Sveika su Oracle Duomen baz Paskaita 4 Temos

  • Slides: 21
Download presentation
Sąveika su Oracle Duomenų bazė Paskaita 4

Sąveika su Oracle Duomenų bazė Paskaita 4

Temos • Kokie SQL sakiniai galimi vykdomajame PL/SQL bloke • DML sakiniai PL/SQL-e •

Temos • Kokie SQL sakiniai galimi vykdomajame PL/SQL bloke • DML sakiniai PL/SQL-e • Transakcijos valdymo sakiniai PL/SQL-e • INTO dalės naudojimas SQL komandoje varčių išsaugojimui • Skirtumai tarp uždarų ir atvirų kursorių • Kursoriaus atributų naudojimas

SQL Sakiniai PL/SQL-e • Vienos eilutės atrinkimas iš DB naudojant SELECT komandą. • Duomenų

SQL Sakiniai PL/SQL-e • Vienos eilutės atrinkimas iš DB naudojant SELECT komandą. • Duomenų eilučių redagavimas vykdomas DML komandomis. • Transakcijų valdymas vykdomas COMMIT, ROLLBACK ir SAVEPOINT komandomis.

SELECT Sakiniai PL/SQL-e • Duomenų atrinkimas iš duomenų bazės vykdomas SELECT sakinių pagalba. SELECT

SELECT Sakiniai PL/SQL-e • Duomenų atrinkimas iš duomenų bazės vykdomas SELECT sakinių pagalba. SELECT select_list • Syntax: INTO {variable_name[, variable_name]. . . | record_name} FROM table [WHERE condition];

SELECT Sakiniai PL/SQL-e • INTO dalis privaloma. • Užklausa privalo grąžinti tik vieną eilutę.

SELECT Sakiniai PL/SQL-e • INTO dalis privaloma. • Užklausa privalo grąžinti tik vieną eilutę. SET SERVER OUTPUT ON DECLARE v_fname VARCHAR 2(25); BEGIN SELECT first_name INTO v_fname FROM employees WHERE employee_id=200; DBMS_OUTPUT. PUT_LINE(' First Name is : '||v_fname); END; /

PL/SQL Duomenų atrinkimas: Pavyzdys • Grąžinome hire_date ir salary nurodytam darbuotojui. DECLARE v_emp_hiredate employees.

PL/SQL Duomenų atrinkimas: Pavyzdys • Grąžinome hire_date ir salary nurodytam darbuotojui. DECLARE v_emp_hiredate employees. hire_date%TYPE; v_emp_salary employees. salary%TYPE; BEGIN SELECT hire_date, salary INTO v_emp_hiredate, v_emp_salary FROM employees WHERE employee_id = 100; END; /

PL/SQL Duomenų atrinkimas • Visų darbuotojų atliginimų sumos iš tam tikro padalinio paskaičiavimas. DECLARE

PL/SQL Duomenų atrinkimas • Visų darbuotojų atliginimų sumos iš tam tikro padalinio paskaičiavimas. DECLARE v_sum_sal NUMBER(10, 2); v_deptno NUMBER NOT NULL : = 60; BEGIN SELECT SUM(salary) -- grupinė funkcija INTO v_sum_sal FROM employees WHERE department_id = v_deptno; DBMS_OUTPUT. PUT_LINE ('The sum of salary is ' || v_sum_sal); END;

Vardinimo susitarimai DECLARE hire_date employees. hire_date%TYPE; sysdate hire_date%TYPE; employee_id employees. employee_id%TYPE : = 176;

Vardinimo susitarimai DECLARE hire_date employees. hire_date%TYPE; sysdate hire_date%TYPE; employee_id employees. employee_id%TYPE : = 176; BEGIN SELECT hire_date, sysdate INTO hire_date, sysdate FROM employees WHERE employee_id = employee_id; END; /

Vardinimo susitarimai • Norint išvengti dviprasmybių WHERE dalyje nuduokite vardinimo susitarimus. • Venkite duomenų

Vardinimo susitarimai • Norint išvengti dviprasmybių WHERE dalyje nuduokite vardinimo susitarimus. • Venkite duomenų lentelių stulpelių vardais vadinti savo kintamuosius. • Sintaksinės klaidos galimos dėl to, kad PL/SQL visų pirmą tikrina lentelės stulpelio vardą. • Lokalinių kintamųjų ir formalių parametrų vardai turi prioritetą prieš duomenų bazės lentelės vardą. • Stulpelių vardai turi prioritetą prieš lokalinių kintamųjų vardus.

