T chn T chn Tit 26 Chuyn T

  • Slides: 10
Download presentation

Tù chän: Tù chän TiÕt 26 Chuyªn ®Ò Tø gi¸c néi tiÕp.

Tù chän: Tù chän TiÕt 26 Chuyªn ®Ò Tø gi¸c néi tiÕp.

PhiÕu bµi tËp tù chän sè 26 B/ Bµi tËp: Tù chän: Bµi 1/

PhiÕu bµi tËp tù chän sè 26 B/ Bµi tËp: Tù chän: Bµi 1/ Cho tø gi¸c ABCD néi tiÕp ® êngtrßn t©m O. gäi S lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cung AB ( phÇn kh «ng chøa C, D) SC, SD c¾t AB lÇn l îtt¹i I vµ K. Chøng minh: Tø gi¸c IKDC néi tiÕp ® êng trßn. Bµi 2/ Cho tø gi¸c ABCD néi tiÕp nöa ® êngtrßn t©m O ® êng kÝnh AD. Hai ® êng chÐo AC vµ BD c¾t nhau t¹i M. KÎ MH vu «ng gãc víi AD ( H thuéc AD). Gäi I lµ trung ®iÓm cña. MD. Chøng minh: a/ Tø gi¸c ABMH néi tiÕp ® êng trßn. b/ Bèn ®iÓm M, H, D, C thuéc 1 ® êngtrßn, chØ râ t©m vµ ® êng kÝnh cña ® êng trßn ®ã.

n n n n B/ Bµi tËp: Bµi 1/ Cho tø gi¸c ABCD néi

n n n n B/ Bµi tËp: Bµi 1/ Cho tø gi¸c ABCD néi tiÕp ® êng trßn t©m O. gäi S lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cung AB ( phÇn kh «ng chøa C, D) SC, SD c¾t AB lÇn l ît t¹i I vµ K. Chøng minh: Tø gi¸c IKDC néi tiÕp ® êng trßn. Bµi 2/ Cho tø gi¸c ABCD néi tiÕp nöa ® êng trßn t©m O ® êng kÝnh AD. Hai ® êng chÐo AC vµ BD c¾t nhau t¹i M. KÎ MH vu «ng gãc víi AD ( H thuéc AD). Gäi I lµ trung ®iÓm cña. MD. Chøng minh: a/ Tø gi¸c ABMH néi tiÕp ® êng trßn. b/ Bèn ®iÓm M, H, D, C thuéc 1 ® êng trßn, chØ râ t©m vµ ® êng kÝnh cña ® êng trßn ®ã.

Bµi 2/ Cho tø gi¸c ABCD néi tiÕp nöa ® êng trßnt©m O ®

Bµi 2/ Cho tø gi¸c ABCD néi tiÕp nöa ® êng trßnt©m O ® êng kÝnh AD. Hai ® êng Tù chän: chÐo AC vµ BD c¾t nhau t¹i M. KÎ MH vu «ng gãc víi AD ( H thuéc AD). Gäi I lµ trung ®iÓm cña. MD. Chøng minh: a/ Tø gi¸c ABMH néi tiÕp ® êng trßn. b/ Bèn ®iÓm M, H, D, C thuéc 1 ® êng trßn, chØ râ t©m vµ ® êng kÝnh cña ® êng trßn ®ã. c/ Chøng minh : CA lµ ph©n gi¸c cña gãc BCH. d/ Chøng minh : Tø gi¸c BCIH néi tiÕp ® êng trßn.

Tù Chóchän: ý: §Ó chøng minh hai gãc b» ng nhau trong bµi to¸n

Tù Chóchän: ý: §Ó chøng minh hai gãc b» ng nhau trong bµi to¸n nµy ta ph¶i chøng minh hai gãc ®ã gÊp ® «i gãc thø ba.

NhËn xÐt: Khi chøng minh tø gi¸c néi tiÕp: NÕu gÆp tø gi¸c ®·

NhËn xÐt: Khi chøng minh tø gi¸c néi tiÕp: NÕu gÆp tø gi¸c ®· cã 1 gãc vu «ng th× th êng dïng dÊu hiÖu tø gi¸c cã tæng hai gãc ®èi b» ng 180 NÕu gÆp tø gi¸c ®· cã gãc ngoµi th× th êng dïng dÊu hiÖu tø gi¸c cã gãc ngoµi t¹i mét ®Ønh b» ng gãc trong ë ®Ønh ®èi diÖn ®Ønh ®ã. NÕu gÆp tø gi¸c ®· cã hai ® êng chÐo th× th êng dïng dÊu hiÖu tø gi¸c cã hai ®Ønh kÒ nhau nh×n c¹nh chøa hai ®Ønh cßn l¹i d íi cïng mét gãc Còng cã thÓ dïng bµi to¸n quÜ tÝch vÒ cung chøa gãc kÕt hîp víi ®Þnh nghÜa tø gi¸c

Tù chän: Bµi 1/ Cho tø gi¸c ABCD néi tiÕp ® êng trßn t©m

Tù chän: Bµi 1/ Cho tø gi¸c ABCD néi tiÕp ® êng trßn t©m O. gäi S lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cung AB ( phÇn kh «ng chøa C, D) SC, SD c¾t AB lÇn l ît t¹i I vµ K. Chøng minh: a/Tø gi¸c IKDC néi tiÕp ® êng trßn. b/ Gäi M lµ giao ®iÓm cña AD vµ SC, N lµ giao ®iÓm cña BC vµ SD. Chøng minh gãc DMC = gãc DNC c/ Chøng minh MN // AB.

H íng dÉn häc ë nhµ: Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· lµm

H íng dÉn häc ë nhµ: Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· lµm vµ ph ¬ng ph¸p lµm tõng d¹ng Lµm bµi tËp 1 c©u b vµ c Vµ bµi tËp sau: Cho ® êng trßn t©m O vµ mét ®iÓm M n» m ngoµi ® êng trßn Tõ M vÏ hai tiÕp tuyÕn MA, MB vµ c¸t tuyÕn MCD víi ( O ). Gäi I lµ trung ®iÓm cña CD. Chøng minh tø gi¸c ABOI néi tiÕp ® êng trßn.