Szkoa Promujca Zdrowie Prezentacja wynikw autoewaluacji Szkoy Podstawowej

  • Slides: 22
Download presentation
Szkoła Promująca Zdrowie Prezentacja wyników autoewaluacji Szkoły Podstawowej im. W. Budryka w Chudowie

Szkoła Promująca Zdrowie Prezentacja wyników autoewaluacji Szkoły Podstawowej im. W. Budryka w Chudowie

DEFINICJA Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością

DEFINICJA Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy szkoły promującej zdrowie 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu

Standardy szkoły promującej zdrowie 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań. 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie. 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Metody i techniki badawcze Raport z autoewaluacji został sporządzony na podstawie: • • Badań

Metody i techniki badawcze Raport z autoewaluacji został sporządzony na podstawie: • • Badań ankietowych, Analizy dokumentacji szkolnej, Wywiadów z pracownikami szkolnymi, Przeglądów technicznych szkoły.

Narzędzia badawcze • Przeankietowano 35 uczniów, 31 rodziców uczniów, 14 nauczycieli oraz 13 pracowników

Narzędzia badawcze • Przeankietowano 35 uczniów, 31 rodziców uczniów, 14 nauczycieli oraz 13 pracowników niepedagogicznych. • Badania ankietowe zostały przeprowadzone we wrześniu oraz październiku w bieżącym roku szkolnym.

Zasady przeliczania sumy odsetków odpowiedzi tak i raczej tak na punkty • 91% –

Zasady przeliczania sumy odsetków odpowiedzi tak i raczej tak na punkty • 91% – 100% = 5 pkt • 75% – 90% = 4 pkt • 60% – 74% = 3 pkt • 59% i mniej = 2 pkt

STANDARD I Tworzenie warunków dla rozwoju szkoły promującej zdrowie

STANDARD I Tworzenie warunków dla rozwoju szkoły promującej zdrowie

Standard I 5. 0 4. 8 4. 7 Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz

Standard I 5. 0 4. 8 4. 7 Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz pracy i życiu szkoły 4. 7 Struktura dla realizacji programu szkoły promującej zdrowie Szkolenia, systematyczne informowanie i dostępność informacji na temat koncepcji szkoły promującej zdrowie Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia

STANDARD II Klimat społeczny w szkole

STANDARD II Klimat społeczny w szkole

uczniowie pracownicy niepedagogiczni rodzice uczniów nauczyciele STANDARD II Postr. . . Relac. . .

uczniowie pracownicy niepedagogiczni rodzice uczniów nauczyciele STANDARD II Postr. . . Relac. . . Stwar. . . 4. 3 4 5 5 4. 7 5 4 5 5 5 3 4 4

Standard II 5. 0 4. 7 Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni 3. 7 Uczniowie 4. 2

Standard II 5. 0 4. 7 Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni 3. 7 Uczniowie 4. 2 Rodzice uczniów

STANDARD III Edukacja zdrowotna i program profilaktyki

STANDARD III Edukacja zdrowotna i program profilaktyki

Standard ii. I 4. 6 Realizacja edukacji zdrowotnej zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego

Standard ii. I 4. 6 Realizacja edukacji zdrowotnej zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego 5. 0 4. 0 Edukacja zdrowotna nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

STANDARD IV Warunki oraz organizacja nauki i pracy

STANDARD IV Warunki oraz organizacja nauki i pracy

Standard Iv 4. 8 4. 7 4. 6 4. 3 Wybrane pomieszczenia i ich

Standard Iv 4. 8 4. 7 4. 6 4. 3 Wybrane pomieszczenia i ich wyposażenie oraz organizacja pracy Czystość szkoły Organizacja przerw międzylekcyjnych Wychowanie fizyczne oraz aktywność fizyczna członków społeczności szkolnej Żywienie w szkole

PODSUMOWANIE 4. 8 4. 7 4. 6 4. 4 Standard III Standard IV

PODSUMOWANIE 4. 8 4. 7 4. 6 4. 4 Standard III Standard IV

Wybór problemów priorytetowych: 1. Brak rodziców w zespole do spraw promocji zdrowia. 2. Nieprawidłowe

Wybór problemów priorytetowych: 1. Brak rodziców w zespole do spraw promocji zdrowia. 2. Nieprawidłowe relacje między uczniami (dokuczanie, wyśmiewanie, plotkowanie). 3. Rodzice w niewielkim stopniu są informowani o realizacji edukacji zdrowotnej oraz rzadko są pytani o tematy jakie powinny być omawiane z uczniami. 4. Brak systematycznej diagnozy nad spożywaniem śniadania w domu i jakością tych śniadań.

Wybór problemu priorytetowego Nieprawidłowe relacje między uczniami (dokuczanie, wyśmiewanie, plotkowanie).

Wybór problemu priorytetowego Nieprawidłowe relacje między uczniami (dokuczanie, wyśmiewanie, plotkowanie).

Rozwiązania dla usunięcia przyczyny problemu: § Zbadanie wzajemnych relacji pomiędzy uczniami w klasach poprzez

Rozwiązania dla usunięcia przyczyny problemu: § Zbadanie wzajemnych relacji pomiędzy uczniami w klasach poprzez przeprowadzenie ankiet. § Rozmowy uczniów z wychowawcą, pedagogiem. § Warsztaty prowadzone przez specjalistów (psychologa, pedagoga). § Pogadanki z policją, specjalistami ds. przestępstw internetowych.

Rozwiązania dla usunięcia przyczyny problemu: § Ustalenie zasad współżycia w klasach i konsekwentne ich

Rozwiązania dla usunięcia przyczyny problemu: § Ustalenie zasad współżycia w klasach i konsekwentne ich egzekwowanie. § Stała współpraca wychowawcy z pedagogiem szkolnym i rodzicami. § Pomoc uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz organizowanie zajęć dodatkowych i wyrównawczych dla uczniów z problemami dydaktycznymi.

Rozwiązania dla usunięcia przyczyny problemu: § Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne wyjazdy, wyjścia, projekty

Rozwiązania dla usunięcia przyczyny problemu: § Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne wyjazdy, wyjścia, projekty grupowe, imprezy szkolne, klasowe. § Warsztaty z psychologiem, pedagogiem dla rodziców.

Dziękujemy za uwagę !!! Zespół ds. promocji zdrowia

Dziękujemy za uwagę !!! Zespół ds. promocji zdrowia