Studiedag VVPW 14052007 Wateradvies van theorie naar praktijk

  • Slides: 39
Download presentation
Studiedag VVPW 14/05/2007 “Wateradvies: van theorie naar praktijk” Dirk Van den Hauwe ontvanger-griffier Voorbeelden

Studiedag VVPW 14/05/2007 “Wateradvies: van theorie naar praktijk” Dirk Van den Hauwe ontvanger-griffier Voorbeelden uit de praktijk 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

Studiedag VVPW 14/05/2007 “Wateradvies: van theorie naar praktijk” Wateradvies: praktisch 14/05/2007 Dirk Van den

Studiedag VVPW 14/05/2007 “Wateradvies: van theorie naar praktijk” Wateradvies: praktisch 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

Aspecten die aan bod komen: n 5 m bouwvrije afstandsregels: indien onbevaarbare waterlopen aanwezig:

Aspecten die aan bod komen: n 5 m bouwvrije afstandsregels: indien onbevaarbare waterlopen aanwezig: bezwaard met recht van doorgang bouwvrije onderhoudsstrook (5 m) n Gelegen in ROG of bij bestuur bekend als overstromingsgevoelig of recent overstroomd gebied ( + toetsing ROG-kaarten aan de realiteit): indien JA: oorzaak en schadelijk effect interpreteren 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

Aspecten die aan bod komen: n Impact op watersysteem: aantal m² verharde / niet-waterdoorlatende

Aspecten die aan bod komen: n Impact op watersysteem: aantal m² verharde / niet-waterdoorlatende oppervlakte (bestaande + bijkomende) Onderscheid tussen: n kleine verharde of niet-waterdoorlatende oppervlakte (<0, 1 ha) bv. woning, garage, tuinhuis n 14/05/2007 grote verharde of niet-waterdoorlatende oppervlakte (>0, 1 ha) bv. verkavelingen, wegeninfrastructuur, serres, containervelden met folie (tuinbouw) Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

Aspecten die aan bod komen: n Impact op watersysteem bij kleine verharde of niet

Aspecten die aan bod komen: n Impact op watersysteem bij kleine verharde of niet waterdoorlatende oppervlakte (<0, 1 ha) bv. woning, garage, tuinhuis nazien toepassen gewestelijke verordening hemelwater - Regenwaterput: min. 2 m³ per 100 m² - Infiltratievoorzieningen: min 1, 5 m³ per 100 m² min 2 m² per 100 m² - Vertraagde afvoer: max. 1, 5 m³ per uur per m², indien infiltratie niet mogelijk is tengevolge: a) doorlaatbaarheid bodem < 1. 10 -5 meter per seconde b) hoge grondwaterstanden 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

Aspecten die aan bod komen: n Impact op watersysteem bij grote verharde of niet

Aspecten die aan bod komen: n Impact op watersysteem bij grote verharde of niet waterdoorlatende oppervlakte (>0, 1 ha) bv. verkavelingen, wegeninfrastructuur, serres, containervelden met folie (tuinbouw) impact op watersysteem beperken door: n Toepassen Code van Goede Praktijk op de aanleg van openbare rioleringen: aanvraag toetsen n Toepassen principes Integraal Waterbeleid: toetsing n Vasthouden, bergen, vertraagd afvoeren: toetsing 1) Hergebruik + infiltratie 2) Buffering 3) Debietbeperking 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

Aspecten die aan bod komen: 1. Mogelijkheid onderzoeken voor: n n HERGEBRUIK van oppervlaktewater

Aspecten die aan bod komen: 1. Mogelijkheid onderzoeken voor: n n HERGEBRUIK van oppervlaktewater INFILTRATIE grondwaterstand infiltratiesnelheid grondsoort (klei, leem, zand? ) Voorbeelden: - waterdoorlatende parkings - infiltratiebekkens - wadi 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

Aspecten die aan bod komen: 2. BUFFERING n n n gekoppeld aan debietbeperking (vertraagd

Aspecten die aan bod komen: 2. BUFFERING n n n gekoppeld aan debietbeperking (vertraagd afvoeren) eventueel waternota voor te leggen ter advies ~ aantal m² verharde oppervlakte ~ overstromingsgevoeligheid van gebied / watersyteem Voorbeelden: - vijvers - gesloten of open waterreservoirs - bergingsbekkens 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

Aspecten die aan bod komen: 2. BUFFERING Volgens Code van Goede Praktijk op Rioleringsbeleid

