SYSTMY SIEOVHO PLNOVANIA Metda CPM critical path method

  • Slides: 13
Download presentation
SYSTÉMY SIEŤOVÉHO PLÁNOVANIA Metóda CPM critical path method – metóda kritickej cesty

SYSTÉMY SIEŤOVÉHO PLÁNOVANIA Metóda CPM critical path method – metóda kritickej cesty

Metóda CPM (kritická cesta) § Technika sieťového plánovania, ktorá sa používa na plánovanie a

Metóda CPM (kritická cesta) § Technika sieťového plánovania, ktorá sa používa na plánovanie a riadenie činností v projekte. Predvedením každej z týchto činností a pridružených časov, možno určiť „kritickú cestu“. § Kritická cesta identifikuje tie elementy, ktoré v skutočnosti vymedzujú minimálny celkový čas na projekt.

Metóda CPM (kritická cesta) § Séria úspešných činností zaradená do vzťahového diagramu – od

Metóda CPM (kritická cesta) § Séria úspešných činností zaradená do vzťahového diagramu – od času, v ktorom projekt začal až do času, kedy je projekt ukončený. Preto je rozhodujúci celkový čas, ktorý uplynie medzi rozhodnutím a realizáciou projektu 1 – začiatok 10 – koniec

Metóda CPM (kritická cesta) 1 Kritická cesta a jej efekty - pravidlá metodiky CPM

Metóda CPM (kritická cesta) 1 Kritická cesta a jej efekty - pravidlá metodiky CPM 1. 1 Zákony kritickej cesty 1. 2 Riadenie projektu podľa CPM 2 Mať správny plán - ako pripraviť plán so zmysluplnou kritickou cestou 3 Rady pre prax

Metóda CPM (kritická cesta) 1 Kritická cesta a jej efekty § Odborná literatúra: „Kritická

Metóda CPM (kritická cesta) 1 Kritická cesta a jej efekty § Odborná literatúra: „Kritická cesta predstavuje najkratšiu možnú dobu trvania celého projektu, teda časový úsek potrebný k splneniu všetých úloh v projekte. “ § Prax projektového riadenia: „To najdôležitejšie, čo je treba sledovaťr z hľadiska dodržania časového rámca projektu. “

Metóda CPM (kritická cesta) 1. 1 Zákony kritickej cesty § Oneskorenie úlohy na kritickej

Metóda CPM (kritická cesta) 1. 1 Zákony kritickej cesty § Oneskorenie úlohy na kritickej ceste sa 100 % prejaví na oneskorení projektu ako celku. § Zrýchlenie prác na úlohe ležiacej na kritickej ceste skracuje trvanie projektu ako celku. § Kritická cesta je dynamická – počas tvania projektu sa môže meniť.

Metóda CPM (kritická cesta) 1. 2 Riadenie projektu podľa CPM § Priorita práce +

Metóda CPM (kritická cesta) 1. 2 Riadenie projektu podľa CPM § Priorita práce + efektivita rozhodovania - v prípade problémov najskôr riešiť kritické úlohy § Riadenie rezerv u nekritických ciest Podľa veľkosti rezervy nekritickej cesty rozhodnúť: - nechať oneskoriť bez odozvy, - pripraviť odozvu na oneskorenie, - realizovať odozvu na oneskorenie. § Hodnotenie úspešnosti projektu Podľa plnenia kritickej cesty môžme hodnotiť mieru plnenia: - časovej dimenzie projektu, - rozpočtu – čiastočne podľa kréda: „Čas sú peniaze“.

Metóda CPM (kritická cesta) 2 Mať správny plán § Odborná literatúra: „Projekt by mal

Metóda CPM (kritická cesta) 2 Mať správny plán § Odborná literatúra: „Projekt by mal mať 1 začiatok a 1 koniec. “ § Prax projektového riadenia: „Projekt by mal mať definovaný koniec - miľník, do ktorého ústia priamo alebo nepriamo všetky aktivity projektu. “ !POZOR miľník ≠ pevný termín (dátum)!

Metóda CPM (kritická cesta) Ručný výpočet § zostavenie sieťového diagramu (úlohy + väzby), §

Metóda CPM (kritická cesta) Ručný výpočet § zostavenie sieťového diagramu (úlohy + väzby), § doby trvania úloh, § určenie najskôr možných a najneskôr možných začiatkov/koncov jednotlivých úloh. § pre kritickú úlohu platí: najskôr možný = najneskôr prípustný termín

Metóda CPM (kritická cesta) Kritická cesta je postupnosť aktivít, ktoré ležia na najdlhšej ceste,

Metóda CPM (kritická cesta) Kritická cesta je postupnosť aktivít, ktoré ležia na najdlhšej ceste, kde časová rezerva úloh = 0. Údaje sú nasledovné: SZ NZ ID - označenie/identifikátor aktivity, SZ - najskorší možný začiatok aktivity, SK - najskoršie možné ukončenie aktivity, NZ - najneskorší možný začiatok aktivity, NK- najneskoršie možné ukončenie aktivity, TA - trvanie aktivity, ČR - časová rezerva. TA ID ČR SK NK

Metóda CPM (kritická cesta) Automatizované nástroje – MS project § sledovací Ganttov diagram §

Metóda CPM (kritická cesta) Automatizované nástroje – MS project § sledovací Ganttov diagram § podrobný Ganttov diagram

Metóda CPM (kritická cesta) 3 Rady pre prax § U každého projektu dôkladne poznajte

Metóda CPM (kritická cesta) 3 Rady pre prax § U každého projektu dôkladne poznajte kritickú cestu – iba tak môžete projekt kvalifikovane riadiť. § Pri obdržaní požiadavky na skrátenie projektu začnite od najdlhších úloh na kritickej ceste, tam obyčajne skracovanie „bolí“ najmenej. § Premýšlajte nie len o činnostiach, ktoré predchádzajú danej úlohe, myslite aj na to, čo sa bude diať po jej skončení a nastavte väzbu na: - nasledujúce úlohy, - koniec projektu.

Vypracovala Lucia Mikulová 02. 11. 2005 Použité zdroje Literatúra: Zaušková, A. : Riadenie inovácií,

Vypracovala Lucia Mikulová 02. 11. 2005 Použité zdroje Literatúra: Zaušková, A. : Riadenie inovácií, Zvolen, Bratia Sabovci 2002 Internet