Szempontok a Nemzeti Kzszolglati Egyetem els akkreditcijra trtn

  • Slides: 17
Download presentation
Szempontok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem első akkreditációjára történő felkészüléséhez Bazsa György, a MAB elnöke

Szempontok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem első akkreditációjára történő felkészüléséhez Bazsa György, a MAB elnöke Minőségbiztosítás és a közszolgálati felsőoktatás integrációja ZMNE, Budapest, 2011. október 26.

Az új Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság találkozási pontjai: 1.

Az új Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság találkozási pontjai: 1. Intézménylétesítés (egyszeri és egyedi) 2. Szakindítások (esetleg szaklétesítések) 3. Doktori iskola létesítése 4. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése 5. Intézményakkreditáció 6. Párhuzamos szak-akkreditációk 7. Doktori iskolák akkreditációja

1. Intézménylétesítés Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2012. január 1. ) 2011. évi XXXVI. és a

1. Intézménylétesítés Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2012. január 1. ) 2011. évi XXXVI. és a 2011. évi CXXXII törvény. XXXVI. 20. § Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Példák az eltérő rendelkezésre: - 12. § Az egyetemen nem működik Gazdasági Tanács. - 14. § (9) … Az Egyetem nyilvántartásba vételére és a működés engedélyezésére szakértői vélemény bekérése nélkül kerül sor. Indoklás: … a három jogelőd intézmény a korábbi akkreditációk feltételrendszerét érdemben továbbra is biztosítja. [Kar létesítéséhez nem kell MAB szakvéleményt kérni. ]

Alapképzési szakok, mesterképzési szakok, doktori iskolák a jogelőd intézményekben Jogelőd BCE KIK RTF ZMNE

Alapképzési szakok, mesterképzési szakok, doktori iskolák a jogelőd intézményekben Jogelőd BCE KIK RTF ZMNE Nemzeti Közszolgálati Egyetem ➜ Közigazgatástudományi Kar ➜ Rendészettudományi Kar ➜ Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar + ? * akkreditált folyó képzés akkreditált, de nem folyó képzés szak KKK-val, de meghirdetés nélkül egyedi intézményi szak (egyidejű akkreditáció)

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK JOGI ÉS IGAZGATÁSI képzési terület Igazgatásszervező Nemzetközi igazgatási KIK RTF ZMNE +

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK JOGI ÉS IGAZGATÁSI képzési terület Igazgatásszervező Nemzetközi igazgatási KIK RTF ZMNE + + Bűnügyi igazgatási Rendészeti igazgatási NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI képzési terület Biztonság- és védelempolitikai Büntetés-végrehajtási nevelő Nemzetbiztonsági Védelmi igazgatási Katonai vezetői Katonai gazdálkodási * * * *

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK MŰSZAKI képzési terület Gépészmérnöki Had- és biztonságtechnikai mérnöki Közlekedésmérnöki INFORMATIKAI képzési terület

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK MŰSZAKI képzési terület Gépészmérnöki Had- és biztonságtechnikai mérnöki Közlekedésmérnöki INFORMATIKAI képzési terület Mérnökinformatikus GAZDASÁGTUDOMÁNYI képzési terület Pénzügy és számvitel TÁRSADALOMTUDOMÁNYI képzési terület Nemzetközi tanulmányok KIK RTF ZMNE + * + ? + +

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK JOGI ÉS IGAZGATÁSI képzési terület Közigazgatási Európai és nemzetközi igazgatás KIK RTF

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK JOGI ÉS IGAZGATÁSI képzési terület Közigazgatási Európai és nemzetközi igazgatás KIK RTF ZMNE + + Rendészeti vezető Kriminológia Biztonsági szervező (akkreditálás alatt) NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI képzési terület Védelmi igazgatási Biztonság- és védelempolitikai Nemzetbiztonsági Katonai vezetői Büntetés-végrehajtási vezetői * * - - * * -

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KIK RTF ZMNE MŰSZAKI képzési terület Biztonságtechnikai mérnöki * Katasztrófavédelmi mérnök *

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KIK RTF ZMNE MŰSZAKI képzési terület Biztonságtechnikai mérnöki * Katasztrófavédelmi mérnök * Katonai logisztikai * Védelmi vezetéstechnikai rendszertervező * DOKTORI ISKOLÁK (2 tudományág!) Hadtudományi doktori iskola * Katonai műszaki doktori iskola *

Intézményi kezdeményezési lehetőségek 2. Szakindítások (esetleg szaklétesítések) 3. Doktori iskola létesítése 4. Egyetemi tanári

Intézményi kezdeményezési lehetőségek 2. Szakindítások (esetleg szaklétesítések) 3. Doktori iskola létesítése 4. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése CXXXII. 15. § (2) Az egyetemi tanári pályázatokat a szenátus bírálja el és rangsorolja. A rektor a rangsorolt pályázatot benyújtó személyek közül az FT egyetértésével választott jelölttel létesíthet jogviszonyt. A kinevezés (címadás) eljárási rendje egységes. Ha a pályázónak még nincs egyetemi tanári címe, az Ftv. (és a tervezet szerint) a rektor javaslatához a MAB szakvéleménye kell. Alaptörvény 9. cikk: A köztársasági elnök … kinevezi … az egyetemi tanárokat;

