Suinokime UGDYMO PLTOTS CENTRAS Dorinio ugdymo metodin diena

  • Slides: 19
Download presentation
Sužinokime UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS Dorinio ugdymo metodinė diena H. F. Silver, R. W. Strong,

Sužinokime UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS Dorinio ugdymo metodinė diena H. F. Silver, R. W. Strong, M. J. Perini knyga „Mokytojas strategas. Kaip kiekvienai pamokai pasirinkti tinkamą, tyrimais pagrįstą mokymo metodą“ Vilija Zeliankienė

Sužinokime Susipažinkite su strateginiu mokymu: kas, kaip ir kodėl? Tradicinis mokymas Strateginis mokymas(is) Daugelis

Sužinokime Susipažinkite su strateginiu mokymu: kas, kaip ir kodėl? Tradicinis mokymas Strateginis mokymas(is) Daugelis mokytojų bendrauja Mokytojas bendrauja su savo mokiniais frontaliai su visais mokiniais – klase. individualiai arba jie daugiausia dirba grupėmis. Mokymo tikslas – bendras visiems mokiniams (dalykinis). Mokymo tikslas − nukreipti skirtingus mokinius bendra mokymosi linkme (įgyti kompetencijas). Mokymo metodai vos keli bendro pobūdžio: diskusija, rodymas, paskaita, pratybos ir testai. Mokymo metodų įvairovė, jie pritaikyti skirtingiems mokymosi stiliams: t. y. meistriškumo, suvokimo, saviraiškos, tarpasmeniniai metodai (kartu su daugybe jų variantų). 2

Sužinokime Kas yra strateginis mokymas? Žodis strategija yra kilęs iš senovės graikų kalbos: stratos

Sužinokime Kas yra strateginis mokymas? Žodis strategija yra kilęs iš senovės graikų kalbos: stratos reiškia daugybė arba tai, kas paplitę, again reiškia vadovauti arba sutelkti. Mokytojai, kurie veikia strategiškai nedirba sunkiau už savo kolegas. Tačiau jie nuolat kelia klausimus: 1. Kokia pamokos struktūra padėtų mano mokiniams pasiekti užsibrėžtą tikslą? 2. Koks bus mano vaidmuo siekiant šio tikslo? 3. Koks bus mano mokinių vaidmuo siekiant šio tikslo? SMP skatina apie pamoką galvoti ne tik kaip apie planą, bet kur kas plačiau, kaip apie tam tikrą scenarijų, apimančiu ir mokinių sudominimą, ir improvizaciją, ir refleksiją. 3

Sužinokime Mokymosi stiliai Įvairiems dorinio ugdymo ir kitų pamokų metodams būdinga universalūs aspektai (struktūra,

Sužinokime Mokymosi stiliai Įvairiems dorinio ugdymo ir kitų pamokų metodams būdinga universalūs aspektai (struktūra, sudominimas, tikslas ir reakcija). O skiriasi jie savo stiliumi: § skirtingais mokymosi tikslais; § metodais, kurie padės mokiniams siekti užsibrėžto tikslo; § skirtingais dalyvių − mokytojo ir mokinių – vaidmenimis; § mokinių motyvavimo bei sudominimo būdais. Edukologai jau daugybę metų dirbdami sukūrė aiškius ir praktiškus modelius pamokoms ir pamokų ciklams planuoti. Pagal šiuos modelius galima metodus suskirstyti į keturių stilių grupes ir išskirti dar vieną grupę, aprėpiančią visus keturis stilius. 4

Sužinokime Mokymo(si) metodų stiliai Tarpasmeniniai (dialoginiai) metodai Abipusis mokymasis Bendras ratas Mozaika Sprendimų priėmimas

Sužinokime Mokymo(si) metodų stiliai Tarpasmeniniai (dialoginiai) metodai Abipusis mokymasis Bendras ratas Mozaika Sprendimų priėmimas Saviraiškos (kūrybiniai) metodai Induktyvusis mokymasis Raiška metaforomis Dėsningumų ieškojimas Vaizduotė Kelių stilių metodai Pastabų langas Žinių ratelis Ar girdi tai, ką girdžiu aš? Užduočių įvairovė Suvokimo (mąstymo) metodai Meistriškumo (žinių taikymo) metodai Palyginimas ir sugretinimas Skaitymas ieškant prasmės Sąvokų įsisavinimas Mįslės Naujoji amerikietiška paskaita Tiesioginis mokymas Sunkumo lygiai Komandos, žaidimai, turnyrai 5

Sužinokime Bent šešios priežastys, kodėl mokymosi metodai teikia naudos mokytojams ir jų mokiniams: 1)

Sužinokime Bent šešios priežastys, kodėl mokymosi metodai teikia naudos mokytojams ir jų mokiniams: 1) padeda apgalvotai suplanuoti pamokas ir pamokų ciklus; • • • Kaip pristatysiu medžiagą? Kaip pateiksiu naują informaciją? Kaip mokiniai praktiškai pritaikys, ką išmoko? Kaip įvertinsiu mokinių žinias ir pažangą? Kaip mokiniai apmąstys savo pačių mokymosi procesą ir tai, ką išmoko? 6

