Szkoa Promujca Zdrowie Budowanie planu dziaa w Szkole

  • Slides: 20
Download presentation
Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Budowanie planu działań w Szkole Promującej Zdrowie

Budowanie planu działań w Szkole Promującej Zdrowie

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie Standard pierwszy Standard drugi Standard trzeci Koncepcja pracy szkoły, jej

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie Standard pierwszy Standard drugi Standard trzeci Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu Standard czwarty samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Diagnoza stanu wyjściowego uaktualniona Powinna dostarczyć dane może dotyczyć nowego problem, o różnych aspektach

Diagnoza stanu wyjściowego uaktualniona Powinna dostarczyć dane może dotyczyć nowego problem, o różnych aspektach funkcjonowania lub odnosić się do nowych szkoły w kontekście zdrowia aspektów dotychczasowych społeczności szkolnej. działań.

Diagnoza Na podstawie wyników badań sondażowych, ankietowych, wywiadu, obserwacji, ustalamy listy problemów –potrzeb-wymagających rozwiązania

Diagnoza Na podstawie wyników badań sondażowych, ankietowych, wywiadu, obserwacji, ustalamy listy problemów –potrzeb-wymagających rozwiązania i określamy • problemy (potrzeby) społeczności szkolnej lub różnych jej grup. . Lista ta stanowi punkt wyjścia do wyboru problemu priorytetowego, tzn. takiego, który uznamy za ważny, pilny i możliwy do rozwiązania wokół którego skupione zostaną działania szkoły. Zbieramy dane obiektywne i porównywalne (mierzalne), niezbędne! Ważne jest, aby zbierać dane z wykorzystaniem sprawdzonych i wystandaryzowanych metod i narzędzi –Ankiety –poradnik s. 84 -94 -wersja elektroniczna

Wybór problemu/ów priorytetowego/ych. W sytuacji wyboru jednego problemu powinien on dotyczyć standardu II, tj.

Wybór problemu/ów priorytetowego/ych. W sytuacji wyboru jednego problemu powinien on dotyczyć standardu II, tj. klimatu społecznego szkoły Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów

Zasady planowania 1. Stosujemy metodę małych kroków- wybieramy jeden lub dwa cele uznane za

Zasady planowania 1. Stosujemy metodę małych kroków- wybieramy jeden lub dwa cele uznane za priorytetowe. 2. Planujemy realnie- wybrany cel powinien być osiągalny. 3. Plan powinien być konkretny i szczegółowy i powinien zawierać elementy, które umożliwiają ewaluacje. 4. W planowaniu powinni uczestniczyć przedstawiciele różnych grup społecznych.

Planowanie faza wstępna Arkusz A CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA 1. Problem priorytetowy do rozwiązania: a)

Planowanie faza wstępna Arkusz A CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA 1. Problem priorytetowy do rozwiązania: a) Krótki opis problemu priorytetowego (wpisać konkretne dane wg wyników diagnozy): b) Uzasadnienie wyboru priorytetu (wpisać: dlaczego go wybrano, kto i na jakiej podstawie dokonał tego wyboru): 2. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu: 3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn/y problemu (podstawa do ustalenia zadań):

Plan działań 1. CEL: Kryterium sukcesu: Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel ( sukces) a.

Plan działań 1. CEL: Kryterium sukcesu: Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel ( sukces) a. Co wskaże, że osiągnięto cel? b. Jak sprawdzimy czy osiągnięto cel? c. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? ZADANIA Nazwa zadania Kryterium sukcesu Sposób realizacji Okres/termin realizacji Wykonawcy/osoba odpowiedzialna Potrzebne środki/zasoby Sposób sprawdzenia wykonania zadania

Raport z ewaluacji wyników działań w roku szkolnym Ewaluacja celu Cel zaplanowany: Kryterium sukcesu:

Raport z ewaluacji wyników działań w roku szkolnym Ewaluacja celu Cel zaplanowany: Kryterium sukcesu: Jak sprawdzono, czy osiągnięto cel: W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu (czyli osiągnięto cel)? Jeśli nie udało się osiągnąć kryterium sukcesu, to dlaczego? Ewaluacja zadań Nazwa zadania Kryterium sukcesu W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu Wnioski (podsumowanie i interpretacja wyników ewaluacji): 1. Korzyści z naszych działań: 2. Trudności w realizacji naszych działań Czego nie udało się zrobić i dlaczego?

