SURADNJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB URED DUBRAVA

  • Slides: 21
Download presentation
SURADNJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB – URED DUBRAVA I UDRUŽENJA “DJECA PRVA” U

SURADNJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB – URED DUBRAVA I UDRUŽENJA “DJECA PRVA” U PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U LOKALNOJ ZAJEDNICI Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica Sanja Orešković Vrbanec, dipl. soc. pedagog

Centar za socijalnu skrb • Na temelju javnih ovlasti ( preko 140 ) centar

Centar za socijalnu skrb • Na temelju javnih ovlasti ( preko 140 ) centar za socijalnu skrb rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite i dugim pravima u skladu s posebnim zakonom • Na području Hrvatske osnovano je 80 centara za socijalnu skrb s 24 podružnice i 11 ureda na području Grada Zagreba

Temeljna načela socijalnog rada Socijalni rad promiče društvene promjene i rješavanje problema u međuljudskim

Temeljna načela socijalnog rada Socijalni rad promiče društvene promjene i rješavanje problema u međuljudskim odnosima, te osnažuje osobe kako bi se povećala njihova dobrobit i kvaliteta života Stručne poslove u CZSS timski obavljaju socijalni radnici, psiholozi, pravnici i defektolozi- socijalni pedagozi. Stručnjaci centra za socijalnu skrb: • Poštuju pravo osobe na izbor i samostalno donošenje odluka • Osnažuju osobe u svim aspektima njihovog života • Uvažavaju svaku osobu kao dio njezine obitelji, zajednice i društva • Identificiraju i razvijaju kvalitete pojedinaca, skupina i zajednica

Korisnici socijalne skrbi Samci ili obitelji koji zbog nepovoljnih socijalno-ekonomskih prilika, narušenih obiteljskih odnosa

Korisnici socijalne skrbi Samci ili obitelji koji zbog nepovoljnih socijalno-ekonomskih prilika, narušenih obiteljskih odnosa ili drugih osobnih poteškoća nisu u mogućnosti sami, niti uz pomoć članova obitelji: – zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe – postići skladne odnose s članovima obitelji ili drugim osobama iz vlastitog okruženja – uspješno ispunjavati svoje obveze prema osobama o kojima su dužni skrbiti

Prava u sustavu socijalne skrbi • • Stalna pomoć Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Prava u sustavu socijalne skrbi • • Stalna pomoć Pomoć za podmirenje troškova stanovanja Doplatak za pomoć i njegu Pomoć i njega u kući Osobna invalidnina Naknada do zaposlenja Skrb izvan vlastite obitelji Status roditelja njegovatelja

Drugi oblici pomoći • Jednokratna pomoć ( može se odobriti samcu ili obitelji koji

Drugi oblici pomoći • Jednokratna pomoć ( može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe ) • Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća (sustavna stručna pomoć sa svrhom uspješnijeg rješavanja životnih nedaća i poteškoća i stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti, te odgovornog odnosa pojedinca prema samome sebi, obitelji i društvu (osnaživanje korisnika )

CZSS Zagreb- Ured Dubrava • Gradske četvrti Gornja i Donja Dubrava s ukupno 110

CZSS Zagreb- Ured Dubrava • Gradske četvrti Gornja i Donja Dubrava s ukupno 110 078 stanovnika (12% stanovništva Grada Zagreba) • 4569 korisnika prava iz socijalne skrbi • Od ukupno 8169 korisnika stalne pomoći na području Zagreba 25 % ili 2047 korisnika stalne pomoći živi na području Dubrave • U Uredu Dubrava zaposleno je 39, 5 radnika ( 33, 5 stručna radnika)

Struktura korisnika Ureda Dubrava • • • 2047 korisnika stalne pomoći -475 samaca i

Struktura korisnika Ureda Dubrava • • • 2047 korisnika stalne pomoći -475 samaca i 424 obitelji sa ukupno 1572 člana 703 mlt. djece ( 104 djeca samohranog roditelja) 531 odrasla radno nesposobna osoba( 296 samci ) 747 odrasle radno sposobne nezaposlene osobe 542 osobe smještene u ustanove ili udomiteljske obitelji 768 obitelji u riziku (narušeni obiteljski odnosi ) 781 dijete i maloljetnik s poremećajima u ponašanju 381 osoba lišena poslovne sposobnosti i 30 djece bez roditeljske skrbi pod skrbništvom Centra • 1820 odraslih osoba i djece s poteškoćama u psihičkom ili fizičkom razvoju • 1750 obroka u Pučkoj kuhinji dnevno

