpunan JUMLAH JAM SEMINGGU MINIMUM JAM SETAHUN TAHAP I 160 96 48 80 48 48 96 16 752 TAHAP II 160 96 64 96 48 32 32 32 64 16 800 Peneraju Pendidikan Nega

KSSR (Semakan 2017) BIL. * Kurikulum Suaian MATA PELAJARAN TERAS Asas 3 M 1

KSSR (Semakan 2017) BIL. * Kurikulum Suaian MATA PELAJARAN TERAS Asas 3 M 1 Bahasa Melayu 2 Bahasa Inggeris 3 Matematik 4 Pengurusan Kehidupan 5 Pendidikan Islam / Pendidikan Moral 6 Pendidikan Jasmani 7 Pendidikan Jasmani & Kesihatan 8 Pendidikan Seni Kreatif 9 10 Pendidikan Muzik 11 Pendidikan Seni Visual 12 Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar 13 Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 14 Kemahiran Hidup Asas Perhimpunan JUMLAH JAM SEMINGGU MINIMUM JAM SETAHUN TAHAP II TAHAP I 192 96 64 80 240 96 96 96 64 48 128 32 32 80 32 96 16 16 736 Peneraju 768 Pendidikan Nega

KURIKULUM KEBANGSAAN MATA PELAJARAN KSSM ARUS PERDANA PENDIDIKAN KHAS MENENGAH ATAS MENENGAH RENDAH SEKOLAH

KURIKULUM KEBANGSAAN MATA PELAJARAN KSSM ARUS PERDANA PENDIDIKAN KHAS MENENGAH ATAS MENENGAH RENDAH SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN KEFUNGSIAN SEDERHANA KEFUNGSIAN RENDAH SEKOLAH SENI MALAYSIA MENENGAH ATAS TAHFIZ DINI MENENGAH RENDAH Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUMMATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA PERINGKAT MENENGAH RENDAH KEBANGSAAN BIL 1 2 3 4

KURIKULUMMATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA PERINGKAT MENENGAH RENDAH KEBANGSAAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MATA PELAJARAN TERAS WAKTU MINIMUM JAM SETAHUN Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Pendidikan Islam / Pendidikan Moral WAJIB Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Geografi Reka Bentuk dan Teknologi / Asas Sains Komputer * Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik * TAMBAHAN B. Cina/B. Tamil/B. Iban/B. Kadazandusun/ B. Semai B. Perancis/ B. Jerman/B. Jepun/B. Korea 11 Bahasa Arab di SMKA/KAA/SBPI/SMAP Perhimpunan * Dilaksanakan mengikut pilihan murid dan kesediaan sekolah 128 112 112 64 128/64+32 JUMLAH 64 48 64 32 864 64 96 16

KURIKULUM MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA PERINGKAT KEBANGSAANMENENGAH ATAS BIL MATA PELAJARAN TERAS 1

KURIKULUM MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA PERINGKAT KEBANGSAANMENENGAH ATAS BIL MATA PELAJARAN TERAS 1 2 3 4 5 6 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Pendidikan Islam / Pendidikan Moral WAKTU MIN. JAM SETAHUN 128 112 112 64 96 WAJIB 7 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JUMLAH *ELEKTIF Perhimpunan 64 688 64 – 384 16 Peneraju Pendidikan Negara

MATA PELAJARAN & PERUNTUKAN MASA KSSM PERINGKAT MENENGAH ATAS (MP ELEKTIF) STEM Minimum 96

MATA PELAJARAN & PERUNTUKAN MASA KSSM PERINGKAT MENENGAH ATAS (MP ELEKTIF) STEM Minimum 96 Jam Setahun • • • Fizik Kimia Biologi Matematik Tambahan Sains Tambahan Asas Kelestarian Pertanian Sains Rumah Tangga Reka Cipta Sains Komputer Sains Sukan Grafik Komunikasi Teknikal BAHASA Minimum 64 Jam Setahun • Bahasa Cina • Bahasa Tamil • Bahasa Kadazandusun • Bahasa Iban • Bahasa Semai • Bahasa Perancis • Bahasa Jepun • Bahasa Jerman • Bahasa Korea KEMANUSIAAN & SASTERA IKHTISAS Minimum 64 -96 Jam Setahun • • • Prinsip Perakaunan (96) Ekonomi (96) Perniagaan (96) Pendidikan Seni Visual (64) Pendidikan Muzik (64) Geografi (64) Kesusasteraan Melayu (64) Kesusasteraan Inggeris (64) Kesusasteraan Cina (64) Kesusasteraan Tamil (64) PENGAJIAN ISLAM Minimum 96 Jam Setahun • Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah • Pendidikan Syariah Islamiah • Tasawwur Islam • Bahasa Arab Peneraju Pendidikan Negara

