Sttn sprva a sttn dozor po novele Praha

  • Slides: 22
Download presentation
Státní správa a státní dozor po novele Praha, 22. 2. 2017 Mgr. Bc. Petr

Státní správa a státní dozor po novele Praha, 22. 2. 2017 Mgr. Bc. Petr Špetlák Sdružení železničních společností, http: //www. rail. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Formální prameny práva •

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Formální prameny práva • Dva prameny práva (formální) obsahující právní normy správního práva kompetenčně-organizačního • zákon č. 319/2016 Sb. , kterým se mění č. 266/1994 Sb. , o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony • zákon č. 320/2016 Sb. , o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře • Drážní úřad jakožto drážní správní úřad, ostatní drážní správní úřady • Drážní inspekce • Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Úřad pro přístup k

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) • Zřízen zákonem č. 320/2016 Sb. , o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. • Decentralizace moci výkonné – Ministerstvo dopravy nevykonává vrchní státní dozor nad výkonem státní správy ze strany ÚPDI. • Výkon působnosti a pravomoci již od 1. 4. 2017 (!). • (Jiný) ústřední orgán státní správy – ustanovení § 2 zákona č. 2/1969 Sb. , o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky – nepodléhá Ministerstvu dopravy. • Vlastní rozpočtová kapitola (č. 373) – zákon č. 457/2016 Sb. , o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 – nulové položky. • V čele stojí předseda – jmenován vládou. • Místopředseda – jmenován předsedou ÚPDI. • Předseda a místopředseda nepodléhají zákonu č. 234/2014 Sb. , o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Úřad pro přístup k

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) • Předsedou ÚPDI vládou jmenován Ing. Pavel Kodym (v letech 20032013 ředitel Drážního úřadu). • Předpokládaná systemizace – cca 25 míst. • Obecné požadavky kladené na předsedu a místopředsedu ÚPDI. • Kvalifikační požadavky kladené na předsedu a místopředsedu ÚPDI. • Neslučitelnost funkcí. • Zákaz konkurence po zániku funkce – po dobu jednoho roku, šestinásobek průměrného měsíčního výdělku. • Porušení pod sankcí peněžitého plnění. Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Úřad pro přístup k

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) • Sídlem ÚPDI je Praha. • Konkrétní sídlo prozatím není známo. • Aktivita adresátů veřejné moci při výkonu práv dle Zo. Dr ve znění novely – rozsah nápadu věcí? • Diskuse o Železničním regulačním úřadu. Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Úřad pro přístup k

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) • Působnost ÚPDI • obecně dána zákonem č. 320/2016 Sb. , o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. • Úřad je ústředním správním úřadem pro • užívání drážní a letecké dopravní infrastruktury a přístup k této infrastruktuře, • užívání zařízení služeb na drážní dopravní infrastruktuře a přístupu k těmto zařízením, • cenovou kontrolu v oblasti užívání drážní dopravní infrastruktury a zařízení služeb podle zákona upravujícího působnost orgánů České republiky v oblasti cen a • poskytování podpory provozování evropské služby elektronického mýtného. • Není drážním správním úřadem. Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Úřad pro přístup k

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) • Působnost ÚPDI • konkrétně vymezena dalšími právními předpisy, a to: • zákonem č. 266/1994 Sb. , o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, • zákonem č. 49/1997 Sb. , o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, • zákonem č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, • zákonem č. 265/1991 Sb. , o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Působnost ÚPDI v oblasti

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Působnost ÚPDI v oblasti drah • Cenová kontrola • ÚPDI vykonává cenovou kontrolu v oblasti cen za užití dráhy, cen za přidělení kapacity dráhy a cen za poskytnutí služby prostřednictvím zařízení služeb, a to vedle Ministerstva financí. Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Působnost ÚPDI v oblasti

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Působnost ÚPDI v oblasti drah • Řízení ve věci uložení povinnosti provozovat vlečku jako veřejně přístupnou (§ 22 a odst. 3 Zo. Dr) • Řízení ve věci povinnosti k uzavření smlouvy o provozování drážní dopravě na veřejně nepřístupné vlečce (§ 22 a odst. 4 Zo. Dr) • Řízení ve věci přezkoumání prohlášení o dráze (§ 34 e Zo. Dr) • Řízení ve věci přezkumu postupu přídělce přidělování kapacity dráhy a rozsahu přidělené kapacity dráhy (§ 34 f Zo. Dr) • Řízení ve věci přezkumu souladu smlouvy o provozování drážní dopravy se Zo. Dr (§ 34 g odst. 1 Zo. Dr) • Řízení ve věci přezkumu souladu návrhu na uzavření smlouvy o provozování drážní dopravy se Zo. Dr (§ 34 g odst. 6 Zo. Dr) Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Působnost ÚPDI v oblasti

