SUPER JEDYNKA SZKOA PROMUJCA ZDROWIE RAPORT Z EWALUACJI

  • Slides: 32
Download presentation
SUPER JEDYNKA SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

SUPER JEDYNKA SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

RAPORT Z EWALUACJI

RAPORT Z EWALUACJI

Wymiar I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej

Wymiar I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej (arkusz I) Średnia liczba punktów 2, 70 II. Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej (arkusz II) 3, 25 Ocena łączna (dodać liczbę punktów I i II i podzielić przez 2) 2, 97 S T A N D A R D P I E R W E S Z Y

Wymiar Średnia liczba punktów III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia (arkusz III) 2,

Wymiar Średnia liczba punktów III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia (arkusz III) 2, 16 IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia (arkusz IV) 4, 00 V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły (arkusz V) 4, 40 VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia (arkusz VI) 2, 83 VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia (arkusz VII) 4, 00 VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia (arkusz VIII) 3, 33 IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia (arkusz IX) 3, 50 Ocena łączna (dodać liczbę punktów III. IX i podzielić przez 7) 3, 46 S T A N D A R D D R U G I

Pani Wicedyrektor Agnieszka Lewicka Pani Dyrektor Barbara Rzepnicka

Pani Wicedyrektor Agnieszka Lewicka Pani Dyrektor Barbara Rzepnicka

Wymiar Średnia liczba punktów I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej

Wymiar Średnia liczba punktów I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej 3, 8 II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej 3, 0 III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby 3, 3 IV. Szkoła prowadzi ewaluacje i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej 3, 5 Średnia liczba punktów (łącznie) 3, 4 S T A N D A R D T R Z E C I

Wymiar Średnia liczba punktów I. Budynek i teren szkoły 3, 14 II. Warunki sanitarne,

Wymiar Średnia liczba punktów I. Budynek i teren szkoły 3, 14 II. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń 3, 82 III. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem 4, 00 IV. Meble dla uczniów i nauczycieli 4, 50 V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych 4, 63 VI. Warunki i organizacja zajęć ruchowych 4, 11 VII. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów 4, 66 VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4, 20 Średnia liczba punktów łącznie 4, 07 S T A N D A R D P I Ą T Y

Lp. Podskale* i badane osoby (N - wpisać liczbę badanych osób; cyfry w nawiasach

Lp. Podskale* i badane osoby (N - wpisać liczbę badanych osób; cyfry w nawiasach przy nazwie podskali odpowiadają numerom zdań w kwestionariuszach) Średnia liczba punktów Uczniowie (N=76) I. Satysfakcja ze szkoły (1 -6) II. Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy (7 -11) 3, 85 3, 49 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (12 -16) IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach (17 -20) 3, 33 2, 73 V. Motywowanie do osiągania sukcesów (21 -24) VI. Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena (2528) 3, 97 3, 99 VII. Relacje miedzy uczniami (29 -32) VIII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole (33 -36) IX. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów (37 -40) 3, 77 3, 31 3, 89 S T A N D A R D C Z W A R T Y

Lp. Podskale* i badane osoby (N - wpisać liczbę badanych osób; cyfry w nawiasach

Lp. Podskale* i badane osoby (N - wpisać liczbę badanych osób; cyfry w nawiasach przy nazwie podskali odpowiadają numerom zdań w kwestionariuszach) Średnia liczba punktów Nauczyciele (N=22) I. Satysfakcja z pracy w szkole (1 -4) II. Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji (5 -12) 4, 50 4, 64 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (13 -17) IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach (18 -21) 4, 56 3, 90 V. Relacje nauczyciele - nauczyciele (22 -27) VI. Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły (28 -32) 4, 23 3, 63 VII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy (33 -36) 3, 19 VIII. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów (37 -40) 3, 12

Lp. Podskale* i badane osoby (N - wpisać liczbę badanych osób; cyfry w nawiasach

Lp. Podskale* i badane osoby (N - wpisać liczbę badanych osób; cyfry w nawiasach przy nazwie podskali odpowiadają numerom zdań w kwestionariuszach) Średnia liczba punktów Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami (N=10) I. Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji (1 -6) II. Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły (7 -9) 4, 25 1, 83 III. Relacje miedzy pracownikami, którzy nie są nauczycielami (10 -12) 4, 30 IV. Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami (13 -15) 3, 07 V. Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy (16 -18) VI. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów (19 -21) 2, 93 3, 57

Lp. Podskale* i badane osoby (N - wpisać liczbę badanych osób; cyfry w nawiasach

Lp. Podskale* i badane osoby (N - wpisać liczbę badanych osób; cyfry w nawiasach przy nazwie podskali odpowiadają numerom zdań w kwestionariuszach) Średnia liczba punktów Rodzice (N=74) I. Satysfakcja ze szkoły dziecka (1 -5) II. Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły (6 -11) 4, 05 4, 37 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (12 -17) 4, 15 IV. Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły (18 -21) 3, 45 V. Wsparcie dla rodziców (22 -25) VI. Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole (26 -29) 4, 19 2, 39