Penjenamaan Semula Mata Pelajaran BIL 1. MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIKAL KBSM (sekarang) Teknologi Kejuruteraan

Penjenamaan Semula Mata Pelajaran BIL 1. MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIKAL KBSM (sekarang) Teknologi Kejuruteraan MATA PELAJARAN ELEKTIF IKHTISAS – MPEI (perlaksanaan 2017, Tingkatan 4) Asas Kelestarian 2. Sains Pertanian 3. Ekonomi Rumah Tangga Sains Rumah Tangga 4. Sains Sukan 5. Rekacipta 6. TMK Sains Komputer 7. Prinsip Perakaunan 8. Ekonomi Asas 9. Perdagangan Ekonomi 10. Lukisan Kejuruteraan Grafik Komunikasi Teknikal Perniagaan

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KSSM Pendidikan Khas bagi MBK yang Berkefungsian Rendah KURIKULUM

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KSSM Pendidikan Khas bagi MBK yang Berkefungsian Rendah KURIKULUM KEBANGSAAN MATA PELAJARAN Ting. 1 Ting. 2 Ting. 3 Ting. 4 Ting. 5 BIL. TERAS 1 Pengurusan Kehidupan (Kemahiran Manipulatif dan Pengurusan Diri) 224 224 224 2 Komunikasi (B. Melayu, B. Inggeris dan Matematik) 3 Pendidikan Sahsiah (Pend. Islam / Pend. Moral) 96 80 96 80 4 Pendidikan Seni dan Kesejahteraan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Pend. Seni Visual dan Pend. Muzik) 96 96 96 MINIMUM JAM SETAHUN KEMAHIRAN* 5 Asas Masakan 6 Asas Jahitan 7 Kraf (Seni Kraf Anyaman/ Seni Kraf Batik/ Seni Kraf Manik) 8 Asas Pertanian (Perkebunan/ Pemeliharaan haiwan) 9 Perkhidmatan dan Penyelenggaraan (Pembungkusan/ Mendobi/ Mencuci kenderaan/ Percetakan/ Pengemasan) Perhimpunan * Sekolah boleh menawarkan sekurang-kurangnya dua mata pelajaran. MINIMUM JAM SETAHUN 256 256 256 16 16 16 Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM BIL. KSSM Pendidikan Khas Bagi MBK Berkefungsian Sederhana KEBANGSAAN (Berupaya Mengikuti Mata Pelajaran

KURIKULUM BIL. KSSM Pendidikan Khas Bagi MBK Berkefungsian Sederhana KEBANGSAAN (Berupaya Mengikuti Mata Pelajaran Kemahiran Vokasional) MATA PELAJARAN Ting. 1 Ting. 2 Ting. 3 Ting. 4 Ting. 5 MINIMUM JAM SETAHUN TERAS 1 2 3 4 5 Bahasa Melayu Komunikasi English for Communication Matematik Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar Pendidikan Islam / Pendidikan Moral 48 32 32 32 80 48 32 32 32 80 6 Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan 48 48 48 7 8 32 64 32 32 Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik * Pengurusan Diri KEMAHIRAN 9 Kemahiran Asas Vokasional # 384 10 Kemahiran Vokasional Spesifik # 448 448 16 16 16 Perhimpunan *Sekolah boleh memilih untuk melaksanakan salah satu atau kedua-dua mata pelajaran. # Rujuk slaid berikutnya. Peneraju Pendidikan Negara

KEMAHIRAN ASAS VOKASIONAL 1. Asas Masakan KEMAHIRAN VOKASIONAL SPESIFIK 1 a. Penyediaan dan Pembuatan

KEMAHIRAN ASAS VOKASIONAL 1. Asas Masakan KEMAHIRAN VOKASIONAL SPESIFIK 1 a. Penyediaan dan Pembuatan Makanan 2. Asas Jahitan 1 b. Pembuatan Roti 3. Asas Tanaman 1 c. Pembuatan Pastri 4. Asas Akuakultur 1 d. Servis Makanan dan Minuman 5. Asas Multimedia 2. Pembuatan Pakaian Wanita 6. Asas Refleksologi 3. Tanaman 7. Asas Pembuatan Perabot 4. Akuakultur Murid memilih mana-mana SATU daripada 7 mata pelajaran 5. Multimedia Visual 6. Refleksologi Kaki, Tangan dan Telinga 1 7. Pembuatan Perabot Murid memilih mana-mana SATU daripada 10 mata pelajaran mengikut kemahiran asas yang berkaitan