Duomenų manipuliavimas PL/SQL-e • Pakeitimai į duomenų bazę įnešami DML komandomis: • • INSERT

Duomenų manipuliavimas PL/SQL-e • Pakeitimai į duomenų bazę įnešami DML komandomis: • • INSERT UPDATE DELETE MERGE DELETE INSERT UPDATE MERGE

Naujų įrašų įterpimas: Pavyzdys • Informacija apie naują darbuotoją įterpimas į lentelę EMPLOYEES. BEGIN

Naujų įrašų įterpimas: Pavyzdys • Informacija apie naują darbuotoją įterpimas į lentelę EMPLOYEES. BEGIN INSERT INTO employees (employee_id, first_name, last_name, email, hire_date, job_id, salary) VALUES(employees_seq. NEXTVAL, 'Ruth', 'Cores', 'RCORES', CURRENT_DATE, 'AD_ASST', 4000); END; /

Duomenų pakeitimas: Pavyzdys • Visų darbuotojų kurie priklauso tam tikrai grupėj atliginimo padidinimas. DECLARE

Duomenų pakeitimas: Pavyzdys • Visų darbuotojų kurie priklauso tam tikrai grupėj atliginimo padidinimas. DECLARE sal_increase employees. salary%TYPE : = 800; BEGIN UPDATE employees SET salary = salary + sal_increase WHERE job_id = 'ST_CLERK'; END; / . . .

Duomenų trynimas: Pavyzdys • Informacija apie 10 skyrio darbuotojus trynimas iš employees lentelės. DECLARE

Duomenų trynimas: Pavyzdys • Informacija apie 10 skyrio darbuotojus trynimas iš employees lentelės. DECLARE deptno employees. department_id%TYPE : = 10; BEGIN DELETE FROM employees WHERE department_id = deptno; END; /

Eilučių sujungimas • Eilučių įterpimas ar pakeitimas lentelėje copy_emp lentelės employees pagrindų. BEGIN MERGE

Eilučių sujungimas • Eilučių įterpimas ar pakeitimas lentelėje copy_emp lentelės employees pagrindų. BEGIN MERGE INTO copy_emp c USING employees e ON (e. employee_id = c. empno) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET c. first_name = e. first_name, c. last_name = e. last_name, c. email = e. email, . . . WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES(e. employee_id, e. first_name, e. last_name, . . . , e. department_id); END; /

SQL Kursorius • Kursorius tai rodykle į Oracle serverio rezervuoto atminties vieta naudojama SELECT

SQL Kursorius • Kursorius tai rodykle į Oracle serverio rezervuoto atminties vieta naudojama SELECT sakinių rezultatams saugoti. • Kursorių tipai. • Uždaras arba vidinis (Implicit): Kuriamas ir tvarkomas interaktyviai Oracle serverio SQL sakiniams aptarnauti. • Atviras arba išorinis Explicit: Programuotojo deklaruojamas Implicit cursor Explicit cursor

Uždaro SQL kursoriaus atributai • Naudojant SQL kursoriaus atributus, galima patikrinti SQL sakinių rezultatus.

Uždaro SQL kursoriaus atributai • Naudojant SQL kursoriaus atributus, galima patikrinti SQL sakinių rezultatus. SQL%FOUND SQL%NOTFOUND SQL%ROWCOUNT BOOLEAN atributas, kuris įgyja reikšmę TRUE , jei paskutinis SQL sakinys paveikia viena ar kelias eilutes BOOLEAN atributas, kuris įgyja reikšmę TRUE , jei paskutinis SQL sakinys ne paveikia nei vienos eilutės eilučių skaičius paveiktas paskutinio SQL sakinio (sveika reikšmė)

Uždaro SQL kursoriaus atributai • Eilučių trynimas iš employees lentelės pagal vartotojo ID. Ištrintų

Uždaro SQL kursoriaus atributai • Eilučių trynimas iš employees lentelės pagal vartotojo ID. Ištrintų eilučių skaičiaus atspausdinimas. DECLARE v_rows_deleted VARCHAR 2(30) v_empno employees. employee_id%TYPE : = 176; BEGIN DELETE FROM employees WHERE employee_id = v_empno; v_rows_deleted : = (SQL%ROWCOUNT || ' row deleted. '); DBMS_OUTPUT. PUT_LINE (v_rows_deleted); END;

Transakcijos valdymo sakiniai • Pradėti transakciją su pirma DML komanda iki COMMIT ar ROLLBACK

Transakcijos valdymo sakiniai • Pradėti transakciją su pirma DML komanda iki COMMIT ar ROLLBACK • Naudoti COMMIT ir ROLLBACK SQL sakiniuose transakcijos išoriniam (explicit) užbaigimui

Klausimas • Naudojant PL/SQL SELECT sakinį INTO dalis privaloma, o užklausa gali grąžinti vieną

Klausimas • Naudojant PL/SQL SELECT sakinį INTO dalis privaloma, o užklausa gali grąžinti vieną arba daugiau eilučių. 1. True 2. False

Santrauka • Sužinojome : • Kaip naudojami PL/SQL bloke DML, DDL ir transakcijos valdymo

Santrauka • Sužinojome : • Kaip naudojami PL/SQL bloke DML, DDL ir transakcijos valdymo sakinių. • Apie INTO dalės būtinumą PL/SQL SELECT sakinyje. • Skirtumus tarp uždaro ir atviro kursorių • SQL kursoriaus atributų naudojimą, norint patikrinti SQL sakinių rezultatus

Praktika 4: • This practice covers the following topics: • • Selecting data from

Praktika 4: • This practice covers the following topics: • • Selecting data from a table Inserting data into a table Updating data in a table Deleting a record from a table