Strnut populace v esk republice jej dlouhodob ekonomick

  • Slides: 11
Download presentation
Stárnutí populace v České republice, její dlouhodobé ekonomické důsledky a možnosti řešení Pracovní skupina

Stárnutí populace v České republice, její dlouhodobé ekonomické důsledky a možnosti řešení Pracovní skupina při Výboru pro sociální politiku PS PČR

Členové pracovní skupiny • Expertní tým: • • • MZD – J. Vymazal MPSV

Členové pracovní skupiny • Expertní tým: • • • MZD – J. Vymazal MPSV – M. Bosák, Z. Stocklová, I. Merhautová KZP/CMU - L. Švec, J. Kárníková ČSSZ – J. Biskup, R. Čevela ÚZIS – P. Vepřek Age Management o. s. – I. Štorová i. HETA – T. Doležal AIFP – M. Hrdličková PS PČR – J. Zavadil, M. Emmerová, J. Hnyková, D. Kasal, M. Opálka, V. Kaňkovský,

Harmonogram prací 1. Definice problému 2. Analýza dopadů stárnutí na zdravotní a sociální systém

Harmonogram prací 1. Definice problému 2. Analýza dopadů stárnutí na zdravotní a sociální systém a. Na nákladové straně (růst nákladů) b. Na příjmové straně (výpadek příjmů) 3. Pilotní projekty – ověření dostupnosti dat zdravotního a sociálního systému 4. Návrh souboru opatření pro finanční udržitelnost 5. Zpracování detailního bodového plánu

Návrh systémových opatření 1. 2. 3. 4. 5. 6. cílené prodlužování délky života ve

Návrh systémových opatření 1. 2. 3. 4. 5. 6. cílené prodlužování délky života ve zdraví v populaci nad 60 let systémovými změnami kontinuální změny financování zdravotního a sociálního systému (nespoléhat jen na výběr daní) podpora preventivních programů a kontrola jejich účinnosti motivace obyvatelstva ke změně přístupu ke zdraví časná diagnostika a včasné zahájení terapeutické intervence aktivní podpora zavádění opatření age managementu (→ řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál zaměstnanců) s podporou konceptu pracovní schopnosti (→ jednotlivé faktory zahrnují zdraví, vzdělávání, motivaci, opatření na pracovišti a na podporu slaďování rodinného a pracovního života) 7. posuzování sociálních dopadů zdravotních intervencí a zdravotních dopadů sociálních intervencí 8. změna struktury zdravotní péče - akutní vs. dlouhodobá péče o chronicky nemocné; ambulantní vs. institucionální, význam koordinované rehabilitační péče 9. kvalitní data management a robustní analýzy dat ze zdravotního a sociálního systému (např. za využití longitudinálních studií sledování hodnot pracovní schopnosti u vybraných profesí (fyzicky pracující, duševně pracující anebo kombinované profese) a u různých věkových skupin anebo průřezově. Získané hodnoty lze mezinárodně srovnávat s hodnotami z jiných národních databází (např. ve Finsku anebo v Nizozemsku). 10. reforma zdravotně-sociální péče (pečovatelské ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných, domácí péče, apod. ) - tzv. zdravotně-sociální pomezí

Časová realizovatelnost/naléhavost • akutní • zajištění kvalitních dat z obou systémů, kvalitní data management

Časová realizovatelnost/naléhavost • akutní • zajištění kvalitních dat z obou systémů, kvalitní data management a robustní analýzy dat ze zdravotního a sociálního systému • posuzování sociálních dopadů zdravotních intervencí a zdravotních dopadů sociálních intervencí • aktivní podpora seniorů na trhu práce (tzv. age management) • střednědobé • návrh optimálního modelu financování v rezortu zdravotnictví a sociálních věcí (výběr prostředků, způsob jejich správy a distribuce) • podpora preventivních programů a kontrola jejich účinnosti • časná diagnostika a včasné zahájení terapeutické intervence • návrh změn struktury zdravotní péče - akutní vs. dlouhodobá, ambulantní vs. institucionální péče o chronicky nemocné a způsobu jejich realizace • návrh optimalizace struktury a podoby služeb na pomezí zdravotního a sociálního systému (pečovatelské ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných, domácí péče, psychiatrie, rehabilitace, péče o umírající…. ) • dlouhodobé • cílené prodlužování délky života ve zdraví v populaci nad 60 let systémovými změnami • motivace obyvatelstva ke změně přístupu ke zdraví

Pilotní projekty • A: roztroušená skleróza/sclerosis multiplex - G 35 dle MKN • B:

Pilotní projekty • A: roztroušená skleróza/sclerosis multiplex - G 35 dle MKN • B: ankylozující spondylitida (tzv. Bechtěrevova nemoc) - M 45 dle MKN

Struktura dat Typ Přímé zdravotní náklady Popis Přímé nemedicínské náklady Nepřímé náklady na dopravu,

Struktura dat Typ Přímé zdravotní náklady Popis Přímé nemedicínské náklady Nepřímé náklady na dopravu, lázně, domácí péči, apod. Sociální náklady - pojistné - nepojistné Invalidní důchody Nemocenská Příspěvky na péči (I. -IV. st. ) Příspěvek na mobilitu, zvláštní pomůcky Péče v rodině, přátel Neformální péče Zdroj dat náklady na primární, ambulantní Zdravotní péči, ústavní péči, pojišťovny/poskytovatelé farmakoterapii, rehabilitaci, zdravotních služeb lázně, dopravu. Ztráta pracovní produktivity (délka pracovní neschopnosti) Zdravotní pojišťovny/poskytovatelé zdravotních služeb ČSSZ MPSV/ÚP dotazníková šetření

Back-up

Back-up

Prognóza Českého statistického úřadu (2013)

Prognóza Českého statistického úřadu (2013)

The 2015 Ageing Report (Evropská komise)

The 2015 Ageing Report (Evropská komise)

OECD (2014), "Labour Market Statistics: Labour force statistics by sex and age" Podíl pracující

OECD (2014), "Labour Market Statistics: Labour force statistics by sex and age" Podíl pracující populace ve věkové skupině 60 -64 let