Aspecten die aan bod komen: 2. BUFFERING Volgens Code van Goede Praktijk op Rioleringsbeleid (versie 2004): indien door de waterloopbeheerder een debietbeperking wordt geadviseerd tot: n 2 l/sec/ha (zeer grote oppervlakte >1 ha) bij 2 -jaarlijkse of 5 -jaarlijkse bui ~ buffervolume: 300 m³ (2 j) of 390 m³ (5 j) per ha verharde oppervlakte n 5 l/sec/ha (kleinere oppervlakten – watergevoelig: 0, 1 – 1 ha) + afhankelijk van afvoermogelijkheid ontvangende waterloop ~ buffervolume: 210 m³ (2 j) of 280 m³ (5 j) n 10 l/sec/ha (kleinere oppervlakten – watergevoelig: 0, 1 -1 ha) + afhankelijk van afvoermogelijkheid ontvangende waterloop ~ buffervolume: 160 m³ (2 j) of 220 m³ (5 j) n ev. 40 l/sec/ha (hemelwaterverordening) – afvoermogelijkheid van ontvangende waterloop is groot ~ buffervolume: 130 m³ (2 j) of 160 m³ (5 j) 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

BESLUIT: n Indien niet voldaan afstandsregels: ongunstig (ev. afwijkingen) n Indien kleine niet-waterdoorlatende oppervlakte

BESLUIT: n Indien niet voldaan afstandsregels: ongunstig (ev. afwijkingen) n Indien kleine niet-waterdoorlatende oppervlakte én voldaan gewestelijke verordening hemelwater: gunstig advies wanneer niet bekend bij bestuur als overstromingsgevoelig perceel n Indien grote niet-waterdoorlatende oppervlakte én niet voldaan opgelegde randvoorwaarden inzake infiltratie – buffering – debietbeperking: ongunstig advies (ook wanneer gelegen buiten overstromingsgevoelig of ROG-gebied) n Indien gelegen in een door het bestuur als overstromingsgevoelig gekend gebied en/of een ROG – met schadelijke impact: ongunstig advies tenzij bijkomende maatregelen de schadelijke effecten minimaliseren. 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

VOORBEELDEN: n Polder van Moervaart en Zuidlede: Lokeren: wegenis- en rioleringsdossier Doorslaarstraat n Watering

VOORBEELDEN: n Polder van Moervaart en Zuidlede: Lokeren: wegenis- en rioleringsdossier Doorslaarstraat n Watering de Burggravenstroom: Evergem: verkaveling Hoge Avrijestraat 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

Voorbeeld 1 Wegenis- en rioleringswerken in de Doorslaarstraat te Lokeren 14/05/2007 Dirk Van den

Voorbeeld 1 Wegenis- en rioleringswerken in de Doorslaarstraat te Lokeren 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

ROG 2005 + Orthofoto 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

ROG 2005 + Orthofoto 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

drempel – debietbeperking – buffering voor de vertraagde lozing in de Mariabeek 14/05/2007 Dirk

drempel – debietbeperking – buffering voor de vertraagde lozing in de Mariabeek 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

drempel – debietbeperking - buffering voor de vertraagde lozing in de Wandammebeek 14/05/2007 Dirk

drempel – debietbeperking - buffering voor de vertraagde lozing in de Wandammebeek 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

Voorbeeld 2 Verkaveling Hoge Avrije te Evergem 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies

Voorbeeld 2 Verkaveling Hoge Avrije te Evergem 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

Berekening infiltratievoorzieningen en buffering n 1. Infiltratie en buffering van de hoog gelegen zone

Berekening infiltratievoorzieningen en buffering n 1. Infiltratie en buffering van de hoog gelegen zone van de verkaveling n 1. 1. Infiltratie en buffering verhardingen die rechtstreeks afstromen naar de groenzone met wadi (infiltratiebekken) n 1. 2. Infiltratie en buffering van het totaal van de hoog gelegen zone van de verkaveling n n n 14/05/2007 1. 2. 1. De eerste optie bestaat er uit om niks door te voeren naar de lager gelegen waterloop en alles te laten infiltreren en bufferen. 1. 2. 2. De tweede optie bestaat er uit om een beperkt debiet naar de lager gelegen waterloop door te voeren en de rest te laten infiltreren en bufferen 1. 2. 3. De derde optie bestaat er uit om een beperkt debiet naar de lager gelegen waterloop door te voeren, de rest te laten infiltreren en bufferen , en extra buffering aan te brengen in de bodem van de wadi. Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk

Berekening infiltratievoorzieningen en buffering n 2. Infiltratie en buffering van de laag gelegen zone

Berekening infiltratievoorzieningen en buffering n 2. Infiltratie en buffering van de laag gelegen zone van de verkaveling n 2. 1. Infiltratie en buffering verhardingen die rechtstreeks afstromen naar de groenzone (waterbekken) n 2. 2. Infiltratie en buffering van het totaal van de laag gelegen zone van de verkaveling n n 2. 2. 1. De eerste optie bestaat er uit om niks door te voeren naar de lager gelegen waterloop en alles te laten infiltreren en bufferen. 2. 2. 2. De tweede optie bestaat er uit om een beperkt debiet naar de lager gelegen waterloop door te voeren en de rest te laten infiltreren en bufferen n 3. Voorzieningen voor beperkt aantal woningen dat rechtstreeks op de waterloop aansluit n 4. Bijkomende buffervoorziening op de waterloop, in zone stroomafwaarts van de verkaveling 14/05/2007 Dirk Van den Hauwe - wateradvies in praktijk