Sužinokime 2) veiksmingi metodai padeda diferencijuoti mokymą ir motyvuoti mokinius; Tarpasmeninis stilius Šio mokymosi

Sužinokime 2) veiksmingi metodai padeda diferencijuoti mokymą ir motyvuoti mokinius; Tarpasmeninis stilius Šio mokymosi stiliaus užduotis pritaikytos mokiniams, kurie: - nori sužinoti apie dalykus, kurie turi įtakos žmonėms; - mėgsta darbą poromis, diskusijas, mokytis bendradarbiaujant ir asmeninį dėmesį; - geriausiai sekasi mokytis, kai vertinami jų ir pasiekimai, ir pastangos. Saviraiškos stilius Šio mokymosi stiliaus užduotis pritaikytos mokiniams, kurie: -idėjoms analizuoti pasitelkia vaizduotę; -mėgsta kūrybinę ir meninę veiklą; , atvirojo tipo ir netipines užduotis, kurti galimybes ir alternatyvas, klausti „Kas, jei? “; -geriausiai sekasi mokytis, kai jie skatinami išreikšti save originaliu būdu. Suvokimo stilius Šio mokymosi stiliaus užduotis pritaikytos mokiniams, kurie: -idėjoms analizuoti renkasi logiką, diskusijas ir klausinėjimą; -mėgsta skaitymą, tyrinėjimą, savarankišką studijavimą, formuluoti faktus ir argumentu, klausti „Kodėl? “ -geriausiai sekasi mokytis, kai jie skatinami mąstyti ir paaiškinti savo mintis. Meistriškumo stilius Šio mokymosi stiliaus užduotis pritaikytos mokiniams: -kurie siekia praktinių žinių bei jų taikymo; -mėgsta pratybas, demonstracijas, kai parodomas pavyzdys, gyvenimo situacijos; -geriausiai sekasi mokytis, kai parodomas naujų gebėjimų pavyzdys, pateikiami konkretūs klausimai ir grįžtamasis ryšys. 7

Sužinokime 3) metodai suteikia priemones, būtinas norint klasėje praktiškai taikyti turiningas (modulių) programas 8

Sužinokime 3) metodai suteikia priemones, būtinas norint klasėje praktiškai taikyti turiningas (modulių) programas 8

Sužinokime 4) mokymo(si) metodai ugdo gebėjimus, reikalingus kompetencijoms įgyti, sėkmingai išlaikyti valstybės lygmens testus;

Sužinokime 4) mokymo(si) metodai ugdo gebėjimus, reikalingus kompetencijoms įgyti, sėkmingai išlaikyti valstybės lygmens testus; Senojo tipo uždarieji testai Naujojo tipo atvirosios užduotys Žinių tikrinimo pavyzdžiai? Kritinio mąstymo užduotys Kūrybinio mąstymo užduotys Teksto suvokimo užduotys 1 -2 lygių 3 -6 lygių 9

Sužinokime 5) dažnas veiksmingų, moksliniais tyrimais pagrįstų mokymo metodų taikymas padeda nuolat ir reikšmingai

Sužinokime 5) dažnas veiksmingų, moksliniais tyrimais pagrįstų mokymo metodų taikymas padeda nuolat ir reikšmingai gerinti mokinių pasiekimus; • Vaizdinės pateiktys ir grafinės tvarkyklės yra vienas sėkmingiausių būdų mokant sudėtingų temų, kurias mokiniai sunkiai išmoksta. Kuo tema abstraktesnė, tuo svarbiau ją pateikti vaizdu (pagal G. Petti). • Dar svarbiau susikurti veiksmingų metodų rinkinį, kurie daro didelę įtaką akademiniams mokinių pasiekimams - pagal R. Marzano, H. Silver, R. Strong, M. Perini, E. de Bono ir kt. 10

Sužinokime 6) mokymo metodai padeda kaupti įvairių žinių, reikalingų projektinei, tiriamajai veiklai ir skatina

Sužinokime 6) mokymo metodai padeda kaupti įvairių žinių, reikalingų projektinei, tiriamajai veiklai ir skatina domėtis dalykų sąsajomis; Dorinio ugdymo turinio integracija: v apie išminties meilę (etika, filosofija) v kultūrų įvairovę (etiketas, protokolo pagrindai, kultūrų geografija) v laisvę ir demokratiją (etika, pilietiškumo ugdymas, teisė) v šeimą (etika, tikyba, sociologija, psichologija, krikšč. antropologija) v pasaulio religijas (tikyba, religijotyra, istorija) v ekologinę etiką (etika, ekologija, gamtos mokslai) v Šventąjį Raštą (tikyba, literatūra, istorija, archeologija) v žymias asmenybes (filosofija, tikyba, istorija) v religinis menas (tikyba, dailė) 11

Sužinokime Darbas grupėse (1): kaip taikyti suvokimo metodus? Palyginimas ir sugretinimas Taikymo žingsniai: 1.

