Styrdokument uppfljning och analys frskollrare LK 60 G

  • Slides: 35
Download presentation
Styrdokument, uppföljning och analys förskollärare (LÖK 60 G) Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Styrdokument, uppföljning och analys förskollärare (LÖK 60 G) Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

8: 15 -10 10: 15 -14: 45 Lunch 12 -13 VÄLKOMMEN TILL LÖK 60

8: 15 -10 10: 15 -14: 45 Lunch 12 -13 VÄLKOMMEN TILL LÖK 60 G! Cecilia Johansson Workshop Systematiskt Kvalitets. Arbete (SKA) Vi samlas i A 1332

Höga förväntningar • Förskollärare som valt att utbilda sig vid GU ska få det

Höga förväntningar • Förskollärare som valt att utbilda sig vid GU ska få det allra bästa institutionen kan åstadkomma. • För detta krävs ditt engagemang och ditt deltagande.

Regeringsuppdrag: översyn av förskolans läroplan Syfte: ökad kvalité i undervisning och ökad måluppfyllelse Resultat:

Regeringsuppdrag: översyn av förskolans läroplan Syfte: ökad kvalité i undervisning och ökad måluppfyllelse Resultat: Lpfö 18

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla (tidigare: Förskolan ska sträva efter att

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla (tidigare: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar)

Vad innehåller kursen LÖK 60 G? LÖK 60 G behandlar Systematiskt kvalitetsarbete(SKA) och olika

Vad innehåller kursen LÖK 60 G? LÖK 60 G behandlar Systematiskt kvalitetsarbete(SKA) och olika ansatser för detta. Dessa diskuteras i relation till förskolans uppdrag, organisation och innehåll. Metoder och instrument för dokumentation, bedömning, uppföljning och utvärdering granskas och analyseras. Innehållet bearbetas ur pedagogiskt, demokratiskt och etiskt perspektiv.

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Forts kursinnehåll Vad säger styrdokumenten(skollag och läroplan)? Frågor som

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Forts kursinnehåll Vad säger styrdokumenten(skollag och läroplan)? Frågor som lyfts är bland annat: - Hur påverkas arbetet som förskollärare av styrningen? - Vad gäller kring barn och vårdnadshavare i fråga om inflytande? - Ställningstaganden kring dokumentation, ur ett juridiskt perspektiv? LÖK E en Frågor om förhållningssätt, etik, makt och inflytande löper. Dsom INFLYTAN röd tråd genom kursen. 60 G MAKT T T Ä S S G K N I ETI FÖRHÅLLN

Kvalitet i förskolan – cirka 1 380 000 resultat på Google (0, 46 sekunder)

Kvalitet i förskolan – cirka 1 380 000 resultat på Google (0, 46 sekunder)

Förskola och kvalitet Hög kvalitet i förskolan bidrar långsiktigt till bättre kognitiv och social

Förskola och kvalitet Hög kvalitet i förskolan bidrar långsiktigt till bättre kognitiv och social utveckling och lärande. Barn från sårbara socioekonomiska förhållanden gynnas bäst. (Sylva m. fl. , 2010).

Forskning om kvalitetsaspekter • Tydliga mål • Samarbete med hemmen • Förskollärares kompetens •

Forskning om kvalitetsaspekter • Tydliga mål • Samarbete med hemmen • Förskollärares kompetens • Miljö • Barngruppens storlek • Personaltäthet Avgörande är hur de sammantagna resurserna används för att stimulera och utmana barns lärande(Sheridan, 2001; Sheridan. Pramling Samuelsson & Johansson, 2009)

Vad innebär ett systematiskt kvalitetsarbete?

Vad innebär ett systematiskt kvalitetsarbete?

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan… systematiskt och kontinuerligt följer

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan… systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen (Skollagen, kap. 4)

Var är vi? Begrepp Förutsättningar Lägesbedömning

Var är vi? Begrepp Förutsättningar Lägesbedömning

Vart ska vi? Uppdrag Vision och mål Resurser Åtgärder

Vart ska vi? Uppdrag Vision och mål Resurser Åtgärder

Hur gör vi? Planering Utförande

Hur gör vi? Planering Utförande

Hur blev det? Utvärdera Analysera Diskutera

Hur blev det? Utvärdera Analysera Diskutera

Vad är kvalitet i förskolan? https: //youtu. be/e. YSUm. EOPBMo? t=9

Vad är kvalitet i förskolan? https: //youtu. be/e. YSUm. EOPBMo? t=9

Metoder för systematiskt kvalitetsarbete Tre olika ansatser Utvecklingspedagogik Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet skiljer

Metoder för systematiskt kvalitetsarbete Tre olika ansatser Utvecklingspedagogik Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet skiljer sig åt! Aktionsforskning Pedagogisk dokumentation

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Pedagogisk dokumentation Hur fångar förskolläraren barns intressen? Pedagogisk dokumentation

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Pedagogisk dokumentation Hur fångar förskolläraren barns intressen? Pedagogisk dokumentation Pedagogisk Följa barnets observation intressen Reflektera med barnet Barnet Reflektion Dokumentera