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KURIKULUM Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Rendah (Dini Agama)

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KURIKULUM Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Rendah (Dini Agama) KEBANGSAAN Ting. 1 MATA PELAJARAN Ting. 2 Ting. 3 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Geografi 80 80 32 48 32 MINIMUM JAM SETAHUN 80 80 32 48 32 8 Reka Bentuk dan Teknologi / Asas Sains Komputer 32 32 32 9 Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik DINI Usul al-Din Al-Syariah Al-Lughah al-`Arabiah al-Mu`asirah Perhimpunan 32 32 64 80 304 16 32 MINIMUM JAM SETAHUN 96 80 272 16 128 112 208 16 960 960 Bil. 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 TERAS JUMLAH 80 80 32 48 32

KURIKULUM MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Dini

KURIKULUM MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Dini Agama) Ting. 4 MATA PELAJARAN Bil. Ting. 5 MINIMUM JAM SETAHUN TERAS 1 Bahasa Melayu 80 80 2 Bahasa Inggeris 80 80 3 Matematik 80 80 4 Sains 80 80 5 Sejarah 48 48 7 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 32 32 MINIMUM JAM SETAHUN DINI 8 Usul al-Din 128 9 Al-Syariah 128 10 Al-Lughah al-`Arabiah al-Mu`asirah 128 11 Manahij al-`Ulum al. Islamiyah 48 48 12 Al-Adab wa al-Balaghah 80 80 Perhimpunan 16 16 928 JUMLAH

KURIKULUM MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Dini

KURIKULUM MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Dini Sastera) MATA PELAJARAN TERAS Bil Ting. 4 Ting. 5 MINIMUM JAM SETAHUN 80 80 1 Bahasa Melayu 2 Bahasa Inggeris 80 80 3 Matematik 80 80 4 Sains 80 80 5 Sejarah 48 48 6 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 32 32 Perhimpunan 16 16 ELEKTIF MINIMUM JAM SETAHUN 7 Matematik Tambahan 80 80 8 Prinsip Akaun 80 80 9 Ekonomi/Perdagangan 64 64 MINIMUM JAM SETAHUN DINI 10 Usul al-Din 128 11 Al-Syariah 128 12 Al-Lughah al-`Arabiah al-Mu`asirah 96 96

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Dini Sains) MATA

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Dini Sains) MATA PELAJARAN TERAS Bil. Ting. 4 Ting. 5 MINIMUM JAM SETAHUN 80 80 1 Bahasa Melayu 2 Bahasa Inggeris 80 80 3 Matematik 80 80 4 Sejarah 96 96 5 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 32 32 Perhimpunan 16 16 ELEKTIF MINIMUM JAM SETAHUN 6 Matematik Tambahan 80 80 7 Biologi 80 80 8 Fizik 9 Kimia 80 80 DINI MINIMUM JAM SETAHUN 10 Usul al-Din 128 11 Al-Syariah 128 12 Al-Lughah al-`Arabiah al-Mu`asirah 96 96

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KURIKULUMKurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Menengah Rendah (Tingkatan 1, 2

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KURIKULUMKurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Menengah Rendah (Tingkatan 1, 2 dan 3) KEBANGSAAN MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 Ting. 1 Ting. 2 Ting. 3 MINIMUM JAM SETAHUN 80 80 80 32 32 32 80 80 80 48 48 48 32 32 32 TERAS Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Pendidikan Islam / Moral Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Geografi Reka Bentuk dan. Teknologi Asas Sains Komputer Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Arab Perhimpunan TAHFIZ Hifz al-Quran Maharat al-Quran 32 32 32 80 16 JUMLAH 80 80 16 16 MINIMUM JAM SETAHUN 320 320 64 64 64 1056

KURIKULUM Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MATA

KURIKULUM Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Menengah Atas (Dini Agama) MATA PELAJARAN TERAS Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Perhimpunan ELEKTIF Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiah Bahasa Arab TAHFIZ Hifz al-Quran Maharat al-Quran JUMLAH Ting. 4 Ting. 5 MINIMUM JAM SETAHUN 80 80 48 48 32 32 16 16 MINIMUM JAM SETAHUN 80 80 80 MINIMUM JAM SETAHUN 320 80 80 1056 Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KURIKULUM Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Menengah Atas (Dini Sains) MATA PELAJARAN Ting. 4 TERAS Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sejarah Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Perhimpunan ELEKTIF Matematik Tambahan Biologi Fizik Kimia Bahasa Arab TAHFIZ Hifz al-Quran Maharat al-Quran JUMLAH Ting. 5 MINIMUM JAM SETAHUN 80 80 80 48 48 80 80 32 32 16 16 MINIMUM JAM SETAHUN 80 80 80 MINIMUM JAM SETAHUN 256 64 64 1056

