STREDN PRIEMYSELN KOLA STAVEBN V ILINE STREDN PRIEMYSELN

  • Slides: 16
Download presentation
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ V ŽILINE

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ V ŽILINE

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Veľká okružná 25, 010 01 Žilina ŠKOLA JE MEDZINÁRODNE CERTIFIKOVANOU

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Veľká okružná 25, 010 01 Žilina ŠKOLA JE MEDZINÁRODNE CERTIFIKOVANOU INŠTITÚCIOU U INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY LONDON PONUKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 3650 6 STAVITEĽSTVO 3917 6 06 TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY – V STAVEBNÍCTVE 3692 6 GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

Organizačná štruktúra odborných zameraní

Organizačná štruktúra odborných zameraní

ŠTUDIJNÝ ODBOR: STAVITEĽSTVO – ZAMERANIE – POZEMNÉ STAVITEĽSTVO § § § § žiak sa

ŠTUDIJNÝ ODBOR: STAVITEĽSTVO – ZAMERANIE – POZEMNÉ STAVITEĽSTVO § § § § žiak sa naučí vypracovať projekt pre občianske stavbybytové aj nebytové, dokáže čítať projektovú dokumentáciu, vie navrhnúť vnútornú dispozíciu objektu, vie posúdiť technológiu vyhotovenia objektu, statické riešenie z projektovej dokumentácii dokáže aplikovať pri vyhotovení diela, ovláda ekonomický prepočet a rozpočet na daný objekt, zvládne riadiť skupinu pracovníkov, ovláda základné všeobecné právne normy ako aj odborné normy.

ŠTUDIJNÝ ODBOR: STAVITEĽSTVO – ZAMERANIE – DOPRAVNÉ STAVITEĽSTVO � � � žiak vie vypracovať

ŠTUDIJNÝ ODBOR: STAVITEĽSTVO – ZAMERANIE – DOPRAVNÉ STAVITEĽSTVO � � � žiak vie vypracovať projekt cestnej komunikácie a navrhnúť objekty v cestnom telese , dokáže posúdiť vhodnosť a pozná spôsob technologického postupu pri novostavbe ako aj rekonštrukcii cestnej komunikácie, pozná princípy vyhotovenia a návrhu železničnej vlečky , ovláda čítanie dopravných aj pozemných stavebných výkresov, ovláda STN v rozsahu potrieb pre absolventa strednej školy ako aj všeobecne platných právnych noriem a zákonov, vie vypracovať prepočet, rozpočet stavby ako aj viesť potrebnú agendu súvisiacu s prevádzkou a vyhotovením stavby.

žiak vie navrhnúť projekt občianskej stavby po konštrukčnej stránke a posúdiť zároveň objekty pozemného

žiak vie navrhnúť projekt občianskej stavby po konštrukčnej stránke a posúdiť zároveň objekty pozemného a inžinierskeho staviteľstva z hľadiska požiarnej bezpečnosti a ochrany pred požiarmi, � ovláda STN a predpisy potrebné pre ochranu pred požiarmi a vie navrhnúť a posúdiť požiarno- bezpečnostné riešenie daného stavebného objektu, � získa zdatnosť potrebnú pre protipožiarny zásah, � dokáže vypočítať predbežnú celkovú cenu stavby a vypracovať rozpočet pre daný objekt. ŠTUDIJNÝ ODBOR: STAVITEĽSTVO – ZAMERANIE – POŽIARNA OCHRANA �

ŠTUDIJNÝ ODBOR: STAVITEĽSTVO – ZAMERANIE – STAVEBNÝ MANAŽMENT � � � žiak vie naprojektovať

ŠTUDIJNÝ ODBOR: STAVITEĽSTVO – ZAMERANIE – STAVEBNÝ MANAŽMENT � � � žiak vie naprojektovať objekty pozemného staviteľstva, ovláda zásady písomného styku v rôznych oblastiach hospodárskej činnosti, pozná platnú legislatívu z oblasti obchodného zákonníka , účtovníctva a daňového priznania, vie aplikovať poznatky z marketingovej oblasti a manažmentu v stavebnej praxi, má schopnosti vykonávať kooperatívnu komplexnú činnosť , získal zručnosť v práci s počítačom pri aplikácii stavebnotechnických programov.

