Szkoa Promujca Zdrowie w Zespole Szk nr 2

  • Slides: 11
Download presentation
Szkoła Promująca Zdrowie w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu

Szkoła Promująca Zdrowie w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu

HISTORIA Ø 2009 -Rozpoczęcie działań dla tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie Ø 2010 -przyjęcie Zespołu

HISTORIA Ø 2009 -Rozpoczęcie działań dla tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie Ø 2010 -przyjęcie Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu do sieci Szkół Promujących Zdrowie Ø 2014 -otrzymanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

Wyniki autoewaluacji przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym

Wyniki autoewaluacji przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2016/2017 przedstawione w formie standardów.

STANDARD I Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w

STANDARD I Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań. Wymiar Średnia liczba punktów b 1 a Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz pracy i życiu szkoły 2 Struktura dla realizacji programu szkoły promującej zdrowie 5 3 Szkolenia, systematyczne informowanie i dostępność informacji na temat koncepcji szkoły promującej zdrowie 4 Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia Średnia liczba punktów dla standardu I: 4, 95 Problem priorytetowy: Brak tablicy informacyjnej w szkole o bieżących działaniach Szkoły Promującej Zdrowie. 5 4, 8 5

STANDARD II Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych

STANDARD II Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. Badana grupa – liczba zbadanych osób Ocena (średnia punktów) we wszystkich wymiarów a b 1 Uczniowie – liczba : 221 4, 3 2 Nauczyciele – liczba : 31 5 3 Pracownicy niepedagogiczni– liczba : 7 4 Rodzice– liczba : 62 Średnia liczba punktów dla standardu II: 4, 76 Problem priorytetowy: Znaczna liczba uczniów wskazuje na to , że byli przezywani , ośmieszani lub wchodzili w konflikty z rówieśnikami. 4, 75 5

STANDARD III Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych

STANDARD III Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie. Wymiar Średnia liczba punktów a b Realizacja edukacji zdrowotnej zgodnie z podstawą 1 programową kształcenia ogólnego Aktywny udział uczniów w procesie edukacji 2 zdrowotnej, współpraca z rodzicami i społecznością lokalną Działania dla poprawy jakości i skuteczności edukacji 3 zdrowotnej Edukacja zdrowotna nauczycieli i pracowników 4 niepedagogicznych 4, 75 5 Średnia liczba punktów dla standardu II: 4, 92 Problem priorytetowy: Podczas zebrania rady pedagogicznej zbyt ogólnie omawiano realizację edukacji zdrowotnej.

STANDARD IV Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów,

STANDARD IV Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami. Wymiar 1 2 3 4 5 a Wybrane pomieszczenia i ich wyposażenie oraz organizacja pracy Średnia liczba punktów B 5 Czystość szkoły 5 Organizacja przerw międzylekcyjnych 5 Wychowanie fizyczne oraz aktywność fizyczna członków społeczności szkolnej Żywienie w szkole 5 4, 25 Średnia liczba punktów dla standardu pierwszego: 4, 87 Problem priorytetowy: Brak stałego dostępu do wody pitnej. Brak organizowania wspólnych śniadań przez uczniów i nauczycieli we wszystkich klasach na II etapie edukacyjnym. Brak okresowej diagnozy czy wszyscy uczniowie klas na II etapie edukacyjnym przychodzą po śniadaniu do szkoły.

ARKUSZ OCENY EFEKTÓW DZIAŁAŃ Dobre samopoczucie w szkole Badana grupa 1 Uczniowie Liczba zbadanych:

ARKUSZ OCENY EFEKTÓW DZIAŁAŃ Dobre samopoczucie w szkole Badana grupa 1 Uczniowie Liczba zbadanych: 277 Nauczyciele Liczba zbadanych: 31 Pracownicy niepedagogiczni Liczba zbadanych: 7 Rodzice Liczba zbadanych: 62 Średnia liczba punktów 2 5 5 5 Najważniejsze lub najczęściej powtarzające się czynniki wpływające na samopoczucie (dotyczy odpowiedzi na pytania otwarte w ramkach) DOBRZE ŹLE 3 4 Mili koledzy i koleżanki. Hałas. Niektóre Przyjazna atmosfera. zachowania uczniów. Przyjazna atmosfera. Realizacja wielu dodatkowych Dobre zarządzanie pracodawcy. czasochłonnych zadań statutowych szkoły, Wsparcie dyrekcji w sprawach zawodowych oraz ogrom dokumentacji. osobistych (losowych). Nadmierny hałas. Przyjemna atmosfera. Czytelny zakres obowiązków pracownika. Przyjazna, życzliwa atmosfera. Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Wykazanie się dużym zaangażowaniem wychowawców również w czasie wolnym. Sympatyczni i mili nauczyciele. Brak.

Podejmowania działań dla umacniania zdrowia Badana grupa 1 Uczniowie Liczba zbadanych: 128 Nauczyciele Liczba

Podejmowania działań dla umacniania zdrowia Badana grupa 1 Uczniowie Liczba zbadanych: 128 Nauczyciele Liczba zbadanych: 31 Pracownicy niepedagogiczni Liczba zbadanych: 7 Średni odsetek Odsetek odpowiedzi TAK 2 78% Działania dla umacniania zdrowia podejmowane NAJCZĘŚCIEJ NAJRZADZIEJ 3 4 Działania dla umacniania zdrowia najczęściej podejmowane przez uczniów to : - aktywność fizyczna w rożnej postaci; Niektórzy uczniowie nie - dbają o właściwe odżywianie oraz higienę osobistą; ograniczają czasu - potrafią wygospodarować w ciągu spędzonego przy dnia chwilę na odpoczynek; komputerze - myślą o sobie pozytywnie; dostrzegając swoje zalety i sukcesy. 88% Nauczyciele przede wszystkim wykazują zwiększoną poprawę relacji pracowniczych , szukają pozytywów w Kobiety nie przeprowadzają sobie i innych , znają sposoby automotywacji i samobadania piersią; motywowania uczniów. Zwracają uwagę na to co i jak mężczyźni samobadania jedzą oraz doskonalą umiejętność radzenia sobie ze jąder. stresem. 85% Pracownicy chętnie rozwijają umiejętność radzenia Nie zwracają się do ludzi o sobie ze stresem oraz podejmują próbę wyeliminowania pomoc. zachowań ryzykownych. 84%

Podejmowania działań dla umacniania zdrowia Raport końcowy z autoewaluacji 4, 92 4, 95 4,

Podejmowania działań dla umacniania zdrowia Raport końcowy z autoewaluacji 4, 92 4, 95 4, 87 4, 76 Standard III Standard IV

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę