SVT ENERGIE interaktivn hra autor Mgr Kateina Dadkov

  • Slides: 34
Download presentation
SVĚT ENERGIE interaktivní hra autor: Mgr. Kateřina Dadáková škola: Gymnázium, Čelákovice J. A. Komenského

SVĚT ENERGIE interaktivní hra autor: Mgr. Kateřina Dadáková škola: Gymnázium, Čelákovice J. A. Komenského 414

HRACÍ PLÁN energie slunečního záření energie vody energie větru energie biomasy 100 100 200

HRACÍ PLÁN energie slunečního záření energie vody energie větru energie biomasy 100 100 200 200 300 300 400 400 energie fosilních paliv jaderná energie geotermální energie moří a oceánů 100 100 200 200 300 300 400 400 PRAVIDLA HRY

energie slunečního záření 100 Většina energetických zdrojů na planetě Zemi má svůj původ v

energie slunečního záření 100 Většina energetických zdrojů na planetě Zemi má svůj původ v energii slunečního záření. Existují výjimky, najděte je. energie větru geotermální energie jaderná energie slapová energie chemická energie vázaná v živých organismech ODPOVĚĎ energie fosilních paliv energie vody cirkulující v přírodě

energie slunečního záření 200 Sluneční energii lze přímo měnit na elektrickou prostřednictvím fotovoltaického článku

energie slunečního záření 200 Sluneční energii lze přímo měnit na elektrickou prostřednictvím fotovoltaického článku (velkoplošné polovodičové diody). Vzájemným působením světla a hmoty dochází v článku k pohlcování fotonů a uvolňování elektronů. Jaký proud fotovoltaický článek vyrábí? stejnosměrný střídavý elektrický proud

energie slunečního záření 300 Jak se jmenoval? Před více než 2000 lety žil jeden

energie slunečního záření 300 Jak se jmenoval? Před více než 2000 lety žil jeden z nejvýznamnějších vědců klasického starověku, matematik, fyzik, astronom a filozof. Pro rodné Syrakusy konstruoval důmyslné obranné stroje. Vypráví se, že na dálku zapaloval lodě vyleštěnými štíty. Archimédés ze Syrakus ODPOVĚĎ principu odrazu a soustředění sluneční energie zrcadly dnes využívají solární tavicí pece a koncentrační solární elektrárny www. youtube. com/watch? feature=player_embedded&v=Ttz. RAj. W 6 KO

energie slunečního záření 400 Stáří Slunce odhadujeme na miliardy let a další miliardy má

energie slunečního záření 400 Stáří Slunce odhadujeme na miliardy let a další miliardy má Slunce ještě před sebou. Z pohledu „krátké“ doby existence lidstva lze považovat tento zdroj energie za nevyčerpatelný. Odkud získává Slunce svou energii? v nitru Slunce probíhá jaderná fúze ODPOVĚĎ uvolňuje se obrovské množství energie a zároveň se Slunce ochuzuje o miliony tun své hmoty www. atomovejadro. wz. cz/stranky/jaderne_reakce_4. html

energie vody 100 Pojmenujte přírodní proces: Řekami a podzemními vodami odtéká voda do oceánů.

energie vody 100 Pojmenujte přírodní proces: Řekami a podzemními vodami odtéká voda do oceánů. Současně se voda vypařuje z vodních hladin, z půdy a z listů rostlin. Vodní pára stoupá vzhůru, kde se ochlazuje a shlukuje do mraků. Poté padá ve formě deště nebo sněhu zpět na zemský povrch. koloběh vody ODPOVĚĎ na udržení procesu se spotřebuje téměř ¼ sluneční energie dopadající na zemský povrch

energie vody 200 Jak se nazývá nejstarší vodní stroj, předchůdce vodní turbíny? o pr

energie vody 200 Jak se nazývá nejstarší vodní stroj, předchůdce vodní turbíny? o pr využívána je pouze kinetická ud energie vody dy vo využívána je kinetická i polohová energie vody proud vody vodní kolo ODPOVĚĎ účinnost obyčejného vodního kola je maximálně 30 %, zatímco turbína dokáže využít až 90 % energie proudící vody

energie vody 300 Přečerpávací vodní elektrárna vlastně elektrickou energii novou „nevyrábí“, pouze „skladuje“ již

energie vody 300 Přečerpávací vodní elektrárna vlastně elektrickou energii novou „nevyrábí“, pouze „skladuje“ již vyrobenou. Barevně označte názvy strojů dle režimu chodu elektrárny. motor generátor ODPOVĚĎ voda teče z horní nádrže dolů nebo z dolní nádrže nahoru turbína čerpadlo