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSe. M) – Menengah Rendah

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSe. M) – Menengah Rendah KURIKULUM KEBANGSAAN TERAS 1 Bahasa Melayu MINIMUM JAM SETAHUN 128 2 Bahasa Inggeris 96 3 Matematik 96 4 Sains 96 5 Sejarah 64 6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral WAJIB 7 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 96 MINIMUM JAM SETAHUN 64 KESENIAN MINIMUM JAM SETAHUN 8 Seni Visual 96 9 Seni Muzik 96 10 Seni Tari 96 11 Seni Teater 96 TAMBAHAN 12 B. Arab/ B. Cina/ B. Tamil/ B. Perancis/ B. Jerman/ B. Jepun/ B. Korea JUMLAH JAM MINIMUM JAM SETAHUN 64 1088 Nota: • Murid mempelajari mata pelajaran teras, wajib dan mata pelajaran kesenian serta memilih SATU elektif Peneraju Pendidikan Negara

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSe. M) – Menengah Atas

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSe. M) – Menengah Atas KURIKULUM KEBANGSAAN TERAS MINIMUM JAM SETAHUN PENGKHUSUSAN KESENIAN MINIMUM JAM SETAHUN 1 Bahasa Melayu 128 Reka Bentuk 384 2 Bahasa Inggeris 96 Seni Halus 384 3 Matematik 96 Komunikasi Visual 384 4 Sains 96 Seni Muzik 384 5 Sejarah 64 Seni Tari 384 6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral Seni Teater 384 WAJIB 7 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 8 96 ELEKTIF MINIMUM JAM SETAHUN 64 Nota: Murid mempelajari mata pelajaran teras dan wajib serta memilih SATU pengkhususan dan SATU elektif 9 B. Arab/ B. Cina/ B. Tamil/ B. Perancis/ B. Jerman/ B. Jepun/ B. Korea JUMLAH JAM MINIMUM JAM SETAHUN 64 1088 Pendidikan Negara Peneraju

KURIKULUM PENGKHUSUSAN (Seni Visual) REKA BENTUK SENI HALUS KOMUNIKASI VISUAL MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN

KURIKULUM PENGKHUSUSAN (Seni Visual) REKA BENTUK SENI HALUS KOMUNIKASI VISUAL MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSe. M) – Menengah Atas Mata Pelajaran Kesenian Pakej Mata Pelajaran Lukisan Sejarah & Pengkhususan Seni Reka Bentuk Kraf Reka Bentuk Industri Lukisan Sejarah & Pengurusan Seni Halus 2 D Seni Halus 3 D Lukisan Sejarah & Pengurusan Seni Reka Bentuk Grafik Multimedia Kreatif MINIMUM JAM SETAHUN 96 96 96 Peneraju Pendidikan Negara

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSe. M) – Menengah Atas

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSe. M) – Menengah Atas KURIKULUM KEBANGSAAN PENGKHUSUSAN (Seni Persembahan) SENI MUZIK SENI TARI SENI TEATER Mata Pelajaran Kesenian Pakej Mata Pelajaran Aural & Teori Muzik Alat Muzik Utama Muzik Komputer Produksi Seni Persembahan Tarian Koreografi Tari Apresiasi Tari Produksi Seni Persembahan Lakonan Sinografi Penulisan Skrip Produksi Seni Persembahan MINIMUM JAM SETAHUN 96 96 96 Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSe. M) –

KURIKULUM MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSe. M) – Menengah Atas Mata Pelajaran Kesenian MATA PELAJARAN ELEKTIF Pakej Mata Pelajaran MINIMUM JAM SETAHUN Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Perancis Bahasa Jerman Bahasa Jepun Bahasa Korea 64 64 NOTA: • Murid mempelajari kesemua mata pelajaran teras, wajib, memilih SATU pengkhususan mata pelajaran kesenian dan memilih SATU mata pelajaran elektif. • Peruntukan msa mata pelajaran ters dan wajib diubah bgi pelaksanaan mata pelajaran elektif. Peneraju Pendidikan Negara

Sekian TERIMA KASIH Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju Pendidikan Negar

Sekian TERIMA KASIH Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju Pendidikan Negar