5. Intézményakkreditáció Előzmények: intézményakkreditációk BCE - KIK 2016. dec. 31 -ig RTF 2017. dec.

5. Intézményakkreditáció Előzmények: intézményakkreditációk BCE - KIK 2016. dec. 31 -ig RTF 2017. dec. 31 -ig ZMNE 2017. dec. 31 -ig A MAB határozat alapján mindhárom intézmény intézkedési tervet készített, amiket a MAB számon tart. A NKE első intézményakkreditációjának időpontjáról majd az új MAB dönt. Mérlegelheti a fenti határidőknél korábbi akkreditáció indokoltságát is.

Szempontok az intézményakkreditációhoz: - MAB határozatok és ajánlások, FOI intézkedési tervek a 3 jogelőd

Szempontok az intézményakkreditációhoz: - MAB határozatok és ajánlások, FOI intézkedési tervek a 3 jogelőd intézmény akkreditációja alapján, - a három forrásból kiépülő új intézményi struktúra megszervezése és működtetése, - a Fenntartói Testület rendkívül erős jogkörei vs - a szenátus és a rektor korlátozott hatáskörei, - a különböző profilú karok harmóniája, - stabil vezetői garnitúra (vs. ZMNE ma)

- 5 képzési terület vs viszonylag kevés szak, - ezek minőségi személyi és infrastrukturális

- 5 képzési terület vs viszonylag kevés szak, - ezek minőségi személyi és infrastrukturális feltételei, - a főiskolai docensek és tanárok oktatók átsorolása (? ) - a European Standards and Guidelines alkalmazása, - a minőségfejlesztési program eredményessége. Az NKE lehet az egyetlen intézmény, amelyiket törvény kötelez minőségfejlesztési program készítésére. (NKE CXXXII. 7. §)

Az új Ftv. tervezete: 9. § (4) Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik legalább

Az új Ftv. tervezete: 9. § (4) Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik legalább két képzési területen jogosult mesterképzésre, valamint legalább két tudományterületen doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére, feltéve, hogy a felsőoktatási intézmény munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább 50 százaléka tudományos fokozattal rendelkezik. Az egyetemet legalább négy kar alkotja. Az egyetemen legalább három egyetemi kar működik. A jogelőd intézmények korábbi négy karából az új egyetemen csak három kar lesz: a NKE így nem felel meg az egyetem tervezett új kritériumának. [Van még 13 másik ilyen egyetem a 27 -ből. ]

Új Ftv. tervezet 103. § 12. kar: egy vagy több képzési területen, tudományterületen több,

Új Ftv. tervezet 103. § 12. kar: egy vagy több képzési területen, tudományterületen több, a képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotó művészeti tevékenység feladatait ellátó szervezeti egység, a) egyetemi kar az a szervezeti egység, amelyen aa) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma eléri a 40 főt, ab) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók legalább fele rendelkezik tudományos fokozattal; ezek az oktatók rendszeres kutató tevékenységet folytatnak, ac) az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, ad) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori iskolájának a törzstagja.

6. Párhuzamos szak-akkreditációk Előzmények: párhuzamos szak-akkreditációk - a NKE szakjai eddig nem kerültek sorra

6. Párhuzamos szak-akkreditációk Előzmények: párhuzamos szak-akkreditációk - a NKE szakjai eddig nem kerültek sorra (nincs közöttük művészeti, informatikai, agrár és pedagógus képzés) - A ZMNE 3 egyedi szakját (Biztonság- és védelempolitikai; Nemzetbiztonsági; Büntetés-végrehajtási nevelő alapképzési szakokat) az intézményakkreditáció keretében akkreditálta a MAB. (Több ilyen szakon még nem volt oklevélkiadás. ) - A mai MAB-nak a párhuzamos szak-akkreditációkra ötéves ütemterve van, de ezt a költségvetési támogatás felének elvonása miatt már nem tudja tartani.

7. Doktori iskolák akkreditációja A két doktori iskolának egyaránt 2012. december 31 ig érvényes

7. Doktori iskolák akkreditációja A két doktori iskolának egyaránt 2012. december 31 ig érvényes (3 éves) akkreditációja van. A feltételek, a működés és az eredmények értékelése 2012 -ben esedékes. A MAB minden évben programozott formális megfelelőségi vizsgálatot végez (TT-ok életkora, publikációi, száma, egyetemi tanárok száma), ennek eredményéről tájékoztató értesítést küld. Ez rövidesen még a ZMNE-re is megérkezik. Most még nincs jogi következménye, csak figyelemfelhívás.

Köszönöm a meghívást és a figyelmet. Sok sikert az új egyetemnek!

Köszönöm a meghívást és a figyelmet. Sok sikert az új egyetemnek!