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Kvalitetsredovisning och kvalitetsutveckling Samhällsdimension Barn dimension Lärardimension Verksamhetsdimension Måluppfyllelse

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Kvalitetsredovisning och kvalitetsutveckling Samhällsdimension Barn dimension Lärardimension Verksamhetsdimension Måluppfyllelse Analys och tolkning Barns kunskap och lärande Planering och genomförande Systematisk t kvalitetsarbete i förskolan Utvärdering av förskolans kvalitet Dokumentation, perspektiv och definition

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK ett ”spiralformat” tankesätt • Planera … • Reflektera …

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK ett ”spiralformat” tankesätt • Planera … • Reflektera … • Agera … • Observera … • Planera och revidera … • Reflektera… • Agera … • Observera… • Analysera och reflektera… Tar sin utgångspunkt i den pedagogiska verksamheten…

Nivåer och perspektiv Verksamhet Grupp Pedago giskt Etiskt ”[…]i varje samhälle och i varje

Nivåer och perspektiv Verksamhet Grupp Pedago giskt Etiskt ”[…]i varje samhälle och i varje kultur föreligger en ständig påverkan på människorna i avsikt att dessa genom inlärning skall på bästa möjliga sätt formas i överensstämmelse med vad man inom innevarande samhälle och kultur önskar göra dem till. ” Sjöstrand (1969) Hur sker dokumentation? Vem har makten? Vem äger rätten att tolka vad som sker? Hur be-handlar vi andra och varandra? Hur undervisar vi, hur skapar vi förutsättningar för lärande? Vilken miljö skapar vi? -Ansvarstagande -Närvaro -Autenticitet Starrat (2005) K Individ Demokrati skt f t k s ir ti s g n i n l l å h ör t t sä Vad är ett demokratiskt förhållningssätt? Hur ser du på relationen inflytande/ansvar? Hur beskriver du er internkommunikation? I kursen/under VFU? Hur är ert samtalsklimat vilkas röster blir hörda, vilka visas respekt, vilka initiativ premieras? Kan samsyn bli ett demokratiskt dilemma? Din styrka lyssnande, gränssättning. . . ? Vad behöver du själv utveckla?

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Mål i kursen… Kunskaper och förståelse Färdigheter och förmåga

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Mål i kursen… Kunskaper och förståelse Färdigheter och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt

Undervisningsformer som avser att stödja lärande Seminarier Grupparbete Föreläsningar • Expertkunskap • Inbjudna gäster

Undervisningsformer som avser att stödja lärande Seminarier Grupparbete Föreläsningar • Expertkunskap • Inbjudna gäster från pågående praktik Självstudier • Förberedelse för ett gemensamt lärande • Stödjande struktur med möjlighet till medverkan av lärarutbildare • Utvalda lärarutbildare • Konkreta arbetsuppgifter

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Seminarieledare för seminarium 1, 2, 3, 4 och 6

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Seminarieledare för seminarium 1, 2, 3, 4 och 6 Cecilia Johansson Thorbjörn Johansson Sofia Moström Anita Österberg Seminarieledare för seminarium 5: Juridik Annika Theodorsson

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Schemat • Eventuella schemaändringar aviseras i Canvas • Föreläsningar

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Schemat • Eventuella schemaändringar aviseras i Canvas • Föreläsningar om de tre ansatserna i kursen – Utvecklingspedagogik – Pedagogisk dokumentation – Aktionsforskning • Läs artikeln Plum, M. (2012). The Emergence of the Analytical Method in Early Childhood Education inledningsvis

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Stöd och resurser • Förlängd skrivtid • Språkhandledning •

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Stöd och resurser • Förlängd skrivtid • Språkhandledning • Canvas • Kursguide • Kursplan

Digitala resurser vid enheten för akademiskt språk

Digitala resurser vid enheten för akademiskt språk

Obligatoriska moment • Seminarium 4: Granskning av kartläggningsmaterial • Seminarium 5: Juridik • Seminarium

Obligatoriska moment • Seminarium 4: Granskning av kartläggningsmaterial • Seminarium 5: Juridik • Seminarium 6: Perspektiv och förhållningssätt • Individuell skriftlig tentamen (Granskas i Urkund) OBS! Deltagande vid samtliga moment ger förutsättningar att klara de examinerande momenten

Austins Butterfly ett sätt att tänka kring systematiskt kvalitetsarbete https: //youtu. be/hqh 1 MRWZjms

Austins Butterfly ett sätt att tänka kring systematiskt kvalitetsarbete https: //youtu. be/hqh 1 MRWZjms

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Kursens Systematiska kvalitetsarbete - Era tankar gör skillnad! Utvärderingsenkät

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Kursens Systematiska kvalitetsarbete - Era tankar gör skillnad! Utvärderingsenkät Mittutvärdering

Kommunikation under kursen Kursledare: Cecilia Johansson • Seminarielärare, se kursguiden • Schema/Canvas : Anvisningar,

Kommunikation under kursen Kursledare: Cecilia Johansson • Seminarielärare, se kursguiden • Schema/Canvas : Anvisningar, eventuella förändringar etc. läggs ut fortlöpande i Canvas. • Kursguiden – Finns som dokument, ligger i Canvas