Poteškoće i prepreke • • Očekivanja korisnika i njihova uloga tijekom tretmana Pozitivni propisi

Poteškoće i prepreke • • Očekivanja korisnika i njihova uloga tijekom tretmana Pozitivni propisi ( imovinski cenzus , trajanje prava) Otežana mogućnost zapošljavanja Nedovoljna motivacija korisnika za rad (stjecanjem prihoda gube različite socijalne naknade u Centru i drugim sustavima) Nedovoljna informiranost stručnih radnika o mogućnostima zapošljavanja ili osposobljavanja za rad Nedovoljna povezanost i suradnja različitih pružatelja socijalnih usluga u zajednici Ograničene mogućnosti Centra za poticanje korisnika na aktivniju ulogu u zajednici ( društveno koristan rad, dobrovoljan rad, grupe za samopomoć ) Rad na crno

Mogućnosti • Umrežavanje postojećih resursa u pružanju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici- integrirani pristup

Mogućnosti • Umrežavanje postojećih resursa u pružanju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici- integrirani pristup korisnicima • Kvalitetnom i koordiniranom suradnjom između centra za socijalnu skrb, korisnika i drugog pružatelja socijalne usluge mogu se bolje i lakše ostvariti ciljevi tretmana. • Suradnja Centara za socijalnu skrb Zagreb, Ured Dubrava i Udruženja Djeca prva u zaštiti obitelji i djece – primjer dobre prakse

UDRUŽENJE “DJECA PRVA” • Osnovano 1994. g, ali kroz organizirani aktivizam članica djeluje od

UDRUŽENJE “DJECA PRVA” • Osnovano 1994. g, ali kroz organizirani aktivizam članica djeluje od 1991. g. • Aktivnosti za vrijeme rata i neposrednom poslijeratnom razdoblju – prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći i psihosocijalna podrška izbjegloj i raseljenoj djeci i njihovim obiteljima • Od 1997. g. fokus rada udruge je na promociji i zaštiti dječjih prava te strateškom razvoju djelatnosti

UDRUŽENJE “DJECA PRVA” Misija Promovirati i štiti dječja prava te djelovati na poboljšanje uvjeta

UDRUŽENJE “DJECA PRVA” Misija Promovirati i štiti dječja prava te djelovati na poboljšanje uvjeta odrastanja djece kroz pružanje psihosocijalne potpore, neformalno obrazovanje i zagovaranje Područja djelovanja: 1. 2. 3. 4. 5. Kraći predškolski program za djecu predškolske dobi iz socijalno depriviranih obitelji Preventivno socijalizacijski program za djecu školske dobi Savjetodavni rad za djecu i obitelji u riziku – Centar za djecu i obitelj Programi edukacije za stručnjake i pomagače u odgojnoobrazovnom sustavu i sustavu socijalne skrbi Humanitarna pomoć socijalno ugroženim obiteljima

CENTAR ZA DJECU I OBITELJ Konceptualne odrednice rada TENDENCIJA REFORME SOCIJALNE SKRBI PARADIGMA LJUDSKIH

CENTAR ZA DJECU I OBITELJ Konceptualne odrednice rada TENDENCIJA REFORME SOCIJALNE SKRBI PARADIGMA LJUDSKIH PRAVA PSIHOLOGIJA U ZAJEDNICI

Korisnici Centra za djecu i obitelj • Roditelji kojima je zbog propusta i pogrešaka

Korisnici Centra za djecu i obitelj • Roditelji kojima je zbog propusta i pogrešaka u skrbi i odgoju djece izrečena mjera Obiteljskog zakona (čl. 109, čl. 110, čl. 111) • Djeca roditelja kojima je izrečena mjera OZ, dolaze iz rizičnih obitelji i manifestiraju poteškoće u psihosocijalnoj prilagodbi • Stručnjaci Centra za socijalnu skrb Zagreb – ured Dubrava i ured Sesvete (od srpnja 2008. )

Načini suradnje CZSS Dubrava i Centra za djecu i obitelj Protokol o postupcima i

Načini suradnje CZSS Dubrava i Centra za djecu i obitelj Protokol o postupcima i procedurama CZSS Zagreb – ured Dubrava i Udruženje Djeca prva na području suradnje u zaštiti djece i obitelji, prevencije PUP-a djece i mladih i skrbi o socijalno ugroženim pojedincima Dokument je definiran sredinom 2008. godine i određuje: – dužnosti pojedinih nositelja, – postupke i procedure u provedbi socijalnih usluga, – načine i sadržaje suradnje organizacija Dokument predstavlja temelj za integrirano pružanje socijalnih usluga u lokalnoj zajednici i u velikoj mjeri uključuje standarde socijalnih usluga

