Synchronn promny eskho pedlokovho systmu Hana Prokov hana

  • Slides: 12
Download presentation
Synchronní proměny českého předložkového systému Hana Prokšová hana. proksova@ff. cuni. cz konzultace: po 10:

Synchronní proměny českého předložkového systému Hana Prokšová hana. [email protected] cuni. cz konzultace: po 10: 50– 12: 00

Vybrali jste si téma? 1. 2. 3. bránit, chránit (se), obrana, ochrana před něčím

Vybrali jste si téma? 1. 2. 3. bránit, chránit (se), obrana, ochrana před něčím × proti něčemu být citlivý, citlivost k něčemu × na něco × vůči něčemu ptát se, poptávka na něco × po něčem 4. v bazéně/bazénu × na bazéně/bazénu, na bazén × do bazénu 5. 6. 7. • sémantika, možnost zkoumat dialektologický aspekt + vztah deklinace na + Ukrajina, do/v × Ukrajina • aspekt politický, chce to zmapovat diskuse, názory učitelů čj jako L 2 na oběd × k obědu (snídaně, večeře…) • frekvence + dialektologický aspekt kvůli × díky • sémantika

náplň 4. 10. 11. 10. 18. 10. 25. 10. 1. 11. 8. 11. 15.

náplň 4. 10. 11. 10. 18. 10. 25. 10. 1. 11. 8. 11. 15. 11. 22. 11. 29. 11. 6. 12. 13. 12. 20. 12. 3. 1. úvod, charakterizace předložkového systému, nástřel témat valence, vztah předložek a pádu, finální rozdělení témat jazyková změna: gramatikalizace, pohled konstrukční, pohled kognitivní prepozicializace: sekundární prepozice – individuální práce instrumentál + předložka S → prezentace korpusových výzkumů ? ? → prezentace korpusových výzkumů příprava empirického výzkumu empirický výzkum, interpretace výsledků

valence počet a povaha míst, které verbum/deverbativum kolem sebe otevírá, aby bylo v širším

valence počet a povaha míst, které verbum/deverbativum kolem sebe otevírá, aby bylo v širším vyjádření sémanticky i gramaticky kompletní • předložky nejsou samostatná pozice → fungují jako součást většího celku a) slovesa b) doplňované pozice nový Vallex 3. 0 http: //ufal. mff. cuni. cz/vallex/3. 0/

valence počet a povaha míst, které verbum/deverbativum kolem sebe otevírá, aby bylo v širším

valence počet a povaha míst, které verbum/deverbativum kolem sebe otevírá, aby bylo v širším vyjádření sémanticky i gramaticky kompletní • předložky nejsou samostatná pozice → fungují jako součást většího celku a) slovesa • předložka (+ vyžadovaný pád) by spolurealizovala sémantiku slovesa • těšit se na ? ACC b) doplňované pozice • sémantika slovesa by se realizovala až doplněním celé struktury • těšit se + na + SUBSTACC

neustálenost pojetí i terminologie • „předložkový pád“ • specifický cirkumfix? • předložka + pádová

neustálenost pojetí i terminologie • „předložkový pád“ • specifický cirkumfix? • předložka + pádová flexe • „předložka i pádová flexe jsou generovány jako jedna jednotka o dvou prvcích, které jsou jeden ke druhému restriktivní a které se de facto podmiňují, a to v nelibovolné množině kombinací“ (HP)

1. Které pády jsou v češtině ryze předložkové? 2. Které pády jsou v češtině

1. Které pády jsou v češtině ryze předložkové? 2. Které pády jsou v češtině ryze bezpředložkové? 3. Ve/u kterých VČ se předložky nevyskytují?

četba FČ: Systém, funkce, forma a sémantika českých předložek „Je nesporné, že české předložky

četba FČ: Systém, funkce, forma a sémantika českých předložek „Je nesporné, že české předložky se systémem pádů interagují, nikterak zřejmé však už není, že by ho musely nutně specifikovat a modifikovat, a být vůči němu tedy v sekundární a podřízené roli. “ „[…]předložku je třeba ve velké většině případů vnímat jako součást valence slova“

3 základní prepoziční funkce: V létě si vždycky vzpomene na své první prázdniny u

3 základní prepoziční funkce: V létě si vždycky vzpomene na své první prázdniny u moře

3 základní prepoziční funkce: V létě si vždycky vzpomene na své první prázdniny u

3 základní prepoziční funkce: V létě si vždycky vzpomene na své první prázdniny u moře 1. nejčastější je funkce typu V – S, tj. vyjádření relace (označované ve schématu jako –) mezi verbem a substantivem, obvykle objektovým, a tedy typicky funkce valenční (vzpomene si na prázdniny) 2. adnominální funkce typu S – S je valenčně vázaná (ne však na verbum), prepozice tu vyjadřuje relaci mezi dvěma nominálními výrazy 3. adverbiální funkcí předložky je typ PROP – S sloužící k vyjádření v dnešním pojetí nevalenčních relací adverbiale k větě (v létě) (Při bližším, resp. širším pohledu lze ovšem i tento typ relace považovat za valenční (záleží ovšem na pojetí valence); daná valence se vztahuje k větě jako celku a její přesnější označení je pak spíše adpropoziční než adverbiální. )

četba FČ: Systém, funkce, forma a sémantika českých předložek 1. Jak chápe Čermák vztah

četba FČ: Systém, funkce, forma a sémantika českých předložek 1. Jak chápe Čermák vztah adverbií a předložek? 2. Souhlasíte s tím, že mají předložky vlastní valenci? (viz odd. 1. 3 a začátek 2. 3) 3. Co znamená, že se předložky a spojky mohou funkčně překrývat?

četba na 18. 10. • FRIED, Mirjam (2013): Pojem konstrukce v konstrukční gramatice. Časopis

četba na 18. 10. • FRIED, Mirjam (2013): Pojem konstrukce v konstrukční gramatice. Časopis pro moderní filologii 95, 2013, č. 1, s. 9– 27. • zaměřit se na předložky • LANGACKER, Ronald: koncept landmark – trajector