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Působnost ÚPDI v oblasti drah • Řízení o uložení povinnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb v zařízení služeb (§ 23 d Zo. Dr) • Řízení ve věci ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících (§ 34 d odst. 2 a 3 Zo. Dr) • Řízení o posouzení převažujícího účelu přeshraniční drážní dopravy (§ 34 d odst. 1 Zo. Dr) • Řízení ve věci omezení provozování dráhy (§ 23 b a § 23 c Zo. Dr) • Řízení o správních deliktech [§ 51 odst. 4 písm. h) až q), § 51 odst. 5 písm. g) a i), § 51 odst. 7 a § 52 odst. 4 a 7 Zo. Dr] Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Působnost ÚPDI v oblasti

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Působnost ÚPDI v oblasti drah • ÚPDI jako dotčený orgán státní správy v řízení o • vydání, změně, odnětí nebo zrušení • • úředního povolení k provozování dráhy, osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, oprávnění k provozování drážní dopravy, nebo osvědčení dopravce, • omezení a zastavení veřejné drážní dopravy, nebo • schválení technické způsobilosti drážního vozidla. • ÚPDI jako orgán státní správy je oprávněn účastnit se jednání koordinačního orgánu přídělců. Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Působnost ÚPDI v oblasti

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Působnost ÚPDI v oblasti drah • § 136 zákona č. 500/2004 Sb. , správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. • Není zřejmé, zda vyjádření ÚPDI má charakter závazného stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu – zcela stěžejní otázka. Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Vztah ÚPDI a Drážního

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Vztah ÚPDI a Drážního úřadu • Drážní úřad je dotčeným orgánem ve všech řízeních vedených ÚPDI dle Zo. Dr. • Drážní úřad vydává vyjádření. • § 136 zákona č. 500/2004 Sb. , správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. • Není zřejmé, zda vyjádření Drážního úřadu má charakter závazného stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu – zcela stěžejní otázka. • Otázka funkční nezávislosti ÚPDI tak, jak vyžaduje směrnice. Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 ÚPDI a státní dozor

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 ÚPDI a státní dozor • ÚPDI vykonává státní dozor ve věcech drah v rozsahu své působnosti. • Pravomoc v rámci výkonu státního dozoru – zákon č. 255/2012 Sb. , zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 ÚPDI a obecná pravidla

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 ÚPDI a obecná pravidla řízení • Postup dle správního řádu. • Aplikují se ustanovení o rozkladu – otázka přípustnosti správního přezkumu rozhodnutí regulačního orgánu ve smyslu čl. 11 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (srov. věc C-545/10 Komise v. Česká republika, rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. 7. 2013 vztahující se k dřívější právní úpravě). Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Mimořádné události v drážní

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Mimořádné události v drážní dopravě • Nová kategorizace (dichotomie) • Nehoda • Incident • Kvalifikovaná nehoda (z hlediska následků) – vážná nehoda. • Jedná se ve světle pravomoci Drážní inspekce o podstatnou otázku (k tomu dále). Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Změny týkající se působnosti

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Změny týkající se působnosti a pravomoci Drážní inspekce • Soudní řízení vedené Soudním dvorem Evropské unie pod č. C-606/15 Komise v. Česká republika. • Předmětem tvrzené porušení povinností České republiky jakožto členského státu EU v souvislosti s provedením cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES. • Postavení Drážní inspekce. • Výkon státního dozoru – zásah do působnosti bezpečnostního orgánu. • Inspekční orgán nesmí provádět kontrolu (dozor) ex ante z důvodu možného ovlivnění výsledků případného šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě. Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Změny týkající se působnosti