Sužinokime Darbas grupėse (1): kaip taikyti suvokimo metodus? Palyginimas ir sugretinimas Taikymo žingsniai: 1. 2. 3. 4. Įvardiname lyginimo tikslą. Parenkame du tekstus (informacijos šaltinius). Suformuluojame lyginimo kriterijus (aspektus). Pateikiame lyginimo ir gretinimo lentelę (pvz. kitoje skaidrėje) 5. Užduodame apibendrinimo klausimų. 6. Skatiname mokinių refleksiją apie procesą. 12

Sužinokime Lyginimo ir gretinimo lentelių pavyzdžiai 13

Sužinokime Lyginimo ir gretinimo lentelių pavyzdžiai 13

Sužinokime Darbas grupėse (2): kaip taikyti suvokimo metodus? Skaitymas ieškant prasmės Pasiruošimas Vykdymas 1.

Sužinokime Darbas grupėse (2): kaip taikyti suvokimo metodus? Skaitymas ieškant prasmės Pasiruošimas Vykdymas 1. Surasti vertingą tekstą. 2. Išskirti teksto pagrindinę mintį ar temą, suskirstyti į dalis. 3. Suformuluoti 4 -8 teiginius, susijusius su tekstu. 4. Parengti lentelę argumentams rašyti „už“ ir „prieš“ (pvz. kitoje 1. Pateikti lentelę su teiginiais, kad mokiniai atspėtų temą, apie ką skaitys tekstą. 2. Mokiniai pažymi, ar sutinka su teiginiais, ar ne. 3. Skaito tekstą, ieško argumentų teiginius pagrįsti. 4. Aptaria nuomones porose/ grupėse. 5. Bendra klasės refleksija. 6. Mokytojas įvertina darbą. 7. Namų darbai (teksto 14 apibendrinamoji schema ir kt. ) skaidrėje). 5. Numatyti vertinimo kriterijus ir grįžtamąjį ryšį.

Sužinokime Skaitymo ieškant prasmės lentelės pavyzdys 15

Sužinokime Skaitymo ieškant prasmės lentelės pavyzdys 15

Sužinokime Darbas grupėse (3): kaip taikyti suvokimo metodus? Sąvokų įsisavinimas Kodėl ir kada taikyti

Sužinokime Darbas grupėse (3): kaip taikyti suvokimo metodus? Sąvokų įsisavinimas Kodėl ir kada taikyti šį metodą? • Pateikti naujas žinias; • sužadinti smalsumą ir gerinti suvokimą; • paaiškinti ir pritaikyti sudėtingą sąvoką; • plėsti žinias apie turinį. Metodo taikymo principai • Naudojami tipiniai ir netipiniai sąvokų pavyzdžiai. • Tipiniai pavyzdžiai priskiriami bendresnei sąvokos kategorijai. • Sudaromi svarbiausi sąvokos požymiai. Suvokimo gerinimas • Reikia pateikti mokiniams daug pavyzdžių (vaizdinių, daiktinių. . . ). • Formuluoti tikslingų klausimų ir gauti atsakymų apie sąvokos požymius. Sąvokų apibrėžimo schemos • Schematiškai pavaizdavus sąvoką popieriuje mokiniams lengviau ją suprasti (pvz. kitoje skaidrėje). • Analizavimo lentelė tinka lyginti sąvokų pavyzdžius (žr. pvz. toliau). • Naudingas ir sąvokų pakartojimo žaidimas (pvz. , metant kamuoliuką). 16

Sužinokime Sąvokų apibrėžimo schemos pavyzdys 17

Sužinokime Sąvokų apibrėžimo schemos pavyzdys 17

Sužinokime Sąvokų analizavimo lentelės pavyzdys 18

Sužinokime Sąvokų analizavimo lentelės pavyzdys 18

Sužinokime Darbas grupėse (4): kaip taikyti suvokimo metodus? Mįslės. Tikslas − ieškoti, kaupti žinias,

Sužinokime Darbas grupėse (4): kaip taikyti suvokimo metodus? Mįslės. Tikslas − ieškoti, kaupti žinias, kelti hipotezes, daryti išvadas. Supažindinti su „mįslės“ metodu Pateikti problemą: klausimą; situaciją. Iškelti hipotezę turimų žinių pagrindu. Pristatymas, išvados, vertinimas Apibendrinamoji užduotis, kad pritaikytų „atradimus“: rašinys, lankstinukas, eksperimentas, projektas ar kt. Trumpos užduotys (individualiai ar grupėms): perskaityti užuominas; sugrupuoti užuominas; sugalvoti bendrą pavadinimą Diskusija: grupės pristato hipotezes; jas pagrindžia. 19