Procedure su u službi dobrobiti korisnika, koji u svakoj fazi suradnje ima jasnu informaciju

Procedure su u službi dobrobiti korisnika, koji u svakoj fazi suradnje ima jasnu informaciju vezano uz svrhu intervencije Cilj je da korisnik pri ulasku u tretman, tijekom tretmana i po njegovu završetku preuzima svoj dio odgovornosti za vlastitu promjenu Saže tak anam neze UDRUGA CZSS Analiza slučaja Centar za djecu i obitelj i Nalaz je n e mišlj o erljiv plan Obveze korisnika KORISNI K dokumentacija povj Individualni Službena Podaci o tretmanu korisnika

Obuhvat korisnika i vrste usluga srpanj 2008 – srpanj 2009 Vrste usluga i obuhvat

Obuhvat korisnika i vrste usluga srpanj 2008 – srpanj 2009 Vrste usluga i obuhvat korisnika: • Individualni savjetodavni rad – 299 korisnika (55% roditelja i 45% djece) • Krizne intervencije – 31 korisnik (12 roditelj, 19 djece) • Grupni savjetodavni rad - 60 roditelja • Igraonice za djecu za vrijeme trajanja grupnog savjetodavnog rada za roditelje - 24 djece • Komunikacijski trening za socijalne radnike – 36 zaposlenika CZSS Zagreb – ured Dubrava i Sesvete • Supervizija psihosocijalnog rada - 20 zaposlenika CZSS Zagreb – ured Dubrava i Sesvete

Učinak socijalnih usluga rezultati interne evaluacije • Kod 97% roditelja spriječeno je izricanje teže

Učinak socijalnih usluga rezultati interne evaluacije • Kod 97% roditelja spriječeno je izricanje teže mjere obiteljsko pravne zaštite • Oko 70% roditelja širi svoju mrežu socijalne potpore • Sva djeca postižu pozitivne pomake u postizanju emocionalne ravnoteže • 87% djece postiže pozitivne promjene i u ponašanju i u odnosima s članovima obitelji • Osnaženi profesionali kapaciteti dijela stručnjaka CZSS Dubrava i Sesvete

Procjena utjecaja – nalaz vanjske evaluacije (2008. g. ) 1. 2. 3. Osigurano proširenje

Procjena utjecaja – nalaz vanjske evaluacije (2008. g. ) 1. 2. 3. Osigurano proširenje izvaninstitucionalne usluge zaštite djece i obitelji koja u lokalnoj zajednici nedostaje i koja je utemeljena na lokalnoj potrebi Usklađenost sa svim deklariranim načelima politika zaštite djece i obitelji, te politikama koje promiču razvoj socijalnog poduzetništva kroz angažman organizacija civilnog društva Pristup korisnicima i planiranje sadržaja usluge usklađeni su s individualnim potrebama korisnika prema očekivanim i mjerljivim rezultatima U novom strateškom ciklusu suradnja organizacija će se usmjeriti na uvođenje standarda socijalnih usluga i uključivanje drugih relevantnih dionika lokalne zajednice u planirano i umreženo pružanje socijalnih usluga za dobrobit djeteta i obitelji u lokalnoj zajednici

Prepreke i izazovi • Zastoji u reformskim procesima • Nedovoljne strateške ili obvezujuće potpore

Prepreke i izazovi • Zastoji u reformskim procesima • Nedovoljne strateške ili obvezujuće potpore donositelja odluka i državnih službi, na nacionalnoj i lokalnoj razini • Održivost usluga zbog projektnog financiranja • Nepostojanje mehanizama koji će omogućiti ugovaranje pružanja socijalnih usluga od strane organizacija civilnog društva

Hvala na pažnji ! CZSS Zagreb – Ured Dubrava tel. 01/ 2916 980 fax.

Hvala na pažnji ! CZSS Zagreb – Ured Dubrava tel. 01/ 2916 980 fax. 01/ 2988 501 e-mail: [email protected] com Udruženje “Djeca prva” tel. 01/ 2947 061 fax. 01/ 2947 055 e-mail: sanja. [email protected] inet. hr www. djeca-prva. hr