energie vody 400 Za ekologický a sociální zločin bývá pokládána nejvýkonnější vodní elektrárna světa

energie vody 400 Za ekologický a sociální zločin bývá pokládána nejvýkonnější vodní elektrárna světa „Tři soutěsky“. Napuštění jezera zásobujícího elektrárnu vodou si vyžádalo přestěhování dvou miliónů lidí a pohřbilo stovky vesnic a měst, včetně řady archeologických památek. Kde byste tento megalomanský projekt hledali? v Číně ODPOVĚĎ na řece Jang-c'-ťiang (Dlouhá řeka) tato elektrárna překračuje výkon všech v elektráren v ČR dohromady

energie větru 100 Základ větrné elektrárny, to je turbína umístěná na stožáru. Rozlišujeme dva

energie větru 100 Základ větrné elektrárny, to je turbína umístěná na stožáru. Rozlišujeme dva druhy konstrukce turbíny. A Sestavte správné dvojice: 1. vertikální osa otáčení turbíny 2. horizontální osa otáčení turbíny 1 B ODPOVĚĎ 2 A B

energie větru 200 Síla větru byla v minulosti využívána k pohánění plachetnic a větrných

energie větru 200 Síla větru byla v minulosti využívána k pohánění plachetnic a větrných mlýnů. V současné době díky ní vyrábíme také elektřinu. Popište princip činnosti větrné elektrárny. vítr roztáčí větrnou turbínu umístěnou ODPOVĚĎ na společné hřídeli s rotorem elektrického generátoru energie větru mechanická rotační energie elektrická energie

energie větru 300 Od počátku 19. století používáme Beaufortovu [bofort] stupnici pro odhad síly

energie větru 300 Od počátku 19. století používáme Beaufortovu [bofort] stupnici pro odhad síly (rychlosti) větru bez užití přístrojů, tj. podle účinku větru na různé objekty na moři i na souši. Vyjmenujete alespoň 4 stupně síly větru. (dle názvosloví používaného v ČR) text pište sem bezvětří silný vítr vánek prudký vítr slabý vítr bouřlivý vítr mírný vítr. ODPOVĚĎ vichřice dosti čerstvý vítr silná vichřice čerstvý vítr mohutná vichřice orkán www. old. chmi. cz/meteo/olm/Let_met/beaufort/Beaufortova_stupnice. htm

energie větru 400 15. červen je Mezinárodním dnem větru. Jak vzniká vítr? Vzduch v

energie větru 400 15. červen je Mezinárodním dnem větru. Jak vzniká vítr? Vzduch v atmosféře nemá všude stejnou teplotu, a tím pádem i fyzikální vlastnosti. ODPOVĚĎ Následně dochází k vyrovnávání těchto rozdílů. Masy vzduchu se rozpohybují. rotace Země způsobuje stáčení větru, terénní překážky vítr zpomalují

energie biomasy 100 Jak se nazývá biochemický proces: Energie slunečního záření se mění na

energie biomasy 100 Jak se nazývá biochemický proces: Energie slunečního záření se mění na energii chemických vazeb. kyslík ODPOVĚĎ fotosyntéza oxid uhličitý voda cukr

energie biomasy 200 biomasa využívaná pro energetické účely zbytková (odpadní) biomasa cíleně pěstovaná biomasa

energie biomasy 200 biomasa využívaná pro energetické účely zbytková (odpadní) biomasa cíleně pěstovaná biomasa odpady z lesního hospodářství energetické byliny rostlinné zbytky zemědělské produkce rychlerostoucí dřeviny exkrementy zvířat komunální bioodpad průmyslový bioodpad Je biomasa obnovitelný zdroj energie? ANO NE

energie biomasy 300 PRÉMIE získáváte 300 bodů

energie biomasy 300 PRÉMIE získáváte 300 bodů

energie biomasy 400 V souvislosti se spalováním biomasy při výrobě elektřiny je často kritizována

energie biomasy 400 V souvislosti se spalováním biomasy při výrobě elektřiny je často kritizována neefektivnost použité technologie. Účinnost využití paliv lze zvýšit tzv. KOGENERACÍ. Vysvětlete tento termín. využívání „odpadního“ tepla při výrobě elektřiny ODPOVĚĎ vyrábíme-li elektřinu a teplo společně v jednom cyklu, www. kombinovana-vyroba. cz/? id=0100# ušetříme cca 1/3 paliva oproti jejich oddělené výrobě

energie fosilních paliv 100 Jednoho dne se všechny neobnovitelné zdroje vyčerpají. Při současných zásobách

energie fosilních paliv 100 Jednoho dne se všechny neobnovitelné zdroje vyčerpají. Při současných zásobách a rychlosti spotřeby fosilních paliv se odhaduje, že přibližně za 130 let bude svět muset úplně pokrýt svou energetickou potřebu alternativními zdroji. www. ekoblog. cz/? q=node/609 Vyjmenujte 3 hlavní druhy fosilních paliv. uhlí ODPOVĚĎ zemní plyn ropa

energie fosilních paliv 200 K přepravě surovin na velké vzdálenosti slouží potrubní doprava. Územím

energie fosilních paliv 200 K přepravě surovin na velké vzdálenosti slouží potrubní doprava. Územím ČR prochází: • ROPOVOD „Družba“ z Ruska • ROPOVOD „IKL“ z Německa oblasti s výskytem ropy a zemního plynu • tranzitní PLYNOVOD z Ruska do Evropy přepravní soustavy … směr východ – západ a východ - sever • PLYNOVOD „Gazela“ (ve výstavbě) z Ruska do Evropy … směr sever - západ můžou běžet oběma směry www. petroleum. cz/ropa/vyskyt-ropy-soucasnost. aspx Máme na území Česka ložiska ropy a zemního plynu? ANO NE

energie fosilních paliv 300 Sestavte správné dvojice: 2. paroplynová elektrárna generátor spalovací turbína B

energie fosilních paliv 300 Sestavte správné dvojice: 2. paroplynová elektrárna generátor spalovací turbína B C spalovací turbína parní kotel 1 C ODPOVĚĎ 2 A generátor kondenzátor turbína chladící věž plynová elektrárna turbína 3. parogenerátor kondenzační parní elektrárna 1. A generátor chladící věž kondenzátor 3 B

energie fosilních paliv 400 Část slunečního záření, které dopadá na planetu Zemi se odráží

energie fosilních paliv 400 Část slunečního záření, které dopadá na planetu Zemi se odráží Skleníkový efekt přispívá k udržování teplot vhodných život. od mraků, vodní hladiny a sněhové pokrývky a uniká zpětpro do kosmu. Část záření je po dopadu na povrch země pohlcena a zahřívá jej. Při některých lidských činnostech se uvolňuje větší množství Teplo unikající ze zahřátého povrchu je opět záření, ale jiné vlnové délky. skleníkových plynů, než je přirozené (např. při spalování fosilních paliv). V atmosféře je díl tohoto tepelného záření některými plyny na čas zadržen Diskutuje se o tom, zda takto uměle nezesilujeme skleníkový efekt, a následně znovu vyzářen (všemi směry, tj. zpět k zemi i dál do kosmu). zda nehrozí globální oteplení planety. Nastává tzv. SKLENÍKOVÝ EFEKT. Ohrožuje přirozený skleníkový efekt člověka a živé organismy na Zemi? ANO NE

jaderná energie 100 26. dubna 1986 se odehrála nejzávažnější jaderná havárie v historii jaderné

jaderná energie 100 26. dubna 1986 se odehrála nejzávažnější jaderná havárie v historii jaderné energetiky. Důvodem havárie byl velmi riskantní pokus, při kterém došlo k explozi reaktoru. Kde to bylo? v Černobylu ODPOVĚĎ na Ukrajině (tehdy část Sovětského svazu) www. pozary. cz/clanek/6299 -1986 -tragickahavarie-v-jaderne-elektrarne-cernobyl/

jaderná energie 200 V ČR jsou v provozu dvě jaderné elektrárny. Zakreslete tyto elektrárny

jaderná energie 200 V ČR jsou v provozu dvě jaderné elektrárny. Zakreslete tyto elektrárny do mapy. jaderná elektrárna Dukovany jaderná elektrárna Temelín ODPOVĚĎ

jaderná energie 300 Jaderná energetika využívá energii, která se uvolňuje při řízených řetězových reakcích

jaderná energie 300 Jaderná energetika využívá energii, která se uvolňuje při řízených řetězových reakcích v atomových jádrech. Jaký typ jaderné reakce probíhá v jaderných reaktorech? jaderné štěpení těžkéODPOVĚĎ jádro se rozdělí na lehčí jádra www. atomovejadro. wz. cz/stranky/jaderne_reakce_2. htm

jaderná energie 400 Jak se jmenoval? Italský fyzik, který před fašisty utekl do USA.

jaderná energie 400 Jak se jmenoval? Italský fyzik, který před fašisty utekl do USA. V podzemí stadionu Chicagské univerzity zkonstruoval a v roce 1942 spustil první jaderný reaktor na světě. Enrico Fermi ODPOVĚĎ 1901 - 1954 podílel se i na vývoji atomové bomby

geotermální energie 100 PRÉMIE získáváte 100 bodů

geotermální energie 100 PRÉMIE získáváte 100 bodů

geotermální energie 200 místa, kde uniká teplo z nitra Země přírodní gejzíry, horké prameny

geotermální energie 200 místa, kde uniká teplo z nitra Země přírodní gejzíry, horké prameny nebo parní výrony umělé vrty k podzemním horkovodným jezerům nebo horkým horninám teplonosné médium samo teplonosné médium se vtlačuje do vrtů, vyvěrá na zemský povrch v hloubi země se ohřívá, poté se vyvádí na povrch Ve které evropské zemi pochází z geotermálních zdrojů většina elektrické energie a tepla pro vytápění či ohřev vody? Česko Island Dánsko

geotermální energie 300 Jaký je původ tepla z nitra Země? To je stále otevřená

geotermální energie 300 Jaký je původ tepla z nitra Země? To je stále otevřená otázka. Odhaduje se, že zhruba polovina geotermální energie je generována rozpadem radioaktivních prvků v zemském tělese, ostatní jde na vrub kosmické etapy vzniku naší sluneční soustavy nebo nějakých jiných zdrojů. Jak se nazývá věda o tepelném stavu planety Země? geotermika (obor geofyziky) ODPOVĚĎ zabývá se tepelnými zdroji a mechanismem přenosu tepla v nitru Země, studuje rozdělení teploty s hloubkou a podílí se na tvorbě modelů zemských sfér

geotermální energie 400 Tepelné čerpadlo pracuje na principu „opačné“ chladničky, ochlazuje vnější prostor a

geotermální energie 400 Tepelné čerpadlo pracuje na principu „opačné“ chladničky, ochlazuje vnější prostor a vytápí prostor vnitřní. elektrická energie pro pohon kompresoru teplo odebrané zemské kůře (podzemní vodě nebo venkovnímu vzduchu) teplo odevzdané do otopného systému Umí tepelné čerpadlo vytápět dům (teploty 15°C) ochlazováním okolní zahrady (teploty 5°C)? ANO NE

energie moří a oceánů 100 Ve stavu úvah a studií zatím zůstává energetické využití

energie moří a oceánů 100 Ve stavu úvah a studií zatím zůstává energetické využití mořských proudů. Proudy přemisťují obrovská množství vody na velké vzdálenosti, dokážou zeslabit klimatické rozdíly mezi jednotlivými částmi planety. Který teplý mořský proud ovlivňuje podnebí na evropskému kontinentu? Golfský proud ODPOVĚĎ nejrychlejší oceánský proud, jehož průměrný průtok je místy až 600 krát větší než průměrný průtok Amazonky

energie moří a oceánů 200 Vlnění mořské hladiny je mechanické vlnění. Prostředím se šíří

energie moří a oceánů 200 Vlnění mořské hladiny je mechanické vlnění. Prostředím se šíří pouze kmitavý rozruch a k tomu dodaná energie. příčiny vlnění mořské hladiny • pohyb dna moře vítr vanoucí přes otevřenou vodní plochu • sesuv mořského břehu • pád meteoritu do oceánu Je bójka na hladině volného moře unášena vlnami dále od zdroje vlnění? ANO NE

energie moří a oceánů 300 K výrobě elektřiny lze využít periodického opakování slapových jevů.

energie moří a oceánů 300 K výrobě elektřiny lze využít periodického opakování slapových jevů. První přílivové elektrárny byly přehradní, současné projekty se zaměřují spíše na elektrárny bez přehrad s volně postavenými turbínami. Co je příčinou zvyšování a snižování hladiny moře při slapových jevech? gravitace a vzájemný pohyb Země, Měsíce a Slunce Měsíc má na slapové ODPOVĚĎ jevy daleko větší vliv než Slunce, vzájemné postavení Slunce a Měsíce ovlivňuje výšku přílivu www. galaxie. web 2001. cz/astronomie/priliv. htm

energie moří a oceánů 400 Tam, kde řeky vtékají do moří a sladká voda

energie moří a oceánů 400 Tam, kde řeky vtékají do moří a sladká voda se mísí se slanou, tam se skrývá velký energetický potenciál. Elektrárna by mohla využívat sílu, jež „nasává“ přes polopropustnou membránu vodu do solného roztoku. Pojmenujte výše popsaný samovolný proces. osmóza ODPOVĚĎ princip osmózy dokáže vytvořit stejné podmínky, jako ve vodní elektrárně, kde na turbínu dopadá voda z výšky 120 metrů www. youtube. com/watch? v=8 v 21 Glc. NB 44&feature=player_detailpage#t=43 s