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Změny týkající se působnosti a pravomoci Drážní inspekce • Drážní inspekce nebude od 1. 4. 2017 nadána pravomocí k výkonu státního dozoru dle Zo. Dr. • Ministerstvo dopravy nebude vykonávat vrchní státní dozor nad Drážní inspekcí v rozsahu výkonu státní moci při šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě. • Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti vzniku vážných nehod na dráze železniční (!), vyjma speciální dráhy. • Příčiny a okolnosti vzniku jiných mimořádných událostí na dráhách (!) může Drážní inspekce šetřit, je-li to vhodné s ohledem na jejich závažnost, opakovanost, souslednost nebo jejich dopady na provozovatele dráhy a dopravce. – podmíněná pravomoc. • Otázka – je vyloučena působnost Drážní inspekce na dráze speciální obecně? Výklad ustanovení o šetření vážných nehod na dráze speciální je nepochybný – Drážní inspekce není nadána pravomocí k jejich šetření (srov. § 53 b odst. 1 Zo. Dr). Z jakého důvodu by pak měla šetřit příčiny a okolnosti vzniku nehody a incidentu na takové dráze (argumentum a maiori ad minus). • Otázka – jakým postupem má Drážní inspekce zjistit skutečnosti rozhodné pro vznik pravomoci (ze subjektivního hlediska – v daném případě) k zahájení šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události v drážní dopravě? • Drážní inspekce musí postupovat na základě zákona a v jeho mezích. • Zo. Dr neupravuje ve vztahu k Drážní inspekci jinou proceduru než šetření. • Drážní inspekce je oprávněna zahájit šetření pouze tehdy, pokud je v daném případě nadána pravomocí k takovému úřednímu postupu. • Jiná právní úprava – např. zákon č. 141/1961 Sb. , trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (postup orgánu činného v trestním řízení před zahájením trestního stíhání je výslovně upraven). • Zúžení katalogu správních deliktů (v širším slova smyslu) projednávaných Drážní inspekcí. Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Povinnosti Drážní inspekce při

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Povinnosti Drážní inspekce při šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě • Drážní inspekce zahájí šetření příčin bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy se o nehodě dozvěděla. O zahájení šetření podá Drážní inspekce do 7 dnů zprávu Evropské železniční agentuře. • Při šetření postupuje Drážní inspekce tak, aby provozování drážní dopravy narušené mimořádnou událostí mohlo být obnoveno co nejdříve. Drážní inspekce se při šetření nezabývá odpovědností za trestný čin nebo správní delikt. • O zahájení a průběhu šetření Drážní inspekce informuje Drážní úřad a vymezené osoby. • Do probíhajícího šetření nesmí Ministerstvo dopravy ani jiné orgány zasahovat. Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Pravomoci Drážní inspekce při

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Pravomoci Drážní inspekce při šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě • Pravomoc dožádat inspekční orgán členského státu o provedení zjišťovacího úkonu – nikoliv adresáta veřejné moci (obvyklá praxe, k tomu dále). • Pravomoci dle § 53 d odst. 1 Zo. Dr – bez významnějších změn, spíše se jedná o zpřehlednění právní úpravy (dříve § 53 b odst. 3 Zo. Dr). • Čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy – jaká je praxe Drážní inspekce? • Osoba provádějící zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události v drážní dopravě (provozovatel drážní dopravy, provozovatel dráhy) není nositelem subjektivních veřejnoprávních povinností nad rámec zákona (praktický případ – Drážní inspekce „dožádala“ takovou osobu s tím, že jí pokynem uložila povinnost k provedení „vyšetřovacího pokusu“. Zcela zjevně se jednalo o nezákonný postup). Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Závěrečná zpráva o výsledcích

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Závěrečná zpráva o výsledcích šetření Zpracovává Drážní inspekce. Nejpozději do 12 měsíců. Podléhá zveřejnění (ochrana osobních údajů). Návrh závěrečné zprávy je nadále projednáván s Drážním úřadem a dotčenými provozovateli dráhy a drážní dopravy. • Bezpečnostní doporučení – změna oproti předchozí právní úpravě, nově je adresováno pouze orgánům veřejné moci, jež jsou povinny přijmout na základě bezpečnostního doporučení konkrétní opatření, včetně změny právní úpravy. • Bezpečnostní doporučení musí mít povahu právně a fakticky splnitelného opatření. • • Mgr. Bc. Petr Špetlák, advokát, Klicpera, Špetlák – advokátní kancelář, [email protected] cz http: //www. klicperaspetlak. cz

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Děkuji za pozornost! Žižkova

Seminář k aktuálním otázkám železniční dopravy, Praha, 22. 2. 2017 Děkuji za pozornost! Žižkova 595 551 01 Jaroměř tel. : +420 491 459 223 +420 731 415 372 e-mail: [email protected] cz www. rail. cz Sokolská 1802/32 120 00 Praha 2 tel. : +420 774 362 059 +420 223 019 839 e-mail: [email protected] cz www. klicperaspetlak. cz Pobočka Praha: Panská 895/6 110 00 Praha 1 Tel. : +420 226 220 039 +420 606 333 463 e-mail: [email protected] cz www. akvt. cz