SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUJU ISTARSKE UPANIJE Gradsko

  • Slides: 15
Download presentation
SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo Grada Pule

SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo Grada Pule Pula, prosinac 2007.

Sadržaj prezentacije • Uvod – put do uspostave SGO IŽ • Koncept gospodarenja otpadom

Sadržaj prezentacije • Uvod – put do uspostave SGO IŽ • Koncept gospodarenja otpadom u IŽ • Aktivnosti projekta za uspostavu sustava • Iskustva iz prakse - Celje

Uvod – osnova za uspostavu SGO IŽ • • 1994. – 1996. - Izrada

Uvod – osnova za uspostavu SGO IŽ • • 1994. – 1996. - Izrada Studije gospodarenja otpadom na području Istre i Kvarnera (DUZO RH-Odjel za Jadran, RAMBØLL Danska, financirala EUROPSKA INVESTICIJAKA BANKA 1996. - Usvajanje Studije i njeno predstavljanje izvršnim i predstavničkim tijelima JLS Izvršena je analiza količina i tokova pojedinih vrsta otpada za 1993. godinu; Utvrđena je neodrživost postojećeg sustava po ekološkim i ekonomskim pokazateljima; Analizirana su varijantna rješenja za optimalnu lokaciju ŽCGO; Izrađena je projekcija količina i tokova zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada do 2005. godine; Prostornim planovima IŽ i grada Pule definirane su osnove uspostave sustava, lokacija centralne zone za gospodarenje otpadom i lokacije pretovarnih stanica

KONCEPT GOSPODARENJA OTPADOM - IVO - EDUKACIJA POTENCIJALNI OTPAD IZBJEGAVANJE SMANJIVANJE OTPADA IPPC DIREKTIVA

KONCEPT GOSPODARENJA OTPADOM - IVO - EDUKACIJA POTENCIJALNI OTPAD IZBJEGAVANJE SMANJIVANJE OTPADA IPPC DIREKTIVA (ČISTIJA PROIZVODNJA) PROIZVEDENI OTPAD VREDNOVANJE SEKUNDARNE SIROVINE I KOMPOST ENERGIJA -unapređivanje informacijskog sustava i izvještavanje; -prilagodba propisa sa propisima EU; -razvijanje sustava odgoja i obrazovanja, informiranja i komunikacije o otpadu; - institucionalno jačanje; OSTATNI OTPAD Bioreaktorska deponija na lokaciji Kaštijun - Pula ODLAGANJE ENERGIJA Iskorištavanje energije deponijskog plina

KONCEPT GOSPODARENJA OTPADOM ISTARSKE ŽUPANIJE • Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Kaštijun” •

KONCEPT GOSPODARENJA OTPADOM ISTARSKE ŽUPANIJE • Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Kaštijun” • Izgradnja 6 pretovarnih stanica za otpad • Nabava vozila za prijevoz otpada od pretovarnih stanica do ŽCGO-a • Sanacija i zatvaranje postojećih odlagališta Županije

KONCEPT GOSPODARENJA OTPADOM ŽCGO Kaštijun Vozni park Pretovarne stanice Reciklažna dvorišta i Eko otoci

KONCEPT GOSPODARENJA OTPADOM ŽCGO Kaštijun Vozni park Pretovarne stanice Reciklažna dvorišta i Eko otoci

Količine komunalnog i NTO otpada odloženog na odlagalištima IŽ u 2006. godini 2006 Poduzeće

Količine komunalnog i NTO otpada odloženog na odlagalištima IŽ u 2006. godini 2006 Poduzeće Sjedište komunalni otpad (t/god) odvojeno sakupljen i odložen NTO otpad (t/god) ukupna količina otpada (t/god) % odvojeno sakupljenog i odloženog NTO otpada 1. Maj Labin 13. 066 182 13. 248 0, 02 6. Maj Umag 16. 712 320 17. 032 0, 02 Komunalni Servis Rovinj 10. 643 104 10. 747 0, 001 Park Buzet 4. 003 11 4. 014 0, 002 Pula Herculanea Pula 42. 275 5. 628 47. 903 0, 1 Usluga Pazin 8. 110 1. 298 9. 408 0, 13 Usluga Poreč 21. 614 570 22. 184 0, 02 Ukupno Istarska županija 116. 423 8. 113 124. 536 0, 3