OPIS PROBLEMU • Uczniowie są agresywni wobec siebie, używają wulgaryzmów, zdarzają się zastraszenia. W

OPIS PROBLEMU • Uczniowie są agresywni wobec siebie, używają wulgaryzmów, zdarzają się zastraszenia. W zespołach klasowych dominują negatywne emocje tj. brak tolerancji, brak szacunku okazywanego drugiemu człowiekowi, co wpływa ujemnie na poczucie bezpieczeństwa, czyli dobre samopoczucia ucznia w szkole. • Na podstawie obserwacji nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, rozmów z dziećmi oraz analizy ankiety przeprowadzonej wśród uczniów wszystkich klas stwierdzono, że wysoki procent uczniów ma niewłaściwe nawyki żywieniowe. • Na podstawie obserwacji nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, rozmów z dziećmi oraz analizy ankiety przeprowadzonej wśród uczniów wszystkich klas stwierdzono małą aktywność ruchową. Uczniowie często przynoszą zwolnienia z wych. fizycznego, nie chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Osiągają niskie wyniki w testach sprawnościowych. • Na podstawie obserwacji, wywiadu oraz pomiaru stwierdzono, że podczas przerw w szkole panuje nadmierny hałas. U dzieci skutkuje to złością i agresją oraz wywołuje stres i trudności w koncentracji. U młodszych także niepokój, niepewność, zagubienie. • Na podstawie obserwacji, wywiadów i ankiet stwierdzono, że tylko nieliczni rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i klas. Rodzice nie wspomagają nauczycieli w realizacji zadań wychowawczych, są bierni i mało zainteresowani.

Godzina wychowawcza: • Hałas i jego wpływ na nasze samopoczucie (scenariusze zajęć, filmy, „mapa

Godzina wychowawcza: • Hałas i jego wpływ na nasze samopoczucie (scenariusze zajęć, filmy, „mapa źródeł hałasu”) Szkolny Dzień Ciszy: • zabawa „dźwięki wokół nas”, „czy potrafimy być cicho? ” • relaksacja • prace plastyczne CISZA I HAŁAS Redukcja natężenia hałasu w szkole Taneczne przerwy Konkurs „Ciszej to znaczy bezpieczniej” Sportowa przerwa • ping pong • boisko i sala gimnastyczna

Krok po kroku, czyli przepis na sukces W okresie przygotowawczym (kandydowania) trwającym od 1

Krok po kroku, czyli przepis na sukces W okresie przygotowawczym (kandydowania) trwającym od 1 -3 lat: 1. Zgłoszenie kandydowania- karta zgłoszenia (załącznik 1) i deklaracja (załącznik 2) – do 15 października pocztą elektroniczną na adres [email protected] gda. pl i listownie do 30 października na adres Delegatury w Tczewie. 2. Idea Sz. PZ w szkole; umieszczenie na stronie internetowej szkoły Logo Szkół Promujących Zdrowie i założenie podstrony Szkoła Promująca Zdrowie w celu informowania o działaniach podejmowanych w ramach realizacji programu Sz. PZ 3. Wsparcie Dyrektora szkoły oraz Rady Pedagogicznej (60%). 4. Diagnoza (obserwacja, wywiad, ankiety np. : str. 87 -94 z poradnika – badanie wśród uczniów, n-li, pracowników niepedagogicznych, rodziców). 5. Ustalenie problemu/ ów priorytetowych. 6. Wybór standardu/ów (w przypadku wyboru jednego standardu wybieramy standard II- Klimat społeczny szkoły; str. 55 -57 poradnika). 7. Plan działań (str. 33 -34 poradnika) 8. Ewaluacja (arkusz zbiorczy do standardu II –str. 57 poradnika)

Szkoła/ placówka należąca do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie lub będąca w okresie przygotowawczym

Szkoła/ placówka należąca do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie lub będąca w okresie przygotowawczym w terminie do 30 czerwca każdego roku wypełnia w formie elektronicznej ankietę monitorującą działania podejmowane w danym roku szkolnym. Ankietę udostępnia Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Dokumentacja po okresie przygotowawczym trwającym co najmniej jeden rok szkolny 1. Do 15 października

Dokumentacja po okresie przygotowawczym trwającym co najmniej jeden rok szkolny 1. Do 15 października szkoła/placówka przesyła do Wojewódzkiego Koordynatora (p. Teresa Burczykstarszy wizytator): • Wniosek o przyjęcie do Pomorskiej Sieci Sz. PZ (załącznik 4) zawierający: • Raport/y z autoewaluacji • Arkusze zbiorcze • Plan działań dla rozwiązania jednego problemu • Raport/y końcowy z ewaluacji wyników działań szkoły w danym roku szkolnym 2. Rozpatrywanie wniosków do 30 października. Szczegóły procedur: Poradnik dla Pomorskiej Sieci szkół/ placówek realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie” (www. kuratorium. gda. pl )

Informacje na temat programu Szkoła Promująca Zdrowie www. kuratorium. gda. pl w zakładce edukacja/kształcenie

Informacje na temat programu Szkoła Promująca Zdrowie www. kuratorium. gda. pl w zakładce edukacja/kształcenie www. ore. pl Korespondencję dotyczącą programu Szkoła Promująca Zdrowie należy przesyłać do Wojewódzkiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie – Pani wizytator Teresy Burczyk, na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie Gdańska 2 a, 83 -110 Tczew dopiskiem Szkoła Promująca Zdrowie [email protected] gda. pl

Dziękuję za uwagę Ewa Wierzba Rejonowy Koordynator Szkół Promujących Zdrowie

Dziękuję za uwagę Ewa Wierzba Rejonowy Koordynator Szkół Promujących Zdrowie