ŠTUDIJNÝ ODBOR: STAVITEĽSTVO – ZAMERANIE – REKONŠTRUKCIE A ADAPTÁCIE BUDOV � žiak sa naučí

ŠTUDIJNÝ ODBOR: STAVITEĽSTVO – ZAMERANIE – REKONŠTRUKCIE A ADAPTÁCIE BUDOV � žiak sa naučí � � vypracovať projekt pre občianske stavbybytové aj nebytové, dokáže čítať projektovú dokumentáciu, vie navrhnúť vnútornú dispozíciu objektu, dokáže navrhnúť spôsoby rekonštrukcií budov vie navrhnúť materiály na opravy a rekonštrukciu budov

ŠTUDIJNÝ ODBOR: TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY - V STAVEBNÍCTVE � � � žiak vie

ŠTUDIJNÝ ODBOR: TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY - V STAVEBNÍCTVE � � � žiak vie naprojektovať objekty pozemného staviteľstva, ovláda zásady písomného styku v rôznych oblastiach hospodárskej činnosti, pozná platnú legislatívu z oblasti obchodného zákonníka , účtovníctva a daňového priznania, vie aplikovať poznatky z marketingovej oblasti a manažmentu v stavebnej praxi, má schopnosti vykonávať kooperatívnu komplexnú činnosť , získal zručnosť v práci s počítačom pri aplikácii stavebnotechnických programov.

ŠTUDIJNÝ ODBOR: GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER � � � žiak vie vypracovať mapu zameraného

ŠTUDIJNÝ ODBOR: GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER � � � žiak vie vypracovať mapu zameraného územia žiak vie vytýčiť pevné geodetické body pri novostavbe ako aj rekonštrukcii cestnej komunikácie a objektov pozemných stavieb žiak vie zamerať objekt a zaznačiť ho do mapy ovláda čítanie máp vie vyhľadať podklady na katastri ovláda STN v rozsahu potrieb pre absolventa strednej školy ako aj všeobecne platných právnych noriem a zákonov

Lyžiarsky kurz, zdravotná príprava. . . Športová činnosť, zdravotná a pohybová príprava

Lyžiarsky kurz, zdravotná príprava. . . Športová činnosť, zdravotná a pohybová príprava

Zamerané na odborné predmety, cudzie jazyky, matematiku, fyziku, SOČ. . Súťaže

Zamerané na odborné predmety, cudzie jazyky, matematiku, fyziku, SOČ. . Súťaže

S Belgickom, Vysokým Mýtom, Cyprom. . Medzinárodná spolupráca

S Belgickom, Vysokým Mýtom, Cyprom. . Medzinárodná spolupráca

Uplatnenie sa našich absolventov pokračujú ďalej v štúdiu 73, 5% uplatnilo sa v praxi

Uplatnenie sa našich absolventov pokračujú ďalej v štúdiu 73, 5% uplatnilo sa v praxi 23, 5% evidovaní na úrade práce 3, 0%

Prax žiakov počas štúdia vo firmách napríklad tieto firmy: � Doprastav, a. s. �

Prax žiakov počas štúdia vo firmách napríklad tieto firmy: � Doprastav, a. s. � Váhostav-SK a. s. � DOSS spol. s r. o. � VISTO s. r. o. � Pe. Hae. S s. r. o � CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r. o. � KROSS spol. s r. o. � PROFIM, s. r. o. � PROMA s. r. o. � GEOKANCELÁRIA s. r. o. � Katastrálny úrad v Žiline � STRABAG s. r. o. � GEODÉZIA ŽILINA a. s. � STAIZOL, s. r. o. � Sky. Bau, s. r. o. � a iné

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ! Tešíme sa na Vašu návštevu dňa 9. februára 2012 od 1200

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ! Tešíme sa na Vašu návštevu dňa 9. februára 2012 od 1200 do 1630 na Dni otvorených dverí. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke školy www. spssza. sk.