Struktura komunalnog otpada odloženog na odlagalištima IŽ u 2006 godini Vrsta otpada Postotak %

Struktura komunalnog otpada odloženog na odlagalištima IŽ u 2006 godini Vrsta otpada Postotak % Papir i karton 18 Plastika 10 Drvo 1, 5 Tekstil 4, 5 Metal 5 Staklo 5 Građevinski otpad 3 Organski otpad 40 Prosijani ostaci 5 Guma 1 Drugo 7 Ukupno 100

Provedene aktivnosti-1 ü 2006. - Projekt uključen u projekte od nacionalnog značaja čime se

Provedene aktivnosti-1 ü 2006. - Projekt uključen u projekte od nacionalnog značaja čime se omogućuje kandidatura u IPA program; ü 2006. - Projekt je uključen u Regionalni operativni plan IŽ (SN IŽ 15/06); ü 2006. - Dobiveno pravo građenja na postojećem i planiranom dijelu lokacije “Kaštijun”; ü 2006. - Potpisan društveni ugovor između Grada Pule i Istarske županije o osnivanju trgovačkog društva za gospodarenje otpadom “Kaštijun” d. o. o. kojim se omogućava uključivanje svih JLS u IŽ;

Provedene aktivnosti - 2 ü do 2007. – izrađena dokumentacija za sanaciju i rekonstrukciju

Provedene aktivnosti - 2 ü do 2007. – izrađena dokumentacija za sanaciju i rekonstrukciju postojećih odlagališta u Istarskoj županiji; ü Započeta sanacija postojećih odlagališta uz financijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH; ü 2007. - Osnovano trgovačko društvo za gospodarenje otpadom na području IŽ “KAŠTIJUN” d. o. o. Pula (51% u vlasništvu Grada Pule, 49% u vlasništvu IŽ) ü 2007. - Potpisano je pismo namjere između Istarske županije, Grada Pule i EBRD u cilju zajedničkog rješavanja sustava gospodarenja otpadom na području IŽ; ü 2007. - Potpisano pismo namjere između tvrtke “ecorec” d. o. o. iz Zagreba, Istarske županije i Grada Pule – izgradnja pilot postrojenja za izdvajanje gorive frakcije iz komunalnog otpada; ü 27. travnja 2007. godine - potpisan ugovor između Istarske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o zajedničkom ulaganju u osnivanje i izgradnju ŽCGO kojim je Upravni odbor Fonda odobrio iznos od 3 500 000, 00 kn od čega se 2 400 000, 00 kn odobrava za provedbu istražnih radova, izradu idejnog rješenja, studije izvedivosti te kompletne aplikacije za ostvarivanje sredstava pred pristupnih fondova EU ;

Provedene aktivnosti - 3 ü Izrađene su slijedeće studije i elaborati: - geodetska podloga

Provedene aktivnosti - 3 ü Izrađene su slijedeće studije i elaborati: - geodetska podloga za lokaciju Kaštijun; - Elaborat za odabir MBO tehnologije obrade otpada; - Idejno rješenje za ŽCGO; - SUO za ŽCGO – u postupku je PUO (javni uvid od 3. do 24. prosinca 2007. godine u Gradu Pula, Općini Medulin i UO za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu okoliša IŽ; javna rasprava: 11. prosinca 2007. u 17, 00 sati u Komunalnoj palači u Puli i 12. prosinca 2007. u 16, 00 sati u Općini Medulin; - IPA aplikacija za ŽCGO Europska komisija 28. studenog 2007. godine donosi Odluku o usvajanju dva operativna programa za Instrument pretpristupne pomoći (IPA) za Hrvatsku, između kojih i Operativni program zaštite okoliša (53, 5 milijuna €).

REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM CELJE novo odlagalište staro odlagalište postrojenje – u izgradnji

REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM CELJE novo odlagalište staro odlagalište postrojenje – u izgradnji

upravna zgrada sortirnica kompostana demontaža MBO

upravna zgrada sortirnica kompostana demontaža MBO

UREĐENO POLJE ZA ODLAGANJE

UREĐENO POLJE ZA ODLAGANJE

HVALA !

HVALA !